Przegląd Więziennictwa Polskiego jest kwartalnikiem naukowym, usytuowanym z obszarze nauk społecznych poświęconym zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem polskiego systemu penitencjarnego oraz systemów penitencjarnych innych państw.

MISJĄ Przeglądu Więziennictwa Polskiego jest:

 1. upowszechnianie opracowań stanowiących naukową podstawę działania więziennictwa oraz wspierających rozwój systemów penitencjarnych i polityki karnej,
 2. wnoszenie wkładu w rozwój tych dyscyplin naukowych, które zakresem swych dociekań obejmują zagadnienia dotyczące przestępczości, funkcjonowania polityki karnej, systemów penitencjarnych i opieki postpenitencjarnej w szczególności pedagogiki, psychologii, socjologii, nauk prawnych, nauk o bezpieczeństwie, nauk o zarządzaniu i historii,
 3. inicjowanie dyskusji na temat reformy prawa karnego, prawa karnego wykonawczego oraz innych przepisów dotyczących funkcjonowania systemu penitencjarnego i wykonywania kary pozbawienia wolności,
 4. przyczynianie się do rozwoju potencjałów i kompetencji funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa oraz sędziów, kuratorów, pracowników socjalnych i reprezentantów innych profesji realizujących politykę karną w Polsce i na świecie,
 5. stanowienie naukowego wsparcia dla reform systemów penitencjarnych,
 6. upowszechnianie wiedzy z zakresu historii i tradycji systemów penitencjarnych.

- - -

Przegląd Więziennictwa Polskiego (The Prison System Review) is a scientific quarterly, focused on the discipline of social sciences, devoted to issues connected with the management and operations of the Polish penitentiary system and penitentiary systems of other countries.

The mission of Przegląd Więziennictwa Polskiego is:

 1. dissemination of studies which provide the scientific basis of prison service activities and supporting a development of penitentiary systems and criminal policy,
 2. contribution to the development of scientific disciplines, which deal with subjects concerning criminality, functioning of criminal policies, penitentiary systems and post-penitentiary care, especially pedagogic, psychology, sociology, legal science, science about safety, science about management and history,
 3. initiating a discussion about the reform of criminal law, executive criminal law and other rules concerning a functioning of the penitentiary system and execution of imprisonment,
 4. contribution to the development of potential and competencies of correctional officers and employees of prison service as well as judges, probation officers, social workers and representatives of other professions which implement criminal politics in Poland and in the world,
 5. providing evidence-based support for the reforms of the penitentiary systems,
 6. dissemination of the knowledge  of the history and tradition of penitentiary systems.
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej