Założenia programu_wąski.jpg

 

 

 

 

 

 

Program „Praca dla Więźniów” to zainicjowany przez wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego w 2016 r. oraz realizowany przez Służbę Więzienną program wspierania szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizacji zawodowej.

 

Podstawę funkcjonowania programu stanowią przepisy następujących aktów prawnych:

 • ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności
  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1116, z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. 1997 Nr 90 poz. 557, z późn. zm.),
 • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1069), a wcześniej rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 53).

 

Program obejmuje trzy podstawowe filary, które determinują realizowane w jego ramach działania:

 1. Budowę w zakładach karnych hal produkcyjnych.
 2. Rozszerzenie zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów.
 3. Ulgi dla przedsiębiorców zatrudniających więźniów.

Realizacja programu_wąski.jpg

Obiekty produkcyjne powstałe w latach 2016-2021

Lp.

Lokalizacja obiektu

Rok oddania obiektu do użytku

1.

ZK Krzywaniec

2016

2.

AŚ Poznań

2016

3.

ZK Potulice

2016

4.

ZK Gębarzewo

2016

5.

AŚ Koszalin (OZ Dobrowo)

2017

6.

AŚ Warszawa-Grochów

2017

7.

ZK Sieraków Śląski

2017

8.

ZK Nowa Huta

2017

9.

ZK Nr 1 Grudziądz

2017

10.

ZK Nowy Wiśnicz

2017

11.

ZK Iława

2018

12.

ZK Czarne (OZ Szczecinek)

2018

13.

AŚ Koszalin (OZ Dobrowo)

2018

14.

ZK Włocławek

2018

15.

ZK Czerwony Bór

2018

16.

ZK Uherce mineralne

2018

17.

ZK Strzelce Opolskie

2018

18.

ZK Włodawa

2018

19.

ZK Stargard

2018

20.

ZK Wronki

2018

21.

ZK Trzebinia

2018

22.

ZK Rzeszów

2018

23.

ZK Nowy Wiśnicz

2018

24.

ZK Racibórz

2018

25.

ZK Nysa

2018

26. ZK Kamińsk 2019
27. AŚ Kielce 2019
28. ZK Łowicz 2019
29. ZK Garbalin 2019
30. AŚ Warszawa - Białołęka 2018
31. ZK Nr 2 Grudziądz 2019
32. ZK Przytuły Stare 2020
33. AŚ Olsztyn (OZ Olsztyn) 2020
34. ZK Nr 1 Grudziądz 2020
35. ZK Stare Borne 2020
36. ZK Wronki 2020
37. ZK Wronki 2020
38. ZK Rzeszów 2020
39. ZK Gorzów Wlkp. (OZ Słońsk) 2020
40. AŚ Warszawa - Białołęka 2020
41. ZK Sztum 2020
42. ZK Zaręba 2020
43. ZK Głogów 2021
44. AŚ Suwałki 2021
45. ZK Chełm 2021
46. ZK Kluczbork 2021

Obiekty produkcyjne pozostające w realizacji

Lp.

Lokalizacja obiektu

1.

ZK Strzelin

2.

AŚ Międzyrzec

3.

ZK Zabrze

4.

ZK Jastrzębie Zdrój

 

Mapa hal stan na&nbsp10_01_2022_02.jpg

Korzyści_wąski.jpg

Korzyści dla przedsiębiorców

 • osobie pozbawionej wolności zatrudnionej w pełnym wymiarze godzin przysługuje wynagrodzenie zapewniające osiągnięcie, co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, przy czym wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin,
 • brak jest potrzeby zawierania indywidualnych umów o zatrudnieniu osób pozbawionych wolności (zatrudniony skazany nie staje się pracownikiem zatrudniającego w rozumieniu prawa pracy),
 • pracodawca zwolniony jest z obowiązku stosowania przepisów prawa pracy (z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz BHP),
 • pracodawca jest zwolniony z obowiązku odprowadzania składki zdrowotnej za zatrudnienie osoby pozbawionej wolności,
 • korzystanie z darmowej ochrony obiektów produkcyjnych zlokalizowanych na terenach ścisłych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej,
 • zatrudniający ma prawo wnioskowania o zmianę miejsca i rodzaju pracy lub o wycofanie osoby pozbawionej wolności z zatrudnienia bez zachowania formy i terminów przewidzianych w prawie pracy,
 • osoby pozbawione wolności nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym,
 • możliwość uzyskania dofinansowania działań prowadzących do tworzenia nowych miejsc pracy dla skazanych oraz ochronę istniejących ze środków Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

Korzyści dla więźniów

 • możliwość podjęcia pracy daje szansę bezpłatnego przyuczenia do zawodu i przyuczenia do późniejszej aktywizacji zawodowej w warunkach wolnościowych,
 • zatrudnienie daje możliwość pozyskania środków finansowych przez osadzonych na własne potrzeby w sposób akceptowany społecznie, co może pozwolić na finansowe wspieranie rodziny przez przekazywanie jej zarobionej kwoty oraz może stanowić źródło pokrycia kar pieniężnych, np: alimentów lub grzywien.
 • wykonywanie konkretnych czynności uczy systematyczności i wywiązywania się z przydzielonych obowiązków, kształtuje poczucie odpowiedzialności za wykonaną pracę i jest treningiem do samodzielnego życia na wolności oraz przygotowaniem do powrotu do społeczeństwa.
 • zatrudnienie w więzieniu stwarza możliwość zagospodarowania czasu wolnego, przeciwdziała rozwojowi podkultury więziennej, przemocy w stosunku do innych osadzonych czy samookaleczeniom.
 • kształtowanie poczucia przydatności, pożyteczności, nabycia umiejętności współpracy w zespole, pojawienia się poczucia sensu życia, sensowności podejmowanego wysiłku, poczucia bycia docenianym przez innych.
 • Powstawanie nowych miejsc pracy stworzą nową sytuację, znoszącą poczucie bezcelowości pobytu w zakładzie karnym oraz pozwala zachować sprawność zawodową, siły fizyczne i umysłowe.
Jak rozpocząć współpracę_wąski.jpg

Hale produkcyjne, które mają być zlokalizowane na terenach ścisłych, bądź w bliskim sąsiedztwie jednostek penitencjarnych Służby Więziennej, będą finansowane ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy na wniosek tych jednostek. Przyjęta procedura przyjmowania wniosków o udzielenie dotacji z FAZS przewiduje, iż wnioskodawca (jednostka penitencjarna - Zakład Karny/ Areszt Śledczy) w chwili znalezienia konkretnego podmiotu zainteresowanego odpłatnym zatrudnieniem osób pozbawionych wolności, w załączeniu do składnego wniosku  o udzielenie pomocy publicznej przedstawia umowę przedwstępną zawartą z ww. podmiotem dotyczącą zatrudnienia odpłatnego osadzonych w nowo wybudowanym obiekcie. Umowa o współpracy zawiera również informacje na temat prowadzonej działalności. Z zawartej umowy przedwstępnej wynika także specyfika prowadzonej działalności przez podmiot zatrudniający odpłatnie osoby pozbawione wolności.

Konstrukcje hal produkcyjnych wybudowanych dotychczas przy współudziale środków FAZS są konstrukcjami tzw. lekkimi umożliwiającymi dostosowanie ich do różnorakich rodzajów działalności.

Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy

Rozporządzenie z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 53)

Statystyka_wąski.jpg

2021 II kwartał - 06 powszechność zatrudnienia skazanych i&nbspukaranych.png

2021 II kwartał - 07 powszechność zatrudnienia sk i&nbspuk - kwalifikujący się.png

2021 II kwartał - 08 powszechność zatrudnienia sk i&nbspuk z&nbspzobowiązaniami alimentacyjnymi.png

2021 II kwartał - 09 udział zatrudnienia w&nbspogólnej polulacji zatrud. sk i&nbspuk.png

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej