Założenia programu 2.jpg

Program „Praca dla Więźniów” to zainicjowany przez wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego w 2016 r. oraz realizowany przez Służbę Więzienną program wspierania szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizacji zawodowej.

 

Podstawę funkcjonowania programu stanowią przepisy następujących aktów prawnych:

 • ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności
  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1116, z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. 1997 Nr 90 poz. 557, z późn. zm.),
 • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1069), a wcześniej rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 53).

 

Program obejmuje trzy podstawowe filary, które determinują realizowane w jego ramach działania:

 1. Budowę w zakładach karnych hal produkcyjnych.
 2. Rozszerzenie zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów.
 3. Ulgi dla przedsiębiorców zatrudniających więźniów.
Realizacja programu 2.jpg
 • W czasie realizacji programu zatrudnienie skazanych zwiększyło się o prawie 12 tysięcy osadzonych, a wskaźnik powszechności zatrudnienia osadzonych przekroczył wartość 55,5%. W grupie skazanych zdolnych do pracy wskaźnik wynosi ponad 83%.
 • Obecnie pracuje ponad 37 tys. osób pozbawionych wolności (dane na koniec lipca 2019 roku).
 • W 2018 roku skazani przepracowali nieodpłatnie w skali kraju prawie 2 miliony roboczogodzin o wartości ponad 25 milionów złotych.
 • Dzięki programowi w 2018 kwota potraceń, z wynagrodzeń osadzonych posiadających zobowiązania alimentacyjne, wyniosła ponad 14  milionów złotych.
 • Większa liczba pracujących skazanych to większe środki finansowe z potrąceń od ich wynagrodzeń przeznaczane na Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, z którego finansuje się budową obiektów produkcyjnych w których zatrudniani są kolejni osadzeni.
 • Większa liczba pracujących skazanych to większe środki finansowe z potrąceń od ich wynagrodzeń przeznaczane również na wypłacanie przedsiębiorcom ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności, który w wyniku zainicjowanych w ramach programu działań legislacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Służby Więziennej wzrósł z 20% do 35% wartości przysługujących skazanym wynagrodzeń.

Obiekty produkcyjne powstałe w latach 2016-2019

 

Lp.

Lokalizacja obiektu

 

Rok oddania obiektu do użytku

 1.  

ZK Krzywaniec

2016

 

 1.  

AŚ Poznań

2016

 

 1.  

ZK Potulice

2016

 

 1.  

ZK Gębarzewo

2016

 

 1.  

AŚ Koszalin (OZ Dobrowo)

2017

 

 1.  

AŚ Warszawa-Grochów

2017

 

 1.  

ZK Sieraków Śląski

2017

 

 1.  

ZK Nowa Huta

2017

 

 1.  

ZK Nr 1 Grudziądz

2017

 

 1.  

ZK Nowy Wiśnicz

2017

 

 1.  

ZK Iława

2018

 

 1.  

ZK Czarne (OZ Szczecinek)

2018

 

 1.  

AŚ Koszalin (OZ Dobrowo)

2018

 

 1.  

ZK Włocławek

2018

 

 1.  

ZK Czerwony Bór

2018

 

 1.  

ZK Uherce mineralne

2018

 

 1.  

ZK Strzelce Opolskie

2018

 

 1.  

ZK Włodawa

2018

 

 1.  

ZK Stargard

2018

 

 1.  

ZK Wronki

2018

 

 1.  

ZK Trzebinia

2018

 

 1.  

ZK Rzeszów

2018

 

 1.  

ZK Nowy Wiśnicz

2018

 

 1.  

ZK Racibórz

2018

 

 1.  

ZK Nysa

2018

 

 

Obiekty produkcyjne pozostające w realizacji

 

Lp.

Lokalizacja obiektu

Przewidywany rok oddania obiektu do użytku

 

 1.  

ZK Nr 2 Grudziądz

2019

 

 1.  

ZK Stare Borne

2019

 

 1.  

ZK Kamińsk

2019

 

 1.  

ZK Rzeszów

2019

 

 1.  

ZK Przytuły Stare

2019

 

 1.  

AŚ Olsztyn

2019

 

 1.  

AŚ Kielce

2019

 

 1.  

ZK Garbalin

2019

 

 1.  

ZK Łowicz

2019

 

 1.  

ZK Wronki

2019

 

 1.  

AŚ Warszawa-Białołęka

2020

 

 1.  

ZK Zaręba

2020

 

 1.  

AŚ Suwałki

2020

 

 1.  

ZK Głogów

2020

 

 1.  

ZK Sztum

2020

 

 1.  

ZK Gorzów Wlkp. (OZ Słońsk)

2020

 

 1.  

ZK Łupków

2020

 

 1.  

ZK Koszalin

2020

 

 

Mapa hal stan na&nbsp17 wrzesień 2019.jpg

Korzyści 2.jpg

Korzyści dla przedsiębiorców

 • osobie pozbawionej wolności zatrudnionej w pełnym wymiarze godzin przysługuje wynagrodzenie zapewniające osiągnięcie, co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, przy czym wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin,
 • brak jest potrzeby zawierania indywidualnych umów o zatrudnieniu osób pozbawionych wolności (zatrudniony skazany nie staje się pracownikiem zatrudniającego w rozumieniu prawa pracy),
 • pracodawca zwolniony jest z obowiązku stosowania przepisów prawa pracy (z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz BHP),
 • pracodawca jest zwolniony z obowiązku odprowadzania składki zdrowotnej za zatrudnienie osoby pozbawionej wolności,
 • korzystanie z darmowej ochrony obiektów produkcyjnych zlokalizowanych na terenach ścisłych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej,
 • zatrudniający ma prawo wnioskowania o zmianę miejsca i rodzaju pracy lub o wycofanie osoby pozbawionej wolności z zatrudnienia bez zachowania formy i terminów przewidzianych w prawie pracy,
 • osoby pozbawione wolności nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym,
 • możliwość uzyskania dofinansowania działań prowadzących do tworzenia nowych miejsc pracy dla skazanych oraz ochronę istniejących ze środków Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

Korzyści dla więźniów

 • możliwość podjęcia pracy daje szansę bezpłatnego przyuczenia do zawodu i przyuczenia do późniejszej aktywizacji zawodowej w warunkach wolnościowych,
 • zatrudnienie daje możliwość pozyskania środków finansowych przez osadzonych na własne potrzeby w sposób akceptowany społecznie, co może pozwolić na finansowe wspieranie rodziny przez przekazywanie jej zarobionej kwoty oraz może stanowić źródło pokrycia kar pieniężnych, np: alimentów lub grzywien.
 • wykonywanie konkretnych czynności uczy systematyczności i wywiązywania się z przydzielonych obowiązków, kształtuje poczucie odpowiedzialności za wykonaną pracę i jest treningiem do samodzielnego życia na wolności oraz przygotowaniem do powrotu do społeczeństwa.
 • zatrudnienie w więzieniu stwarza możliwość zagospodarowania czasu wolnego, przeciwdziała rozwojowi podkultury więziennej, przemocy w stosunku do innych osadzonych czy samookaleczeniom.
 • kształtowanie poczucia przydatności, pożyteczności, nabycia umiejętności współpracy w zespole, pojawienia się poczucia sensu życia, sensowności podejmowanego wysiłku, poczucia bycia docenianym przez innych.
 • Powstawanie nowych miejsc pracy stworzą nową sytuację, znoszącą poczucie bezcelowości pobytu w zakładzie karnym oraz pozwala zachować sprawność zawodową, siły fizyczne i umysłowe.
Jak rozpocząć współpracę 2.jpg
 

Hale produkcyjne, które mają być zlokalizowane na terenach ścisłych, bądź w bliskim sąsiedztwie jednostek penitencjarnych Służby Więziennej, będą finansowane ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy na wniosek tych jednostek. Przyjęta procedura przyjmowania wniosków o udzielenie dotacji z FAZS przewiduje, iż wnioskodawca (jednostka penitencjarna - Zakład Karny/ Areszt Śledczy) w chwili znalezienia konkretnego podmiotu zainteresowanego odpłatnym zatrudnieniem osób pozbawionych wolności, w załączeniu do składnego wniosku  o udzielenie pomocy publicznej przedstawia umowę przedwstępną zawartą z ww. podmiotem dotyczącą zatrudnienia odpłatnego osadzonych w nowo wybudowanym obiekcie. Umowa o współpracy zawiera również informacje na temat prowadzonej działalności. Z zawartej umowy przedwstępnej wynika także specyfika prowadzonej działalności przez podmiot zatrudniający odpłatnie osoby pozbawione wolności.

Konstrukcje hal produkcyjnych wybudowanych dotychczas przy współudziale środków FAZS są konstrukcjami tzw. lekkimi umożliwiającymi dostosowanie ich do różnorakich rodzajów działalności.

Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy

Rozporządzenie z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 53)

Statystyka 2.jpg

Powszechność zatrudnienia 09.2019.jpg

Powszechność zatrudnienia wśród kwalifikujących się do&nbsppracy 09.2019.jpg

Zatrudnienie odpłatne w&nbspogólnej populacji 09.2019.jpg

Powszechność zatrudnienia wśród zobowiązanych alimentacyjnie 09.2019.jpg

Zatrudnienie odpłatne poza jednostkami organizacyjnymi SW 09.2019.jpg

Wskaźnik zatrudnienia 09.2019.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej