UWAGA ZMIANA NUMERU KONTA NA E-PACZKI.

NBP Oddział Katowice

Bankowa 1

Katowice

91101012123070111391200000

Mając na uwadze stan epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polski i tym samym w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19 (wywołanej przez koronawirus SARS-Cov-2), oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, administracja jednostki penitencjarnej informuje, że wstrzymano udzielanie osadzonym widzeń.

 

Ograniczenia te są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.  Decyzja ta  została wprowadzona za zgodą Sędziego Penitencjarnego Sądu Okręgowego w Gliwicach.

 

O zmianach w powyższym zakresie powiadomimy stosownym komunikatem.

Paczki żywnościowe

Od 1 lipca 2015 roku skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem operatora kantyny funkcjonującej w Zakładzie Karnym w Zabrzu.

1. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą (art. 113a § 3 kodeksu karnego wykonawczego).

2.   Zamówienie na paczkę należy dostarczyć:

- bezpośrednio do  punktu sprzedaży,

- drogą pocztową na adres PPO RAKON ul. Józefa Von Eichendorffa 14 47-400 Racibórz

- pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@rakon.com.pl

3.   Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 5 dni roboczych po pokryciu kosztów przygotowania paczki.

4.   Koszty złożonego zamówienia należy uregulować przelewem lub przekazem pocztowym na konto punktu sprzedaży:

      38 1750 1035 0000 0000 3670 3164,

      tytułem :”Imię i Nazwisko , Imię ojca skazanego,”  dla którego paczka ma być zrealizowana.

5. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, środki pieniężne wpłacone na zrealizowanie paczki zostaną zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego przez punkt sprzedaży, zgodnie z niżej złożonym oświadczeniem, wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia.

 

Paczki higieniczno - odzieżowe

  1. Zezwolenie na otrzymanie paczki z niezbędną skazanemu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny wydaje się zgodnie z niezbędnymi potrzebami. Pobranie do użytkowania w celi nowej odzieży odbywa się po zdaniu do magazynu starej odzieży tego samego rodzaju. W przypadku przesłania paczki za pośrednictwem poczty skazany jest zobowiązany przy wypełnianiu wniosku wskazać imię, nazwisko i adres nadawcy paczki. Zezwolenie zachowuje ważność przez okres 2 miesięcy od daty jego udzielenia przez dyrektora Zakładu Karnego w Zabrzu.
  2. Paczki higieniczne mogą być dostarczane do jednostki penitencjarnej tylko i wyłącznie w drodze nadania przesyłki kurierskiej  bądź przesyłki pocztowej.
  3. Paczki higieniczne oraz odzieżowe nie mogą zawierać żywności, artykułów tytoniowych i płynów do elektronicznych e-papierosów, artykułów których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, środków łączności oraz przedmiotów i dokumentów, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa.  Na czas ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu lub stanu nadzwyczajnego zezwala się, aby paczki higieniczne zawierały: mydła w każdej postaci, szampony, żele pod prysznic, chusteczki higieniczne, papier toaletowy, proszki do prania, płyny do płukania tkanin, płyny do mycia naczyń i utrzymania czystości.

Do paczki powinien być załączony spis jej zawartości. Pisemne potwierdzenia uprawnienia do otrzymania paczki odzieżowej lub zawierającej środki higieny wydawane są przez wyznaczonego pracownika lub funkcjonariusza działu kwatermistrzowskiego zgodnie z przepisami określonymi w art. 113a §4 kkw. Paczki zawierające artykuły i przedmioty nie wymienione w pisemnym potwierdzeniu uprawnienia do ich otrzymania (Wniosek) zwracane są do nadawcy na jego koszt.

  1. Za zgodą Dyrektora istnieje możliwość zrealizowania paczki higienicznej  przez kantynę. Zamówienie sporządzane jest wyłącznie spośród listy produktów dostępnych w kantynie i wnoszone jest na formularzu, wskazanym w załączniku nr 6 do porządku wewnętrznego.
  2. Koszty złożonego zamówienia należy uregulować przelewem lub przekazem pocztowym na konto punktu sprzedaży

38 1750 1035 0000 0000 3670 3164,

tytułem :”Paczka higieniczna  - Imię i Nazwisko, Imię ojca skazanego,”  dla którego paczka ma być zrealizowana. 

W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, środki pieniężne wpłacone na zrealizowanie paczki zostaną zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego przez punkt sprzedaży, zgodnie z niżej złożonym oświadczeniem, wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia.

6.         Zamówienie sporządzane jest wyłącznie na podstawie listy produktów higienicznych dostępnych w punkcie sprzedaży.

7.         Sporządzając zamówienie skazany musi uwzględnić ograniczenia wynikające z Zarządzenia Dyrektora Generalnego SW z dnia 12.06.2015 r. w sprawie określenia dopuszczalnej ilości i wymiarów rzeczy w tym żywności, znajdujących się w posiadaniu skazanego w zakładzie karnym. Łączna ilość rzeczy, w tym żywności znajdująca się w posiadaniu skazanego nie może przekraczać 30 kg. Ilość i wymiar rzeczy, które skazany może posiadać w celi mieszkalnej, w tym żywności nie mogą przekraczać: kubatury szafki oraz pojemnika podłóżkowego przypadającej na skazanego.

8.         Zezwolenie zachowuje ważność przez okres 1 miesiąca od daty jego udzielenia przez Dyrektora, po tym okresie nie opłacone zamówienie zostaje anulowane.

Dyrektor Zakładu Karnego w Zabrzu, jego zastępcy lub upoważnieni funkcjonariusze, przyjmują interesantów z zewnątrz we wtorki w godzinach 8-15 oraz czwartki w godzinach 8-16, za wyjątkiem dni świątecznych. W przypadkach nie cierpiących zwłoki, przyjęcia mogą się odbywać w innych uzgodnionych terminach.

W dniach 28-29.10.2019 r. kantyna w Zakładzie Karnym w Zabrzu będzie nieczynna.

Informuję, iż  od 01 maja 2019 roku nastąpi zmian realizacji widzeń dla osadzonych. (szczegóły)

 

Dyrektor Zakładu Karnego

w Zabrzu

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej