UWAGA ZMIANA NUMERU KONTA NA E-PACZKI.

NBP Oddział Katowice

Bankowa 1

Katowice

91101012123070111391200000

KOMUNIKAT

 

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19 (wywołanej przez koronawirus SARS-Cov-2), oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, administracja jednostki penitencjarnej informuje, że  wstrzymuje od dnia 24.10.2020 r. od godz. 6:00 w Zakładzie Karnym w Zabrzu:

- udzielanie osadzonym widzeń;

Ograniczenia te są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

Ewentualne przedłużenie powyższych ograniczeń nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

O zmianach w powyższym zakresie powiadomimy stosownym komunikatem.

 


 

K O M U N I K A T

W dniach 28-29.10.2019 r. kantyna w Zakładzie Karnym w Zabrzu będzie nieczynna.

Informuję, że 1 lipca 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzone zmiany dotyczą między innymi uprawnień skazanych do otrzymania paczki żywnościowej:

 

- Od 1 lipca 2015 roku skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą (art. 113a § 3 kodeksu karnego wykonawczego).

 

- Skazany zgodnie z art. 110a § 1 Kodeksu karnego wykonawczego ma prawo posiadać w celi  m.in. artukuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg.

 

Od 1 lipca 2015 roku zakłady karne i areszty śledcze nie będą przyjmowały paczek dostarczanych z zewnątrz.

 


 

 

K O M U N I K A T

 

Przy realizacji paczki nowym sposobem obowiązują następujące zasady:

 • Paczka żywnościowa jest dostarczana osadzonemu przebywającemu w jednostce na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową, przekazanego do punktu sprzedaży wraz z dowodem wpłaty ( przelew na konto, przekaz pocztowy, wpłata w punkcie sprzedaży).
 • Zamówienie sporządzane jest na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży jednostki penitencjarnej.
 • Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego, osoby najbliższe mogą złożyć: w punkcie sprzedaży w trakcie widzenia lub drogą pocztową. Zamówienie złożone drogą pocztową przesyłamy na adres: Zakład Karny, 41-806 Zabrze ul. Ks. Pawła Janika 12 z dopiskiem "KANTYNA- paczka żywnościowa".
 • Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży są udostępnione w zakładzie: w punkcie sprzedaży, w biurze przepustek oraz w sali widzeń. Ponadto dostępne są do pobrania na stronie internetowej Zakładu Karnego w Zabrzu.
 • Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji przez punkt sprzedaży po uprzednim potwierdzeniu przez administrację uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki. W przypadku braku tego uprawnienia informacja o przyczynie odmowy realizacji paczki będzie przekazana do punktu sprzedaży.
 • Paczka, realizowana w drodze zamówienia, zostanie przekazywana osadzonemu nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.
 • Numer konta, na który należy dokonywać wpłat za zamówione paczki dla osadzonych:

 

38 1750 1035 0000 0000 3670 3164

Dane do przelewu:


PPO RAKON w Raciborzu
ul. J. von Eichendorffa 14
47-400 Racibórz

W tytule przelewu należy podać:

 

KANTYNA 15 ZK ZABRZE

- nazwisko i imię osadzonego
- imię ojca
- data urodzenia
- jednostka, w której przebywa osadzony

 

 • Paczka, otrzymana przez osadzonego w drodze realizacji zamówienia, podlega ewidencji w rejestrze paczek żywnościowych.
 • Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego) wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.


Zamówienie na paczkę


Lista produktów dostępnych w kantynie
 

 • Zezwolenie na otrzymanie paczki z niezbędną skazanemu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny wydaje się zgodnie z niezbędnymi potrzebami. Pobranie do użytkowania w celi nowej odzieży odbywa się po zdaniu do magazynu starej odzieży tego samego rodzaju. W przypadku przesłania paczki za pośrednictwem poczty skazany jest zobowiązany przy wypełnianiu wniosku wskazać imię, nazwisko i adres nadawcy paczki. Zezwolenie zachowuje ważność przez okres 2 miesięcy od daty jego udzielenia przez dyrektora Zakładu Karnego w Zabrzu.
 • Zawartość paczek higienicznych przekazuje się bezpośrednio skazanemu.
 • Zawartość paczek odzieżowych, wraz ze spisem przekazuje się do magazynu.
 • Paczki higieniczne oraz odzieżowe nie mogą zawierać żywności, artykułów tytoniowych i płynów do elektronicznych e-papierosów, artykułów których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji,   m.in.: mydła w każdej postaci, pasty do zębów, płynów do płukania ust, szamponów, dezodorantów w każdej postaci, pianek, kremów, żeli do golenia, chusteczek higienicznych, papieru toaletowego, proszków do prania, płynów do płukania tkanin, płynów do mycia naczyń i utrzymania czystości, past do butów itp.. środków łączności oraz przedmiotów i dokumentów, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa. Do paczki powinien być załączony spis jej zawartości. Pisemne potwierdzenia uprawnienia do otrzymania paczki odzieżowej lub zawierającej środki higieny wydawane są przez wyznaczonego pracownika lub funkcjonariusza działu kwatermistrzowskiego zgodnie z przepisami określonymi w art. 113a §4 kkw. Paczki zawierające artykuły i przedmioty nie wymienione w pisemnym potwierdzeniu uprawnienia do ich otrzymania (Wniosek) zwracane są do nadawcy na jego koszt.
 • Za zgodą Dyrektora istnieje możliwość zrealizowania paczki higienicznej  przez kantynę. Zamówienie sporządzane jest wyłącznie spośród listy produktów dostępnych w kantynie i wnoszone jest na formularzu, wskazanym w załączniku nr 6 do porządku wewnętrznego.

 

Dyrektor Zakładu Karnego w Zabrzu, jego zastępcy lub upoważnieni funkcjonariusze, przyjmują interesantów z zewnątrz we wtorki w godzinach 8-15 oraz czwartki w godzinach 8-16, za wyjątkiem dni świątecznych. W przypadkach nie cierpiących zwłoki, przyjęcia mogą się odbywać w innych uzgodnionych terminach.

W dniach 28-29.10.2019 r. kantyna w Zakładzie Karnym w Zabrzu będzie nieczynna.

Informuję, iż  od 01 maja 2019 roku nastąpi zmian realizacji widzeń dla osadzonych. (szczegóły)

 

Dyrektor Zakładu Karnego

w Zabrzu

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej