UWAGA ZMIANA NUMERU KONTA NA E-PACZKI.

NBP Oddział Katowice

Bankowa 1

Katowice

91101012123070111391200000

OGŁOSZENIE

 

Od 1 maja 2019 roku dla osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu półotwartego widzenia odbywają się w godzinach od 8.30 do 15.30, w następującym porządku:
1. wtorek - dla skazanych, których nazwiska rozpoczynają się na litery A-Ł;

2. czwartek - dla skazanych, których nazwiska rozpoczynają się na litery M – Ż;

3. niedziela:

 1. w pierwszą i trzecią niedzielę każdego miesiąca – osadzeni, których nazwiska rozpoczynają się   na literę od A do Ł, oraz osadzeni zatrudnieni na zewnątrz jednostki,
 2. w drugą i czwartą niedzielę każdego miesiąca – osadzeni, których nazwiska rozpoczynają się na literę od M do Ż oraz osadzeni zatrudnieni na zewnątrz jednostki,
 3. w przypadku miesięcy, w których występuje piąta niedziela – jako widzenie dodatkowe - osadzeni zatrudnieni na zewnątrz jednostki penitencjarnej.

Porządek widzeń nie dotyczy osadzonych przebywających w zakładzie karnym typu otwartego. Skazani mogą korzystać z widzeń, we wszystkie dni w których się one odbywają.

 

 

1. Widzenia odbywają się we wtorki, czwartki i niedziele od godziny 08.30. do godziny 15.30. z wyłączeniem:
 

 • dni świątecznych przypadających we wtorki, czwartki,
 • 24, 25 i 31 grudnia, 1 stycznia oraz pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych.

2. Dodatkowo widzenia udzielane będą w dni świąteczne: 26.12 oraz drugi dzień Świąt Wielkanocnych.

3. Zgłoszenia osób odwiedzających skazanych przyjmowane są do godziny 14.00.

4. W pierwszej kolejności widzenia udzielane są:
 

 • kobietom w zaawansowanej ciąży,
 • osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,
 • niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu, (poruszającym się na wózku lub o kulach)
 • osobom powyżej 75 roku życia.

5. Widzenia odbywają się w sali widzeń.

6. Skazani uprawnieni do widzeń bez osoby nadzorującej mogą korzystać z widzeń w ogródku widzeń za zgodą funkcjonariusza dozorującego widzenia.

7. Skazany zatrudniony na terenie Zakładu Karnego w Zabrzu może udać się na widzenie w godzinach pracy wyłącznie po uzyskaniu zgody właściwego przełożonego.

8. Osobom odwiedzającym nie zezwala się na wnoszenie na widzenie artykułów spożywczych.

 

 


 

K O M U N I K A T

 

Informuję, że 1 lipca 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzone zmiany dotyczą między innymi uprawnień skazanych do otrzymania paczki żywnościowej:

 

- Od 1 lipca 2015 roku skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą (art. 113a § 3 kodeksu karnego wykonawczego).

 

- Skazany zgodnie z art. 110a § 1 Kodeksu karnego wykonawczego ma prawo posiadać w celi  m.in. artukuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg.

 

Od 1 lipca 2015 roku zakłady karne i areszty śledcze nie będą przyjmowały paczek dostarczanych z zewnątrz.

 


 

 

K O M U N I K A T

 

Przy realizacji paczki nowym sposobem obowiązują następujące zasady:

 • Paczka żywnościowa jest dostarczana osadzonemu przebywającemu w jednostce na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową, przekazanego do punktu sprzedaży wraz z dowodem wpłaty ( przelew na konto, przekaz pocztowy, wpłata w punkcie sprzedaży).
 • Zamówienie sporządzane jest na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży jednostki penitencjarnej.
 • Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego, osoby najbliższe mogą złożyć: w punkcie sprzedaży w trakcie widzenia lub drogą pocztową. Zamówienie złożone drogą pocztową przesyłamy na adres: Zakład Karny, 41-806 Zabrze ul. Ks. Pawła Janika 12 z dopiskiem "KANTYNA- paczka żywnościowa".
 • Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży są udostępnione w zakładzie: w punkcie sprzedaży, w biurze przepustek oraz w sali widzeń. Ponadto dostępne są do pobrania na stronie internetowej Zakładu Karnego w Zabrzu.
 • Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji przez punkt sprzedaży po uprzednim potwierdzeniu przez administrację uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki. W przypadku braku tego uprawnienia informacja o przyczynie odmowy realizacji paczki będzie przekazana do punktu sprzedaży.
 • Paczka, realizowana w drodze zamówienia, zostanie przekazywana osadzonemu nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.
 • Numer konta, na który należy dokonywać wpłat za zamówione paczki dla osadzonych:

 

38 1750 1035 0000 0000 3670 3164

Dane do przelewu:


PPO RAKON w Raciborzu
ul. J. von Eichendorffa 14
47-400 Racibórz

W tytule przelewu należy podać:

 

KANTYNA 15 ZK ZABRZE

- nazwisko i imię osadzonego
- imię ojca
- data urodzenia
- jednostka, w której przebywa osadzony

 

 • Paczka, otrzymana przez osadzonego w drodze realizacji zamówienia, podlega ewidencji w rejestrze paczek żywnościowych.
 • Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego) wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.


Zamówienie na paczkę


Lista produktów dostępnych w kantynie
 

 • Zezwolenie na otrzymanie paczki z niezbędną skazanemu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny można wydać raz na dwa miesiące. Zawartość paczek ze środkami higieny przekazuje się bezpośrednio skazanemu, odzież, bieliznę, obuwie i przedmioty osobistego użytku przekazuje się w obecności skazanego do magazynu, a leki do ambulatorium zgodnie z wykazem ilościowym i jakościowym sporządzonym przez funkcjonariusza kontrolującego paczkę i potwierdzonym przez skazanego.
 • Paczki higieniczno-odzieżowe nie mogą zawierać żywności.

 

Dyrektor Zakładu Karnego w Zabrzu, jego zastępcy lub upoważnieni funkcjonariusze, przyjmują interesantów z zewnątrz we wtorki w godzinach 8-15 oraz czwartki w godzinach 8-16, za wyjątkiem dni świątecznych. W przypadkach nie cierpiących zwłoki, przyjęcia mogą się odbywać w innych uzgodnionych terminach.

Informuję, iż  od 01 maja 2019 roku nastąpi zmian realizacji widzeń dla osadzonych. (szczegóły)

 

 
Dyrektor Zakładu Karnego

w Zabrzu

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej