UWAGA !!!

INFORMUJE SIĘ WSZYSTKICH WCHODZĄCYCH NA TEREN ZAKŁADU KARNEGO W WOJKOWICACH ( W TYM OSOBY ODWIEDZAJĄCE OSADZONYCH TAKŻE Z CZĘŚCI ZAKŁADU KARNEGO TYPU PÓŁOTWARTEGO I OTWARTEGO ),
ŻE OD DNIA 04.04.2022 ROKU WEJŚCIE NA TEREN JEDNOSTKI ZAKŁADU KARNEGO ORAZ REJESTRACJA NA WIDZENIA BĘDĄ MOŻLIWE JEDYNIE GŁÓWNYM WEJŚCIEM DO JEDNOSTKI PENITENCJARNEJ TJ. OD STRONY PARKU I ULICY KUSOCIŃSKIEGO

 

INFORMACJA O WIDZENIACH

 

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną uchylone zostają obostrzenia dotyczące udzielania widzeń osadzonym


Na terenie Zakładu Karnego w Wojkowicach wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Ciągowicach funkcjonuje poniższy system realizacji widzeń z osadzonymi:

1. Rejestracja na widzenia prowadzona jest przez system telefoniczny.

2. Widzenie będzie realizowane tylko i wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach.

3. Osoby odwiedzające zobowiązane są do pozostawienia w depozycie wszystkich rzeczy osobistych przed przystąpieniem do widzenia.
4.
Osoby odwiedzające proszone są o przybycie 30 minut przed wyznaczoną godziną widzenia oraz zgłoszenie tego faktu funkcjonariuszowi pełniącemu służbę na bramie głównej.

 

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem:

519 727 129 w dni robocze w godzinach: od 8:00 do 14:00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

Widzenia udzielane są w Zakładzie Karnym w Wojkowicach – zakład karny typu zamkniętego w dniach: poniedziałki, wtorki i niedzielę, w godzinach 08:00-15:30; w Zakładzie Karnym w Wojkowicach – zakład karny typu półotwartego oraz otwartego w dniach: środy, piątki i niedzielę, w godzinach 08:00-15:30.
 

Widzenia w niedziele realizowane są w następującym porządku:

- pierwsza i trzecia niedziela – osadzeni z zakładu karnego typu zamkniętego
i aresztu śledczego,

- druga i czwarta niedziela – osadzeni z zakładu karnego typu półotwartego
i otwartego.

 

W sytuacji nieprzestrzegania ustalonych zasad administracja zakładu karnego zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenie widzenia lub przerwania widzenia.  

Zasady otrzymywania paczek

Godziny i sposoby przyjmowania i wydawania paczek

 

§101.1. Paczki odzieżowo – higieniczne i z lekami odbierane są przez funkcjonariusza Służby Więziennej w okienku podawczym znajdującym się w biurze przepustek:

1) od poniedziałku do piątku oraz w niedziele, w godzinach od 8.00 do 14.00,

2) w święta, w godzinach od 8.00 do 12.00.

2. Osadzony ma prawo do otrzymania paczki żywnościowej (artykuły żywnościowe i wyroby tytoniowe) 1 raz w miesiącu za pośrednictwem zakładu karnego. Uprawnienie osadzonego do otrzymania paczki jest realizowane, jeżeli osadzony w danym miesiącu nie otrzymał paczki oraz nie została mu wymierzona kara dyscyplinarna pozbawienia możliwości otrzymywania paczki.

3. Otrzymanie paczki z odzieżą, bielizną, obuwiem, przedmiotami osobistego użytku lub środkami higieny osobistej wymaga odrębnego zezwolenia zastępcy dyrektora. W tym celu osadzony winien zwrócić się z pisemnym wnioskiem określającym rodzaj odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku lub środków higieny, które chciałby otrzymać. Po akceptacji wniosku osadzony może zawiadomić rodzinę o możliwości dostarczenia paczki odzieżowej przekazując stosowne zezwolenie. Wydanie paczki osadzonemu następuje w ciągu 5 dni roboczych od dnia jej przyjęcia.

4. Otrzymanie paczki zawierającej leki wymaga pozytywnej opinii lekarza co do wykazu leków oraz odrębnego zezwolenia zastępcy dyrektora. Leki znajdujące się w paczce muszą pozostawać w oryginalnych, nieuszkodzonych, opakowaniach. Wydanie paczki z lekami odbywa się na zasadach ustalonych przez lekarza za pośrednictwem ambulatorium.

5. Wewnątrz paczki odzieżowo – higienicznej lub/i z lekami powinien być umieszczony spis jej zawartości wraz z danymi personalnymi i adresem nadawcy oraz imieniem, nazwiskiem
i imieniem ojca odbiorcy.

6. Paczki z lekami oraz paczki z odzieżą, bielizną, obuwiem, przedmiotami osobistego użytku lub środkami higieny winny być dostarczane w odrębnych opakowaniach. Niedopuszczalne jest umieszczenie w jednym opakowaniu leków i odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku lub środków higieny.

7. Paczki z odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny mogą być doręczone do zakładu karnego bezpośrednio przez nadawcę paczki, albo za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub gońca.

8. W odniesieniu do tymczasowo aresztowanego otrzymanie środków leczniczych i higieny wymaga zgody organu dysponującego.

§102. Zawartość paczki odzieżowo – higienicznej lub/i z lekami podlega kontroli:

1) w chwili przyjmowania paczki w okienku podawczym,

2) w chwili wydawania paczki w oddziale mieszkalnym.

§103.1. Paczka odzieżowo – higieniczna i/lub z lekami zawierająca wyroby tytoniowe nie będzie przyjmowana przez administrację zakładu.

2. Osadzony będzie mógł posiadać w celi mieszkalnej artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg.

§104. Zasady przyjmowania paczek

1) Realizacja prawa do paczki w przypadku zamówienia składanego przez osadzonego:

a) druk zamówienia na paczkę żywnościową dla osadzonych realizowaną w punkcie sprzedaży jest dostępny u oddziałowego oraz u wychowawców poszczególnych pawilonów i oddziałów mieszkalnych,

b) jeżeli osadzony posiada wystarczające środki na koncie depozytowym (do dyspozycji), składa zamówienie na piśmie,
a jego realizacja jest możliwa w dniach przewidzianych na zakupy artykułów żywnościowych i tytoniowych (tzw. wypiska),

c) nie ma możliwości realizacji zamówienia na paczkę składanego przez osadzonego, o ile nie posiada on środków własnych do dyspozycji,

d) wypełniony druk zamówienia na paczkę osadzony przekazuje oddziałowemu do godziny 8.00 danego dnia,

e) po potwierdzeniu, iż osadzony posiada uprawnienie do otrzymania paczki żywnościowej, środki finansowe – w kwocie złożonego zamówienia na paczkę – zostaną zablokowane do czasu realizacji zamówienia,

f) w przypadku, gdy osoba bliska dokona wpłaty na konto kantyny osadzony nie będzie mógł składać zamówienia na paczkę. Takie zamówienie może zostać zrealizowane wyłącznie przez osobę najbliższą – dokonującą wpłaty.

2. Realizacja prawa do paczki w przypadku zamówienia składanego przez osobę najbliższą:

a) paczki żywnościowe dostarczane są osadzonym przebywającym w jednostce penitencjarnej na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową przekazanego do punktu sprzedaży, oświadczenia zamawiającego wraz z dowodem wpłaty,

b) zamówienie sporządzone jest na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży jednostki penitencjarnej,

c) zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego, osoby bliskie mogą złożyć w punkcie sprzedaży lub drogą pocztową,

d) formularz zamówienia oraz lista produktów w punkcie sprzedaży są dostępne w zakładzie karnym w punkcie sprzedaży, biurze przepustek, sali widzeń oraz na stronie internetowej jednostki penitencjarnej,

e) zamówienie może być przyjęte do realizacji po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki,

f) paczka realizowana w drodze zamówienia jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zmówienia wraz z dowodem wpłaty na nr konta 49 1750 1035 0000 0000 3670 2869 (ARESZT ŚLEDCZY – OP nr 1 ), 05 1750 1035 0000 0000 3670 2788 (ZAKŁAD KARNY OTWARTY I PÓŁOTWARTY (OP nr 2 i 3) z dopiskiem Zakład Karny Wojkowice.

Również należy podać imię nazwisko, imię ojca, a także datę urodzenia osadzonego.

g) środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego) wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

§105. Paczki nie spełniające warunków określonych w §101 i §103 podlegają zwrotowi nadawcy na koszt osadzonego.

§133. Osadzeni mogą otrzymywać środki pieniężne od osób z zewnątrz na niżej podane konto:

 

Zakład Karny

42-580 Wojkowice ul. Sobieskiego 298

NBP OO/Katowice

44 1010 1212 3050 1713 9120 0000

imię, nazwisko oraz imię ojca osadzonego

Lista produktów marzec 2023 ZK Rozmiar: 43.1 kB
Lista produktów marzec 2023 AS Rozmiar: 44.0 kB

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 8:00-15:30
Wtorek: 8:00-15:30
Środa: 8:00-15:30
Czwartek: 8:00-15:30
Piątek: 8:00-15:30

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

 

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]

Wpłacający: [imię i nazwisko]

Wpłacający: [adres]

 

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:

dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

 

Konto bankowe:

NBP O/KATOWICE

44 1010 1212 3050 1713 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej