Widzenia odbywają się we wtorki,  w godzinach 8.00-15.00 oraz w niedziele, drugi dzień Świąt Wielkanocnych i drugi dzień Bożego Narodzenia w godz. 8.30-15.30. Widzenie trwa 60 minut( w tym: czas przeznaczony na zakupy w bufecie). Kobiety w zaawansowanej ciąży, rodzice lub opiekunowie prawni dzieci do lat 3, niepełnosprawni ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszający się na wózku lub o kulach), osoby powyżej 75 roku życia, które poinformują o powyższym fakcie funkcjonariusza przyjmującego zgłoszenie będą objęci czynnościami w celu udzielenia widzeń w pierwszej kolejności. W tym samym dniu skazanemu udziela się jednego widzenia. Widzenie może się odbywać z nie więcej niż dwoma osobami pełnoletnimi, osoby do lat 18 mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.
W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych
w bufecie sali widzeń.Zabrania się korzystania z poczęstunku dostarczonego z zewnątrz zakładu.
We wszystkich pomieszczeniach sali widzeń obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
W razie naruszenia przez osadzonego lub osobę odwiedzającą ustalonych zasad i sposobu widzeń, widzenie może zostać przerwane i zakończone przed czasem.
Osoby, których wygląd lub zachowanie wskazuje na stan po użyciu alkoholu lub innych środków zmieniających nastrój, nie będą wpuszczane na teren zakładu karnego.

W ZWIĄZKU Z NOWELIZACJĄ KODEKSU KARNEGO WYKONAWCZEGO INFORMUJEMY, IŻ OD DNIA 1 LIPCA 2015 ROKU ZMIENIŁY SIĘ ZASADY OTRZYMYWANIA PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH DLA OSADZONYCH:

  1. PACZKI ŻYWNOŚCIOWE realizowane są wyłącznie za pośrednictwem kantyny na terenie zakładu karnego, w skład paczki mogą wchodzić także wyroby tytoniowe. Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową.

Zamówienie na paczkę żywnościową składają osoby najbliższe. Przy składaniu zamówienia o paczkę należy przestrzegać limitu posiadania artykułów żywnościowych w celi mieszkalnej tj. 6kg na osadzonego.

Zamówienia, osoby zainteresowane mogą złożyć:

  1. w punkcie sprzedaży,
  2. droga pocztową,

Formularz zamówienia oraz wykaz produktów jest dostępny w Zakładzie Karnym:

  1. w punkcie sprzedaży,
  2. u funkcjonariusz dozorującego widzenia,
  3. na niniejszej stronie.

Zamówienie może być przyjęte do realizacji po uprzednim potwierdzeniu przez administrację uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki.

Całkowity ciężar zakupionych artykułów żywnościowych w ramach paczki nie może przekraczać 6 kg.

Stwierdzenie przez administrację ZK przekroczenia powyższych limitów skutkować będzie dla skazanego brakiem zgody na realizację paczki.

Wydanie paczki żywnościowej odbywa się w oddziale mieszkalnym, w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia kompletu dokumentów (wypełniony formularz zamówienia wraz z dowodem wpłaty).

Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji Zakładu Karnego, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynie odmowy przyjęcia zamówienia.

 

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w Warszawie
ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa
Nr konta bankowego na e-paczki:
26 1130 1017 0020 1458 9320 0088

Adres mail kantyny: kantyna-zk.wierzchowo@igbmazovia.pl

Formularz zamówienia na paczkę
Lista towarów dostępnych w ZK Wierzchowo

 

 

II.        PACZKI ODZIEŻOWE do osadzonych przyjmowane są w godzinach pracy administracji.

Wewnątrz paczki odzieżowej powinien być umieszczony spis jej zawartości.

Przesłanie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku i lekarstw może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia Dyrektora Zakładu wydanego na prośbę osadzonego. Przyjęcie w/w rzeczy następuje wyłącznie na podstawie wystawionego spisu zawartości, którego I część winna być umieszczona na paczce w widocznym miejscu.

W paczkach odzieżowych nie mogą być dostarczane artykuły spożywcze, środki higieny oraz rzeczy, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich struktury, środki łączności, przedmioty i dokumenty, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa jednostki.

Paczka zawierająca artykuły, o których mowa powyżej będzie zwrócona nadawcy na jego koszt.
Zgoda na otrzymanie leków uzależniona jest od pozytywnego zaopiniowania prośby przez lekarza.

Otrzymanie leków przez tymczasowo aresztowanych wymaga dodatkowo zgody organu dysponującego.

Nie zezwala się na przesyłanie w paczkach odzieżowych wyrobów tytoniowych oraz środków higieny osobistej. Przedmioty te można zakupić wyłącznie w kantynie tutejszej jednostki. Wyroby tytoniowe przysłane w paczkach będą odsyłane na koszt osadzonego lub nadawcy, bądź deponowane .

  1. PACZKI HIGIENICZNE realizowane są wyłącznie za pośrednictwem kantyny na terenie zakładu karnego.
Zamówienie kantyna ZK Wierzchowo - PDF Rozmiar: 300.2 kB
Zamówienie kantyna ZK Wierzchowo - PDF Rozmiar: 300.2 kB

NBP Oddział Okręgowy Szczecin

53 1010 1599 0141 0813 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej