Koordynatorzy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Komunikat

W związku z przywróceniem nie później niż z dniem 1 sierpnia 2020 roku widzeń osadzonych z osobami najbliższymi, w trosce o zdrowie funkcjonariuszy, osadzonych i ich rodzin widzenia realizowane będą z zachowaniem zasad sanitarnych oraz dystansu społecznego. W oparciu o artykuł 247 Kodeksu karnego wykonawczego dodatkowo obowiązywały będą miedzy innymi poniższe uregulowania:

w widzeniu uczestniczyć będzie mogła jedna osoba dorosła,

widzenia będą się odbywały we wtorki i niedziele w godzinach od 08:30 do 14:45,

czas widzenia nie będzie mógł przekroczyć jednej godziny,

osoby udające się na widzenie zobowiązane są posiadać maseczkę lub przyłbice lub inne środki ochronne do zakrywania ust i nosa,

wejście na teren jednostki odbywało się będzie po spełnieniu formalnych wymogów obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski.

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem 504 727 460 , lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem Widzenia_zk_wierzchowo@sw.gov.pl, w dni robocze w godzinach od 09:00 do 14:00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

W ZWIĄZKU Z NOWELIZACJĄ KODEKSU KARNEGO WYKONAWCZEGO INFORMUJEMY, IŻ OD DNIA 1 LIPCA 2015 ROKU ZMIENIŁY SIĘ ZASADY OTRZYMYWANIA PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH DLA OSADZONYCH:

  1. PACZKI ŻYWNOŚCIOWE realizowane są wyłącznie za pośrednictwem kantyny na terenie zakładu karnego, w skład paczki mogą wchodzić także wyroby tytoniowe. Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową.

Zamówienie na paczkę żywnościową składają osoby najbliższe. Przy składaniu zamówienia o paczkę należy przestrzegać limitu posiadania artykułów żywnościowych w celi mieszkalnej tj. 6kg na osadzonego.

Zamówienia, osoby zainteresowane mogą złożyć:

  1. w punkcie sprzedaży,
  2. droga pocztową,

Formularz zamówienia oraz wykaz produktów jest dostępny w Zakładzie Karnym:

  1. w punkcie sprzedaży,
  2. u funkcjonariusz dozorującego widzenia,
  3. na niniejszej stronie.

Zamówienie może być przyjęte do realizacji po uprzednim potwierdzeniu przez administrację uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki.

Całkowity ciężar zakupionych artykułów żywnościowych w ramach paczki nie może przekraczać 6 kg.

Stwierdzenie przez administrację ZK przekroczenia powyższych limitów skutkować będzie dla skazanego brakiem zgody na realizację paczki.

Wydanie paczki żywnościowej odbywa się w oddziale mieszkalnym, w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia kompletu dokumentów (wypełniony formularz zamówienia wraz z dowodem wpłaty).

Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji Zakładu Karnego, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynie odmowy przyjęcia zamówienia.

 

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w Warszawie
ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa
Nr konta bankowego na e-paczki:
26 1130 1017 0020 1458 9320 0088

Adres mail kantyny: kantyna-zk.wierzchowo@igbmazovia.pl

Formularz zamówienia na paczkę
Lista towarów dostępnych w ZK Wierzchowo

 

 

II.        PACZKI ODZIEŻOWE do osadzonych przyjmowane są w godzinach pracy administracji.

Wewnątrz paczki odzieżowej powinien być umieszczony spis jej zawartości.

Przesłanie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku i lekarstw może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia Dyrektora Zakładu wydanego na prośbę osadzonego. Przyjęcie w/w rzeczy następuje wyłącznie na podstawie wystawionego spisu zawartości, którego I część winna być umieszczona na paczce w widocznym miejscu.

W paczkach odzieżowych nie mogą być dostarczane artykuły spożywcze, środki higieny oraz rzeczy, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich struktury, środki łączności, przedmioty i dokumenty, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa jednostki.

Paczka zawierająca artykuły, o których mowa powyżej będzie zwrócona nadawcy na jego koszt.
Zgoda na otrzymanie leków uzależniona jest od pozytywnego zaopiniowania prośby przez lekarza.

Otrzymanie leków przez tymczasowo aresztowanych wymaga dodatkowo zgody organu dysponującego.

Nie zezwala się na przesyłanie w paczkach odzieżowych wyrobów tytoniowych oraz środków higieny osobistej. Przedmioty te można zakupić wyłącznie w kantynie tutejszej jednostki. Wyroby tytoniowe przysłane w paczkach będą odsyłane na koszt osadzonego lub nadawcy, bądź deponowane .

  1. PACZKI HIGIENICZNE realizowane są wyłącznie za pośrednictwem kantyny na terenie zakładu karnego.
Zamówienie kantyna ZK Wierzchowo - PDF Rozmiar: 300.2 kB
Zamówienie kantyna ZK Wierzchowo - PDF Rozmiar: 300.2 kB

NBP Oddział Okręgowy Szczecin

53 1010 1599 0141 0813 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej