W związku z przywróceniem widzeń osadzonych z osobami najbliższymi, w trosce o zdrowie funkcjonariuszy, osadzonych i ich rodzin widzenia realizowane będą z zachowaniem zasad sanitarnych oraz dystansu społecznego. W oparciu o artykuł 247 Kodeksu karnego wykonawczego dodatkowo obowiązywały będą między innymi poniższe uregulowania:

- w widzeniu uczestniczyć będą mogły dwie osoby dorosłe i dzieci,

- widzenie będzie odbywało się wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach,

- widzenie trwać będzie 60 minut i przypada jedno lub dwa w miesiącu na osadzonego w zależności od typu zakładu karnego,

- osoby udające się na widzenie zobowiązane są posiadać maseczkę do zakrywania ust i nosa,

- wejście na teren jednostki odbywało się będzie po spełnieniu formalnych wymogów obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski.

 

Zgłoszeń dokonuje skazany w formie pisemnej u wychowawcy oddziału mieszkalnego. Osoba odwiedzająca potwierdza widzenie co najmniej 2 dni przed planowanym terminem widzenia pod wskazanym numerem telefonu  - 67/25-49-639 w każdy dzień roboczy w godzinach od 7.30 do 15.00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając wiadomość na adres: zk_wronki_widzenia@sw.gov.pl.

Widzenia udzielane są w dniach: wtorki, piątki, soboty, niedzielę i święta w godzinach 7:30 - 15:00.

 

 

 

Uwaga !

 

Od 01.10.2015 r. zmienia się podmiot obsługujący kantynę w ZK Wronki.

Będzie to Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego Pomet we Wronkach.

Poniżej zamieszczone są dane dotyczące PPPM Pomet, tj. adres, nr konta oraz nowe

formularze zamówień na paczki.

 

Paczki dla osadzonych oraz korespondencję należy przesyłać na adres:Zakład Karny we Wronkach
ul. Partyzantów 1
64-510 WRONKI
 

 

Zasady przyjmowania paczek:

Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą w rozumieniu art. 115§11 kk, tj. żonę, wstępnego ( min. ojca, matkę, dziadka, babcię), zstępnego (min. córkę, syna, wnuka, wnuczkę), rodzeństwo (brata, siostrę), powinowatego w tej samej linii lub stopniu (min. szwagra, szwagierkę,bratową, teścia, teściową), osobę pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonka oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu (konkubinę)

Ponadto, za zezwoleniem Dyrektora skazany może otrzymywać paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny i lekami. Paczki żywnościowe, odzieżowe i higieniczne przyjmowane są jedynie w twardym opakowaniu.

Paczki higieniczno-odzieżowe zawierające artykuły żywnościowe, artykuły których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości, przedmioty nie wymienione w spisie zawartości paczki, a także środki łączności oraz przedmioty i dokumenty, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa w Zakładzie Karnym, będą odsyłane do nadawcy na koszt skazanego lub w uzasadnionych przypadkach na koszt Zakładu Karnego.

 

Dane podmiotu obsługującego kantynę Zakładu Karnego we Wronkach, w tym obsługującego zakupy dokonywane przez skazanych i ich rodziny

nazwa : Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego POMET

adres: ul. Partyzantów 5, 64-510 Wronki

numer rachunku dla potrzeb rozliczenia zakupów dokonywanych przez osoby pozbawione wolności na terenie Zakładu Karnego we Wronkach : 88 1240 3754 1111 0010 6482 7013

Składając zamówienie na przesłanie paczki skazanemu drogą pocztową, opłaty należy dokonywać na ww. konto bankowe, a dowód dokonania wpłaty należy przesyłać na adres – Punkt Handlowy Kantyna, ul. Partyzantów 1, 64-510 Wronki.

 

 

Od dnia 01.07.2015 r. wprowadzone zostają nowe zasady realizacji uprawnień osadzonych do otrzymywania paczek z żywnością. Zamówienie na paczkę żywnościową może złożyć osadzony lub osoba najbliższa i może być zrealizowane wyłącznie za pośrednictwem firmy prowadzącej kantynę na terenie Zakładu.

 1. Paczki będą dostarczane osadzonym przebywającym w jednostce penitencjarnej na podstawie wypełnionego formularza zamówienia, w tym oświadczenia zamawiającego, na paczkę żywnościową, zwanego dalej ,,zamówieniem” przekazanego do punktu sprzedaży wraz z dowodem wpłaty.
 2. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnej w punkcie sprzedaży jednostki penitencjarnej.
 3. Zamówienie na dostarczenie paczki dla osadzonego osoby zainteresowane mogą złożyć w punkcie sprzedaży na terenie Zakładu Karnego lub drogą pocztową.
 4. Składając zamówienie na dostarczenie paczki z żywnością w punkcie sprzedaży należy dołączyć także dowód wpłaty. W punkcie sprzedaży na terenie jednostki penitencjarnej istnieje również możliwość dokonania wpłaty za paczkę, za pokwitowaniem.
 5. Składając zamówienie na dostarczenie paczki drogą pocztową należy dołączyć dowód wpłaty. Przesyłkę należy kierować na adres :

Punkt Handlowy - Kantyna

ul. Partyzantów 1

64 – 510 Wronki

 1. Zamówienie może być przyjęte do realizacji przez punkt sprzedaży po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki.
 2. Paczka, realizowana w drodze zamówienia, jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty. Jako dzień złożenia zamówienia przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na konto PPPM Pomet.
 3. Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży znajdują się w biurze przepustek, punkcie sprzedaży, sali widzeń oraz stronie internetowej Zakładu Karnego we Wronkach.
 4. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła ( w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.
 5. Osoba, która chce zamówić paczkę w punkcie sprzedaży znajdującym się przy sali widzeń, zgłasza chęć dokonania takiego zamówienia pracownikowi kantyny w celu dokonania weryfikacji uprawnień do otrzymania paczki podając imię, nazwisko, imię ojca oraz datę urodzenia osadzonego. 
 6. Składając zamówienia na otrzymanie paczki, o której mowa w art. 113 a § 3 kodeksu karnego wykonawczego należy uwzględnić zapisy art.110 a § 1 kodeksu karnego wykonawczego, w którym określone jest, że osadzony ma prawo posiadać w celi artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg. Ponadto składając zamówienia należy uwzglednić również możliwości przechowywania dostarczonych rzeczy. 

 Formularz zamówienia na paczkę żywnościową do zrealizowania w kantynie

 

 Lista artukułów żywnościowych dostępnych w kantynie

 

Sposób realizacji uprawnień osadzonych do otrzymywania paczek ze środkami higieny za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie jednostki

Paczki będą dostarczane osadzonym przebywającym w jednostce penitencjarnej na podstawie wypełnionego formularza zamówienia, zwanego dalej ,,zamówieniem” przekazanego do punktu sprzedaży wraz z dowodem wpłaty oraz talonem na paczkę ze środkami higieny, wystawionym osadzonym przez administrację jednostki, potwierdzającym uprawnienia osadzonego do odbioru paczki.

 1. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnej w punkcie sprzedaży jednostki, biurze przepustek, sali widzeń, sali oczekiwania na widzenia oraz stronie internetowej jednostki.
 2. Zamówienie na dostarczenie paczki dla osadzonego osoby zainteresowane mogą złożyć w punkcie sprzedaży na terenie Zakładu Karnego lub drogą pocztową.
 3. Składając zamówienie na dostarczenie paczki w punkcie sprzedaży należy dołączyć także dowód wpłaty oraz wydany przez administrację talon. W punkcie sprzedaży na terenie jednostki penitencjarnej istnieje również możliwość dokonania wpłaty za paczkę, za pokwitowaniem.
 4. Składając zamówienie na dostarczenie paczki droga pocztową należy dołączyć dowód wpłaty oraz wydany talon. Przesyłkę należy kierować na adres :

Punkt Handlowy - Kantyna

ul. Partyzantów 1

64 – 510 Wronki

 1. Paczka, realizowana w drodze zamówienia, jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty oraz wydanym talonem. Jako dzień złożenia zamówienia przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na konto PPPM Pomet.
 2. Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży znajdują się w biurze przepustek, punkcie sprzedaży, sali widzeń oraz stronie internetowej Zakładu Karnego we Wronkach.
 3. Środki pieniężne wpłacone na zakup ww. paczki, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła ( w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

Formularz zamówienia na paczkę higieniczną do zrealizowania w kantynie

 

 

Lista artukułów higienicznych dostępnych w kantynie 

 

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących godzinach:
Poniedziałek: 8:00-17:00
Wtorek: 8:00-15:00
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-15:00

NBP 0/0 POZNAŃ

PARTYZANTÓW 1

64-510 WRONKI

57101014690014 6913 91200000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej