1. Widzenia dla osadzonych odbywają się w poniedziałki i niedziele w godzinach 800 – 1600, w sali widzeń.
2. Widzenia bez osoby dozorującej w okresie od 1 maja do 30 września, mogą odbywać się na wolnym powietrzu w wyznaczonym miejscu przy sali widzeń.
3. Zgłoszenia na widzenie przyjmowane są w godzinach 730 – 1430 danego dnia.
4. Osadzonemu nie wolno samowolnie zmieniać miejsca odbywania widzenia.
5. Osadzony podczas widzenia zobowiązany jest zachowywać się w sposób nie zakłócający spokoju i porządku widzeń, z poszanowaniem praw innych osób. W razie naruszenia przez skazanego lub osobę go odwiedzającą ustalonych zasad odbywania widzenia, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.
W Zakładzie Karnym we Włodawie pierwszeństwo w udzielaniu widzeń osobom odwiedzających skazanych mają:
• kobiety w zaawansowanej ciąży;
• osoby dorosłe będące rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3;
• niepełnosprawni ze znaczą dysfunkcją ruchu (poruszające się na wózku lub o kulach);
• osoby powyżej 75 roku życia.

Art. 110a § 1 kkw – Skazany ma prawo posiadać w celi dokumenty związane z postępowaniem, którego jest uczestnikiem, artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg, wyroby tytoniowe, środki higieny osobistej, przedmioty osobistego użytku, zegarek, listy oraz fotografie członków rodziny i innych osób bliskich, przedmioty kultu religijnego, materiały piśmienne, notatki osobiste, książki, prasę i gry świetlicowe.
Art. 113a § 3 kkw – Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.
SPOSOBY REALIZACJI PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH
1. BEZPOŚREDNIO PODCZAS WIDZEŃ
Osoba odwiedzająca wypełnia druk zamówienia i składa go w punkcie sprzedaży – kantynie przy Zakładzie Karnym we Włodawie. Wyznaczony funkcjonariusz weryfikuje uprawnienie osadzonego do otrzymania paczki. Jeśli osadzony może otrzymać paczkę, osoba odwiedzająca opłaca gotówką należność w kantynie, paczka jest wtedy przygotowywana przez pracownika kantyny. Czas realizacji paczki – niezwłocznie, maksymalnie do 5 dni roboczych.
2. DROGĄ POCZTOWĄ/OSOBIŚCIE PRZEZ OSOBY NAJBLIŻSZE
Wypełniony druk zamówienia może być przesłany drogą pocztową na adres kantyny – (Zakład Karny we Włodawie – Kantyna, ul. Żołnierzy WiN 19, 22-200 Włodawa) lub przyniesiony osobiście – przez osoby najbliższe. Po wpłynięciu przelewu opłacającego zamówioną paczkę w MIGB „Mazovia” – instytucji prowadzącej kantynę, paczka jest przygotowywana przez pracownika kantyny. Czas realizacji paczki – niezwłocznie, maksymalnie do 5 dni roboczych.
3. Formularz na paczkę można również przesyłać pocztą elektroniczną na adres: kantyna-zk.wlodawa@igbmazovia.pl
Wszelkich informacji na temat etapu realizacji paczki ( zaksięgowania pieniędzy, przesłania informacji o wpłacie do zakładu karnego ) udziela właściciel kantyny MIGB "Mazovia" Zakład w Czerwonym Borze tel. 86 215 35 98, 86 214 11 47
Środki pieniężne na paczkę przelewa się na konto: 65 1130 1017 0020 1458 9320 0065.
Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży jednostki penitencjarnej.
Druki zamówień i cennik z listą produktów dostępne są także w:
• punkcie sprzedaży– kantynie,
• biurze przepustek,
• poczekalni,
• sali widzeń.
Zgodnie z obowiązującym porządkiem wewnętrznym:
1. Paczki („ODZIEŻ”, „HIGIENA”, „LEKI”, „RTV”) przyjmowane są codziennie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 830–1530, oraz w dniach widzeń do godz. 1630.
2. Na paczki wymienione w punkcie 1 wymagana jest zgoda Dyrektora, a w przypadku paczek z lekami – pozytywna opinia lekarza.
3. Paczki przyjmuje się w opakowaniach kartonowych.
4. Paczki mogą być dostarczane za pośrednictwem poczty i firm kurierskich lub bezpośrednio do zakładu.
5. Paczka dostarczona do zakładu, w zależności od jej zawartości, musi zawierać oznaczenie: „ODZIEŻ”, „HIGIENA”, „LEKI”, „RTV”.
6. Zawartość paczek ma być jednolita, odpowiednia do oznaczenia, o którym mowa w punkcie 4, w przeciwnym przypadku paczki nie będą przyjmowane do zakładu.
Nie przyjmuje się paczek:
• żywnościowych;
• bez spisu zawartości;
• higienicznych, odzieżowych zawierających artykuły inne niż określone w zezwoleniu Dyrektora;
• zawierających artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich zawartości.

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 9:00-17:00
Wtorek: 7:30-15:30
Środa: 7:30-15:30
Czwartek: 7:30-15:30
Piątek: 7:30-15:30

Narodowy Bank Polski Oddział w Lublinie

Żołnierzy WiN 19

Włodawa 22-200

84 1010 1339 0371 8113 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej