Począwszy od dnia 28 listopada 2021 r. na terenie Zakładu Karnego we Włodawie na okres 28 dni ogranicza się udzielanie widzeń w ten sposób, że:

a) osadzonemu przypada jedno widzenie w miesiącu niezależnie od typu zakładu karnego ( zamknięty, półotwarty);

b)  w widzeniu uczestniczy jedna osoba pełnoletnia lub jedna osoba pełnoletnia z jednym niepełnoletnim dzieckiem;

c)  widzenie trwa 60 minut;

d) widzenie będzie się odbywało wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach;

e) nie udziela się widzeń w formie nagród i ulg;

f) widzenia udzielane są w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą;

g) osoby odwiedzające oraz osadzeni w trakcie widzenia zobowiązani są używać maseczek do zakrywania ust i nosa oraz dezynfekować ręce przed rozpoczęciem widzenia;

h) w trakcie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych w punkcie sprzedaży jednostki;

i) przed rozpoczęciem widzenia obowiązuje obligatoryjny pomiar temperatury u odwiedzających i osadzonych.

Widzenia odbywają się w niedziele i poniedziałki w godzinach 8:00 do 16:00.

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem 515 978 478 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem widzenia_wlodawa@sw.gov.pl, w dni robocze w godzinach 800 – 1300 najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

W związku z wprowadzeniem z dniem 2 września 2021 r. stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego – na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego (Dz. U. poz. 1612) koniecznym i prawnie wymaganym jest ograniczenie od dnia 2 września br. widzeń w Zakładzie Karnym we Włodawie.

Jednym z ograniczeń wolności i praw wynikającym wprost z wprowadzenia stanu wyjątkowego jest bowiem zakaz przebywania na obszarze objętym stanem wyjątkowym, obowiązujący całą dobę, wynikający z treści § 1 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 2021 r. w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego (Dz. U. poz. 1613).

W odniesieniu do funkcjonowania jednostki penitencjarnej ograniczenie to oznacza w praktyce obowiązek wprowadzenia zakazu organizacji widzeń z udziałem osób, które nie zamieszkują na obszarze, na którym wprowadzono stan wyjątkowy i na którym znajduje się zakład karny.

Wyjątek od powyższej zasady unormowano w § 2 ust. 1 pkt 16 ww. rozporządzenia Rady Ministrów, zgodnie z którego treścią ograniczenia nie będą dotyczyć osób odwiedzających, które wykażą, że zachodzą szczególne, uzasadnione okoliczności wskazujące na niezbędność bezpośredniego kontaktu z osobą pozbawioną wolności i uzyskają zgodę właściwego miejscowo komendanta placówki Straży Granicznej.

W takich przypadkach należy się kontaktować z Komendantem Placówki Straży Granicznej we Włodawie. Po uzyskaniu zgody właściwego komendanta placówki Straży Granicznej administracja zakładu karnego udzieli widzenia z osobą pozbawioną wolności.

 Powyższe regulacje nie dotyczą natomiast osób odwiedzających, które na dzień wprowadzenia stanu wyjątkowego stale zamieszkiwały na obszarze, na którym został on wprowadzony  i na którym znajduje się jednostka penitencjarna (§ 2 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia Rady Ministrów). Osoby takie mogą realizować widzenia na zasadach dotychczasowych. 

 

W trosce o zdrowie funkcjonariuszy, osadzonych i ich rodzin widzenia realizowane będą z zachowaniem zasad sanitarnych oraz dystansu społecznego. W oparciu o artykuł 247 Kodeksu karnego wykonawczego dodatkowo obowiązywały będą między innymi poniższe uregulowania:

 • realizacja widzenia uzależniona jest od zgody osadzonego, wyrażonej w formie pisemnego oświadczenia. Bez zgody osadzonego widzenie nie będzie realizowane;
 • podczas widzenia obowiązuje zakaz kontaktu fizycznego pomiędzy osadzonym a osobami odwiedzającymi;
 • podczas trwania widzenia maseczka może być zdjęta wyłącznie na czas spożywania artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających w punkcie sprzedaży - kantynie jednostki;
 • widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza, przy oddzielnym stoliku przy stosowaniu zabezpieczenia uniemożliwiającego bezpośredni kontakt;
 • w przypadku spóźnienia osoby odwiedzającej, zaplanowane widzenie nie będzie realizowane;
 • osoba zgłaszająca się na widzenie jest zobowiązana w szczególności do:

a) poddania się czynnościom kontrolnym (pomiar temperatury ciała i ankieta wywiadu);

b) zdeponowania wszystkich rzeczy osobistych;

 • osobie niewyrażającej zgody na wylegitymowanie lub poddanie się czynnościom kontrolnym, a także osobie, wobec której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych – odmawia się wstępu na teren jednostki;
 • wejście na teren jednostki odbywało się będzie po spełnieniu formalnych wymogów obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski.

 

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 9:00-17:00
Wtorek: 7:30-15:30
Środa: 7:30-15:30
Czwartek: 7:30-15:30
Piątek: 7:30-15:30

Rozmiar: 431.1 kB
Rozmiar: 425.2 kB

Sposoby realizacji paczek:

 

1. BEZPOŚREDNIO PODCZAS WIDZEŃ. Osoba odwiedzająca wypełnia druk zamówienia i składa go w punkcie sprzedaży – kantynie przy Zakładzie Karnym we Włodawie. Osoba odwiedzająca opłaca gotówką należność w kantynie. ( Aktualnie widzenia na terenie jednostki zostały wstrzymane ze względu na stan epidemiczny)

2. DROGĄ POCZTOWĄ/OSOBIŚCIE PRZEZ OSOBY NAJBLIŻSZE. Wypełniony druk zamówienia może być przesłany drogą pocztową na adres kantyny – (Zakład Karny we Włodawie – Kantyna, ul. Żołnierzy WiN 19, 22-200 Włodawa) lub przyniesiony osobiście – przez osoby najbliższe.

3. DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Formularz na paczkę można również przesyłać pocztą elektroniczną na adres: kantyna-zk.wlodawa@igbmazovia.pl

Wyznaczony funkcjonariusz weryfikuje uprawnienie osadzonego do otrzymania paczki. Jeśli osadzony może otrzymać paczkę, to po wpłynięciu przelewu opłacającego zamówioną paczkę w MIGB „Mazovia” – instytucji prowadzącej kantynę, paczka jest przygotowywana przez pracownika kantyny. Czas realizacji paczki – niezwłocznie, maksymalnie do 5 dni roboczych.

Wszelkich informacji na temat etapu realizacji paczki ( zaksięgowania pieniędzy, przesłania informacji o wpłacie do zakładu karnego ) udziela właściciel kantyny MIGB "Mazovia" Zakład w Czerwonym Borze tel. 22 328 61 41. Środki pieniężne na paczkę przelewa się na konto: 65 1130 1017 0020 1458 9320 0065. W tytule przelewu należy koniecznie zawrzeć informację, że wpłata dotyczy paczki żywnościowej oraz podać nazwisko i imię oraz imię ojca osadzonego. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży jednostki penitencjarnej.

Formularz zamówienia oraz lista produktów w punkcie sprzedaży są dostępne
w jednostce penitencjarnej w punkcie sprzedaży – kantynie, sali widzeń, poczekalni oraz

na stronie internetowej jednostki penitencjarnej – http://sw.gov.pl/strona/dla-interesantow-zaklad-karny-we-wlodawie;

 

Zgodnie z obowiązującym porządkiem wewnętrznym:

 1. Paczki („ODZIEŻ”, „HIGIENA”, „LEKI”, „RTV”) przyjmowane są codziennie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 830–1530, oraz w dniach widzeń do godz. 1630.
 2. Na paczki wymienione w punkcie 1 wymagana jest zgoda Dyrektora, a w przypadku paczek z lekami – pozytywna opinia lekarza.
 3. Paczki przyjmuje się w opakowaniach kartonowych, których wymiar nie może przekroczyć 50cm x 30cm x60cm ( nie dotyczy sprzętu RTV). Paczka nie spełniająca powyższego wymogu nie zostanie przyjęta do zakładu. 
 4. Paczki mogą być dostarczane za pośrednictwem poczty i firm kurierskich lub bezpośrednio do zakładu.
 5. Paczka dostarczona do zakładu, w zależności od jej zawartości, musi zawierać oznaczenie: „ODZIEŻ”, „HIGIENA”, „LEKI”, „RTV”.
 6. Zawartość paczek ma być jednolita, odpowiednia do oznaczenia, o którym mowa w ust. 5,
  w przeciwnym przypadku paczki nie będą przyjmowane do zakładu

 

Nie przyjmuje się paczek:

 • żywnościowych;
 • bez spisu zawartości;
 • higienicznych, odzieżowych zawierających artykuły inne niż określone w zezwoleniu Dyrektora;
 • zawierających artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich zawartości,
 • przekraczających wymiary: 50cm x 30cm x60cm ( nie dotyczy sprzętu RTV). 

Narodowy Bank Polski Oddział w Lublinie

Żołnierzy WiN 19

Włodawa 22-200

84 1010 1339 0371 8113 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej