Widzenia są udzielane wyłącznie po uprzedniej telefonicznej rezerwacji, której można dokonać pod numerem tel. 54 235 03 33 w godzinach 7.45-15.15.

Widzenia są rejestrowane:

  • w poniedziałki – na widzenia w środę 

  • w czwartki – na widzenia w niedzielę 

W celu zarejestrowania widzenia należy podać następujące informacje:

  • imię i nazwisko, imię ojca osoby którą chce odwiedzić,

  • dane osób które chcą przyjechać na widzenie,

  • swój numer telefonu,

  • dzień widzenia i proponowaną godzinę,

  • inne informacje istotne dla właściwej rejestracji (obecność dzieci do lat 3, osób poruszających się na wózkach lub o kulach, osób powyżej 75 roku życia, osób w widocznej ciąży).

Po zarejestrowaniu widzenia osoba je rejestrująca potwierdzi dzień oraz godzinę wyznaczonego widzenia. Na widzenie należy zgłosić się 30 minut przed wyznaczoną godziną widzenia. Ilość miejsc danego dnia jest ograniczona przepustowością sali widzeń.

Zapisy prowadzone będą w tygodniu, w którym będą odbywać się widzenia. Jeżeli dzień rejestracji przypada w dniu wolnym rejestracja odbywać się będzie w kolejnym dniu.

W celu skrócenia terminu oczekiwania na realizację widzenia informuję, iż widzenia realizowane są w godzinach:

  • dla skazanych 8:00-10:00, 8:25-10:25, 8:50-10:50, 9:15-11:15, 10:05-12:05, 10:30-12:30, 10:55-12:55, 11:20-13:20, 12:10-14:10, 12:35-14:35, 13:00-15:00, 13:25-15:25,

  • dla tymczasowo aresztowanych 9:40-11:40, 11:45-13:45,

  • dla osadzonych w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą 9:40-11:40, 11:45-13:45;

W przypadku spóźnienia się osób odwiedzających, widzenie jest udzielane wyłącznie w ramach czasowych, w których było zaplanowane.

Ze względu na ograniczoną możliwość przechowywania w sali widzeń wózków dziecięcych prosimy w miarę możliwości o nie zabieranie na widzenia wózków, a w sytuacjach niezbędnych używanie nosidełek.

Zabrania się wnoszenia na teren zakładu karnego broni, środków łączności, środków odurzających, psychotropowych, alkoholu oraz artykułów tytoniowych (w tym epapierosów).

W przypadku naruszenia przez osadzonego lub osobę odwiedzającą zasad dotyczących udzielanych widzeń, może ono być przerwane lub zakończone przed czasem.

Z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego toku postępowania karnego lub konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osadzonych i osób odwiedzających oraz zapewnienia porządku na terenie jednostki- wyznaczona godzina widzenia może ulec zmianie.

W dni udzielania widzeń istnieje możliwość dostarczenia osadzonym przedmiotów, na które uzyskali zgodę dyrektora., a także odebrania przedmiotów, na które skazany otrzymał zgodę na przekazanie.

W przypadku naruszenia przez osadzonego lub osobę odwiedzającą zasad dotyczących udzielania widzeń, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.

Do opieki nad dziećmi biorącymi udział w widzeniu zobowiązani są ich opiekunowie.

Niespożyty w całości poczęstunek zakupiony w punkcie sprzedaży sali widzeń przez osobę odwiedzającą, pozostaje jej własnością i nie może być wynoszony z sali widzeń przez osadzonych.

Realizowanie paczek odbywa się tylko i wyłącznie w czasie trwania widzenia, nie ma możliwości zrealizowania powyższego przed lub po zakończeniu widzenia.

Osoby odwiedzające korzystają z innych niż osadzeni, odpowiednio oznakowanych toalet.

W dni świąteczne ustawowo wolne od pracy, tj.: 1 stycznia, 6 stycznia, 1 maja, 3 maja, dzień Bożego Ciała, Zielone Świątki, 15 sierpnia, 1 listopada, 11 listopada widzeń nie udziela się. Widzeń udziela się w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz jeden z dwóch dni wchodzących w skład Świąt Bożego Narodzenia. Szczegółowe informacje w zakresie dnia widzeń przypadającego w okresie Świąt Bożego Narodzenia – podawane są do wiadomości odrębnym komunikatem zamieszczanym na stronie internetowej zk.

1. W związku z wejściem w życie nowelizacji Kodeksu Karnego Wykonawczego (Dz.U. z 2015 r. poz.396), informuję że od 01.07.2015 r. nie ma możliwości przekazywania osadzonym paczek żywnościowych za pośrednictwem poczty, firm kurierskich lub przez osobiste dostarczenie do jednostki. Wprowadza się również nowe regulacje w zakresie formy sporządzania, częstotliwości otrzymywania, wagi i zawartości paczek oraz osób uprawnionych do składania zamówień na ich realizację.

Zgodnie z nowymi uregulowaniami zawartymi w art. 113a § 3 kkw od 1 lipca 2015 roku osoba pozbawiona wolności będzie mogła otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową (artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe) za pośrednictwem zakładu karnego tj. punktu sprzedaży (kantyna) istniejącego na terenie zakładu karnego.

Paczkę osadzony będzie mógł otrzymać po złożeniu przez niego zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie będzie mogła złożyć również osoba najbliższa.

Ciężar artykułów żywnościowych otrzymywanych w paczkach żywnościowych po 1 lipca 2015 r. musi być dostosowany do maksymalnego ciężaru żywności posiadanej przez osadzonego w celi mieszkalnej, tj. zgodnie z art. 110 a § 1 kkw, nie przekraczać 6 kilogramów - łącznie z artykułami żywnościowymi posiadanymi już w celi mieszkalnej.

Realizacja paczki nastąpi po pokryciu kosztów przygotowania paczki oraz po potwierdzeniu, iż skazany posiada uprawnienia do jej otrzymania.

Koszty zamówienia złożonego przez osobę najbliższą mogą być pokryte w trakcie składania zamówienia - bezpośrednio w punkcie sprzedaży lub wpłacone na konto punktu sprzedaży. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów. Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępne są w: punkcie sprzedaży, poczekalni osób odwiedzających, sali widzeń, stronie internetowej jednostki penitencjarnej. Osoba zamawiająca paczkę żywnościową winna uwzględnić zapis art. 110 a §3 kkw, zgodnie z którym, osadzony może posiadać w celi mieszkalnej artykuły żywnościowe o ciężarze nie przekraczającym 6 kg.

- Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych. Nie ma możliwości bezpośredniej realizacji paczki żywnościowej w trakcie widzenia.

- W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, środki pieniężne wpłacone na zrealizowanie paczki zostaną zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego przez punkt sprzedaży wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia.

Paczki higieniczno – odzieżowe dla osadzonych oraz korespondencję należy przesyłać na adres:

Zakład Karny we Włocławku

ul. Bartnicka 10

87-809 Włocławek

2. Wewnątrz paczki higieniczno – odzieżowej dostarczonej jako przesyłka pocztowa lub osobiście musi być umieszczony dokładny spis zawartości z podaniem nazwy, ilości znajdujących się w niej przedmiotów, natomiast w paczkach realizowanych za pośrednictwem punktu sprzedaży na terenie zakładu karnego druk złożonego zamówienia oraz paragon fiskalny.

3. Zgodnie z art. 113 a § 5 kodeksu karnego wykonawczego w paczkach higieniczno - odzieżowych nie mogą być dostarczane artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości.

Informuję, że z dniem 09 września 2015 r. obowiązuje zakaz dostarczania w paczkach higieniczno – odzieżowych następujących artykułów:
- wszelkiego rodzaju kremów,
- proszków do prania w otwartych lub nieoryginalnych opakowaniach,
- wszelkiego rodzaju odświeżaczy powietrza,
- wszelkiego rodzaju artykułów do WC, w tym również kostek, zawieszek, krążków,
- wszelkiego rodzaju odkamieniaczy i wybielaczy,
- pasty do zębów,
- artykułów higienicznych w płynach (szamponów, balsamów, płynów i żeli do kąpieli, płynów do prania i do płukania, itp.),
- dezodorantów i antyperspirantów w postaci płynnej i aerozolu, perfum,
- pianek i żeli do golenia,
- bielizny pościelowej,
- kosmetyków do włosów w tym farb, lakierów, żeli, pianek itp.
- materiałów i urządzeń elektrycznych,
- wyrobów tytoniowych,
-zapalniczek i gazu do zapalniczek,
- leków,
- środków łączności,
- klejów,
- papieru toaletowego, ręczników papierowych, chusteczek higienicznych,
- worków na śmieci.

W przypadku stwierdzenia w zawartości paczki w/w przedmiotów zostanie ona odesłana na koszt nadawcy.

Paczki higieniczno - odzieżowe dostarczone do jednostki muszą być w opakowaniu kartonowym o wymiarach nie przekraczających:

- szerokość do 45 cm

- długość do 70 cm

- wysokość do 27 cm

Opakowanie kartonowe nie dotyczy paczek realizowanych przez punkt sprzedaży na terenie zakładu karnego.

Obowiązują następujące zasady realizacji zamówienia paczki żywnościowej i paczki higieniczno-odzieżowej:

W Zakładzie Karnym we Włocławku wprowadza się następujące zasady realizacji uprawnień osadzonych do otrzymywania paczek z żywnością za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie jednostki:

1) realizacja prawa skazanego do otrzymania paczki żywnościowej na podstawie zamówienia złożonego na piśmie przez osobę najbliższą dla skazanego.

2) realizacja prawa skazanego do otrzymania paczki żywnościowej na podstawie zamówienia złożonego na piśmie przez skazanego.

W skład paczki żywnościowej mogą wchodzić wyroby tytoniowe.

W przypadku realizacji prawa skazanego do otrzymania paczki żywnościowej na podstawie zamówienia złożonego na piśmie przez osobę najbliższą dla skazanego paczki żywnościowe są dostarczane osadzonym przebywającym w Zakładzie Karnym we Włocławku, na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową.

1) Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży, zwanej dalej „listą", wzór listy określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2) Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego, osoba najbliższa dla skazanego może złożyć w punkcie sprzedaży (w sali widzeń) lub przesłać bezpośrednio do punktu sprzedaży drogą pocztową na adres: IGB Mazovia Kantyna Włocławek, ul. Bartnicka 10, 87 – 809 Włocławek lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:  kantyna-zk.wloclawek@igbmazovia.pl

3) Formularz zamówienia oraz lista produktów przeznaczonych do realizacji paczki żywnościowej dla osadzonego są dostępne w Zakładzie Karnym we Włocławku:

a) w punkcie sprzedaży (w sali widzeń),

b) w poczekalni dla odwiedzających,

c) na stronie internetowej Zakładu Karnego we Włocławku: http://sw.gov.pl/strona/dla-interesantow-Paczki-zaklad-karny-we-wloclawku

4) Zamówienie może być przyjęte do realizacji (przez punkt sprzedaży) po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki, w przypadku braku tego uprawnienia informacja o przyczynie odmowy realizacji paczki przekazywana jest do punktu sprzedaży.

5) W przypadku niezgodności: ceny, ilości oraz wagi produktów na złożonym zamówieniu paczka nie będzie zrealizowana.

6) Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej realizowanej w drodze zamówienia złożonego przez osobę najbliższą dla osadzonego, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji Zakładu Karnego we Włocławku, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

7) Wpłaty należy dokonywać na rzecz instytucji realizującej zamówienie bezpośrednio w punkcie sprzedaży ( w sali widzeń) lub przekazem pocztowym albo przelewem na nr konta:

UWAGA

Podany nr konta bankowego dotyczy wyłącznie paczek żywnościowych i paczek higieniczno – odzieżowych realizowanych w drodze zamówienia przez punkt sprzedaży na terenie Zakładu Karnego we Włocławku

Uwaga konto do wpłat dla osadzonych celem zakupów w kantynie znajduje się w zakładce

"DLA INTERESANTÓW"

BGK 03 1130 1017 0020 1458 9320 0114

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia / IGB Mazovia

ul. Kocjana 3

01-473 Warszawa

Tytuł przekazu lub przelewu winien zawierać:

imię i nazwisko osadzonego, imię jego ojca oraz datę urodzenia osadzonego.

Formularz zamówienia oraz lista produktów (zawierająca ich cenę i wagę) są dostępne:

- w punkcie sprzedaży (w sali widzeń),

- w poczekalni dla odwiedzających,

- na stronie internetowej Zakładu Karnego we Włocławku: http://sw.gov.pl/strona/dla-interesantow-Paczki-zaklad-karny-we-wloclawku

UWAGA !

PROSZĘ NIE MODYFIKOWAĆ FORMULARZA ZAMÓWIENIA NA PACZKĘ,
W PRZECIWNYM RAZIE ZAMÓWIENIE NIE ZOSTANIE ZREALIZOWANE.

Formularz zamówienia na paczkę od dnia 09.02.2019r.

Lista produktów spożywczych dostępnych w kantynie do 17.10.2019r.

Lista produktów higieniczno-odzieżowych dostępnych w kantynie do 17.10.2019r.

Lista produktów spożywczych dostępnych w kantynie od 17.10.2019r.

Lista produktów higieniczno-odzieżowych dostępnych w kantynie od 17.10.2019r.

Paczka odzieżowo-higieniczna będzie mogła zostać zrealizowana w drodze zamówienia przez punkt sprzedaży, tylko i wyłącznie na podstawie wcześniej uzyskanego zezwolenia od Dyrektora Zakładu Karnego, potwierdzonego wystawionym talonem odzieżowo-higienicznym.

Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki higieniczno – odzieżowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji Zakładu Karnego we Włocławku przekazywane są osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

Nie przyjmuje się paczek:

- bez spisu zawartości,

- higieniczno – odzieżowych zawierających artykuły inne niż określone w zezwoleniu Dyrektora,

- zawierających artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w

sposób istotny ich zawartości.

UWAGA:

Przy realizacji paczek należy uwzględnić fakt, iż skazany w celi mieszkalnej ma prawo posiadać artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg. (art. 110a, kkw)


 

Zgodnie z pkt. 7 rozdziału XIV Zarządzenia Dyrektora Zakładu Karnego we Włocławku nr 74/2015 z dnia 26 czerwca 2015 w sprawie ustalenia porządku wewnętrznego Zakładu Karnego we Włocławku, w przesyłkach listowych może być dostarczana wyłącznie korespondencja, pod pojęciem której rozumie się informację utrwaloną na papierowym nośniku pismem maszynowym lub ręcznym. Przesyłki listowe zawierające inne przedmioty niż korespondencja nie będą przyjmowane do zakładu.

Wyjątek stanowią karty telefoniczne, które należałoby jednak przesyłać najlepiej w listach wartościowych, gwarantujących dostarczenie przesyłki.

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 8.00-17.00

Wtorek: 8.00-15.00

Środa: 8.00-15.00

Czwartek: 8.00-15.00

Piątek: 8.00-15.00

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

 

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]

Wpłacający: [imię i nazwisko]

Wpłacający: [adres]

 

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:

dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

 

Konto bankowe:

NBP

Jagiellońska 8

85-950 Bydgoszcz

48 1010 1078 0011 9513 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej