ZASADY  UDZIELANIA  WIDZEŃ

1. Widzenia udzielane są we wtorki, czwartki i niedziele (oraz dodatkowo w następujące dni wolne – święta: TRZECH KRÓLI, ZIELONE ŚWIĄTKI, oraz w drugi dzień BOŻEGO NARODZENIA - jeżeli pierwszy dzień nie jest dniem widzeń) w godzinach  900  -  1600.
2. Zgłoszenia na widzenia odbywają się za pomocą systemu rejestracji mailowej lub telefonicznej w godz. 7:15 - 15:15 od poniedziałku do piątku. Telefon kontaktowy jednostki: 75 722 93 95, email: zk_zareba@sw.gov.pl 
3. Widzenia udziela się na zasadach określonych w art. 105a kkw.
4. Realizacja określonych widzeń odbywać się będzie po pozytywnym rozpatrzeniu próśb skazanych.
5. Widzenia bez osoby dozorującej (określone w art. 138§1 pkt. 2 kkw) odbywają się:
a). na terenie przyległym do sali widzeń z wyznaczonym miejscem udzielania widzeń,
b). w szczególnie uzasadnionych przypadkach wyznacza się inne pomieszczenie.
6. Widzenia bez osoby dozorującej (określone w art. 138§1 pkt. 3 kkw) odbywają się we wtorki
i czwartki w oddzielnym pomieszczeniu.
7. Widzenie może zostać przerwane lub zakończone przed czasem w razie naruszenia przez skazanego lub osobę go odwiedzającą następujących zasad odbywania widzenia:

  1. zachowania się w sposób utrudniający widzenie innym osobom,
  2. zachowania nieobyczajnego,
  3. posługiwania się podczas widzenia wyrazami lub zwrotami wulgarnymi lub gwarą przestępczą,
  4. przekazywania podczas widzenia przedmiotów, które mogą naruszyć porządek lub bezpieczeństwo jednostki,
  5. niepodporządkowania się poleceniom funkcjonariusza dozorującego widzenia.

8. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego.
9.  Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.
10. Skazany ma obowiązek udokumentować uprawnienie do widzenia określonego w art. 105a§3 kkw.
11. Widzenie (z art. 105a§3 kkw) nie podlega łączeniu z innymi i udzielane jest jeden raz w miesiącu.
12. Zezwolenie na widzenie udzielane w związku z art. 105a § 3 kkw uzyskuje osoba dorosła (opiekun) wraz z dziećmi, których widzenie to dotyczy.
13. Widzenia udziela się w pierwszej kolejności osobom odwiedzającym skazanych: kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącymi rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach) oraz osobom powyżej 75 roku życia.
14. W obiekcie sali widzeń oraz na terenie przyległym, wygrodzonym do sali widzeń obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych.

 

Zasady korzystania przez osoby pozbawione wolności z uprawnień, między innymi, do otrzymywania paczek żywnościowych związku z wejściem w życie (z dniem 1 lipca 2015 roku) ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 396).

Szczegółowe informacje dotyczące zmian:

Z dniem 1 lipca 2015 roku wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 396), które wprowadzają zmiany m.in. w zasadach korzystania przez osoby pozbawione wolności z uprawnień do otrzymywania paczek żywnościowych oraz gromadzenia środków pieniężnych na tzw. „akumulacji”.

Znowelizowany art. 113a§3 Kodeksu karnego wykonawczego stanowi, że skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Aby otrzymać paczkę żywnościową osadzony jest zobowiązany złożyć zamówienie na piśmie oraz pokryć koszty przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

Zgodnie z art. 115§11 kodeksu karnego osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.
W związku z powyższym jedynie takie osoby są uprawnione do złożenia zamówienia na realizację paczki żywnościowej dla skazanego.

Osoby najbliższe mogą składać zamówienia bezpośrednio w punkcie sprzedaży (w trakcie widzenia), prowadzonym przez Polską Grupę SW Przedsiębiorstwo Państwowe w Warszawie i tam dokonać płatności za paczkę, bądź też przesłać zamówienie drogą pocztową dokonując przy tym przelewu lub przekazania środków pieniężnych na konto Polskiej Grupy SW Przedsiębiorstwo Państwowe. Formularze zamówienia oraz wykazy produktów, które będzie można zamówić w paczce, będą dostępne w punkcie sprzedaży (w sali widzeń), oddziałach mieszkalnych (dyżurka oddziałowego i wychowawcy) oraz na stronie internetowej Zakładu Karnego w Zarębie. Przy sporządzaniu zamówienia należy wziąć pod uwagę okoliczność, że w myśl znowelizowanego art. 110a§1 Kodeksu karnego wykonawczego skazany może posiadać w celi mieszkalnej artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg. Łączna ilość i wymiary rzeczy, w tym żywności, znajdujących się w posiadaniu skazanego w trakcie pobytu w zakładzie karnym (w celi mieszkalnej i w magazynie) nie może przekroczyć 30 kg oraz pojemności torby transportowej o kubaturze 0,17 m³. Wymogi te (określone zarządzeniem Nr 19/2015 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej) nie obejmują posiadanych przez skazanego dokumentów związanych z postępowaniem, którego jest uczestnikiem oraz odbiornika TV. Ilość i wymiary rzeczy, które skazany może posiadać w celi w tym żywności nie mogą przekraczać:

1) kubatury szafki więziennej przypadającej na skazanego;

2) kubatury szuflady wysuwanej / pojemnika podłóżkowego lub odpowiadającej im objętości;

3) 9 litrów napojów.

W wypadku braku uprawnienia skazanego do otrzymania paczki żywnościowej zamówienie nie będzie realizowane a środki pieniężne przesłane przez osobę najbliższą na konto Polskiej Grupy SW Przedsiębiorstwo Państwowe zostaną zwrócone nadawcy (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu albo przekazu pieniężnego).

Nr konta Polskiej Grupy SW Przedsiębiorstwo Państwowe: 61 1130 1017 0020 1458 9320 0137.

  1. Formularz „Zamówienia na paczkę” - pobierz

 

Konto depozytowe – „Wypiska”

NBP O/O WROCŁAW

84 1010 1674 0046 6213 9120 0000

 

1. Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przelewu bankowego wg wzoru:

Tytuł przelewu bankowego:

dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

 

2. Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego wg wzoru:

Odbiorca: Zakład Karny w Zarębie

Wpłacający: [imię i nazwisko wpłacajacego]

Wpłacający: [adres wpłacajacego]

Tytuł przekazu pocztowego:

dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Informacja o zużytym składniku majątku ruchomego w załączniku.

Na podstawie § 8 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa. (Dz. U. Z 2019 Poz. 2004) ,Zakład Karny w Zarębie informuje, że posiada zużyte składniki majątku ruchomego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej