Widzenia dla skazanych odbywają się  we wtorki, czwartki i niedziele oraz dodatkowo w następujące dni ustawowo wolne od pracy - święta: (Trzech Króli, pierwszy dzień Wielkanocy, Boże Ciało, Zielone Świątki oraz 2 dzień  Bożego Narodzenia - jeżeli pierwszy dzień nie jest dniem widzeń) w godz. 9.00 – 16.00.
Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są od godz. 7.30 do godz. 14.50.

W pierwszej kolejności odbywają się widzenia: kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach) oraz powyżej 75 roku życia.

UWAGA!!!

Ulega zmianie dzień widzeń z niedzieli dnia 17 stycznia 2019 roku na poniedziałek 18 stycznia 2019 roku.

 

§10

Dni, godziny, miejsce i porządek przeprowadzania widzeń.

 

1. Widzenie z niedzieli dnia 17 lutego 2019 roku zostaje przeniesione na poniedziałek dnia 18 lutego 2019 roku w godzinach 830  -  1530

2. Zgłoszenia na widzenia w dniu 18 lutego 2019 roku przyjmowane są w godzinach:  800  -  1430


Ilość widzeń i sposób ich udzielania dla skazanych określa Ustawa - Kodeks Karny Wykonawczy.

 

Zasady korzystania przez osoby pozbawione wolności z uprawnień, między innymi, do otrzymywania paczek żywnościowych związku z wejściem w życie (z dniem 1 lipca 2015 roku) ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 396).

Szczegółowe informacje dotyczące zmian:

Z dniem 1 lipca 2015 roku wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 396), które  wprowadzają zmiany m.in. w zasadach korzystania przez osoby pozbawione wolności z uprawnień do otrzymywania paczek żywnościowych oraz gromadzenia środków pieniężnych na tzw. „akumulacji”.

Znowelizowany art. 113a§3 Kodeksu karnego wykonawczego stanowi, że skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Aby otrzymać paczkę żywnościową osadzony jest zobowiązany złożyć zamówienie na piśmie oraz pokryć koszty przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

Zgodnie z art. 115§11 kodeksu karnego osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. W związku z powyższym jedynie takie osoby są uprawnione do złożenia zamówienia na realizację paczki żywnościowej dla skazanego.

Osoby najbliższe mogą składać zamówienia bezpośrednio w punkcie sprzedaży (w trakcie widzenia), prowadzonym przez Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej MAZOVIA z siedzibą w Warszawie i tam dokonać płatności za paczkę, bądź też przesłać zamówienie drogą pocztową dokonując przy tym przelewu lub przekazania środków pieniężnych na konto MIGB „Mazovia”. Formularze zamówienia oraz wykazy produktów, które będzie można zamówić w paczce, będą dostępne w punkcie sprzedaży (w sali widzeń), oddziałach mieszkalnych (dyżurka oddziałowego i wychowawcy) oraz na stronie internetowej Zakładu Karnego w Zarębie. Przy sporządzaniu zamówienia należy wziąć pod uwagę okoliczność, że w myśl znowelizowanego art. 110a§1 Kodeksu karnego wykonawczego skazany może posiadać w celi mieszkalnej artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg. Łączna ilość i wymiary rzeczy, w tym żywności, znajdujących się w posiadaniu skazanego w trakcie pobytu w zakładzie karnym (w celi mieszkalnej i w magazynie) nie może przekroczyć 30 kg oraz pojemności torby transportowej o kubaturze 0,17 m³. Wymogi te (określone zarządzeniem Nr 19/2015 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej) nie obejmują posiadanych przez skazanego dokumentów związanych z postępowaniem, którego jest uczestnikiem oraz odbiornika TV. Ilość i wymiary rzeczy, które skazany może posiadać w celi w tym żywności nie mogą przekraczać :

  1.  kubatury szafki więziennej przypadającej na skazanego;
  2.  kubatury szuflady wysuwanej / pojemnika podłóżkowego lub odpowiadającej im objętości;
  3.  9 litrów napojów.

W wypadku braku uprawnienia skazanego do otrzymania paczki żywnościowej zamówienie nie będzie realizowane a środki pieniężne przesłane przez osobę najbliższą na konto MIGB „Mazovia” zostaną zwrócone nadawcy (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu albo przekazu pieniężnego).

Od dnia 1 lipca 2015 roku zmianie ulegają zasady gromadzenia środków pieniężnych należących do skazanego, na tzw. „akumulację” tj. przeznaczonych na przejazd do miejsca zamieszkania i na utrzymanie po zwolnieniu z zakładu karnego. W następstwie nowelizacji będą one przekazywane na oprocentowany rachunek Banku Gospodarstwa Krajowego. Z uwagi na powyższe skazany nie będzie mógł ich przekazać na wybrany rachunek bankowy lub książeczkę oszczędnościową. Należy podkreślić, że środki pieniężne, zgromadzone na tzw. „akumulacji”, na wniosek skazanego przekazuje się na spłatę grzywny, która została zamieniona na zastępczą karę pozbawienia wolności lub zastępczą karę aresztu.

Nr konta MIGB Mazovia: 61 1130 1017 0020 1458 9320 0137

Dyrektor Zakładu Karnego w Zarębie

 

Pliki do pobrania:

Cennik kantyny: pobierz

Druk pisemnego zamówienia: pobierz

 

Ulega zmianie dzień widzeń z niedzieli dnia 17 stycznia 2019 roku na poniedziałek 18 stycznia 2019 roku.

 

§10

Dni, godziny, miejsce i porządek przeprowadzania widzeń.

 

1. Widzenie z niedzieli dnia 17 lutego 2019 roku zostaje przeniesione na poniedziałek dnia 18 lutego 2019 roku w godzinach 830  -  1530

2. Zgłoszenia na widzenia w dniu 18 lutego 2019 roku przyjmowane są w godzinach:  800  -  1430

NBP O/O WROCŁAW

-

-

84 1010 1674 0046 6213 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej