Konto depozytowe
Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
Narodowy Bank Polski O/O WROCŁAW
Zakład Karny w Wołowie
ul. Więzienna 6, 56-100 Wołów,
85 1010 1674 0045 2913 9120 0000

Przyjęcia
Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8:00-15:00
Wtorek: 8:00-15:00
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-15:00

 1. Widzenie trwa 60 minut.
 2. W tym samym dniu skazanemu udziela się tylko jednego widzenia. Za zgodą dyrektora skazany może jednorazowo wykorzystać przysługujące mu widzenia regulaminowe.
 3. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich
 4. Za zgodą dyrektora widzenie może zostać udzielone z większą liczbą osób odwiedzających.
 5. Widzenia odbywają się:
 • w czwartki i piątki od godziny 900 do godziny 1430,
 • w soboty, niedziele od godziny 900 do godziny 1530.
 1. Widzenia odbywają się ponadto w następujących dniach:
 • 1 stycznia – Nowy Rok,
 • 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
 • pierwszy i drugi dzień Wielkiej Nocy,
 • 1 maja,
 • 3 maja,
 • pierwszy dzień Zielonych Świątek,
 • dzień Bożego Ciała,
 • 15 sierpnia,
 • 1 listopada,
 • 11 listopada,
 • 25 grudnia,
 • 26 grudnia.
 1. Widzenia są udzielane w sali widzeń dozorowanych, w sali widzeń bezdozorowych, dwóch pokojach przeznaczonych do realizacji widzeń w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej oraz w wyodrębnionej sali widzeń.
 2. W wyodrębnionej sali widzeń odbywają się widzenia dla skazanych:
 • zakwalifikowanych jako stwarzający poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu karnego.
 • objętych szczególną ochroną,
 • wobec których jest wykonywana kara dyscyplinarna udzielania widzeń w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą, na okres do 3 miesięcy,
 • w sytuacjach, o których mowa w art. 247 § 3 kodeksu karnego wykonawczego.
 1. W sali widzeń dozorowanych lub bezdozorowych w widzeniu nie może jednocześnie uczestniczyć więcej niż 15 skazanych.
 2. W miarę możliwości widzenia w pierwszej kolejności są udzielane niżej wymienionym osobom:
 • kobietom w zaawansowanej ciąży,
 • dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,
 • osobom niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach),
 • osobom powyżej 75 roku życia.
 1. Zabrania się wnoszenia przez osoby odwiedzające jakichkolwiek artykułów żywnościowych i przemysłowych na widzenie z osadzonym.
 2. Osoby odwiedzające mogą wnosić na widzenie środki pieniężne w celu zakupu artykułów żywnościowych w ramach poczęstunku.
 3. Osadzony oraz osoby odwiedzające mają obowiązek stosować się do poleceń funkcjonariuszy Służby Więziennej.
 4. Widzenia odbywają się przy oddzielnym stoliku w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt skazanego z osobą odwiedzającą.
 5. Miejsce odbywania widzenia (nr stolika) wyznacza funkcjonariusz dozorujący widzenie.
 6. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez osoby odwiedzające w kantynie zakładu karnego.
 7. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.
 8. W razie naruszenia przez skazanego lub osobę odwiedzającą ustalonych zasad odbywania widzenia, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą (podstawa prawna – art. 113a § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny wykonawczy – Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.).

Osobą najbliższą w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny – Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

Za zgodą dyrektora osadzony może otrzymywać paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny, a po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza - również z lekami (zwaną dalej paczką higieniczno-odzieżową); wydawanie leków odbywa się na zasadach ustalonych przez lekarza (podstawa prawna – art. 113a § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny wykonawczy – Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.).

Limity czasowe, o których mowa w pkt. 1, nie dotyczą zezwoleń na otrzymanie dodatkowej paczki żywnościowej, przyznanej w formie nagrody bądź ulgi.

Paczki żywnościowe mogą być dostarczane do Zakładu Karnego w Wołowie wyłącznie za pośrednictwem punktu sprzedaży, prowadzonego na terenie Zakładu Karnego w Wołowie przez Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej „MAZOVIA” z siedzibą w Warszawie.

Paczki higieniczno-odzieżowe mogą być dostarczane do Zakładu Karnego w Wołowie:

 • za pośrednictwem punktu sprzedaży, prowadzonego na terenie Zakładu Karnego w Wołowie przez Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej „MAZOVIA” w Warszawie,
 • bezpośrednio przez nadawcę,
 • za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby a w szczególności przez pocztę, firmę kurierską lub gońca (drogą wysyłkową).

II. REALIZACJA PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH PRZEZ OSOBY NAJBLIŻSZE OSADZONEGO

Realizacja paczek w punkcie sprzedaży podczas widzeń

Paczki żywnościowe zamawiane bezpośrednio w punkcie sprzedaży, prowadzonym na terenie Zakładu Karnego w Wołowie przez Mazowiecka Instytucję Gospodarki Budżetowej „MAZOVIA” w Warszawie, są dostarczane osadzonym na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę z żywnością po dokonaniu płatności w punkcie sprzedaży.

Formularz zamówienia paczki żywnościowej przez osobę najbliższą jest dostępny:

Osoby składające zamówienie bezpośrednio w punkcie sprzedaży, prowadzonym na terenie Zakładu Karnego w Wołowie, mogą uzyskać informację o posiadaniu przez skazanego uprawnień do otrzymania paczki żywnościowej. Informacji udziela funkcjonariusz pełniący służbę przy obsłudze widzeń. Adnotacja o posiadaniu uprawnienia bądź braku posiadania uprawnienia do otrzymania paczki jest dokonywana przez funkcjonariusza na formularzu zamówienia.

Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży znajdującym się:

 • w sali widzeń,
 • w poczekalni dla osób odwiedzających,
 • przy wejściu do Zakładu Karnego w Wołowie,
 • aktualny wykaz produktów: Cennik

Przy sporządzaniu zamówienia należy wziąć pod uwagę okoliczność, że w myśl art. 110a § 1 kodeksu karnego wykonawczego skazany może posiadać w celi mieszkalnej artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg.

Wpłata środków pieniężnych następuje bezpośrednio w punkcie sprzedaży.

Paczka jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, w godzinach od 800 do 1600.

Realizacja paczek żywnościowych zamawianych przez osoby najbliższe osadzonego drogą pocztową

Paczki żywnościowe zamawiane przez osoby najbliższe osadzonego za pośrednictwem punktu sprzedaży, prowadzonego na terenie Zakładu Karnego w Wołowie przez Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej „MAZOVIA” w Warszawie, są dostarczane osadzonym na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową przekazanego wraz z dowodem wpłaty.

Formularz zamówienia paczki żywnościowej przez osobę najbliższą jest dostępny:

Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnej:

 • w sali widzeń,
 • w poczekalni dla osób odwiedzających,
 • przy wejściu do Zakładu Karnego w Wołowie,
 • aktualny wykaz produktów: Cennik

Przy sporządzaniu zamówienia należy wziąć pod uwagę okoliczność, że w myśl art. 110a § 1 kodeksu karnego wykonawczego skazany może posiadać w celi mieszkalnej artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg.

Wpłaty środków pieniężnych na zakup paczki żywnościowej należy dokonywać za pośrednictwem przekazu pocztowego lub przelewu bankowego według wzoru:

(Wpłacający) [imię i nazwisko, adres zamieszkania]
Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej "MAZOVIA"
01-473 Warszawa, ul. Kocjana 3
(nr konta) BGK o/Warszawa 39 1130 1017 0020 1458 9320 0145
 
z dopiskiem: WOŁÓW - paczka żywnościowa dla:
[imię, nazwisko, imię ojca, data urodzenia]

Wypełniony formularz zamówienia wraz z dowodem wpłaty należy przesłać drogą pocztową, na adres:

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej "MAZOVIA"
Zakład Produkcyjny w Wołowie, ul. Cicha 8, 56-100 Wołów
z dopiskiem: zamówienie paczki żywnościowej
[imię, nazwisko, imię ojca]

W wypadku stwierdzenia w złożonym zamówieniu niezgodności nazwy, numeru katalogowego lub ceny produktu z danymi zawartymi w liście produktów, dana pozycja podlega wykreśleniu.

Paczka jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, w godzinach od od 800 do 1600. Jako dzień złożenia zamówienia przyjmuje się dzień doręczenia przesyłki zawierającej wypełniony formularz zamówienia wraz z dowodem wpłaty do siedziby Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „MAZOVIA” Zakład Produkcyjny w Wołowie.

Środki pieniężne, wpłacone na zakup paczki żywnościowej w wypadku braku możliwości zrealizowania paczki z przyczyn niezależnych od podmiotu realizującego zamówienie lub niewykorzystane przy realizacji paczki żywnościowej, są niezwłocznie przekazywane przez Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej „MAZOVIA” w Warszawie osobie, która opłaciła paczkę (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego) wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia lub zwrotu części środków pieniężnych. Do ww. przyczyn należą w szczególności:

 • brak uprawnień osadzonego do otrzymania paczki żywnościowej,
 • sporządzenie zamówienia na paczkę żywnościową przez osobę niebędącą osobą najbliższą osadzonego,
 • nieprawidłowe wypełnienie formularza zamówienia uniemożliwiające realizację paczki,
 • niewłaściwe opłacenie paczki.

 III. REALIZACJA PACZEK HIGIENICZNO-ODZIEŻOWYCH ZA POŚREDNICTWEM PUNKTU SPRZEDAŻY, PROWADZONEGO NA TERENIE ZAKŁADU KARNEGO W WOŁOWIE PRZEZ MAZOWIECKĄ INSTYTUCJĘ GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "MAZOVIA" W WARSZAWIE

Realizacja paczek higieniczno-odzieżowych w punkcie sprzedaży podczas widzeń

Paczki higieniczno-odzieżowe, zamawiane bezpośrednio w punkcie sprzedaży, prowadzonym na terenie Zakładu Karnego w Wołowie przez Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej „MAZOVIA” w Warszawie, są dostarczane osadzonym na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę higieniczno-odzieżową przekazanego wraz z dowodem wpłaty.

Formularz zamówienia na paczkę higieniczno-odzieżową jest dostępny:

 • w sali widzeń,
 • w poczekalni dla osób odwiedzających,
 • przy wejściu do Zakładu Karnego w Wołowie,
 • do pobrania

Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów, dostępnej:

 • w sali widzeń,
 • w poczekalni dla osób odwiedzających,
 • przy wejściu do Zakładu Karnego w Wołowie,
 • do pobrania

Wpłata środków pieniężnych następuje bezpośrednio w punkcie sprzedaży po dokonaniu zakupu produktów.

Paczka jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, w godzinach od 900 do 1400.

Realizacja paczek higieniczno-odzieżowych zamawianych drogą pocztową

Paczki higieniczno-odzieżowe, zamawiane w punkcie sprzedaży, prowadzonym przez Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej „MAZOVIA” w Warszawie, są dostarczane osadzonym na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę higieniczno-odzieżową po dokonaniu płatności w punkcie sprzedaży.

Formularz zamówienia na paczkę higieniczno-odzieżową jest dostępny:

 • w sali widzeń,
 • w poczekalni dla osób odwiedzających,
 • przy wejściu do Zakładu Karnego w Wołowie,
 • do pobrania.

Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów, dostępnej:

 • w sali widzeń,
 • w poczekalni dla osób odwiedzających,
 • przy wejściu do Zakładu Karnego w Wołowie,
 • do pobrania.

Wpłaty środków pieniężnych na zakup paczki higieniczno-odzieżowej należy dokonywać za pośrednictwem przekazu pocztowego lub przelewu bankowego według wzoru:

(Wpłacający) [imię i nazwisko, adres zamieszkania]
Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej "MAZOVIA"
01-473 Warszawa, ul. Kocjana 3
(nr konta) BGK o/Warszawa 39 1130 1017 0020 1458 9320 0145
 
z dopiskiem: WOŁÓW - paczka higieniczno-odzieżowa dla:
[imię, nazwisko, imię ojca, data urodzenia]

Wypełniony formularz zamówienia wraz z dowodem wpłaty należy przesłać drogą pocztową, na adres:

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej "MAZOVIA"
Zakład Produkcyjny w Wołowie, ul. Cicha 8, 56-100 Wołów
z dopiskiem: zamówienie paczki higieniczno-odzieżowej dla:
[imię, nazwisko, imię ojca]

W wypadku stwierdzenia w złożonym zamówieniu niezgodności nazwy, numeru katalogowego lub ceny produktu z danymi zawartymi w liście produktów, dana pozycja podlega wykreśleniu.

Paczka jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, w godzinach od od 900 do 1400. Jako dzień złożenia zamówienia przyjmuje się dzień doręczenia przesyłki zawierającej wypełniony formularz zamówienia wraz z dowodem wpłaty do siedziby Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „MAZOVIA” Zakład Produkcyjny w Wołowie.

Środki pieniężne, wpłacone na zakup paczki higieniczno-odzieżowej w wypadku braku możliwości zrealizowania paczki z przyczyn niezależnych od podmiotu realizującego zamówienie lub niewykorzystane przy realizacji paczki, są niezwłocznie przekazywane przez Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej "MAZOVIA" w Warszawie osobie, która opłaciła paczkę (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego) wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia lub zwrotu części środków pieniężnych. Do ww. przyczyn należą w szczególności:

 • brak uprawnień osadzonego do otrzymania paczki higieniczno-odzieżowej,
 • nieprawidłowe wypełnienie formularza zamówienia uniemożliwiające realizację paczki,
 • niewłaściwe opłacenie paczki.

Realizacja paczek higieniczno-odzieżowych dostarczanych przez nadawcę bezpośrednio do zakładu karnego lub drogą wysyłkową

Paczki higieniczno-odzieżowe, dostarczane do Zakładu Karnego w Wołowie bezpośrednio przez nadawcę lub drogą wysyłkową, powinny być opakowane w karton oraz prawidłowo zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych do ich zawartości. Do zamknięcia opakowania paczki może zostać użyta taśma samoprzylepna.

Wewnątrz paczki higieniczno-odzieżowej należy umieścić kopię zezwolenia dyrektora zakładu (zawierającego wykaz produktów), przesłanego przez osadzonego, a na opakowaniu nakleić kupon kontrolny wraz z decyzją o zgodzie na otrzymanie paczki.

Paczkę higieniczno-odzieżową, dostarczaną drogą wysyłkową, należy przesłać na adres:

Zakład Karny w Wołowie
ul. Więzienna 6
56-100 Wołów
z dopiskiem: paczka higieniczno-odzieżowa dla
[imię, nazwisko, imię ojca]

Paczki są przyjmowane do Zakładu Karnego w Wołowie codziennie, w godz. 900 – 1400.

Paczki, po przeprowadzeniu ich kontroli w obecności osadzonego, przekazywane są adresatowi w dni pracy administracji w pomieszczeniu paczkowni, od godz. 900 do momentu wydania wszystkich paczek.

Paczki dostarczone do zakładu w dni wolne od pracy administracji, są wydawane skazanym pierwszego dnia pracy administracji następującego po dniu, w którym paczka została doręczona.

Nie będą przyjmowane oraz nie będą wydawane w części lub w całości paczki w przypadku stwierdzenia:

 • braku uprawnień osadzonego do jej otrzymania,
 • braku kopii zezwolenia dyrektora na otrzymanie paczki higieniczno-odzieżowej,
 • produktów nie wymienionych w treści zamówienia.

Narodowy Bank Polski O/O WROCŁAW

Zakład Karny w Wołowie

ul. Więzienna 6, 56-100 Wołów,

85 1010 1674 0045 2913 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej