Widzenia odbywają się w następujących dniach i godzinach, po telefonicznej rejestracji pod numerem telefonu 508 804 898 najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

Rejestracja odbywa się w dni robocze w godzinach od 8.00 do 10.00 oraz od 13.00 do 15.00:

a) czwartek:

I tura o godz. 8.15 - skazani i ukarani,

            II tura o godz. 10.30 – skazani i ukarani,

            III tura o godz. 13.00 - tymczasowo aresztowani;

b) sobota:

I tura o godz. 8.30 - skazani i ukarani,

                        II tura o godz. 10.45 – skazani i ukarani,

            III tura o godz. 13.15 – tymczasowo aresztowani;

c) niedziela:

I tura o godz. 8.30 - skazani i ukarani,

                        II tura o godz. 10.45 – skazani i ukarani,

            III tura o godz. 13.15 – skazani i ukarani;

d) dni świąteczne, za wyjątkiem Wielkanocy i Bożego Narodzenia:

                        I tura o godz. 8.30 - skazani i ukarani,

                        II tura o godz. 10.45 – skazani i ukarani,

                        III tura o godz. 13.15 – tymczasowo aresztowani.

 

W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, chyba że dyrektor, w uzasadnionych wypadkach, wyraził zgodę na udział większej liczby osób. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich, wyłącznie za zgodą swoich rodziców lub prawnych opiekunów.

Osoby dorosłe, ubiegające się o widzenie z osadzonym winny posiadać przy sobie ważny dokument tożsamości ze zdjęciem umożliwiającym identyfikację. Tożsamość dzieci i młodzieży w wieku szkolnym ubiegających się o widzenie ustala się na podstawie legitymacji szkolnej. Dopuszcza się możliwość ustalenia tożsamości dziecka na podstawie jego dowodu osobistego lub paszportu.

Widzenie z członkiem rodziny lub osobą bliską jest możliwe po wykazaniu pokrewieństwa lub powinowactwa tej osoby. Obowiązek wykazania spoczywa na osobie ubiegającej się o prawo do widzeń z osadzonym, jej opiekunie prawnym lub na samym osadzonym. Widzenie z osobą niebędącą członkiem rodziny lub inną osobą bliską, skazany może otrzymać za zezwoleniem dyrektora zakładu karnego. 

W związku ze wstrzymaniem widzeń w Zakładzie Karnym w Wadowicach paczki dla osadzonych przyjmowane są drogą pocztową lub osobiście od poniedziałku do piątku od godz. 11 do godz. 12.

Wymiary zewnętrzne paczek nie mogą być większe niż 25 na 50 na 60 centymetrów.

 

1.       Podstawą do przyjęcia paczki z artykułami niespożywczymi jest naklejony na zewnątrz paczki talon, stanowiący potwierdzenie uprawnienia do otrzymania ww. paczki.

2.       W paczce mogą być dostarczane wyłącznie artykuły zgodne asortymentowo oraz ilościowo z wyszczególnionymi na talonie.

3.       Paczki wymienione w ust. 1, za wyjątkiem paczek zawierających lekarstwa oraz prasę, wydaje osadzonym funkcjonariusz odpowiedzialny za prowadzenie magazynu mundurowego.

4.       Paczki wymienione w ust. 3 wydawane są osadzonym do 10 dni od dnia przyjęcia.

5.       Paczki zawierające lekarstwa oraz inne środki medyczne są wydawane osadzonym zgodnie ze sztuką lekarską przez pielęgniarki.

6.       Prasa wydawana jest bezzwłocznie za pośrednictwem oddziałowych.

 

 

1.       Nie podlegają przyjęciu paczki:

a)            zawierające papierosy lub inne wyroby tytoniowe;

b)            paczki z artykułami niespożywczymi bez naklejonego na zewnątrz talonu lub zawierające artykuły niezgodne z treścią talonu;

2.       Paczki wymienione w ust. 1 podlegają zwrotowi na koszt nadawcy. Osadzony zobowiązany jest pouczyć osoby nadsyłające paczki o konieczności ścisłego przestrzegania zasad dotyczących zawartości paczki pod rygorem zwrotu paczki na koszt osadzonego. 

 

  1. Realizacja uprawnienia do otrzymania paczki żywnościowej powinna być zgodna z Zarządzeniem Nr 19/2015 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 12.06.2015r. w sprawie określenia dopuszczalnej ilości i wymiarów rzeczy, w tym żywności, znajdujących się w posiadaniu skazanego w zakładzie karnym oraz sposobu postępowania z przedmiotami i żywnością, których wymiary lub ilość naruszają obowiązujący porządek lub utrudniają konwojowanie. Tekst ww. Zarządzenia znajduje się na świetlicach oddziału II i III, a także można się z nim zapoznać na dyżurce wychowawcy. Waga wszystkich posiadanych przez osadzonego przedmiotów w depozycie ZK oraz w celi, łącznie z żywnością, nie może przekroczyć 30 kg oraz pojemności torby transportowej o kubaturze 0,17m3, za wyjątkiem odbiornika telewizyjnego oraz dokumentów związanych z postępowaniem. 
  2. Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej, złożone na piśmie przez skazanego, powinno być wykonane zgodnie z procedurami obowiązującymi podczas realizacji zakupów, o których mowa w art. 113a § 1kkw.
  3. Zamówienie, o którym mowa w pkt. 1, realizowane przez osobę najbliższą dla skazanego, składane jest bezpośrednio do POLSKA GRUPA SW PRZEDSIEBIORSTWO PAŃSTWOWE  tj. podmiotu przygotowującego paczkę. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia skazanego z osobą najbliższą w jednostce penitencjarnej lub przesłane bezpośrednio do tego podmiotu.  Wzór formularza zamówienia na paczkę dostępny jest w tutejszej kantynie, w biurze przepustek, w poczekalni dla osób odwiedzających, w sali widzeń, a także na stronie internetowej Zakładu Karnego w Wadowicach. (Uwaga – osoba składająca zamówienie musi być odnotowana w systemie CBDOPW jako osoba najbliższa).
  4. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży tutejszej jednostki.
  5. Zamówienie od osoby najbliższej dla skazanego może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu przez przedstawiciela POLSKA GRUPA SW PRZEDSIEBIORSTWO PAŃSTWOWE , iż skazany posiada uprawnienie do otrzymania paczki.
  6. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych.
  7. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez POLSKA GRUPA SW PRZEDSIEBIORSTWO PAŃSTWOWE osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

 

ZAMÓWIENIE NA PACZKĘ

Zakład Karny w Wadowicach

Numer konta: 94 1130 1017 0020 1458 9320 0028  BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                       

POLSKA GRUPA SW PRZEDSIEBIORSTWO PAŃSTWOWE

Ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa E-mail: kantyna.zk.wadowice@pgsw.pl

 

Rozmiar: 199.4 kB

Interesanci oraz osoby odwiedzające, przyjmowani są przez Dyrektora ZK lub Zastępcę Dyrektora ZK codziennie w godzinach urzędowania tj. od 7.30 do 15.30, a w środy w od 7.00 do 17.00.

NBP O/O KRAKÓW

Trybunalska 8

Wadowice

02 1010 1270 0019 3513 9120 0000

W treści przelewu należy wpisać: Imię, nazwisko i imię ojca osadzonego

1.Dokonywanie przez osadzonych zakupów artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych, zwanych wypiską, realizowane jest według planu zakupów zatwierdzonego odrębnie na każdy miesiąc przez Dyrektora ZK.

2.Środki finansowe dla osadzonych mogą być wpłacane przez osoby bliskie na numer konta: 02 1010 1270 0019 3513 9120 0000. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko osadzonego oraz imię ojca.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej