Widzenia, odbywają się w następujących dniach i godzinach:

 

Od dnia 28 sieprnia  2017 r. widzenia odbywają się w następujących dniach i godzinach:

- czwartek: 8.15 -12.15 - skazani i ukarani, 12.30 – 15.30 - tymczasowo aresztowani;

- sobota: 8.45 - 11.45 - skazani i ukarani, od 12.00-15.30 - tymczasowo aresztowani;

- niedziela: 8.45 -15.30 - skazani i ukarani:

- dni świąteczne, za wyjątkiem Wielkanocy i Bożego Narodzenia: 8.45 - 11.45 - skazanii ukarani,     12.00 - 15.30 - tymczasowo aresztowani

 

Zgodnie z art. 90 pkt. 6 i art. 91 pkt. 8

Skazani z podgrupą klasyfikacyjną R-1, P-1 mogą korzystać z dwóch widzeń w miesiącu, a za zgodą dyrketora zakładu karnego wykorzystać je jednorazowo.

Skazania z podgrupą klasyfikacyjną R-2 , P-2 mogą korzystać z trzech widzeń w miesiącu, które za zgodą dyrektora zakładu karnego mogą być połączone.

Poza kolejnością zgłoszeń udziela się widzeń kobietom w zaawansowanej ciąży oraz osobom dorosłym będącymi rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, osobom niepełnosprawnym o widocznym stopniu niepełnosprawności ( poruszającym się na wózku lub o kulach) oraz osobom powyżej 75 roku życia.

Paczki dla osadzonych oraz korespondencję należy przesyłać na adres:


Zakład Karny w Wadowicach
ul. Trybunalska 8
34-100 Wadowice
 

Zasady przyjmowania paczek:

Osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

Zasady realizacji paczek żywnościowych dla osadzonych od dnia 1 lipca 2015r.

 1. Realizacja uprawnienia do otrzymania paczki żywnościowej powinna być zgodna
  z Zarządzeniem Nr 19/2015 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 12.06.2015r. w sprawie określenia dopuszczalnej ilości i wymiarów rzeczy, w tym żywności, znajdujących się w posiadaniu skazanego w zakładzie karnym oraz sposobu postępowania z przedmiotami i żywnością, których wymiary lub ilość naruszają obowiązujący porządek lub utrudniają konwojowanie.
 2. Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej, złożone na piśmie przez skazanego, powinno być wykonane zgodnie z procedurami obowiązującymi podczas realizacji zakupów, o których mowa w art. 113a § 1kkw.
 3. Zamówienie, o którym mowa w pkt. 1, realizowane przez osobę najbliższą dla skazanego, składane jest bezpośrednio do MIGB MAZOVIA tj. podmiotu przygotowującego paczkę. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia skazanego z osobą najbliższą w jednostce penitencjarnej lub przesłane bezpośrednio do tego podmiotu.  Wzór formularza zamówienia na paczkę dostępny jest w tutejszej kantynie, w biurze przepustek, w poczekalni dla osób odwiedzających, w sali widzeń,   a także na stronie internetowej Zakładu Karnego w Wadowicach. (Uwaga – osoba składająca zamówienie musi być odnotowana w systemie Noe.NET jako osoba najbliższa).
 4. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży tutejszej jednostki.
 5. Zamówienie od osoby najbliższej dla skazanego może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu przez przedstawiciela MIGB MAZOVIA, iż skazany posiada uprawnienie do otrzymania paczki.
 6. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych.
 7. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez MIGB MAZOVIA osobie, która paczkę opłaciła  (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją, o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

Nr konta punktu sprzedaży: 

94 1130 1017 0020 1458 9320 0028

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA

Ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa

  – kantyna  w ZK  Wadowice

Pliki do pobrania:

Formularz zamówienia na paczkę realizowaną w punkcie sprzedaży prowadzonym przy Zakładzie Karnym w Wadowicach

Lista produktów dostępna w punkcie sprzedaży przy ZK Wadowice

Zarządzenie Nr 19/2015 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 12.06.2015 w sprawie określenia dopuszczalnej ilości i wymiarów rzeczy, w tym żywności, znajdujących się w posiadaniu skazanego w zakładzie karnym oraz sposobu postępowania z przedmiotami i zywnością, których wymiar lub ilość naruszają obowiązujący porządek lub utrudniają konwojowanie

W związku z wejściem w życie w dniu 01.01.2012r. przepisu art. 105a § 6 kodeksu karnego wykonawczego, ograniczającego w istotny sposób możliwość dokonywania zakupów przez odwiedzających na terenie zakładu karnego, wprowadza sję na kolejny okres tj. do dnia 31.12.2017r. odstępstwo od tej zasady, na artykuły chemiczne do kwoty 100 zł.

Ww. artykuły mogą być kupowane pod warunkiem, iż skazany nie został ukarany dyscyplinarnie:

 1. pozbawieniem możliwości otrzymania paczek żywnościowych na okres do 3 miesięcy;
 2. pozbawieniem lub ograniczeniem możliwości dokonywania zakupów artykułów żywnościowych lub wyrobów tytoniowych  na okres do 3 miesięcy;
 3. udzielaniem widzeń w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt
  z osobą odwiedzającą na okres do 3 miesięcy,

a tymczasowo aresztowany:

 1. pozbawieniem możliwości otrzymania paczek żywnościowych na okres do 3 miesięcy;
 2. pozbawienie prawa dokonywania zakupów artykułów żywnościowych
  i wyrobów tytoniowych oraz innych artykułów dopuszczonych do sprzedaży w areszcie śledczym, na okres do 1 miesiąca.


 

Interesanci oraz osoby odwiedzające, przyjmowani są przez Dyrektora ZK lub Zastępcę Dyrektora ZK codziennie w godzinach urzędowania tj. od 7.30 do 15.30, a w środy w od 7.00 do 17.00.

NBP O/O KRAKÓW

Trybunalska 8

Wadowice

02 1010 1270 0019 3513 9120 0000

W treści przelewu należy wpisać: Imię, nazwisko i imię ojca osadzonego

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej