KOMUNIKAT

 

 

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o niewpuszczeniu na teren jednostki. Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa epidemiologicznego wszystkim przebywającym w jednostkach penitencjarnych, Służba Więzienna wprowadziła procedury profilaktyki i na bieżąco dostosowuje je do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. Sytuacja jest stale monitorowana.

Służba Więzienna apeluje, aby osoby chcące odwiedzić bliskich w zakładach karnych i aresztach śledczych, w przypadku wystąpienia u nich objawów infekcji górnych dróg oddechowych (m.in. gorączki, kaszlu, kataru czy duszności) pozostały w domach.

Służba Więzienna stale współpracuje z inspektoratami sanitarnymi i monitoruje zagrożenie epidemiologiczne, dlatego w każdej chwili i bez uprzedzenia mogą zostać wprowadzone w każdej jednostce penitencjarnej w kraju obostrzenia lub całkowity zakaz widzeń. W sytuacji zagrożenia możliwe jest wstrzymanie przepustek i zezwoleń na opuszczenie zakładu karnego, zatrudnienia zewnętrznego oraz zajęć o charakterze zbiorowym.


 

ppłk Elżbieta Krakowska

Rzecznik Prasowy

Dyrektora Generalnego Służby Więziennej

 

 

 

Widzenia z osobami odwiedzającymi odbywają się: w SOBOTY, NIEDZIELE I DNI ŚWIĄTECZNE - USTAWOWO WOLNE OD PRACY w godzinach od 800 – 1600.

1 stycznia – Nowy Rok,
6 stycznia – Święto Trzech Króli,
pierwszy dzień Świat Wielkanocnych,
drugi dzień Świat Wielkanocnych,
1 maja – Święto Pracy,
3 maja – Narodowe Święto Trzeciego Maja,
pierwszy dzień Zielonych Świąt,
Boże Ciało,
15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
1 listopada – Wszystkich Świętych
11 listopada – Święto Niepodległości
25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia
26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia

Ilość widzeń i sposób ich udzielania dla skazanych określa kodeks karny wykonawczy. Zabrania się wnoszenia na teren zakładu karnego broni, środków łączności,środków odurzających, psychotropowych, alkoholu i wyrobów tytoniowych. Na terenie zakładu karnego obowiązuje zakaz palenia.

INFORMACJA
W Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych i Oddziałach Zewnętrznych w Jabłonkach i Średniej Wsi w pierwszej kolejności udziela się widzeń następującym osobom odwiedzającym osadzonych:
• kobietom w zaawansowanej ciąży,
• osobom dorosłym będącym rodzicami lub  opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,
• niepełnosprawnym ze znaczą dysfunkcją ruchu (w szczególności poruszającym się na wózku lub o kulach),
• osobom powyżej 75 roku życia.

ZASADY WEJŚCIA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSTĘP NA TREN JEDNOSTKI
Warunkiem wstępu na teren jednostki jest:
a. okazanie dokumenty tożsamości (dowodu osobistego, legitymacji służbowej, dowodu tożsamości cudzoziemca, dokumentu paszportowego, prawa jazdy, ważnej legitymacji szkolnej, dzieci w wieku przedszkolnym – oświadczenie opiekuna) funkcjonariuszowi pełniącemu służbę przy wejściu do jednostki.
Na czas pobytu osoby na terenie jednostki funkcjonariusz pełniący służbę przy wejściu do jednostki deponuje dokument tożsamości;
b. zdeponowanie przedmiotów niebezpiecznych i przedmiotów niedozwolonych w miejscu wskazanym przez bramowego;
c. poddanie się czynnościom kontrolnym przy użyciu urządzeń technicznych, oraz czynnościom kontrolnym, które mogą polegać na kontroli przy użyciu psa specjalnego, kontroli stanu trzeźwości za pomocą alkomatu, sprawdzeniu odzieży i obuwia, kontroli osobistej;
d. poddanie kontroli wnoszonych bagaży lub rzeczy oraz pojazdów wjeżdżających na teren jednostki. Osoby niewyrażające zgody na wylegitymowanie się lub podanie czynnościom kontrolnym, a także osobie, wobec której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych – nie zezwala się na wstęp do jednostki.

Po wejściu osoby na teren jednostki zabrania się:
a. zakłócania spokoju i porządku;
b. nawiązywania niedozwolonych kontaktów z osobami pozbawionymi wolności;
c. dostarczania bez zezwolenia funkcjonariusza jakichkolwiek przedmiotów na teren jednostki; pod groźbą zatrzymania na terenie jednostki, celem niezwłocznego przekazania Policji, osób, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary lub usunięcia z terenu jednostki organizacyjnej osoby, która nie stosuje się do polecenia wydanego na podstawie obowiązujących przepisów.

PACZKI ŻYWNOŚCIOWE

Art. 113a § 3 kkw - Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 113a § 3 kkw skazany będzie mógł otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, artykuły żywnościowe i wyroby tytoniowe będą musiały być zakupione w punkcie sprzedaży za pośrednictwem zakładu karnego (nie będzie możliwości dostarczenia paczki żywnościowej z zewnątrz). Paczka żywnościowa będzie realizowana po złożeniu zamówienia wraz z potwierdzeniem opłaty przez skazanego lub jego osobę najbliższą. Zamówienie wraz z dowodem wpłaty można złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego.

Dokonując zamówienia paczki żywnościowej osadzony zobowiązany jest uwzględnić ograniczenie przewidziane w art. 110 a § 1 kkw, tj. uprawnienie do posiadania w celi artykułów żywnościowych o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg, oraz możliwości przechowywania zakupionych lub dostarczonych rzeczy w celi mieszkalnej oraz magazynie rzeczy własnych osadzonych.

Zasady realizacji  zamówienia na dostarczanie  paczki z żywnościowej dla skazanego przez punkt sprzedaży:
1) zamówienie jest sporządzane na formularzu zamówienia na podstawie listy produktów. Lista produktów do zakupu jest dostępna: w punkcie sprzedaży, w sali widzeń, pawilonach mieszkalnych oraz na stronie internetowej jednostki:
2) formularz zamówienia jest dostępny w punkcie sprzedaży, w sali widzeń, u funkcjonariusza pełniącego służbę przy wejściu do jednostki, u wychowawcy, oddziałowego oraz na stronie internetowej jednostki:

Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego, złożone przez osobę najbliższą będzie realizowane według n/w zasad:
a) osoba najbliższa przekazuje podczas widzenia lub przesyła za pośrednictwem operatora pocztowego wypełniony na podstawie listy produktów formularz zamówienia wraz z dowodem wpłaty bezpośrednio do punktu sprzedaży,L

FORMULARZ ZAMÓWIENIA

LISTA PRODUKTÓW

 

Opłata za przygotowanie paczki musi być dokonana na konto wskazane w formularzu zamówienia:

Bank Gospodarstwa Krajowego
Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA
ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa
nr konta:02 1130 1017 0020 1458 9320 0035

Dokonując opłaty należy w tytule podać „opłata za paczkę żywnościową” oraz imię, nazwisko i imię ojca skazanego, któremu opłacono paczkę. Formularz zamówienia wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty należy przesłać na adres:

Punkt Sprzedaży
Zakład Karny w Uhercach Mineralnych
Uherce Mineralne 153
38-623 Uherce Mineralne


b) po potwierdzeniu prawa do otrzymania paczki prowadzący punkt sprzedaży realizuje  zamówienie nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia;

Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła, w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego, wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

Dokonując zamówienia paczki żywnościowej osadzony zobowiązany jest uwzględnić ograniczenie przewidziane w art. 110 a § 1 kkw, tj. uprawnienie do posiadania w celi artykułów żywnościowych o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg, oraz możliwości przechowywania zakupionych lub dostarczonych rzeczy w celi mieszkalnej oraz magazynie rzeczy własnych osadzonych.

PACZKI ODZIEŻOWE, HIGIENICZNE, LEKI.

Nie zmieniły się zasady otrzymywania przez skazanych paczek z odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz lekami.
Przesłanie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, może nastąpić na prośbę skazanego, na podstawie  zezwolenia Dyrektora zakładu karnego  wydanego na wypełnionym wcześniej przez skazanego druku wniosku. Uzyskanie zgody na przesłanie odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny osobistej uwarunkowane jest również ilością i rodzajem posiadanych już rzeczy własnych przez skazanego w zakładzie karnym.
Przesłanie osadzonemu  środków higieny osobistej, może nastąpić na prośbę skazanego, na podstawie  zezwolenia wydanego przez wychowawcę oddziału na druku talonu higienicznego.
Przesłanie osadzonemu leków lub środków farmakologicznych może nastąpić na prośbę skazanego, za zgodą Dyrektora zakładu karnego na podstawie wydanego przez lekarza zezwolenia na  przesłanie leków.
Paczki dla skazanych powinny być sporządzane oddzielnie według danego asortymentu tj. paczka odzieżowa, paczka higieniczna, paczka z lekami.

Wnioski, skargi i prośby mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Interesantów w sprawach skarg, próśb i wniosków dotyczących osadzonych, Dyrektor Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych i jego Zastępca przyjmują od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400 .

Skargi osób pozbawionych wolności załatwiane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2003r. w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U.  poz. 467).

Pozostałe sprawy załatwiane są zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego.

Zakład Karny w Uhercach Mineralnych

Uherce Mineralne

38-623 Uherce Mineralne

75 1010 1528 0035 9313 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej