W związku ze zmniejszeniem obostrzeń związanych ze spadkiem zachorowalności na COVID-19, administracja Zakładu Karnego informuję, że z dniem 4 maja 2022 roku widzenia osadzonych z osobami najbliższymi, będą udzielane wg. poniższych uregulowań:
1.w widzeniu mogą uczestniczyć osoby uprawnione do widzenia ze skazanym ( 2 osoby dorosłe + dzieci ),
2. widzenie odbywa się wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach,
3. widzenia udzielane są zgodnie z limitem określonym w art. 91 pkt 8 kkw,
4. odstępuję się od stosowania zabezpieczeń uniemożliwiających bezpośredni kontakt, które dotychczas obowiązywały,
5. kąciki zabaw dla dzięci będzie czynny,
6. w trakcie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego,
7. ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: widzenia_zkuherce@sw.gov.pl lub pod numerem telefonu:  

Pawilon A 13 4657865, 13 4657854Pawilon B ( piętro) 13 4657856, Pawilon B 13 4657853, 13 4657859, Pawilon C 13 4657855, 13 4657863, w dni robocze w godzinach 9.00- 12.00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

W Oddziale Zewnętrznym w Średniej Wsi widzenia rejestrowane są pod nr. tel; 13 4657703,  w dni robocze w godzinach 9.00- 12.00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem,8. ustalanie daty i godziny widzenia możliwe jest także przez osadzonego u wychowawcy. W tym przypadku na osadzonym ciąży obowiązek poinformowania osoby odwiedzającej o ustalonym terminie widzenia,
9. widzenia udzielane są w trzech turach: 9.00-10.00, 10.45-11.45, 14.00-15.00 w dniach sobota, niedziela i święta w godzinach 9.00 – 15.00,
10. widzenia dla skazanych zakwaterowanych w Odziale Zewnętrznym w Średniej Wsi udzielane są w trzech turach: 9.00-10.00, 10.45-11.45, 14.00-15.00 w dniach sobota, niedziela i święta w godzinach 9.00 – 15.00, natomiast w Odziale Zewnętrznym w Jabłonkach odbywają się na salach widzeń ww. oddziałach zewnętrznych w godz.9.00-15.00.
11. dodatkowe informacje dotyczące widzeń z osobami pozbawionymi wolności można uzyskać pod wskazanym wyżej numerem telefonu,

 

 

PACZKI ŻYWNOŚCIOWE

Art. 113a § 3 kkw - Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

Zgodnie z brzmieniem art. 113a § 3 kkw skazany może otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, artykuły żywnościowe i wyroby tytoniowe będą musiały być zakupione w punkcie sprzedaży za pośrednictwem zakładu karnego (nie będzie możliwości dostarczenia paczki żywnościowej z zewnątrz). Paczka żywnościowa jest realizowana po złożeniu zamówienia wraz z potwierdzeniem opłaty przez skazanego lub jego osobę najbliższą. Zamówienie wraz z dowodem wpłaty można złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego.

Dokonując zamówienia paczki żywnościowej osadzony zobowiązany jest uwzględnić ograniczenie przewidziane w art. 110 a § 1 kkw, tj. uprawnienie do posiadania w celi artykułów żywnościowych o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg, oraz możliwości przechowywania zakupionych lub dostarczonych rzeczy w celi mieszkalnej oraz magazynie rzeczy własnych osadzonych.

Zasady realizacji  zamówienia na dostarczanie  paczki z żywnościowej dla skazanego przez punkt sprzedaży:
1) zamówienie jest sporządzane na formularzu zamówienia na podstawie listy produktów. Lista produktów do zakupu jest dostępna: w punkcie sprzedaży, w sali widzeń, pawilonach mieszkalnych oraz na stronie internetowej jednostki:
2) formularz zamówienia jest dostępny w punkcie sprzedaży, w sali widzeń, u funkcjonariusza pełniącego służbę przy wejściu do jednostki, u wychowawcy, oddziałowego oraz na stronie internetowej jednostki:

Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego, złożone przez osobę najbliższą będzie realizowane według n/w zasad:

a) osoba najbliższa przesyła drogą elektroniczną wypełniony na podstawie listy produktów formularz zamówienia wraz z dowodem wpłaty bezpośrednio do punktu sprzedaży,

 LISTA PRODUKTÓW

FORMULARZ ZAMÓWIENIA

Opłata za przygotowanie paczki musi być dokonana na konto wskazane w formularzu zamówienia:

Bank Gospodarstwa Krajowego
Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe
ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa
nr konta:02 1130 1017 0020 1458 9320 0035

Dokonując opłaty należy w tytule podać „opłata za paczkę żywnościową” oraz imię, nazwisko i imię ojca skazanego, któremu opłacono paczkę. Formularz zamówienia wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty należy przesłać na adres:

Punkt Sprzedaży
Zakład Karny w Uhercach Mineralnych
Uherce Mineralne 153
38-623 Uherce Mineralne
kantyna.zk.uherce@pgsw.pl


b) po potwierdzeniu prawa do otrzymania paczki prowadzący punkt sprzedaży realizuje  zamówienie nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia;

Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła, w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego, wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

Dokonując zamówienia paczki żywnościowej osadzony zobowiązany jest uwzględnić ograniczenie przewidziane w art. 110 a § 1 kkw, tj. uprawnienie do posiadania w celi artykułów żywnościowych o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg, oraz możliwości przechowywania zakupionych lub dostarczonych rzeczy w celi mieszkalnej oraz magazynie rzeczy własnych osadzonych.

PACZKI ODZIEŻOWE, HIGIENICZNE, LEKI.

Nie zmieniły się zasady otrzymywania przez skazanych paczek z odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz lekami.

Przesłanie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, może nastąpić na prośbę skazanego, na podstawie  zezwolenia Dyrektora zakładu karnego  wydanego na wypełnionym wcześniej przez skazanego druku wniosku. Uzyskanie zgody na przesłanie odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny osobistej uwarunkowane jest również ilością i rodzajem posiadanych już rzeczy własnych przez skazanego w zakładzie karnym.

Przesłanie osadzonemu  środków higieny osobistej, może nastąpić na prośbę skazanego, na podstawie  zezwolenia wydanego przez wychowawcę oddziału na druku talonu higienicznego.

Przesłanie osadzonemu leków lub środków farmakologicznych może nastąpić na prośbę skazanego, za zgodą Dyrektora zakładu karnego na podstawie wydanego przez lekarza zezwolenia na  przesłanie leków.

Paczki dla skazanych powinny być sporządzane oddzielnie według danego asortymentu tj. paczka odzieżowa, paczka higieniczna, paczka z lekami.

Rozmiar: 62.0 kB

Wnioski, skargi i prośby mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Interesantów w sprawach skarg, próśb i wniosków dotyczących osadzonych, Dyrektor Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych i jego Zastępca przyjmują od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400 .

Skargi osób pozbawionych wolności załatwiane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2003r. w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U.  poz. 467).

Pozostałe sprawy załatwiane są zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego.

                                                                                                                            UWAGA


 

Na podstawie Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz.U.2019 poz. 1696) o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami powołano w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych koordynatora dostępności.

Zadania tej osoby to m.in:

wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do informacji o danym podmiocie i usługach jakie świadczy,

tworzenie i wdrażanie planu na rzecz poprawy dostępności danej instytucji.

Koordynator dostępności w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych:

ppor. Krzysztof Słabik

tel. 013 4657864

e- mail: krzysztof.slabik@sw.gov.pl

Zakład Karny w Uhercach Mineralnych

Uherce Mineralne

38-623 Uherce Mineralne

75 1010 1528 0035 9313 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej