Terminy i porządek przeprowadzania widzeń w Zakładzie Karnym w Trzebini - kliknij aby rozwinąć tabelę ze szczegółowymi danymi dotyczącymi widzeń.

 

 

 

Rejestracja widzeń odbywa się w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 9:00 – 12:00 pod nr telefonu 32 611 59 52 lub mailem: rzecznik_trzebinia@sw.gov.pl.

Biorąc pod uwagę, że w tutejszej jednostce funkcjonuje system telefonii VoIP podczas prowadzenia rozmowy nie występuje sygnał zajęcia linii. W godzinach rejestracji należy poczekać do momentu odebrania połączenia przez funkcjonariusza.

Osoby dorosłe, ubiegające się o widzenie z osadzonym winny posiadać przy sobie ważny dokument tożsamości ze zdjęciem umożliwiającym identyfikację. W przypadku braku jednoznacznej możliwości ustalenia tożsamości z uwagi na zniszczenie dokumentu, nieaktualną lub nieczytelną fotografię, upływ terminu ważności dokumentu, osoba taka może nie być wpuszczona na teren zakładu karnego. Tożsamość dzieci i młodzieży w wieku szkolnym ubiegających się o widzenie ustala się na podstawie legitymacji szkolnej. Dopuszcza się możliwość ustalenia tożsamości dziecka na podstawie jego dowodu osobistego lub paszportu.

W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, chyba że dyrektor, w uzasadnionych wypadkach, wyraził zgodę na udział większej liczby osób. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich, wyłącznie za zgodą swoich rodziców lub prawnych opiekunów.

Osobom, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że znajdują się pod wpływem alkoholu lub środkówodurzających widzenie nie zostanie udzielone.

Podczas widzeń wymaga się zachowania zgodnego z przyjętymi w miejscu publicznym normami społecznymi. Nieobyczajne zachowanie lub inne zawinione naruszenie skutkować będzie przerwaniem i zakończeniem widzenia.

Czas przeznaczony na widzenie wynosi 60 minut. W tym samym dniu osadzonemu udziela się tylko jednego widzenia.

Za zgodą dyrektora widzenia mogą być łączone.

W czasie widzenia zezwala się na spożywanie poczęstunku z artykułów zakupionych w kantynie zakładu. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, zabiera osoba odwiedzająca.

W celu stworzenia odpowiednich warunków dla integracji rodzin i wzmacniania więzi rodzinnych organizuje się specjalną turę widzeń w sali widzeń przeznaczonych na widzenia z dziećmi. Szczegóły znajdują się w w/w tabeli.

Na żądanie osoby odwiedzającej lub wskutek wymierzonej kary dyscyplinarnej, widzenie z osadzonym może odbyć się w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt. Widzenia takie odbywają się po wcześniejszym ustaleniu terminu osoby odwiedzającej z administracją zakładu karnego.

Widzenie z członkiem rodziny lub osobą bliską jest możliwe po wykazaniu pokrewieństwa lub powinowactwa tej osoby. Obowiązek wykazania spoczywa na osobie ubiegającej się o prawo do widzeń z osadzonym, jej opiekunie prawnym lub na samym osadzonym. Widzenie z inną osobą niż określona w § 103 jest udzielane za zgodą dyrektora. W celu uzyskania zgody na widzenie z osobą nie będącą członkiem rodziny lub inną osobą bliską osadzony winien złożyć prośbę. Relacja osadzonego z osobą nie będącą członkiem rodziny lub inną osobą winna być potwierdzona przez tę osobę pisemnie zgodnie z poniższym załącznikiem:

Wniosek o dopisanie do listy osób odwiedzających

Paczka odzieżowa, higieniczna, leki i sprzęt RTV

Osadzony może, za zezwoleniem dyrektora, otrzymywać paczki z odzieżą, bielizną, obuwiem, sprzętem RTV i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny, a po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza - również leki.

Paczki do osadzonych mogą być doręczane:

1)        bezpośrednio do zakładu karnego przez nadawcę paczki, za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby, a w szczególności poprzez pocztę, firmę kurierską, gońca za pośrednictwem zakładowej kantyny; 

2)        każdą paczkę z zewnątrz niezależnie od sposobu jej doręczenia dostarcza się  w zamkniętym opakowaniu, zabezpieczonym przed przypadkowym otwarciem lub wysypaniem się zawartości. Na opakowaniu paczki, w widocznym miejscu, umieszcza się czytelnie zapisane imię i nazwisko odbiorcy oraz imię, nazwisko i adres nadawcy, oraz informację określającą rodzaj paczki (higieniczna, odzieżowa, RTV, leki). Wewnątrz paczki winien znajdować się spis jej zawartości.

 

Paczki doręczane bezpośrednio przez nadawcę przyjmowane są przez funkcjonariusza na bramie zakładu karnego, w dni powszednie w godzinach pracy administracji oraz w soboty i niedziele w godz. 8.00-16.00. W indywidualnych przypadkach dyrektor może wyrazić zgodę na inną porę doręczenia paczki.

Duplikatów talonów i wydanych osadzonym zezwoleń nie wydaje się.

Odzież i sprzęt audiowizualny podlega ewidencjonowaniu niezwłocznie po jego nadesłaniu do jednostki. Wydanie następuje po sprawdzeniu sprzętu RTV i ujęciu go w ewidencji.

W przypadku dostarczenia osadzonemu paczki:

1)    zawierającej przedmioty niedozwolone;

2)    zawierającej przedmioty, na przesłanie których osadzony nie uzyskał zgody;

3)    gdy zezwolenie utraciło ważność

- paczka (lub przedmiot) będzie odsyłana do nadawcy na koszt osadzonego lub przekazana do depozytu na zasadach określonych w art. 116 § 2 i § 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy.

 

Osadzony, po uzyskaniu zgody dyrektora, może przekazać rodzinie lub innym osobom upoważnionym, przedmioty i rzeczy będące jego własnością w wyznaczonych terminach:

1)    depozyty wartościowe w dni powszednie w godzinach 8.00 - 12.00;

2)    pozostałe depozyty w dni powszednie: poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godzinach 8.00 - 14.00, w czwartek od godz. 8:00 do 19:00 oraz w ostatnią sobotę miesiąca w godzinach 9:00 – 15:00, albo przesyłką pocztową na koszt osadzonego.

 

Paczki żywnościowe realizowane są za pośrednictwem kantyny. Szczegóły dotyczące sposobu złożenia zamówienia znajdują się w poniższym druku - Zamówienie na paczkę.

Dni, godziny i miejsce przyjmowania interesantów przez dyrektora

lub osobę go zastępującą w sprawie skarg i wniosków w myśl art. 253 k.p.a.
 

W sprawach wniosków, skarg i innych dyrektor Zakładu Karnego w Trzebini lub jego zastępca przyjmuje interesantów w następujące dni robocze:

poniedziałek godz. 8:00 - 16:30

wtorek godz. 8:00 - 15:30

środa godz. 8:00 – 15:30

czwartek godz. 8:00 – 15:30

piątek godz. 8:00 – 15:30

 

Przyjmowanie interesantów odbywa się w gabinecie dyrektora po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu daty i godziny spotkania pod numerem telefonu 32 611 59 00 (dostępny w godzinach 8:00 – 15:00).

 

 

Przekazywanie środków pieniężnych osadzonym w Zakładzie Karnym w Trzebini


Przekazywanie środków finansowych z zewnątrz dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Trzebini odbywa się za pośrednictwem przekazów pocztowych lub przelewów bankowych na rachunek:

 

Zakład Karny w Trzebini,
ul. Słowackiego 70, 32-540 Trzebinia

NBP O/O Kraków

nr: 95 1010 1270 0017 8813 9120 0000

 

Przy dokonywaniu wpłat, w tytule przelewu należy dokładnie podać dane osadzonego: imię, nazwisko i imię ojca osadzonego.

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej