Terminy i porządek przeprowadzania widzeń

w Zakładzie Karnym w Trzebini

 

Tabela 1. Terminy i porządek widzeń dozorowanych w sali widzeń

zień udzielania widzeń

rodzaje widzeń

godziny wejść na widzenia

uwagi:

sobota, niedziela
oraz dni ustawowo wolne od pracy
z wyłączeniem:
1 stycznia,
Poniedziałku Wielkanocnego, święta Bożego Ciała, 3 maja,
15 sierpnia, 1 listopada, 11 listopada i 26 grudnia)

widzenia dla wszystkich osadzonych
 

I tura – godz. 8:15

 

widzenia 60 min.
widzenia dłuższe, widzenia łączone

 

II tura – godz. 09:45

 

widzenia 60 min.
widzenia dłuższe, widzenia łączone

 

III tura – godz. 11:15

 

widzenia 60 min.
widzenia dłuższe, widzenia łączone

 

IV tura – godz. 12.45

(poza pierwszą sobotą
i niedzielą miesiąca)

widzenia 60 min

V tura – godz. 14:30

widzenia 60 min.

pierwsza sobota i pierwsza niedziela miesiąca
z wyłączeniem:

1 stycznia, 3 maja, 15 sierpnia,

1 listopada i 26 grudnia

 

widzenia z dziećmi do 15 r.ż.,
dla osadzonych uprawnionych,
o których mowa
w art. 87a k.k.w.
w związku z art. 105a k.k.w.

o godz. 12:45
w pierwszą sobotę
i niedzielę miesiąca

widzenia 60 min.

1 czerwca,
6 grudnia
za wyjątkiem sobót, niedziel
i dni ustawowo wolnych od pracy

wyłącznie widzenia
z dziećmi do 15 r.ż., dla osadzonych uprawnionych,
o których mowa w art. 87a k.k.w. w związku z art. 105a k.k.w.

w godzinach każdorazowo określonych przez dyrektora

Widzenie jest organizowane przez dział penitencjarny w ramach programu mającego na celu integrację rodzin. Czas trwania spotkań z dziećmi jest określony odrębnie przez dyrektora.

 

Tabela 2. Terminy i porządek widzeń bez dozoru w sali widzeń nr 2

dzień udzielania widzeń

rodzaje widzeń

godziny wejść na widzenia

uwagi:

dni robocze

widzenia dla osadzonych nagrodzonych w myśl art. 138 § 1. pkt  2 k.k.w.

Ustalane indywidualnie na prośbę osadzonego,  w czasie kiedy w sali widzeń nie są realizowane inne zajęcia

widzenia 60 min.

 

Tabela 3. Terminy i porządek widzeń bez dozoru w odrębnym pomieszczeniu

dzień udzielania widzeń

rodzaje widzeń

godziny wejść na widzenia

uwagi:

cały tydzień

widzenia dla osadzonych nagrodzonych w myśl art. 138 § 1. pkt  3 k.k.w.

ustalane indywidualnie na prośbę osadzonego

widzenia 60 min.

 

2. Przyjmowanie zgłoszeń na widzenia i rejestracja widzeń i odbywa się w dni udzielania widzeń, na 30 minut przed określoną godziną wejścia na widzenie.

Widzenia realizowane są według kolejności zgłoszeń doręczonych bramowemu.

Zasada określona w ust. 3 nie ma zastosowania, jeżeli wśród zgłaszających się na widzenie znajdują się:

kobiety w zaawansowanej ciąży,

osoby dorosłe będące rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,

niepełnosprawni ze znaczną dysfunkcja ruchu (poruszający się na wózku inwalidzkim,
z balkonikiem lub o kulach,

osoby powyżej 75 roku życia,

- osobom tym widzenia udzielne są w pierwszej kolejności – w tej lub następnej turze widzeń

Osoby dorosłe ubiegające się o widzenie z osadzonym winny posiadać przy sobie ważny dokument tożsamości ze zdjęciem umożliwiającym identyfikację. W przypadku braku jednoznacznej możliwości ustalenia tożsamości z uwagi na zniszczenie dokumentu, nieaktualną lub nieczytelną fotografię, upływ terminu ważności dokumentu, osoba taka może nie być wpuszczona na teren zakładu karnego. Tożsamość dzieci i młodzieży w wieku szkolnym ubiegających się o widzenie ustala się na podstawie legitymacji szkolnej. Dzieci młodszych - na oświadczenie rodzica. Dopuszcza się możliwość ustalenia tożsamości dziecka na podstawie jego dowodu osobistego lub paszportu.

W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, chyba że dyrektor zakładu karnego, w uzasadnionych wypadkach, wyraził zgodę na udział większej liczby osób. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich, wyłącznie za zgodą swoich rodziców lub prawnych opiekunów.

Osobom, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że znajdują się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających widzenie nie zostanie udzielone. Na wniosek osoby ubiegającej się o widzenie z osadzonym może ona zastać poddana badaniu na obecność alkoholu.

Zabrania się kategorycznie wnoszenia na teren zakładu:

alkoholu;

broni białej, broni palnej, gazowej oraz amunicji;

chemicznych środków obezwładniających i paraliżujących;

środków łączności bezprzewodowej;

urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku;

leków, narkotyków oraz innych środków odurzających i psychotropowych;

innych przedmiotów i dokumentów mogących stanowić zagrożenie
dla porządku i bezpieczeństwa w zakładzie;

przedmiotów, na które brak jest wymaganej zgody dyrektora;

wprowadzania zwierząt.

Podczas widzeń wymaga się zachowania zgodnego z przyjętymi w miejscu publicznym normami społecznymi. Nieobyczajne zachowanie lub inne zawinione naruszenie skutkować będzie przerwaniem i zakończeniem widzenia.

Czas przeznaczony na widzenie wynosi 60 minut. W tym samym dniu osadzonemu udziela się tylko jednego widzenia.

Za zgodą dyrektora widzenia mogą być łączone.

W sytuacji dużej liczby osób ubiegających się o widzenie, dowódca zmiany może podjąć decyzję o nieudzieleniu widzeń połączonych.

W czasie jednej tury może odbywać się jednorazowo maksymalnie do 14 widzeń.

Widzenie w dniach i godzinach innych niż określone w załączniku powyższych tabelach może odbyć się wyłącznie za zgodą dyrektora zakładu karnego.

Na żądanie osoby odwiedzającej lub wskutek wymierzonej kary dyscyplinarnej, widzenie z osadzonym może odbyć się w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt. Widzenia takie odbywają się po wcześniejszym ustaleniu terminu osoby odwiedzającej z administracją zakładu karnego.

 

II. Realizacja zakupów podczas widzeń.

1. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie poczęstunku z artykułów zakupionych w kantynie zakładu. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, zabiera osoba odwiedzająca.

Zezwala się na pobranie przez skazanych z widzenia niewielkich ilości zakupionych w kantynie artykułów higieny osobistej, materiałów piśmiennych oraz prasy w ilościach nieprzekraczających:

papierosy maksymalnie 1 karton lub tytoń o wadze nieprzekraczającej 300g;

• 1 szt. zapalniczka;
• 5 szt. kart telefonicznych;
• 1 tub. pasty do zębów;
• 1 szt. szczoteczka do zębów;
• 1 szt. kremu do golenia (pianka lub żel);
• 5 szt. nożyków do golenia;
• 1 szt. krem lub balsam po goleniu;
• 1 szt. płynu do mycia naczyń;
• 1 szt. szamponu do włosów;
• 1 szt. proszku lub płynu do prania;
• 1 but. płynu do płukania;
• 2 szt. mydła;
• 1 szt. dezodorantu (sztyft lub kulka);
• 4 rolki papieru toaletowego;
• 3 egz. prasy;
• 2 pary skarpet;
• 4 szt. slipek;
• znaczki pocztowe, koperty, bloki listowe, długopisy, ołówki;
oraz do 9 litrów napojów.

Zakupione artykuły pakowane są w kantynie razem z paragonem potwierdzającym zakup.

III. Widzenia dodatkowe. Zasady weryfikacji osób uprawnionych do widzeń.

1. Osadzonemu sprawującemu stałą pieczę nad dzieckiem do lat 15-stu udziela się dodatkowo widzenia z tym dzieckiem. O wykorzystywaniu widzenia jako widzenia "z dzieckiem" skazany lub rodzina winna powiadomić administrację przed rozpoczęciem widzenia. Widzenia te mogą być za zgodą dyrektora łączone z innymi widzeniami.

Osadzony młodociany oraz osadzony powyżej 21 roku życia, który jest zakwaterowany w jednej celi z osadzonymi młodocianymi mają prawo do jednego dodatkowego widzenia w miesiącu.

W dni przeprowadzania widzeń pełniony jest dyżur wychowawcy, do którego mogą zwracać się osadzeni, ich rodziny oraz inne osoby bliskie we własnych sprawach, po uprzednim wypełnieniu wniosku o udzielenie informacji o osobie pozbawionej wolności. Druk wniosku dostępny jest u bramowego.

Widzenie z osobą bliską jest możliwe po uwierzytelnieniu (potwierdzeniu) pokrewieństwa lub powinowactwa tej osoby. Obowiązek potwierdzenia spoczywa na osobie ubiegającej się o prawo do widzeń z osadzonym, jej opiekunie prawnym lub na samym osadzonym.

Widzenie z osobą nie będącą członkiem rodziny lub inną osobą bliską, jest udzielane za zgodą dyrektora zakładu karnego.

W celu uzyskania zgody na widzenie z osobą nie będącą członkiem rodziny lub inną osobą bliską osadzony winien złożyć prośbę, zgodnie z załącznikiem nr 11 do Porządku wewnętrznego Zakładu karnego w Trzebini. Relacja osadzonego z osobą nie będącą członkiem rodziny lub inną osobą winna być potwierdzona przez tę osobę i/lub inną osobę bliską zarejestrowaną wcześniej w rejestrze osób bliskich osadzonego, zgodnie z załącznikiem nr 12 do Porządku wewnętrznego Zakładu karnego w Trzebini.

 

IV. Widzenia bezdozorowe w oddzielnym pomieszczeniu

1. Nagroda w postaci widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej jest udzielana tylko z osobą najbliższą.

O kolejności realizacji widzeń w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej decyduje kolejność zgłoszeń osób odwiedzających uprawnionych do ich uzyskania.

Widzenia, o których mowa w ust. 1 realizowane są w wyznaczonym do tego celu pokoju.

Osoby korzystające z widzenia odpowiedzialne są za stan wyposażenia pokoju i pozostawienie porządku po zakończonym widzeniu.

 

V. Widzenia w postaci wideorozmów

Utrzymywanie więzi z osobami bliskimi może być realizowane za zgodą dyrektora zakładu karnego również za pomocą komunikatora internetowego, w formie wideorozmów. Regulamin korzystania z komunikatora internetowego stanowi załącznik nr 13 do Porządku wewnętrznego Zakładu karnego w Trzebini.

 

VI. Widzenia z obrońcą, pełnomocnikiem czy inną osobą urzędową

Widzenie z obrońcą, pełnomocnikiem czy inną osobą urzędową odbywają się w godzinach pracy administracji tj. 7:30 – 15:30, w dni robocze, w pomieszczeniu w węźle ochronnym. Z kontaktu telefonicznego z obrońcą, pełnomocnikiem czy inną osobą urzędową za pośrednictwem samoinkasujących aparatów telefonicznych dostępnych na terenie jednostki osadzeni mogą korzystać codziennie, w ramach dostępności aparatu telefonicznego oraz z zachowaniem zasad i ram czasowych określonych w Porządku wewnętrznym Zakładu Karnego w Trzebini.

 

załącznik - oświadczenie osoby ubiegającej się o widzenie ze skazanym

PROCEDURA ZWIĄZANA Z REALIZACJĄ PACZKI ŻYWNOŚCIOWEJ
 

1. Podmiotem prowadzącym kantynę w zakładzie jest Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA, ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa, NIP 5222967596, REGON 142732693, adres korespondencyjny: Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA, Oddział w Rzeszowie, 35-322 Rzeszów, ul. W. Tarnowskiej 4, email: kantyna.trzebinia@igbcarpatia.pl .

2. Osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem punktu sprzedaży prowadzonego w zakładzie karnym (kantyna). Osadzony otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie takie może złożyć osadzony – w imieniu własnym lub osoba mu najbliższa.

3. Realizacja uprawnienia skazanego do otrzymania paczki żywnościowej każdorazowo odbywa się z uwzględnieniem dopuszczalnego ciężaru posiadanej żywności w celi mieszkalnej.

4. Realizacja uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki żywnościowej następuje:

- w trakcie realizacji widzeń poprzez złożenie przez osobę najbliższą, odnotowaną w systemie Noe.NET jako osoba uprawniona do złożenia takiego zamówienia, wypełnionego druku zamówienia i opłaceniu należności za paczkę bezpośrednio w kantynie;

- poprzez złożenie wypełnionego druku zamówienia przez osadzonego i pokryciu kosztów ze środków będących w jego dyspozycji;

- poprzez przesłanie do podmiotu prowadzącego kantynę przez osobę najbliższą wypełnionego druku zamówienia i opłaceniu na konto kantyny kosztów przygotowania paczki;

5. Wpłaty środków finansowych, odpowiadających wartości zamówionych produktów należy dokonywać na numer konta:

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA

29 1130 1017 0020 1458 9320 0034

W tytule przelewu/przekazu należy zamieścić nazwisko, imię, imię ojca i datę urodzenia adresata paczki (skazanego). Wpłatę można również zrealizować bezpośrednio w punkcie sprzedaży przy Zakładzie Karnym w Trzebini.

6. Druki zamówienia na paczkę żywnościową oraz lista produktów dostępnych w sprzedaży w kantynie są dostępne:

- w kantynie;

- u bramowego;

- u oddziałowego jednozmianowego;

- w poczekalni dla osób odwiedzających;

- w sali widzeń;

- na stronie internetowej zakładu karnego.

7. W przypadku konieczności wytransportowania osadzonego, paczkę żywnościową przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe, odstępuje się od jej przygotowania. Wpłacone środki (pomniejszone o koszt wykonania przelewu) przekazuje się osobie, która paczkę opłaciła.

8. Osoba zamawiająca paczkę wpisuje na odwrocie formularza Zamówienia na paczkę swój dokładny adres lub numer konta bankowego.

9. Obowiązek powiadomienia nadawcy paczki żywnościowej o ukaraniu karą dyscyplinarną skutkującą pozbawienie możliwości realizacji paczki spoczywa na osadzonym.

 

ZASADY PRZYJMOWANIA INNYCH PACZEK 

1. Paczki do osadzonych mogą być doręczane:

          1) bezpośrednio do zakładu karnego przez nadawcę paczki, za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby, a w szczególności poprzez pocztę, firmę kurierską, gońca za pośrednictwem zakładowej kantyny;

          2) każdą paczkę z zewnątrz niezależnie od sposobu jej doręczenia dostarcza się w zamkniętym opakowaniu (karton), zabezpieczonym przed przypadkowym otwarciem lub wysypaniem się zawartości. Na opakowaniu paczki, w widocznym miejscu, umieszcza się czytelnie zapisane imię i nazwisko odbiorcy oraz imię, nazwisko i adres nadawcy, oraz talon określający rodzaj paczki: higieniczna lub odzieżowa a wewnątrz paczki spis jej zawartości.

2. Paczki doręczane bezpośrednio przez nadawcę przyjmowane są przez funkcjonariusza na bramie zakładu karnego, w dni powszednie w godzinach pracy administracji oraz w soboty i niedziele w godz. 8.00-16.00. Doręczający paczkę winien okazać funkcjonariuszowi dowód tożsamości.

3. W indywidualnych przypadkach dyrektor może wyrazić zgodę inną porę doręczenia paczki.

4. Podstawą przyjęcia paczki jest dołączenie do niej naklejonego na zewnątrz opakowania stosownego zezwolenia, tj. odpowiednio:

talonu na paczkę higieniczną, odzieżową;

zezwolenia na sprzęt audiowizualny lub inny;

innego indywidualnego zezwolenia lub ulgi.

Zgodę na nadesłanie w/w przesyłek wydaje dyrektor na pisemną prośbę osadzonego.

5. W przypadku dostarczenia osadzonemu paczki:

         1) zawierającej przedmioty niedozwolone lub na których przesłanie osadzony nie uzyskał zgody;

        2) gdy zezwolenie utraciło ważność paczka (lub przedmiot) będzie odsyłana do nadawcy na koszt osadzonego lub przekazana do depozytu na zasadach określonych w art. 116 § 2 i § 5 k.k.w.

 

Cennik kantyny

Druk zamównienia na paczkę żywnościową

Dni, godziny i miejsce przyjmowania interesantów przez dyrektora

lub osobę go zastępującą w sprawie skarg i wniosków w myśl art. 253 k.p.a.
 

W sprawach wniosków, skarg i innych dyrektor Zakładu Karnego w Trzebini lub jego zastępca przyjmuje interesantów w następujące dni robocze:

poniedziałek godz. 8:00 - 16:30

wtorek godz. 8:00 - 15:30

środa godz. 8:00 – 15:30

czwartek godz. 8:00 – 15:30

piątek godz. 8:00 – 15:30

 

Przyjmowanie interesantów odbywa się w gabinecie dyrektora po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu daty i godziny spotkania pod numerem telefonu 32 611 59 00 (dostępny w godzinach 8:00 – 15:00).

 

 

Przekazywanie środków pieniężnych osadzonym w Zakładzie Karnym w Trzebini


Przekazywanie środków finansowych z zewnątrz dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Trzebini odbywa się za pośrednictwem przekazów pocztowych lub przelewów bankowych na rachunek:

 

Zakład Karny w Trzebini,
ul. Słowackiego 70, 32-540 Trzebinia

NBP O/O Kraków

nr: 95 1010 1270 0017 8813 9120 0000

 

Przy dokonywaniu wpłat, w tytule przelewu należy dokładnie podać dane osadzonego: imię, nazwisko i imię ojca osadzonego.

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej