Od dnia 02.08.2014r. rejestracja widzeń ze skazanymi odbywa się według kolejności zgłoszeń odwiedzających do zakładu karnego, z zastrzeżeniem jednak, że pierwszeństwo w uzyskaniu widzenia mają: kobiety w zaawansowanej ciąży, osoby dorosłe będące rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawni ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszający się na wózku lub o kulach) oraz osoby powyżej 75 roku życia.

DNI, GODZINY, MIEJSCE I PORZĄDEK PRZEPROWADZANIA WIDZEŃ

 

1. Widzenia skazanych odbywają się w sali widzeń – w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, tj.:


a) 1 stycznia - Nowy Rok,
b) 6 stycznia - Święto Trzech Króli,
c) pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
d) drugi dzień Wielkiej Nocy,
e) 1 maja - Święto Państwowe,
f) 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,
g) pierwszy dzień Zielonych Świątek,
h) dzień Bożego Ciała,
i) 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
j) 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,
k) 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
l) 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia;
w godz. 8.15 do 15.45.

 

2. Widzenia o których mowa w pkt. 1 odbywają się w trzech turach:

I tura - o godz. 8.15

II tura - o godz. 11.30

III tura - o godz. 13.45

a) rejestracja widzeń odbywa się osobiście, według kolejności zgłoszeń odwiedzających do zakładu karnego, jednak nie później niż 20 minut przed rozpoczęciem tury.

b) na jedną turę widzeń przyjmuje się nie więcej niż 20 zgłoszeń, niezależnie od
sposobu udzielania widzeń.

c) jeżeli skazany uzyska zgodę dyrektora zakładu karnego na połączenie widzeń to w pierwszej turze może wykorzystać maksymalnie 3 godziny widzenia, a w turze drugiej i trzeciej nie więcej niż 2 godziny

3. Dyrektor w indywidualnych, uzasadnionych przypadkach może zezwolić na realizację widzenia:

a) w inny dzień niż określono w pkt. 1

b) w innych godzinach niż określono w pkt 1

4. Skazani odbywający karę w warunkach zakładu typu otwartego mogą jednorazowo
wykorzystać nie więcej niż 3 godziny (180 minut) po uzyskaniu wcześniej zgody dyrektora

5. Stolik, przy którym ma odbyć się widzenie wyznacza funkcjonariusz.

6. Osoby odwiedzające mogą dokonywać zakupów artykułów żywnościowych przeznaczonych do spożycia w trakcie widzenia. Zabrania się przenoszenia zakupionych artykułów żywnościowych z widzenia do oddziału.

7. Skazani mogą zabrać do swoich cel zakupione w czasie widzenia przez odwiedzających artykuły higieniczne, wyroby tytoniowe oraz karty telefoniczne.

8. Skazani ukarani karą pozbawienia możliwości dokonywania zakupów wyrobów tytoniowych nie mogą zabierać z widzenia wyrobów tytoniowych.

 

9. Skazani posiadający zgodę dyrektora na przekazanie upominku wskazanej osobie, po uzyskaniu od wychowawcy potwierdzenia określającego formę przekazania, upominek przekazują w sposób umożliwiający funkcjonariuszowi dokonanie jego kontroli w niezbędnym zakresie (nie zapakowany).


10. W przypadku posługiwania się przez osobę przybyłą na widzenie ze skazanym dokumentem na podstawie którego niemożliwe jest jednoznaczne ustalenie tożsamości (np. znaczny stopień zniszczenia, nieaktualna lub nieczytelna fotografia, nieważność dokumentu) osoba taka może nie być wpuszczona na teren zakładu.


11. Obowiązek udowodnienia (na podstawie wiarygodnych i czytelnych dokumentów) stopnia pokrewieństwa lub bliskiej więzi łączącej ze skazanym spoczywa na osobie odwiedzającej lub na skazanym.


12. Nagroda : zezwolenie na widzenie w oddzielnym pomieszczeniu , bez osoby dozorującej realizowana jest w pomieszczeniu na sali widzeń. Pomieszczenie może podlegać kontroli funkcjonariusza

 

 

 

 

 

 

 

1. Skazani mogą otrzymywać paczki żywnościowe z artykułami żywnościowymi lub wyrobami tytoniowymi za pośrednictwem zakładowej kantyny w drodze zamówienia.

Skazany otrzymuje paczkę żywnościową:

- po złożeniu zamówienia na piśmie ze środków pozostających do jego dyspozycji

- po złożeniu zamówienia przez osobę najbliższą

Paczki są dostarczane osadzonym na podstawie:

- wypełnionego przez skazanego formularza zamówienia

- wypełnionego przez osobę najbliższą formularza zamówienia

Skazani składają zamówienia u wychowawcy.

Osoby najbliższe zamówienia na paczkę dostarczają:

- bezpośrednio do punktu sprzedaży – kantyny w trakcie widzenia

- drogą pocztową na adres: Zakład Karny 33-101 Tarnów, ul. Śniadeckiego 9 z dopiskiem “Kantyna”

Koszty zamówienia złożonego przez osobę najbliższą mogą być pokryte w trakcie składania zamówienia w kantynie, podczas trwania widzenia lub wpłacone na konto kantyny – w takim przypadku przesyłając zamówienie drogą pocztową należy dołączyć do niego dowód wpłaty.

Formularz zamówienia na paczkę żywnościową wraz z numerem konta dostępny jest w poniższym odnośniku:

Formularz zamówienia na paczkę żywnościową

a także:

- w punkcie sprzedaży – kantynie

- na bramie wejściowej

- u wychowawców – dla zamówień składanych przez skazanych

Lista produktów wraz z cennikiem dostępna jest w poniższym odnośniku:

Lista produktów wraz z cennikiem

a także:

- w poczekalni ZK

- w punkcie sprzedaży – kantynie

- na tablicach ogłoszeń w oddziałach mieszkalnych

Pieniądze na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowane z przyczyn niezależnych od administracji ZK, przekazywane są osobie, która paczkę opłaciła w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego, wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia.

2. Paczki żywnościowe są wydawane w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia  zamówienia wraz z dowodem wpłaty w godz. 8.30 – 18.30 w kantynie ZK.

Po odbiór paczki skazani są doprowadzani.

2a. Realizacja zamówienia na paczkę żywnościową jest możliwa pod warunkiem,że ilość

posiadanej przez skazanego żywności nie przekracza:

ilości określonych § 9 pkt.3 porządku wewnętrznego

3. Paczki z artykułami higienicznymi i odzieżowym, sprzętem RTV dostarczane do  zakładu bezpośrednio przez nadawcę przyjmowane są codziennie w godz.8.00-15.00.

4. Skazany powracający z czasowego zezwoleń na opuszczenie zakładu karnego może przynieść paczkę z odzieżą, artykułami higienicznymi i innymi / np. sprzęt RTV / wyłącznie dla siebie.- na zasadach obowiązujących przy doręczaniu paczek (zezwolenie dyrektora)

5. Paczki z odzieżą i środkami higienicznymi wydawane są w ciągu 4 dni roboczych od przyjęcia w magazynie mundurowym . Po odbiór paczki skazani są wzywani.

6. Leki przesłane w paczkach za zgodą Dyrektora zakładu wydawane są za pośrednictwem ambulatorium ZK wg wskazań lekarza.

7. Szczegółowe zasady obowiązujące przy przesyłaniu skazanym paczek z higieną lub lekami:

1. Otrzymanie paczki z odzieżą, artykułami higienicznymi i innymi / np. sprzęt RTV / oraz lekami wymaga zgody Dyrektora zakładu.

2. W paczkach mogą być dostarczane wyłącznie artykuły wymienione w części I potwierdzenia uprawniającego do otrzymania paczki.

3. Składające się z dwóch części potwierdzenie uprawniające do otrzymania odzieży, artykułów higienicznych i innych artykułów skazany otrzymuje od magazyniera, a do otrzymania leków od lekarza zakładowego ambulatorium.

4. Część II potwierdzenia umieszcza się w sposób trwały na paczce , obok imienia i nazwiska oraz adresu odbiorcy. Paczka nie spełniająca powyższego wymogu nie będzie przyjmowana do zakładu karnego. Część I potwierdzenia umieszcza się wewnątrz przesyłanej paczki.

5. W przypadku doręczenia paczki przez jej nadawcę bezpośrednio do zakładu karnego, potwierdzenie w całości (część I i II) umieszcza się w sposób trwały na paczce.

6. Paczka nie zawierająca części I potwierdzenia będzie zwrócona nadawcy.

7. Paczka zawierająca jakiekolwiek inne artykuły niż te, które zostały wymienione w części I potwierdzenia, będzie w całości zwrócona nadawcy.

 

 

                         

 

 

 

Rozmiar: 446.7 kB

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w każdy dzień roboczy w godz. od 8.00 do 16.00

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]

Wpłacający: [imię i nazwisko]

Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:

dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

NBP o/Kraków

Basztowa 20

31-156 Kraków

94 1010 1270 0026 0013 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej