Zasady ogólne.

 1. Widzenie może odbywać się nie więcej jak z dwoma osobami pełnoletnimi, bez względu na liczbę towarzyszących osób niepełnoletnich.
 2. Za zgodą dyrektora w uzasadnionych przypadkach, w widzeniu mogą brać udział więcej niż dwie osoby pełnoletnie.
 3. Widzenia udzielane są zgodnie z limitem określonym w art. 91 pkt 8, art. 91a i art. 92 pkt 10 Kkw.
 4. Zgłoszenie rodzin oraz osób bliskich na widzenie odbywa się za pomocą systemu rejestracji telefonicznej oraz mailowo.
 5. Osoby odwiedzające zobowiązane są do pozostawienia w depozycie wszystkich rzeczy osobistych przed przystąpieniem do widzenia.
 6. W czasie korzystania z widzeń należy ściśle stosować się do poleceń funkcjonariuszy dozorujących ich przebieg.

 

Zasady udzielania widzeń.

 1. Widzenia realizuje się w następujących dniach: środa, czwartek, piatek oraz w niedzielę w godzinach 8:00 – 15:30.
 2. Widzenia odbywają się w turach:

a) I tura: 8:00 – 9:00;

b) II tura: 10:00 – 11:00

c) III tura: 12:00 – 13:00

d) IV tura: 13:30 – 14:30

 

 1. Zgłoszenie rodzin oraz osób bliskich na widzenie odbywa
  się za pomocą systemu rejestracji mailowej
  pod adresem: widzenia_zk_tarnow@sw.gov.pl lub telefonicznej pod numerem telefonu: 501 105 305, w dni robocze w godzinach: 08:00 – 12:00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem. Weryfikacja danych osobowych osób dzwoniących dokonuje rejestrujący widzenia. Podczas rejestracji osoba dzwoniąca informuje rejestrującego o chęci połączenia widzeń lub o chęci wykorzystania przez osadzonego zezwolenia na dłuższe widzenie. Połączenie widzeń regulaminowych lub nagrody w postaci dłuższego widzenia, będą one udzielane w trakcie trwania I i II tury.
 2. Kontrola osób zakwalifikowanych do udziału w widzeniu rozpoczyna się nie później niż 30 min. przed rozpoczęciem każdej tury. Oznacza to konieczność zgłoszenia się odwiedzających przed bramą główną jednostki na pół godziny przed rozpoczęciem każdej z tur.
 3. Osoby, które nie dostosują się do zasad ujętych w pkt. 4 mogą zostać niewpuszczone do jednostki i widzenie nie będzie udzielone.
 4. Na jedną turę widzeń przyjmuje się nie więcej niż 12 zgłoszeń, niezależnie od sposobu udzielania widzeń.
 5. Osoby odwiedzające osadzonych mogą wejść na teren jednostki po uprzednim okazaniu ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
 6. Za dokument, na podstawie którego stwierdza się tożsamość, uznaje się ważny:
 • dowód osobisty;
 • dokument paszportowy;
 • legitymację służbową;
 • dowód tożsamości cudzoziemca;
 • prawo jazdy.
 1. Na teren jednostki nie będzie wpuszczona osoba przybyła na widzenie z dokumentem, w oparciu o który nie jest możliwe jednoznaczne ustalenie jej tożsamości (np. znaczny stopień zniszczenia, nieaktualna lub nieczytelna fotografia, nieważność dokumentu), oraz której stan wskazuje, iż znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość.
 2. Obowiązek udowodnienia stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa ze skazanym (na podstawie wiarygodnych dokumentów – tj. m. in. aktu małżeństwa, aktu urodzenia, lub dokumentu poświadczającego nazwisko panieńskie kobiety) spoczywa na osobie odwiedzającej lub na skazanym.
 3. Miejscem udzielania widzeń jest sala widzeń jednostki.
 4. Widzenia są udzielane przy stolikach.
 5. W trakcie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego w sali widzeń. Zakupu ww. artykułów może dokonać jedynie osoba odwiedzająca.
 6. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, zabierają z sali widzeń osoby odwiedzające.
 7. Widzenie nie będzie udzielone w przypadku, gdy osoba odwiedzająca nie spełni wymogów formalnych dotyczących zasad udzielania widzeń.
 8. W przypadku naruszenia przez osadzonego lub osobę odwiedzającą zasad dotyczących udzielania widzeń, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.
 9. Osobom odwiedzającym oraz osadzonym podczas widzeń zabrania się przekazywania sobie jakichkolwiek przedmiotów.

ZAMÓWIENIE NA PACZKĘ

realizowaną w punkcie sprzedaży prowadzonym przy ZAKŁAD KARNY W TARNOWIE

Numer konta punktu sprzedaży: 51 1130 1017 0020 1458 9320 0026

Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe, ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa

Zamówienia można wysyłać drogą elektroniczną na adres: kantyna.zk.tarnow@pgsw.pl 

Dodatkowe informacje na temat wysyłania paczki można znaleść na stronie PGSW: https://e-paczka.org/ Wszelki pytania dotyczące realizacji e-paczek prosimy kierować pod adres: paczki@pgsw.pl  lub dzwoniąc na numer (22) 328-61-41.  

 

 

PRZYJMOWANIE PACZEK DLA SKAZANYCH

Szczegółowe informacje zawarte są poniżej w zakładce: zasady doręczania paczek innych niż żywnościowe.

PACZKI ŻYWNOŚCIOWE

Od dnia 1 lipca 2015 r. paczki żywnościowe dostarczane do tutejszego zakładu karnego nie będą przyjmowane i zostaną zwrócone na koszt nadawcy. W przypadkach wpływu paczki po tej dacie o tym czy paczka zostanie przyjęta decydować będzie data nadania paczki widniejąca na stemplu pocztowym.

Zasady przyjmowania paczek żywnościowych:

Osadzony ma prawo do otrzymania raz w miesiącu paczki żywnościowej, wskład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego.

Skazany otrzymuje taką paczkę żywnościową po osobistym złożeniu zamówienia na taką paczkę na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki lub po złożeniu takiego zamówienia przez osobę najbliższą.

W przypadku składania zamówienia przez osobę najbliższą osoba zainteresowana przekazaniem osadzonemu paczki żywnościowej powinna:

1. pobrać formularz Zamówienia na paczkę realizowaną w punkcie sprzedaży prowadzonym przy Zakładzie Karnym w Tarnowie, który jest dostępny w punkcie sprzedaży, w poczekalni dla odwiedzających, w sali widzeń oraz na stronie internetowej Zakładu Karnego w Tarnowie,

2. wypełnić formularz Zamówienia na paczkę na podstawie Listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży przy Zakładzie Karnym w Tarnowie wpisując w odpowiednie rubryki nazwę produktu, pozycję katalogową, ilość, cenę, wagę i wartość. Powyższa lista produktów jest dostępna w punkcie sprzedaży, w poczekalni dla odwiedzających, w sali widzeń oraz na stronie internetowej Zakładu Karnego w Tarnowie i obejmuje również papierosy i tytoń.

3. dokonać wpłaty środków finansowych, odpowiadających wartości zamówionych produktów na numer wydzielonego konta Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe, ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa prowadzącej kantynę:

Bank BGK: 51 1130 1017 0020 1458 9320 0026 . W tytule przelewu/przekazu należy zamieścić nazwisko, imię, imię ojca i datę urodzenia adresata paczki (skazanego). Wpłatę można również zrealizować bezpośrednio w punkcie sprzedaży w Zakładzie Karnym w Tarnowie.

4. przekazać lub przesłać do punktu sprzedaży w zakładzie karnym wypełniony formularz Zamówienia na paczkę wraz z dowodem wpłaty. Adres: Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe - Kantyna Tarnów, ul. Konarskiego 2, 33-100 Tarnów. Osoba zamawiająca paczkę wpisuje na odwrocie formularza Zamówienia na paczkę swój dokładny adres lub numer konta bankowego.

Paczka, realizowana w drodze powyższego Zamówienia jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później, niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji zakładu karnego, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego).

Zamówienie na paczkę z żywnością za pośrednictwem punktu sprzedaży jest realizowane wyłącznie w przypadku posiadania przez osadzonego uprawnienia o otrzymania paczki.

LISTA PRODUKTÓW dostępna w punkcie sprzedaży przy ZK w Tarnowie oraz odnośniku (dodany jako załącznik w dolnej części strony)

FORMULARZ ZAMÓWIENIA NA PACZKĘ ŻYWNOŚCIOWĄ dostępny jest w odnośniku: ZK_Tarnow_formularz.pdf (dodany jako załącznik)

NR TELEFONU DO KIEROWNIKA KANTYNY: 22 328 62 10

Zasady spożywania i pobierania przez osadzonych produktów żywnościowych zakupionych w czasie widzeń:

W czasie widzenia zezwala się na spożywanie zakupionych na terenie ZK produktów żywnościowych przez skazanych i tymczasowo aresztowanych. Zabrania się spożywania jakichkolwiek artykułów żywnościowych i napojów przynoszonych z zewnątrz. Zabrania się zabierania do celi resztek niespożytych podczas widzenia artykułów żywnościowych.

Zezwala się na pobranie przez skazanych z widzenia, niewielkich ilości zakupionych w kantynie artykułów higieny osobistej, materiałów piśmiennych, prasy oraz wyrobów i artykułów tytoniowych, w ilościach nieprzekraczających:

* 1 szt. karty telefonicznej lub 1 szt. doładowanie karty;

* 5 paczek papierosów;

* 1 opakowanie tytoniu;

* 2 opakowania gilz (maksymalnie 100 szt.);

* 1 szt. zapalniczki;

* 1 szt. pasty do zębów;

* 1 szt. szczoteczki do zębów;

* 1 szt. kremu lub pianki do golenia;

* 2 szt. nożyków do golenia;

* 1 szt. kremu lub balsamu po goleniu;

* 1 szt. płynu do mycia naczyń;

* 1 szt. szamponu do włosów;

* 1 szt. proszku lub płynu do prania;

* 1 szt. płynu do płukania;

* 2 szt. mydła;

* 1 szt. dezodorantu (sztyft lub kulka);

* 4 rolki papieru toaletowego;

* 1 para skarpet;

* 1 szt. slipek;

* 1 szt. długopis; 1 szt. ołówek;

* 5 szt. znaczków pocztowych albo potwierdzenia pocztowego ,,R".

Zakupione artykuły pakowane są w reklamówki podlegające zaplombowaniu w kantynie, razem z paragonem potwierdzającym zakup. Naruszenie plomby, reklamówki lub brak paragonu może skutkować zatrzymaniem zakupów i odpowiedzialnością dyscyplinarną.

Zezwolenie, o którym mowa powyżej (tzn. na pobranie z widzenia niewielkich ilości zakupionych w kantynie artykułów higieny osobistej, materiałów piśmiennych i prasy i artykułów tytoniowych) nie dotyczy osadzonych wobec których wykonywana jest kara dyscyplinarna określona w art.143 § 1 pkt 4,5,6 i 8 kkw, tj:

4) pozbawienie możliwości otrzymania paczek żywnościowych, na okres do 3 miesięcy,

5) pozbawienie lub ograniczenie możliwości dokonywania zakupów artykułów żywnościowych lub wyrobów tytoniowych, na okres do 3 miesięcy,

6) udzielanie widzeń w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą, na okres do 3 miesięcy,

8) umieszczenie w celi izolacyjnej na okres do 28 dni.

oraz w art. 222 § 2 pkt 2, 3, 5 i 7 kkw, tj:

2) pozbawienie korzystania z własnego wyżywienia, na okres do 14 dni,

3) pozbawienie możliwości otrzymania paczek żywnościowych na okres do 3 miesięcy,

5) umieszczenie w celi izolacyjnej na okres do 14 dni,

7) pozbawienie prawa dokonywania zakupów artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych, na okres do 1 miesiąca.

Powyższe zasady dotyczące możliwości spożywania i pobierania przez osadzonych produktów żywnościowych zakupionych w czasie widzeń nie obejmują osadzonych przebywających w oddziale mieszkalnym nr VI.

 

ZASADY DORĘCZANIA PACZEK INNYCH NIŻ ŻYWNOŚCIOWE

Paczki do skazanych mogą być doręczane bezpośrednio przez nadawcę paczki albo za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby, a w szczególności poprzez pocztę, firmę kurierską, gońca. Każdą paczkę niezależnie od sposobu jej doręczenia dostarcza się  w zamkniętym, sztywnym  opakowaniu ( pudełko kartonowe), o maksymalnych wymiarach: szerokość 50 cm, wysokosć 30 cm, długość 60 cm, zabezpieczonym przed przypadkowym otwarciem lub wysypaniem się zawartości. Na opakowaniu paczki, w widocznym miejscu, umieszcza się czytelnie zapisane imię i nazwisko odbiorcy oraz imię, nazwisko i adres nadawcy, a wewnątrz paczki spis jej zawartości. W paczkach z zewnątrz nie mogą być dostarczane artykuły żywnościowe oraz artykuły tytoniowe. Zawartość paczki dostarczonej bezpośrednio do jednostki, sprawdzana jest w obecności osoby dostarczającej.

Paczki dla wszystkich osadzonych przebywających w Zakładzie Karnym w Tarnowie, w tym również dla osadzonych w oddziale mieszkalnym nr VI (pawilon N) i osadzonych w Oddziale Penitencjarnym nr III, doręczane bezpośrednio przez nadawcę, przyjmowane są przez funkcjonariusza w następujących terminach i miejscach:

* w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8.00 - 9.00 w biurze przepustek - wejście do budynku administracyjnego od strony ul. Konarskiego 2;

Nadawca paczki winien okazać funkcjonariuszowi dowód tożsamości.

 

Podstawą przyjęcia paczki dla osadzonego jest dołączenie do niej naklejonego na zewnątrz opakowania stosownego zezwolenia, tj. odpowiednio:

a) zezwolenia na paczkę higieniczną, odzieżową

b) zezwolenia na sprzęt audiowizualny lub inny,

c) innego indywidualnego zezwolenia lub ulgi.

Zgodę na nadesłanie w/w przesyłek wydaje Dyrektor jednostki na pisemną prośbę osadzonego.

W przypadku doręczenia paczki z zewnątrz zawierającej przedmioty niedozwolone lub na których przesłanie osadzony nie uzyskał zgody lub nie posiadał stosownego zezwolenia paczka nie będzie przyjmowana do zakładu karnego, a nadesłana - odsyłana w całości do nadawcy na koszt osadzonego.

Skazany powinien poinformować nadawców kierowanych do niego paczek o ukaraniu go karą dyscyplinarną skutkującą pozbawieniem go możliwości ich otrzymywania, a także o konieczności ścisłego przestrzegania zasad dotyczących zawartości paczki oraz, że nieprzestrzeganie tych zasad może skutkować ich zwrotem.

Dyrektor jednostki lub jego zastępca przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 8:00-17:00

Wtorek: 8:00-15:00

Środa: 8:00-15:00

Czwartek: 8:00-15:00

Piątek: 8:00-15:00

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]

Wpłacający: [imię, nazwisko i adres wpłacającego]

W tytule przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wpisać należy:

dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

 

Nr rachunku:

NBP O/O KRAKÓW

64 1010 1270 0026 1313 9120 0000

 

Uwaga: powyższy nr rachunku bankowego nie dotyczy wpłat na paczki dla osadzonych!

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej