Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) na terenie Zakładu Karnego w Sztumie do dnia 31.05.2021r. wstrzymuje się realizację widzeń.

Za realizację paczek odpowiedzialny jest podmiot IGB Mazovia, szczegółowe instrukcje znajdują się na stronie:

​https://igbmazovia.pl/e-paczka/category/72-zaklad-karny-sztum

Nr konta do wpłat środków pieniężnych przeznaczonych na paczkę:

94 1130 1017 0020 1458 9320 0125

W tytule przelewu należy podać nazwisko, imię i imię ojca osadzonego oraz jednostkę penitencjarną w której przebywa osadzony.
Przykład: Jan Kowalski s. Kazimierza ZK w Sztumie.

Zgodnie z art. 113a § 4 kodeksu karnego wykonawczego osadzony może otrzymywać paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny, a po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza – również z lekami. Paczki odzieżowo – higieniczne oraz z lekami skazany może otrzymać na podstawie odrębnego zezwolenia dyrektora Zakładu Karnego w Sztumie.

Dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie i jego zastępcy przyjmują interesantów w dni robocze w godzinach urzędowania jednostki, tj. od 7.30 do 15.30.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT

Informuję, że przesyłanie w listach przedmiotów między innymi takich jak prasa, artykuły piśmienne, artykuły higieniczne i odzieżowe, leki, żywność, wyroby tytoniowe oraz innych nie będących korespondencją będzie skutkowało odmową przyjęcia takiej korespondencji do zakładu karnego.

Zgodnie z art. 113a § 4 kodeksu karnego wykonawczego osadzony może za zezwoleniem dyrektora zakładu karnego otrzymywać paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny, a po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza – również z lekami.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. (Dz.U. 2011.209.1234 z późn.zm.) o języku migowym i innych środkach komunikowania się, w Zakładzie Karnym w Sztumie udostępniona jest usługa pozwalająca na komunikowanie się z osobą doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się poprzez:

- formularz kontaktowy na stronie www.sw.gov.pl

- drogą pocztową na adres: Zakład Karny w Sztumie, ul. Nowowiejskiego 14, 82-400 Sztum

- pocztę elektroniczną pod adresem: zk_sztum@sw.gov.pl

- faks: 55 267 28 20

Środki pieniężne dla osób pozbawionych wolności przebywających w Zakładzie Karnym w Sztumie można wpłacać na rachunek jednostki:

Zakład Karny w Sztumie, ul. Nowowiejskiego 14, 82-400 Sztum

NBP o/o Gdańsk

68 1010 1140 0051 0613 9120 0000

podając w tytule przelewu dane: imię, nazwisko, imię ojca osadzonego

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej