Zgodnie z porządkiem wewnętrznym w dniu 21.04.2019r. widzenia na terenie zakładu karnego nie odbędą się. Natomiast będą realizowane w dniu 22.04.2019r.

 

Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są od osób odwiedzających w godzinach 8.00 do 14.00. Jeżeli widzenie ma być łączone lub dłuższe, zgłoszenia przyjmowane są do godziny 12.00.

Widzenia realizowane w Zakładzie Karnym w Strzelinie będą udzielane w pierwszej kolejności, osobom odwiedzającym skazanych: kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach) oraz osobom powyżej 75 roku życia.

Widzenia dla skazanych zakwalifikowanych do zakładu karnego typu zamkniętego odbywają się :

 • w środy w godz. 8ºº - 16ºº
 • w niedziele w godz. 8ºº - 16ºº
 • w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia w godz. 8ºº - 16ºº
 • w drugi dzień Świąt Wielkanocnych w godz. 8ºº - 16ºº

Widzenia dla skazanych zakwalifikowanych do zakładu karnego typu półotwartego odbywają się :

 • we wtorki w godz. 8ºº - 16ºº
 • w czwartki w godz. 8ºº - 16ºº
 • w niedziele w godz. 8ºº - 16ºº
 • w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia w godz. 8ºº - 16ºº
 • w drugi dzień Świąt Wielkanocnych w godz. 8ºº - 16ºº

Wypis z Kodeksu karnego wykonawczego – art.105a:

§ 1 Widzenie trwa 60 minut. W tym samym dniu skazanemu udziela się tylko jednego widzenia.

§ 2 W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

§ 3 Skazani, o których mowa w art. 87a, mają prawo do dodatkowego widzenia z dziećmi.

§ 4 Widzenie z osobą nie będącą członkiem rodziny lub inną osobą bliską skazany może otrzymać za zezwoleniem dyrektora.

§ 5 Widzenia odbywają się pod dozorem funkcjonariusza, w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt skazanego z osoba odwiedzającą, przy oddzielnym stoliku.

§ 6 W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.

§ 7 W razie naruszenia przez skazanego lub osobę go odwiedzającą ustalonych zasad odbywania widzeń, może ono być przerwane lub zakończone przed czasem.

 

VIDEO ROZMOWY ZA POŚREDNICTWEM URZĄDZEŃ TELEINFORMATYCZNYCH

Skazani mają możliwość kontaktowania się z osobami bliskimi poprzez video rozmowy za pośrednictwem urządzeń teleinformatycznych. Regulamin definiuje osoby, które w pierwszej kolejności mają prawo do korzystania z video rozmów:

1) cudzoziemcy,

2) rodzice lub opiekunowie prawni dzieci do lat 15,

3) osadzeni, których sytuacja rodzinna, zdrowotna lub finansowa uniemożliwia przyjazd osób najbliższych na widzenia,

4) osadzeni, których osoby najbliższe zamieszkują w znacznej odległości od jednostki penitencjarnej.

 

Wyciąg z porządku wewnętrznego Zakładu Karnego w Strzelinie:

Dni, godziny i sposób przyjmowania i wydawania paczek, o których mowa w art. 113a § 4 Kodeksu karnego wykonawczego.

Przesłanie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny osobistej i lekarstw może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia dyrektora. Nie przyjmuje się paczek higienicznych, odzieżowych zawierających artykuły inne niż określone w zezwoleniu dyrektora. Paczki przyjmowane są do zakładu karnego codziennie, w godz. 800 do 1400, a wydawane skazanemu w oddziale mieszkalnym w dni robocze w godzinach od 730 do 1530.

Sposób zamawiania i otrzymywania paczek żywnościowych.

Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienia na paczki żywnościowe są przyjmowane w każdym dniu roboczym. Paczki z żywnością dla osadzonych mogą być realizowane wyłącznie za pośrednictwem punktu sprzedaży, znajdującego się na terenie Zakładu Karnego w Strzelinie (kantyna). Zamówienie na paczkę żywnościową osadzony przekazuje na piśmie funkcjonariuszowi oddziałowemu.

Zamówienie realizowane przez osobę najbliższą dla skazanego składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę. Zamówienie to może być złożone w dni robocze, podczas widzenia skazanego z osobą najbliższą w Zakładzie Karnym w Strzelinie lub przesłane bezpośrednio do tego podmiotu. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży Zakładu Karnego w Strzelinie. Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży są dostępne:

 • w oddziałach mieszkalnych,
 • w punkcie sprzedaży ( kantyna Zakładu Karnego w Strzelinie ),
 • w sali widzeń,
 • na stronie internetowej Zakładu Karnego w Strzelinie (http://e-paka.igbpiast.pl/),

Zamówienie na paczkę żywnościową może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu, że skazany posiada uprawnienie do otrzymania paczki oraz że zamówienie na paczkę złożyła osoba dla niego najbliższa. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty wynosi do 5 dni roboczych. W przypadku konieczności wytransportowania skazanego paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe odstępuje się od przygotowania paczki. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji Zakładu Karnego w Strzelinie, przekazywane są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący paczkę osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia. Paczki wydaje oddziałowy pełniący służbę w danym oddziale mieszkalnym lub inny wyznaczony funkcjonariusz, w godzinach od 730 do 1830.

Ponadto informujemy, że osoby najbliższe mogą zamówić paczkę:

 • przesyłając zamówienie na adres MIGB MAZOVIA w Wołowie,
 • za pośrednictwem systemu E-paka (http://e-paka.igbpiast.pl/).
 • podczas widzenia, składając pisemne zamówienie na paczkę na terenie zakładu karnego (kantyna w sali widzeń).

Paczka zostanie przygotowana i przekazana skazanemu po pokryciu przez osobę zamawiającą kosztów zakupionych artykułów oraz kosztów przygotowania paczki.

KONTO KANTYNY ZK STRZELIN:

RACHUNEK E-PAKA: BGK 77 1130 1017 0020 1458 9320 0140

 

ZAMÓWIENIA NA E-PACZKĘ: http://e-paka.igbpiast.pl/

MAZOWIECKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA ZAKŁAD PRODUKCYJNY

ul. Cicha 8, WOŁÓW

 

Poniedziałek: 9:00-17:00

Wtorek: 7:30-15:30

Środa: 7:30-15:30

Czwartek: 7:30-15:30

Piątek: 7:30-15:30

Konto depozytowe
Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: Zakład Karny w Strzelinie
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
59 1010 1674 0043 0113 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej