Widzenia dla zakładu karnego typu zamkniętego:

1 Widzenia dla skazanych odbywają się w środy i niedziele w godz. 8:30 – 15:30, oddzielnie dla poszczególnej klasyfikacji skazanych. W niedziele, w pierwszej kolejności widzeń udziela się skazanym zatrudnionym w godzinach udzielania widzeń w tygodniu lub objętym nauczaniem kursowym.

2 Widzenia dla skazanych odbywają się w sali widzeń:

w parzyste środy i niedziele:

- dla skazanych odbywających karę po raz pierwszy oraz skazanych młodocianych w godz.: 8:30 – 9:30

- dla skazanych recydywistów penitencjarnych w godz.: 10:30 – 15:30

w nieparzyste środy i niedziele:

- dla skazanych odbywających karę po raz pierwszy oraz skazanych młodocianych w godz.: 14:30 – 15:30

- dla skazanych recydywistów penitencjarnych w godz.: 8:30 – 13:30

3. W dni świąteczne widzeń udziela się:

drugiego dnia Świąt Bożego Narodzenia:

- dla skazanych odbywających karę po raz pierwszy oraz skazanych młodocianych w godz.: 8:30 – 9:30

- dla skazanych recydywistów penitencjarnych w godz.: 10:30 – 15:30

drugiego dnia Świąt Wielkanocnych:

- dla skazanych odbywających karę po raz pierwszy oraz skazanych młodocianych w godz.: 14:30 – 15:30

- dla skazanych recydywistów penitencjarnych w godz.: 8:30 – 13:30.

4. Widzenia bez osoby dozorującej udzielane są w poniedziałki, w sali widzeń lub innym wyznaczonym miejscu, oddzielnie dla poszczególnej klasyfikacji skazanych.

5. Widzenia w oddzielnym pomieszczeniu, bez osoby dozorującej, udzielane są w środy, w godz. od 9:00- 14:00, w przystosowanym do tego pomieszczeniu.

6. Na widzenie skazany udaje się w odzieży więziennej.

7. Widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza, w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt skazanego z osobą odwiedzającą, przy oddzielnym stoliku.

8. Na żądanie osoby odwiedzającej widzenie ze skazanym odbywa się w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt ze skazanym.

9. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.

10. W celu uzyskania zgody na widzenie z osobą nie będącą członkiem rodziny lub inną niż rodzina osobą bliską, skazany składa pisemną prośbę do dyrektora. W tym samym trybie załatwiane są inne zezwolenia dotyczące widzeń.

11. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, chyba że dyrektor zakładu karnego, wyrazi zgodę na udział większej liczby osób. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

12. W razie naruszenia przez skazanego lub osobę go odwiedzającą ustalonych zasad odbywania widzenia, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.

 

Widzenia dla zakładu karnego typu półotwartego:

1 Widzenia dla skazanych odbywają się we wtorki, czwartki i niedziele w godz. 8:30 – 15:30. W niedziele, w pierwszej kolejności widzeń udziela się skazanym zatrudnionym w godzinach udzielania widzeń w tygodniu lub objętym nauczaniem kursowym.

2. W dni świąteczne widzień udziela się:

- drugiego dnia Świąt Bożego Narodzenia:

- drugiego dnia Świąt Wielkanocnych:

3. Widzenia bez osoby dozorującej udzielane są w poniedziałki, w sali widzeń lub innym wyznaczonym miejscu.

4. Widzenia w oddzielnym pomieszczeniu, bez osoby dozorującej, udzielane są we wtorki i czwartki, w godz. od 9:00- 14:00, w przystosowanym do tego pomieszczeniu.

5. Widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza, w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt skazanego z osobą odwiedzającą, przy oddzielnym stoliku.

6. Na żądanie osoby odwiedzającej widzenie ze skazanym odbywa się w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt ze skazanym.

7. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.

8. W celu uzyskania zgody na widzenie z osobą nie będącą członkiem rodziny lub inną niż rodzina osobą bliską, skazany składa pisemną prośbę do dyrektora. W tym samym trybie załatwiane są inne zezwolenia dotyczące widzeń.

9. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, chyba że dyrektor zakładu karnego, wyrazi zgodę na udział większej liczby osób. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

10. W razie naruszenia przez skazanego lub osobę go odwiedzającą ustalonych zasad odbywania widzenia, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.

 

Zgłoszenia na widzenia odbywają się w formie mailowej lub telefonicznej, osoby uprawnione do widzenia co najmniej jeden dzień przed widzeniem dokonują zgłoszenia w dni powszednie w godzinach 8:30-12:30. W przypadku udzielania widzeń w niedzielę zgłoszenia należy dokonać do piątku do godziny 12:30. W przypadku zgłoszeń na widzenie w kolejnym miesiącu zgłoszenia należy dokonać w ostatnim tygodniu bieżącego miesiąca. Liczy się kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia należy dokonywać na adres email: widzenia_zkstrzelin@sw.gov.pl, telefon kontaktowy jednostki 71 3939517.

Na podstawie art. 247 § 1 i 2 Kkw, w wypadkach uzasadnionych szczególnymi względami sanitarnymi lub zdrowotnymi albo poważnym zagrożeniem bezpieczeństwa dyrektor Zakładu może na czas określony do 7 dni wstrzymać lub ograniczyć udzielanie widzeń z możliwością przedłużenia okresu trwania tych ograniczeń lub zakazów za zgodą sędziego penitencjarnego.

 

 

 

Informujemy, że osoby najbliższe mogą zamówić paczkę:

    • przesyłając zamówienie na adres POLSKA GRUPA SW PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE w Warszawie,

    • podczas widzenia, składając pisemne zamówienie na paczkę na terenie zakładu karnego (kantyna w sali widzeń).

Paczka zostanie przygotowana i przekazana skazanemu po pokryciu przez osobę zamawiającą kosztów zakupionych artykułów oraz kosztów przygotowania paczki.

KONTO KANTYNY ZK STRZELIN:

RACHUNEK E-PAKA: BGK 77 1130 1017 0020 1458 9320 0140

 

POLSKA GRUPA SW PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE

ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa.

 

Więcej informacji znajduje się pod adresem:

https://e-paczka.org/e-paczka/category/75-zaklad-karny-w-strzelinie

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 9:00-17:00

Wtorek: 7:30-15:30

Środa: 7:30-15:30

Czwartek: 7:30-15:30

Piątek: 7:30-15:30

 

 

WYCIĄG Z PORZĄDKU WEWNĘTRZNEGO ZAKŁADU KARNEGO W STRZELINIE.


VIII. Ilość i wymiary przedmiotów, które skazany może posiadać w celi mieszkalnej, oraz sposób ich przechowywania, a w razie potrzeby zasady ich używania. 

Jedyną drogą przyjęcia sprzętu audiowizualnego i akcesoriów jest dostarczenie sprzętu osobiście do jednostki. Sprzęt nadesłany drogą pocztową nie będzie przyjmowany. 

Sprzęt audiowizualny, płyty CD, DVD oraz osprzęt (np. rozgałęźniki, przewody RTV) przeznaczony dla skazanych, którzy uprzednio otrzymali zgodę Dyrektora ZK na jego posiadanie, przyjmowany jest we wtorki i środy w godzinach 9.00 – 12.00 oddzielnie dla poszczególnej klasyfikacji skazanych. Dostarczony sprzęt powinien być sprawny i kompletny 

Konto depozytowe
Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: Zakład Karny w Strzelinie
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
59 1010 1674 0043 0113 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej