• Widzenia osadzonych z osobami uprawnionymi odbywają się w niedziele i poniedziałki oraz w dniu 26 grudnia w godzinach 8:00 – 16:00. Rejestracja widzeń odbywa się w godzinach 7:30 – 14:00.
 • W czasie korzystania z widzenia należy ściśle stosować się do poleceń funkcjonariuszy nadzorujących ich przebieg, w szczególności;
  • - nie wnosić na salę widzeń żadnych przedmiotów (w tym zegarków),
  • - swoim zachowaniem nie przeszkadzać innym w korzystaniu z widzenia.
 • W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.
 • Z poczęstunku, o którym mowa w pkt  4. nie korzystają osadzeni odbywający widzenia w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą.
 • Skazany ma obowiązek udokumentować uprawnienie do widzenia z art. 105a § 3 Kkw, które udzielane jest jeden raz w miesiącu.
 • Skazani dorośli odbywający karę pozbawienia wolności po raz pierwszy, osadzeni za ich zgodą na podstawie art. 84 § 2 Kkw w celi ze skazanymi młodocianymi mają uprawnienie do dodatkowego widzenia raz w miesiącu.
 • Tymczasowo aresztowani korzystają z widzeń za zgodą i w sposób określony przez organ, w którego dyspozycji pozostają.
 • Osadzeni mają prawo otrzymać za pośrednictwem zakładu karnego jeden raz w miesiącu paczkę zawierającą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe.
 • Osadzonym powracającym z widzeń bezdozorowych oraz przepustek zabrania się wnoszenia paczek.
 • Za zezwoleniem dyrektora  lub jego zastępców osadzeni mogą również otrzymać, nie częściej niż raz na 3 miesiące, paczkę z artykułami higienicznymi o ciężarze nie przekraczającym wraz z opakowaniem 5 kg z wyłączeniem płynów, żeli oraz artykułów, których opakowanie uniemożliwia ich dokładną kontrolę np.; pasty do zębów. Paczka powinna być opatrzona napisem „ARTYKUŁY HIGIENICZNE”.
 • Wprowadza się możliwość otrzymania paczki z art. higienicznymi za pośrednictwem kantyny znajdującej się na terenie zakładu karnego.
 • Paczki odzieżowe wydawane są w magazynie depozytów osadzonych wg ustalonego grafiku. Paczki ze środkami higienicznymi wydawane są w oddziałach mieszkalnych.
 • Po uzyskaniu pozytywnej opinii lekarza, za zgodą dyrektora skazani mogą otrzymać przesyłkę z lekami. Nadawca przesyłki zobowiązany jest opatrzyć ją napisem „LEKI”. Paczkę z lekami przekazuje się do ambulatorium – a wydawanie leków odbywa się według wskazań lekarza.
 • Wewnątrz każdej paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości.
 • Przyjmowanie paczek w zakładzie odbywa się codziennie w godz. od 8:00 do 14:00.
 • Paczka odzieżowa nie zostanie przyjęta do zakładu karnego kiedy łączna ilość odzieży, bielizny i obuwia w tym żywności w depozycie osadzonego oraz celi mieszkalnej przekroczy  30 kg oraz objętość torby transportowej 0,17 m³ Paczka przekazywana z zewnątrz nie częściej niż raz w miesiącu musi zawierać wyłącznie odzież, bieliznę i obuwie oraz wyraźnie określoną zawartość w postaci szczegółowego wykazu. Paczka powinna być opatrzona napisem „ODZIEŻ”.
 • Zabrania się przesyłania do zakładu karnego paczek o tzw. „mieszanej zawartości” np; art. higienicznych z odzieżą, itp.
 • Środki pieniężne na zakup paczki wpłacone w walucie obcej mogą być pomniejszone o koszt przewalutowania na walutę polską, zgodnie z tabelą opłat i prowizji stosowaną przez bank za pośrednictwem, którego następuje przewalutowanie. Środki te mogą być również pomniejszone o opłaty bankowe w przypadku dokonywania przelewu zagranicznego.
Rozmiar: 714.2 kB

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 7:00-15:00

Wtorek: 7:00-16:00

Środa: 7:00-17:00

Czwartek: 7:00-15:00

Piątek: 7:00-15:00

NBP Oddz. Okręgowy Szczecin

Starzyńskiego 1

Szczecin

28101015990058901391200000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej