Sieraków Śląski, dnia 30 września 2021 r.


Zasady udzielania widzeń w Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim

z uwzględnieniem obecnej sytuacji epidemiologicznej oraz reżimu sanitarnego

obowiązujące od dnia 1 października 2021 roku

Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie funkcjonariuszy, osadzonych i ich rodzin widzenia będą udzielane przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art. 247 Kkw.

1. Widzenia będą realizowane w środy i niedziele oraz święta w godzinach 8:30 – 15:30 (święta za wyjątkiem drugiego dnia Świąt Wielkanocnych, 3 Maja, Święto Bożego Ciała, 15 sierpnia, 1 listopada, 26 grudnia oraz 6 stycznia).

2. Nie będzie możliwości realizacji nagród wynikających z art. 138§1 pkt 1, 2 i 3 Kkw i łączenia widzeń.

3. W widzeniu z osobą pozbawioną wolności mogą uczestniczyć dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu.

4. Osoba ubiegająca się o widzenie z osobą odbywającą karę pozbawienia wolności zobowiązana jest do wcześniejszego zarejestrowania terminu widzenia nie później niż dzień przed planowanym widzeniem.

5. Rejestracji widzenia można dokonać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 13:00:

telefonicznie: pod numerem tel. 34 353 85 05; po wysłuchaniu zapowiedzi należy tonowo wybrać cyfrę 2 (sprawy osadzonych), a następnie cyfrę 1 (widzenia);

za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: zk_sierakow_slaski@sw.gov.pl (podając w treści maila: dane osoby z którą ma odbyć się widzenie, osoby ubiegającej się o widzenie wraz z telefonicznym numerem kontaktowym).

6. Rejestracja terminu widzenia na kolejny miesiąc realizowana będzie po 15 dniu miesiąca poprzedzającego dany miesiąc.

7. Osoby odwiedzające są zobowiązane do zgłoszenia się na widzenie pół godziny przed jego planowanym rozpoczęciem celem dokonania procedury związanej z reżimem sanitarno - epidemiologicznym (wypełnienie ankiety, pomiar temperatury, kontrola przed wejściem na teren jednostki penitencjarnej).

8. Nieterminowe stawienie się osoby odwiedzającej na widzenie, może skutkować brakiem możliwości jego realizacji w wyznaczonym terminie.

9. Widzenie nie będzie udzielane osobom odwiedzającym, u których stwierdzono temperaturę ciała 38°C i więcej, odmówią poddania się badaniu pomiaru temperatury oraz w przypadku ujawnienia negatywnych informacji zawartych w wypełnionej przez nie ankiecie.

10. Skazani przed i po zakończeniu widzenia zobowiązani są do korzystania ze środków dezynfekcyjnych, znajdujących się w oddziale mieszkalnym i na sali widzeń.

11. Osoby odwiedzające zobowiązane są do pozostawienia w depozycie wszystkich rzeczy osobistych przed przystąpieniem do widzenia.

12. Osoby odwiedzające przed widzeniem zobowiązane są do korzystania ze środków dezynfekcyjnych znajdujących się przy wejściu na teren jednostki oraz na sali widzeń.

13. Widzenia będą realizowane w sali widzeń z zachowaniem dystansu społecznego oraz bez możliwości nawiązania bezpośredniego kontaktu fizycznego.

14. Zarówno osoby odwiedzające, jak również osadzeni zobowiązane są do noszenia maseczek ochronnych w czasie trwania widzenia. Jedynie w trakcie spożywania artykułów żywnościowych i napojów nie wymaga się obowiązku noszenia maseczek.

15. W czasie trwania widzenia z osobami bliskimi na terenie zakładu karnego zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających w kantynie jednostki.

 

W przypadku niedostosowania się do powyższych zasad, widzenie może być nieudzielone lub widzenie rozpoczęte przerwane.

Zasady przyjmowania paczek w Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim

W związku z wejściem w życie nowelizacji Kodeksu Karnego Wykonawczego informuję, iż od dnia 1 lipca 2015 roku, w zakładach karnych i aresztach śledczych, paczki żywnościowe dostarczane osobom pozbawionym wolności w dotychczasowej formie tj. osobiście lub za pośrednictwem placówki pocztowej lub firmy kurierskiej nie będą przyjmowane.

Od dnia 1 lipca 2015 roku skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Nowelizacja przepisów powoduje, że nie będą realizowane zamówienia osób, które nie są zaliczone do grona osób najbliższych tj. osób uprawnionych do odbywania widzeń. Zamówienie na dostarczenie paczki osoba najbliższa będzie mogła złożyć bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę (kantyna).

Art. 113 a § 3 kkw. Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

Aby zamówić paczkę żywnościową w punkcie sprzedaży, należy:
1. Pobrać formularz zamówienia na paczkę, który dostępny jest w punkcie sprzedaży oraz na stronie internetowej (poniżej).
2. Wypełnić formularz zamówienia na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży, wpisując w odpowiednie rubryki nazwę produktu, pozycję katalogową, ilość, cenę, wagę i wartość. Powyższa lista produktów jest dostępna w punkcie sprzedaży i na stronie internetowej (poniżej).
3.Zgodnie z art. 110a§1 kkw skazany m.in. ma prawo posiadać w celi mieszkalnej artykuły o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg. Co za tym idzie zamawiany ciężar paczki nie może przekroczyć 6 kg.


4. Nr konta dla wpłacających środki finansowe:

Bank Gospodarki Krajowej 53 1130 1017 0020 1458 9320 0087
Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia / IGB Mazovia
ul. Kocjana 3
01-473 Warszawa

W tytule przelewu/przekazu należy zamieścić
- nazwisko, imię i imię ojca osadzonego,
- dane osoby wpłacającej.
Ww. numer nie dotyczy wpłat na konto depozytowe, czyli na tzw. "wypiskę".
Przekazać lub przesłać do punktu sprzedaży w zakładzie karnym wypełniony formularz zamówienia na paczkę wraz z dowodem wpłaty na w/w adres.
Zamówienie może być przyjęte do realizacji po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki. Paczka jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji zakładu karnego, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego).
Osoba zamawiająca paczkę wpisuje na odwrocie formularza zamówienia na paczkę swój dokładny adres lub numer konta bankowego.

Uwaga!
Zamówienie na paczkę z żywnością za pośrednictwem punktu sprzedaży jest realizowane wyłącznie w przypadku posiadania przez osadzonego uprawnienia do otrzymania paczki.

Pliki do pobrania:

Zamówienie na paczkę

Lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży przy ZK w Sierakowie Śląskim

 

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 7.30-15.30
Wtorek: 7.30-15.30
Środa: 7.30-15.30
Czwartek: 7.30-15.30
Piątek: 7.30-15.30

UWAGA OGŁOSZENIE

W związku z reorganizacją jednostki, od dnia 29.11.2021 r. dotychczasowy rachunek bankowy 

NBP o/Opole 84 1010 1401 0057 2813 9120 0000 tzw. „wypiski” będzie zamknięty.

Wszystkie przelewy, które zostaną wykonane po tym terminie zostaną odesłane do nadawcy!

Jednocześnie informujemy, że od dnia 1.12.2021 r. będzie aktywny nowy numer rachunku bankowego tzw. „wypiski”:

NBP o/o Opole 39 1010 1401 0053 1113 9120 0000

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej