Zasady udzielania widzeń
w Oddziale Zewnętrznym w Sierakowie Śląskim
Zakładu Karnego w Kluczborku

 

1. Widzenia dla skazanych w OZ Sieraków Śląski odbywają się w każdą środę i niedzielę oraz w pierwszy dzień świąt Wielkanocnych i pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, w godzinach od 7.45 do 15.30 w sali widzeń lub innych wyznaczonych miejscach.

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmianę terminów udzielania widzeń, po wcześniejszym komunikacie.

3. Obowiązek ustalenia terminu oraz godzin widzenia spoczywa na osadzonym przebywającym w tutejszej jednostce. Ustalanie widzenia odbywa się w dni robocze w godzinach pełnienia służby wychowawców działu penitencjarnego (w piątki do godziny 15.00), nie później niż dzień przed planowanym widzeniem z podaniem numeru kontaktowego do osoby bliskiej, która zostanie wskazana do udziału w widzeniu. Po ustaleniu terminu widzenia osadzony informuje osoby bliskie.

4. Osoby odwiedzające są zobowiązane do zgłoszenia się na 30 minut przed jego planowanym rozpoczęciem celem dokonania procedury związanej z wejściem na teren jednostki penitencjarnej. Poprzez "zgłoszenie się", należy rozumieć umieszczenie wypełnionego druku zgłoszenia na widzenie do okienka podawczego w poczekalni.

5. Nieterminowe stawienie się osoby odwiedzającej na widzenie, może skutkować brakiem możliwości jego realizacji lub realizację w innych godzinach.

6. Zabrania się wnoszenia artykułów spożywczych na widzenie.

7. W czasie widzenia zezwala się na spożycie artykułów zakupionych w kantynie. Artykuły niezjedzone w czasie widzenia są zabrane przez osoby odwiedzające.

8. W razie naruszenia przez skazanego lub osobę odwiedzającą zasad odbywania widzeń, widzenie może zostać przerwane i zakończone przed czasem.


 

Zasady przyjmowania paczek w Oddziale Zewnętrznym w Sierakowie Śląskim

W związku z wejściem w życie nowelizacji Kodeksu Karnego Wykonawczego informuję, iż od dnia 1 lipca 2015 roku, w zakładach karnych i aresztach śledczych, paczki żywnościowe dostarczane osobom pozbawionym wolności w dotychczasowej formie tj. osobiście lub za pośrednictwem placówki pocztowej lub firmy kurierskiej nie będą przyjmowane.

Od dnia 1 lipca 2015 roku skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Nowelizacja przepisów powoduje, że nie będą realizowane zamówienia osób, które nie są zaliczone do grona osób najbliższych tj. osób uprawnionych do odbywania widzeń. Zamówienie na dostarczenie paczki osoba najbliższa będzie mogła złożyć bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę (kantyna).

Art. 113 a § 3 kkw. Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

Aby zamówić paczkę żywnościową w punkcie sprzedaży, należy:
1. Pobrać formularz zamówienia na paczkę, który dostępny jest w punkcie sprzedaży oraz na stronie internetowej (poniżej).
2. Wypełnić formularz zamówienia na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży, wpisując w odpowiednie rubryki nazwę produktu, pozycję katalogową, ilość, cenę, wagę i wartość. Powyższa lista produktów jest dostępna w punkcie sprzedaży i na stronie internetowej (poniżej).
3.Zgodnie z art. 110a§1 kkw skazany m.in. ma prawo posiadać w celi mieszkalnej artykuły o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg. Co za tym idzie zamawiany ciężar paczki nie może przekroczyć 6 kg.


4. Nr konta dla wpłacających środki finansowe:

Bank Gospodarki Krajowej 53 1130 1017 0020 1458 9320 0087
Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe
ul. Kocjana 3
01-473 Warszawa

W tytule przelewu/przekazu należy zamieścić
- nazwisko, imię i imię ojca osadzonego,
- dane osoby wpłacającej.
Ww. numer nie dotyczy wpłat na konto depozytowe, czyli na tzw. "wypiskę".
Przekazać lub przesłać do punktu sprzedaży w zakładzie karnym wypełniony formularz zamówienia na paczkę wraz z dowodem wpłaty na w/w adres.
Zamówienie może być przyjęte do realizacji po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki. Paczka jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji zakładu karnego, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego).
Osoba zamawiająca paczkę wpisuje na odwrocie formularza zamówienia na paczkę swój dokładny adres lub numer konta bankowego.

Uwaga!
Zamówienie na paczkę z żywnością za pośrednictwem punktu sprzedaży jest realizowane wyłącznie w przypadku posiadania przez osadzonego uprawnienia do otrzymania paczki.

 

 

Dyrektor jednostki lub osoba przez niego wyznaczona przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 7.30-15.30
Wtorek: 7.30-15.30
Środa: 7.30-15.30
Czwartek: 7.30-15.30
Piątek: 7.30-15.30

po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty w sekretariacie.

UWAGA OGŁOSZENIE

W związku z reorganizacją jednostki, od dnia 29.11.2021 r. dotychczasowy rachunek bankowy 

NBP o/Opole 84 1010 1401 0057 2813 9120 0000 tzw. „wypiski” będzie zamknięty.

Wszystkie przelewy, które zostaną wykonane po tym terminie zostaną odesłane do nadawcy!

Jednocześnie informujemy, że od dnia 1.12.2021 r. będzie aktywny nowy numer rachunku bankowego tzw. „wypiski”:

NBP o/o Opole 39 1010 1401 0053 1113 9120 0000

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej