Widzenia odbywają się w sali widzeń. Zezwolenia na widzenia bez osoby dozorującej lub widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującym udzielane są w wydzielonych częściach sali widzeń. Pozostałe widzenia realizowanie są przy stolikach w sali widzeń. Widzenia uniemożliwiające bezpośredni kontakt odbywają się w wydzielonych pomieszczeniach sali widzeń.

Widzenia udzielane są według kolejności zgłoszeń o ile są wolne miejsca w sali widzeń.

W pierwszej kolejności udziela się widzeń :

- kobietom w zaawansowanej ciąży

- osobom dorosłym, będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3

- niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach)

- osobom powyżej 75 roku życia.

Widzenie dłuższe przedłuża czas trwania widzenia regulaminowego.

Widzenie bez osoby dozorującej oraz widzenie w oddzielnym pomieszczeniu nie jest widzeniem dodatkowym – w ten sposób określa się możliwą formę udzielonego widzenia.

Dla tymczasowo aresztowanych zasada udzielania widzeń wg kolejności zgłoszeń może nie być przestrzegana w sytuacji, gdy współuczestnicy przestępstwa mają widzenie w tym samym dniu. W takiej sytuacji widzeń udziela się pojedynczo z zachowaniem kolejności ich zgłoszeń. Widzenie dłuższe przedłuża czas trwania widzenia określonego przez organ dysponujący.

Dla skazanych i tymczasowo aresztowanych przebywający na urlopach wypoczynkowych lub zwolnieniach od pracy, o których mówi art. 124 § 1 i 2 kkw. dyrektor indywidualnie określi czas dłuższego widzenia.

Udzielanie widzeń wynikających z art. 105a § 3 kkw (opieka nad dzieckiem do lat 15) uzależnione będzie od udokumentowania uprawnienia do tego rodzaju widzenia.

1.  Widzenia dla skazanych odbywają się w niedziele w godzinach  08.00-16.00. Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są w godzinach 07.30-13.00. Zgłoszenia na widzenia, na połączenie których dyrektor wyraził zgodę, przyjmowane są w godzinach 07.30-12.00

Piąty wtorek, środa i sobota miesiąca – dodatkowe dni widzeń dla skazanych, którym udzielono nagród w postaci zezwoleń na dodatkowe widzenie lub  na wykorzystanie dodatkowych widzeń z dziećmi.

Dodatkowo dla skazanych niepracujących

widzenia odbywają się w czwartki i piątki w godzinach 08.30-16.00. Zgłoszenia na widzenia są przyjmowane w godzinach 08.15-13.00. Zgłoszenia na widzenia, na połączenie których dyrektor wyraził zgodę, przyjmowane są w godzinach 07.30-12.00

Dodatkowo dla skazanych zatrudnionych według grafiku w czasie wolnym od pracy

widzenia odbywają się w czwartki i piątki w godzinach 08.30-16.00. Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są w godzinach 08.15-13.00. Zgłoszenia na widzenia, na połączenie których dyrektor wyraził zgodę, przyjmowane są w godzinach 08.15-12.00

2.  Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się:

We wtorki i środy w godzinach 08.30-16.00. Zgłoszenia na widzenie przyjmowane są w godzinach 08.15-12.00. 

W soboty w godzinach 08.00-16.00. Zgłoszenia na widzenie przyjmowane są w godzinach 07.30-12.00

Według następującego porządku:

Pierwszy i trzeci wtorek i środę oraz pierwszą i trzecią sobotę miesiąca –  tymczasowo aresztowani,  których nazwiska zaczynają się na litery: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K.

Drugi i czwarty wtorek i środę oraz drugą i czwartą sobotę miesiąca - tymczasowo aresztowani,  których nazwiska zaczynają się na litery: L, Ł, M, N, O, P, R, S, T, U, W, Z, Ź, Ż.

3. Widzenia dla skazanych zakwalifikowanych do odbywania kary zgodnie z art. 88a § 1 kkw i tymczasowo aresztowanych zakwalifikowanych zgodnie z art. 212a § 1 kkw odbywają się w poniedziałki w godzinach 11.00-15.30.  Zgłoszenia na widzenie przyjmowane są w godzinach 10.30-13.30. Zgłoszenia na widzenia, na połączenie których dyrektor wyraził zgodę, przyjmowane są w godzinach 10.30-12.30

4. Widzenia dla osadzonych, posiadających zalecenia lekarskie odbywają się w poniedziałek w godzinach 08.30-15.30. Zgłoszenia na widzenie przyjmowane są w godzinach 08.15-13.00. Zgłoszenia na widzenia, na połączenie których dyrektor wyraził zgodę, przyjmowane są w godzinach 08.15-12.00

Widzenia z notariuszem, obrońcą lub pełnomocnikiem będącym adwokatem lub radcą prawnym udzielane są w godzinach urzędowania administracji zk w miejscach do tego przeznaczonych.

 

Informuję, że w związku ze zmianą w dniu 01.08.2018r. Zarządzenia Dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach ws. ustalenia porządku wewnętrznego w Zakładzie Karnym w Siedlcach

W paczce higienicznej osadzony może otrzymać wyłacznie:

-1 szczoteczka do zębów,

-1 obcinaczki do paznokci,

-4 rolki papieru toaletowego,

-1 grzebień

-1 pumeks

 

Inne artykuły higieniczne mogą być zakupione przez osadzonych wyłącznie za pośrednictwem kantyny w ramach wypiski.

 

 

Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach informuje, że w związku z wprowadzonymi zmianami Kodeksu Karnego Wykonawczego od 1 lipca 2015 r. (Dz. U. z 20.03.2015 r. poz. 396 ), zakład karny nie przyjmuje paczek żywnościowych dla skazanych.

 

 

 

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu Karnego Wykonawczego

art. 113a

§ 3. Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

 

§ 7. Dyrektor zakładu karnego może, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii lekarza, zezwolić skazanemu, ze względu na stan jego zdrowia, na dokonywanie dodatkowych zakupów artykułów żywnościowych i częstsze otrzymywanie paczek.

 
 E-paczki
 

W związku z wejściem w życie w dniu 1 lipca 2015 roku nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego, wprowadzanej ustawą o zmianie ustawy- kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, informuje się o następujących zmianach:

 

1. Paczka dla osadzonego może być zrealizowana przez osobę bliską na terenie zakładu karnego poprzez złożenie zamówienia bezpośrednio u funkcjonariusza pełniącego służbę przyjmującego paczki lub podczas trwania widzenia.

2. Formularze zamówienia wraz z listą dostępnych produktów są wyłożone w poczekalni lub dostępne u funkcjonariusza prowadzącego widzenie.

3.  Przy składaniu zamówienia należy uwzględnić wagę produktów, które osadzony posiada już w celi. Łączna waga artykułów żywnościowych nie może przekraczać 6 kilogramów.

4. Po złożeniu zamówienia funkcjonariusz dokonuje weryfikacji uprawnień do otrzymania paczki żywnościowej.

5. W przypadku braku uprawnień zamówienie będzie zwracane osobie zamawiającej wraz ze stosowną informacją.

6. W przypadku posiadania uprawnień zgłosi się do Państwa pracownik PP ,,Setar" w celu przyjęcia środków finansowych oraz druku zamówienia. Płatności przyjmowane bedą jedynie gotówką.

 

Zamówienie na paczkę można również złożyć za pośrednictwem zamówienia nadesłanego pocztą na adres Zakładu Karnego w Siedlcach z dopiskiem "Paczka" lub drogą mailową zk_siedlce@sw.gov.pl

1. W przypadku złożenia zamówienia drogą pocztową należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu środków pieniężnych na konto przedsiębiorstwa ,,Setar" pokrywającego wartość zamówienia.

2. Środki pieniężne przeznaczone na sporządzenie paczki należy wpłacać na konto: 84124026851111001043309602

W tytule przelewu należy koniecznie zawrzeć informację, że wpłata dotyczy paczki żywnościowej oraz podać nazwisko, imię i imię ojca osadzonego.

3. Zamówienie będzie sporządzane na podstawie listy produktów, która jest dostępna na stronie internetowej, podobnie jak formularz zamówienia.

4. Przy składaniu zamówienia należy uwzględnić wagę produktów, które osadzony posiada już w celi. Łączna waga artykułów żywnościowych nie może przekraczać 6 kilogramów. Waga jest umieszczona na liście produktów.

5. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki.

6. Po złożeniu zamówienia wraz z dowodem wpłaty paczka będzie zrealizowana w ciągu pięciu dni roboczych.

7. Środki pieniężne wpłacone na konto Przedsiębiorstwa Państwowego "Setar" na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

8. Dodatkowe informacje będą udzielane telefonicznie przez punkt sprzedaży - tel. 25 644-54-69 lub tel. 25 785 - 13 -00 wew. 491 lub drogą elentroniczną e-mail siedlce@setar.com.pl ,
 
     
NIEZBĘDNE DOKUMENTY  DO  REALIZACJI  E-PACZKI
 
Formularz zamówienia do pobrania poniżej

Przedsiębiorstwa Państwowego "SETAR" w Siedlcach 

  

 

 

 
 

 

 

 

Rozmiar: 33.9 kB
Rozmiar: 66.5 kB
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE PAŃSTWOWYM SETAR W SIEDLCACH Rozmiar: 48.6 kB

Interesanci z zewnątrz przyjmowani są przez dyrektora jednostki lub jego zastępców:

  • w poniedziałki w godzinach 9:00 - 17:00
  • od wtorku do piątku w godzinach 9:00 - 15:00.

Zakład Karny w Siedlcach proponuje współpracę w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności, które mogą podjąć pracę odpłatną przy pracach porządkowych, ogólnobudowlanych, remontowych itp. w ramach skierowania do pracy podczas odbywania kary pozbawienia wolności.

 

Korzyści wynikające z odpłatnego zatrudnienia osadzonych:

  • brak indywidualnych umów o pracę – umowa podpisywana jest z Dyrektorem jednostki na wymaganą liczbę osadzonych,
  • składka ZUS (obowiązuje ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, nie odprowadza się składki zdrowotnej – ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne),
  • wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin bez względu na powody nieobecności.
  • ponadto w myśl Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy pracodawca zatrudniający osoby pozbawione wolności otrzymuje ryczałt w wysokości 20% wartości wynagrodzeń przysługującym zatrudnionym osobom oraz po spełnieniu określonych warunków może ubiegać się o dotację lub pożyczkę z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Szczegółowe informacje, dodatkowe wyjaśnienia oraz wzory druków dostępne są także na stronie internetowej Służby Więziennej pod adresem: http://www.bip.sw.gov.pl/Strony/FunduszeAktyw.aspx

Ze strony pracodawcy oczekujemy zapewnienia transportu do i z miejsca pracy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami po stronie pracodawcy leży również obowiązek przeprowadzenia szkolenia w zakresie bhp, odzieży ochronnej oraz wykonania badań lekarskich dopuszczających osadzonych do pracy które zostaną wykonane na terenie jednostki penitencjarnej przez uprawnionego lekarza medycyny pracy.

Zatrudnienie nieodpłatne

Kto jest uprawniony do zatrudnienia osadzonych?

W zakresie zatrudnienia nieodpłatnego:

  • organizacje non profit (fundacje, stowarzyszenia)
  • organy administracji publicznej
  • organizacje pożytku publicznego
  • instytucje charytatywne

Zatrudnienie nieodpłatne, pracodawca zapewnia:
- dojazd do i z miejsca pracy,
- szkolenie BHP oraz obuwie i odzież ochronną
- badania lekarskie
Korzyści:
Praca wykonywana bez wynagrodzenia, brak indywidualnych umów o pracę - skierowanie do pracy

Jesteśmy świadomi obaw, przed którymi stoicie Państwo podejmując współpracę w procesie zatrudniania skazanych, ale nasze doświadczenia wskazuje, że zazwyczaj są to obawy nieuzasadnione.

Na podstawie art. 123a §8 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2017 r. poz.665, 666, 768 i 1452) oraz zgodnie z § 2 Rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie trybu wyznaczenia podmiotów, na rzecz których mogą wykonywać prace na cele społeczne, oraz czynności tych podmiotów w zakresie wykonywania pracy informuję, iż w roku 2018 szacunkowa liczba skazanych których można będzie skierować do wykonywania prac poza terenem zakładu karnego w systemie bez konwojenta wyniesie około 36.

Zgodnie z § 3. 1. Rozporządzenia zapotrzebowanie na przyjęcie do pracy, o którym mowa w art. 123a § 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny wykonawczy, powinno zawierać informacje o miejscu i rodzaju pracy, liczbie skazanych, liczbie godzin pracy w przeliczeniu na jednego skazanego, a także imię i nazwisko oraz dane teleadresowe osoby wyznaczonej.

2. Zapotrzebowanie należy zgłaszać do Urzędu Miasta Siedlce najpóźniej na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem pracy.

Zgodnie z § 4. 1. Właściwy organ (Urząd Miasta) wyznacza podmioty, które zgłosiły zapotrzebowanie lub wyraziły na to zgodę, przy czym przez podmiot należy rozumieć podmiot wyznaczony przez właściwy organ do przyjęcia skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej pracy na cele społeczne.

 

 

62 1010 1010 0015 5713 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej