KOMUNIKAT

Z uwagi na Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 widzenia z dnia 9 czerwca 2024 roku (niedziela) przesunięto na dzień 8 czerwca 2024 roku (sobota)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Widzenia w Zakładzie Karnym w Siedlcach są realizowane zgodnie z przedstawionym poniżej porządkiem:

 1. Widzenia realizowane są w sali widzeń Zakładu Karnego w Siedlcach w godz. 9.00 – 15.30.
 2. Widzenia dla skazanych niezatrudnionych odbywają się w środy, czwartki, piątki oraz pierwszą, drugą i czwartą niedzielę miesiąca.
 3. Widzenia dla skazanych zatrudnionych na terenie jednostki nieodpłatnie lub odpłatnie w wymiarze nie większym niż 4/8 realizowane są w środy, czwartki, piątki oraz w pierwszą, drugą i czwartą niedzielę miesiąca w czasie wolnym od pracy.
 4. Widzenia dla skazanych zatrudnionych poza terenem jednostki oraz odpłatnie na terenie jednostki w wymiarze większym niż 4/8 realizowane są w pierwszą, drugą i czwartą niedzielę miesiąca oraz środy, czwartki i piątki w czasie wolnym od pracy lub za zgodą pracodawcy.
 5. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się we wtorki i trzecią niedzielę miesiąca.
 6. Warunkiem udzielenia widzenia osobie tymczasowo aresztowanej jest posiadanie aktualnej zgody organu dysponującego.
 7. Nie udziela się widzeń w niżej wymienione dni roku kalendarzowego:

      1) 1 stycznia;

      2) 6 stycznia;

      3) pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych;

      4) 1 maja;

      5) 3 maja;

      6) Boże Ciało;

      7) 15 sierpnia;

      8) 1 listopada;

      9) 11 listopada;

     10) 25 grudnia.

8. Zgłoszenia osób ubiegających się o widzenie z osadzonymi przyjmowane są w formie elektronicznej pod adresem e-mail: widzenia_zk_siedlce@sw.gov.pl lub telefonicznie pod numerem 605 244 313 w godzinach 8.30 – 13.30 zgodnie z następującym porządkiem:

      - w poniedziałek – na środę,

      - we wtorek – na czwartek oraz widzenia bez dozoru funkcjonariusza w oddzielnym pomieszczeniu,

      - w środę – na piątek,

      - w czwartek – na niedzielę,

      - w piątek – na niedzielę i wtorek.

9. Formularz zgłoszeniowy w formie edytowalnej dostępny jest na stronie internetowej Zakładu Karnego w Siedlcach. Formularze przesłane drogą elektroniczną w innym terminie niż określone powyżej, wypełnione niekompletnie lub w treści których naniesiono zmiany nie będą rozpatrywane

10. Osoby, którym zostało przyznane widzenie z osadzonymi powinny stawić się na widzenie na biurze przepustek zakładu karnego:

      - pierwsza tura od godz. 8.20 do godz. 8.35,

      - druga tura od godz. 09.45 do godz. 10.00,

      - trzecia tura od godz. 12.00 do godz. 12.15,

      - czwarta tura od godz. 14.00  do godz. 14.15.

11. Widzenia dłuższe niż regulaminowe będą udzielane w miarę możliwości podczas drugiej i trzeciej tury widzeń.

12. W okresach przedświątecznych i świątecznych widzenia realizowane są tylko w wymiarze 60 minut.

13. Osadzony, który otrzymał zgodę Dyrektora lub jego zastępców na dłuższe widzenie lub połączenie widzeń powiadamia osoby odwiedzające o takiej zgodzie. Osoba ubiegająca się  o widzenie podczas rezerwacji widzenia ma obowiązek poinformować funkcjonariusza, iż widzenie będzie przedłużone o czas określony w zgodzie. Nie poinformowanie funkcjonariusza o powyższym będzie skutkowało nie zrealizowaniem otrzymanej zgody w danym dniu. 

14. Osoby ubiegające się o widzenie z tymczasowo aresztowanymi zobowiązane są do poinformowania funkcjonariusza przyjmującego zgłoszenie o formie widzenia wskazanej przez organ dysponujący ( przy stoliku czy w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt). Nie przekazanie funkcjonariuszowi takiej informacji, ze  względu na ograniczoną liczbę stanowisk do udzielania widzeń w danej formie może skutkować nie udzieleniem widzenia w wyznaczonej turze lub wyznaczonym dniu.

15. Osobom, którym ze względu na brak miejsc nie przyznano widzenia w dogodnym dla nich terminie, przyznaje się widzenie w pierwszej kolejności w następnym, wolnym terminie. Warunkiem udzielenia takiego widzenia jest zaznaczenie na zgłoszeniu akceptacji innego terminu widzenia (zaznaczenie TAK w odpowiedniej rubryce formularza). W przypadku braku takiej akceptacji, widzenie nie będzie przełożone, a osoba odwiedzająca może dokonać zgłoszenia w innym terminie.

16. W nagłych przypadkach uniemożliwiających udzielenie widzenia, informacje o odwołaniu przydzielonego widzenia przekazywane będą drogą telefoniczną.

17. Miejsce odbywania widzenia (numer stolika) wyznacza funkcjonariusz. Zabrania się samodzielnej zmiany przez osadzonego i osoby odwiedzające, miejsca wyznaczonego przez funkcjonariusza.

18. Osoby odwiedzające mogą wnosić na widzenie jedynie środki pieniężne w celu zakupu artykułów na poczęstunek.

19. Zabronione jest przekazywanie osadzonym jakichkolwiek przedmiotów przez osoby odwiedzające.

20. Osadzeni mają prawo wynieść z celi mieszkalnej na widzenie jedynie talon. Zabronione jest przynoszenie z widzeń jakichkolwiek przedmiotów.

21. Widzenia z obrońcami odbywają się w wyznaczonych pomieszczeniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 – 15.30.

22. Widzenia bez dozoru funkcjonariusza w oddzielnym pomieszczeniu udzielane są w 1 poniedziałek i 3 niedzielę miesiąca.

 

Wzór zgłoszenia na widzenie z osadzonym oraz formularz zgłoszenia na widzenie z osadzonym są dostępne poniżej w formie załączników.

KOMUNIKAT

Państwowe Przedsiębiorstwo Odzieżowe Rakon w Raciborzu, Zakład Nr 2 w Siedlcach informuje, że od dnia 1 listopada 2022 roku na sali widzeń nie będzie możliwości przyjmowania gotówki za zrealizowanie zamówienia na paczkę żywnościową i higieniczną. Po złożonym zamówienia na paczkę żywnościową lub higieniczną, na widzeniu, wyliczoną kwotę należy wpłacić na konto PPO Rakon dedykowane dla kantyny:

Numer rachunku  54 1600 1462 1079 5233 0000 0011

W tytule przelewu wpisując: imię i nazwisko, syn ... osoby osadzonej

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT

Od 20 maja 2022 roku będzie obowiązywał  nowy adres mailowy kantyny Państwowego Przedsiębiorstwa Odzieżowego „RAKON” w Raciborzu - Zakład Nr 2 w Siedlcach.

Nowy adres:

k32-siedlce@rakon.com.pl

W związku z powyższym od dnia 20 maja 2022 roku obowiązuje nowy wzór "zamówienia na paczkę" realizowaną w punkcie sprzedaży prowadzonym przez PPO "RAKON" w Raciborzu przy Zakładzie Karnym w Siedlcach. Nowy wzór zamówienia jest dostępny poniżej.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paczki żywnościowe:

1. Osadzony otrzymuje paczkę żywnościową jedynie po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie na paczkę żywnościową może być złożone również przez osobę najbliższą poprzez złożenie zamówienia bezpośrednio pracownikowi PPO "RAKON" na biurze przepustek, w trakcie realizowanego widzenia lub przesłanego pocztą, a także na podstawie zamówienia nadesłanego za pomoca formularza internetowego, pocztą elektroniczną.  W każdym przypadku do zamówienia konieczne jest dołączenie potwierdzenia dokonania przelewu pienięznego.

Numer konta punktu sprzedaży prowadzonego przy Zakładzie Karnym w Siedlcach: 54 1600 1462 1079 5233 0000 0011

2. Zamówienie na paczkę żywnościową realizowane jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od dnia wpływu środków pienięznych na konto PPO "RAKON"

3. Osobom odwiedzającym umozliwia się dokonanie zakupów na terenie jednostki w ramach przysługującej osadzonemu paczki żywnościowej. Zakupu dokonuje sie poprzez złożenie odpowiedniego zamówienia na paczkę w punkcie sprzedaży jednostki w godzinach trwania widzeń, za wyjątkiem dni, w których ustawowo obowiązuje zakaz handlu. 

4. Zamówienia na paczki składane przez osoby najbliższe na biurze przepustek przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 13:00.

Dni, godziny i sposób przyjmowania i wydawania paczek, o których mowa w art.113a § 4 Kkw.

1. Osadzony może za zgodą dyrektora lub jego zastępcy otrzymywać paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny, a po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza również z lekami. W przypadku tymczasowo aresztowanego, wymagana jest dodatkowo zgoda organu dysponującego na otrzymanie talonu higienicznego lub leków.

2. Osobom odwiedzającym umożliwia się dokonanie zakupów na terenie jednostki w ramach przysługującej osadzonemu paczki higienicznej, po uprzednim przedstawieniu talonu. Zakupu dokonuje się poprzez złożenie odpowiedniego zamówienia na paczkę w punkcie sprzedaży jednostki.

3. Zamówienia na paczki higieniczne składane przez osoby najbliższe przyjmowane są w dniach i godzinach trwania widzeń, za wyjątkiem dni, w których ustawowo obowiązuje zakaz handlu.

4. Paczki, za wyjątkiem żywnościowych, mogą być również doręczane do zakładu bezpośrednio przez nadawcę, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. Paczki doręczone bezpośrednio przez nadawcę przyjmowane są w dni widzeń w godz. od 9:00 do 13.00. Wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis zawartości z wyszczególnieniem ilości poszczególnych składników. Osadzony może otrzymać paczkę o wymiarach nie większych niż 50 x 40 x 30 cm.

5. Podstawę prawną przyjęcia paczki lub przesyłki zawierającej artykuły odzieżowe lub higieniczne stanowi talon higieniczny lub odzieżowy (część talonu powinna być umieszczona w widocznym miejscu na przesyłce). Po przyjęciu paczki odzieżowej, zostanie ona przekazana do magazynu depozytowego rzeczy własnych osadzonych.

6. W paczce lub przesyłce doręczonej do zakładu mogą znajdować się wyłącznie rzeczy wyszczególnione na talonie, na których otrzymanie osadzony uzyskał zgodę Dyrektora lub jego zastępców.

7. Artykuły higieniczne mogą być również zamówione lub zakupione przez osadzonych i osoby bliskie za pośrednictwem kantyny.

8. W paczce lub przesyłce doręczonej do zakładu nie mogą znajdować się artykuły, których sprawdzenie nie jest możliwe bez naruszenia ich substancji lub walorów użytkowych.

9. Paczka lub przesyłka dostarczana przez pocztę czy firmę kurierską podlega wstępnej kontroli przy pomocy urządzeń technicznych, a następnie szczegółowej kontroli w obecności osadzonego.

10. Paczka lub przesyłka nie zostanie przyjęta w przypadku stwierdzenia, iż zawiera artykuły, na które osadzony nie uzyskał zgody dyrektora lub jego zastępców, że dane nadawcy są fikcyjne lub stwierdzenia, że nie mogła zostać wysłana przez nadawcę.

11. Paczka lub przesyłka dostarczona do zakładu karnego powinna być zapakowana i opisana na sposób pocztowy (obowiązkowe, wypisanie adresata i nadawcy). Podlega ona kontroli zawartości w obecności osoby dostarczającej.

12. Paczka lub przesyłka podlega zwrotowi na koszt nadawcy lub nie zostanie przyjęta do zakładu w przypadku, gdy:

− dany osadzony nie przebywa w jednostce,

− zawiera przedmioty niedozwolone,

− zawiera przedmioty, na posiadanie których wymagana jest zgoda dyrektora lub jego zastępcy, a osadzony takiej zgody nie uzyskał.

13. Wydawanie osadzonym paczek higienicznych odbywa się w dni robocze w godz. 14:00-16:00, a paczek odzieżowych w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00 w oddziałach mieszkalnych.

14. Leki powinny być dostarczone w oddzielnej przesyłce (po uprzednim uzyskaniu zgody Dyrektora lub jego zastępcy, a w przypadku tymczasowo aresztowanego również zgody organu dysponującego). Wszystkie leki przekazywane są do ambulatorium zakładowego. Sposób ich wydawania określa w każdym przypadku lekarz. Ilość i rodzaj leków powinny być zgodne z zezwoleniem. Nadmiar leków oraz leki inne, niż wymienione w zezwoleniu nie będą przyjmowane lub będą odsyłane do nadawcy na koszt osadzonego. Ilość i rodzaj leków przekazywanych do ambulatorium osadzony potwierdza przez złożenie podpisu na spisie leków.

15. Gromadzenie i przechowywanie leków w celi mieszkalnej jest zabronione.

16. Talon na paczki, o których mowa w art. 113a § 4 jest ważny przez dwa miesiące od daty jego wydania

Interesanci z zewnątrz przyjmowani są przez dyrektora jednostki lub jego zastępców:

 • w poniedziałki w godzinach 9:00 - 17:00
 • od wtorku do piątku w godzinach 9:00 - 15:00.

 

 

Zakład Karny w Siedlcach proponuje współpracę w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności, które mogą podjąć pracę odpłatną przy pracach porządkowych, ogólnobudowlanych, remontowych itp. w ramach skierowania do pracy podczas odbywania kary pozbawienia wolności.

 

Korzyści wynikające z odpłatnego zatrudnienia osadzonych:

 • brak indywidualnych umów o pracę – umowa podpisywana jest z Dyrektorem jednostki na wymaganą liczbę osadzonych,
 • składka ZUS (obowiązuje ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, nie odprowadza się składki zdrowotnej – ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne),
 • wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin bez względu na powody nieobecności.
 • ponadto w myśl Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy pracodawca zatrudniający osoby pozbawione wolności otrzymuje ryczałt w wysokości 20% wartości wynagrodzeń przysługującym zatrudnionym osobom oraz po spełnieniu określonych warunków może ubiegać się o dotację lub pożyczkę z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Szczegółowe informacje, dodatkowe wyjaśnienia oraz wzory druków dostępne są także na stronie internetowej Służby Więziennej pod adresem: http://www.bip.sw.gov.pl/Strony/FunduszeAktyw.aspx

Ze strony pracodawcy oczekujemy zapewnienia transportu do i z miejsca pracy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami po stronie pracodawcy leży również obowiązek przeprowadzenia szkolenia w zakresie bhp, odzieży ochronnej oraz wykonania badań lekarskich dopuszczających osadzonych do pracy które zostaną wykonane na terenie jednostki penitencjarnej przez uprawnionego lekarza medycyny pracy.

Zatrudnienie nieodpłatne

Kto jest uprawniony do zatrudnienia osadzonych?

W zakresie zatrudnienia nieodpłatnego:

 • organizacje non profit (fundacje, stowarzyszenia)
 • organy administracji publicznej
 • organizacje pożytku publicznego
 • instytucje charytatywne

Zatrudnienie nieodpłatne, pracodawca zapewnia:
- dojazd do i z miejsca pracy,
- szkolenie BHP oraz obuwie i odzież ochronną
- badania lekarskie
Korzyści:
Praca wykonywana bez wynagrodzenia, brak indywidualnych umów o pracę - skierowanie do pracy

Jesteśmy świadomi obaw, przed którymi stoicie Państwo podejmując współpracę w procesie zatrudniania skazanych, ale nasze doświadczenia wskazuje, że zazwyczaj są to obawy nieuzasadnione.

Na podstawie art. 123a §8 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2017 r. poz.665, 666, 768 i 1452) oraz zgodnie z § 2 Rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie trybu wyznaczenia podmiotów, na rzecz których mogą wykonywać prace na cele społeczne, oraz czynności tych podmiotów w zakresie wykonywania pracy informuję, iż w roku 2018 szacunkowa liczba skazanych których można będzie skierować do wykonywania prac poza terenem zakładu karnego w systemie bez konwojenta wyniesie około 36.

Zgodnie z § 3. 1. Rozporządzenia zapotrzebowanie na przyjęcie do pracy, o którym mowa w art. 123a § 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny wykonawczy, powinno zawierać informacje o miejscu i rodzaju pracy, liczbie skazanych, liczbie godzin pracy w przeliczeniu na jednego skazanego, a także imię i nazwisko oraz dane teleadresowe osoby wyznaczonej.

2. Zapotrzebowanie należy zgłaszać do Urzędu Miasta Siedlce najpóźniej na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem pracy.

Zgodnie z § 4. 1. Właściwy organ (Urząd Miasta) wyznacza podmioty, które zgłosiły zapotrzebowanie lub wyraziły na to zgodę, przy czym przez podmiot należy rozumieć podmiot wyznaczony przez właściwy organ do przyjęcia skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej pracy na cele społeczne.

 

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

 • Odbiorca: Zakład Karny w Siedlcach
 • Wpłacający: [imię, nazwisko i adres wpłacającego]

W tytule przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wpisać należy:

 • dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego ew. data urodzenia]

 

Nr rachunku:

Zakład Karny w Siedlcach

ul. Piłsudskiego 47

08-110 Siedlce

 

62 1010 1010 0015 5713 9120 0000

 

Uwaga: powyższy nr rachunku bankowego nie dotyczy wpłat na paczki dla osadzonych !

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej