Widzenia osadzonych odbywają się w godzinach od 8.00 do 15.00 w następujące dni:
- w dni robocze – wtorki (od 03 kwietnia 2018 r.) środy, czwartki, piątki;
- w niedziele,
- w święta:

 • 1 stycznia – Nowy Rok,
 • 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
 • pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
 • drugi dzień Wielkiej Nocy,
 • 1 maja – Święto Państwowe,
 • 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
 • Pierwszy dzień Zielonych Świątek,
 • dzień Bożego Ciała,
 • 12 lipca - Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej,
 • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
 • 1 listopada – Wszystkich Świętych
 • 11 listopada – Święto Niepodległości
 • 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia
 • 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia

Widzenia dla osadzonych zakwalifikowanych jako wymagających osadzenia w wyznaczonym oddziale lub celi aresztu śledczego lub zakładu karnego typu zamkniętego w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwa aresztu lub zakładu odbywają się od środy do piątku w godzinach od 8.00 - 15.00.

Rejestracja osób zamierzających odwiedzić osadzonych odbywa się do godziny 13.00. W trakcie widzeń przypadających w święta wymienione w pkt. C nieczynna jest kantyna.

Widzenia odbywają się w miejscach do tego wyznaczonych:

a) tymczasowo aresztowani odbywają widzenia w odrębnym pomieszczeniu, w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą, chyba że organ dysponujący zezwoli na udzielenie widzenia w inny sposób,

b) skazani odbywają widzenia w ogólnej sali widzeń przy osobnym stoliku, pod dozorem funkcjonariusza,

c) widzenia skazanych odbywają się również w sali widzeń bezdozorowych w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej.

Nagroda w postaci widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej może być zrealizowana wyłącznie z osobą najbliższą w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6.06.1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. Z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.).

Osoby odwiedzające wyrażają zgodę na odbycie widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej. Fakt ten potwierdzają przed rozpoczęciem widzenia własnoręcznym podpisem na stosownym oświadczeniu.

Otwieranie pokoju widzeń dokonywane jest przez funkcjonariusza po upływie czasu widzenia lub wcześniej na wezwanie osób odbywających widzenie.

Osoby korzystające z widzenia odpowiedzialne są za stan wyposażenia pokoju i pozostawienie porządku po jego zakończeniu.

Widzenia pomiędzy skazanymi udziela się za zgodą dyrektora.

W całym kompleksie pomieszczeń, gdzie realizowane są widzenia obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

 

INFORMUJE SIĘ ODWIEDZAJĄCYCH, IŻ W ZAKŁADZIE KARNYM W RZESZOWIE, NASTĄPIŁA ZMIANA ORGANIZACYJNA W SPRAWIE KOLEJNOŚCI UDZIELANIA WIDZEŃ.

W pierwszej kolejności widzenia osobom odwiedzających osadzonych udziela się:

· Kobietom w zaawansowanej ciąży;

· Osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3;

· Niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach);

· Osobom powyżej 75 roku życia.

 

WIDEOROZMOWY

1. W trakcie trwania widzeń istnieje możliwość skorzystania ze stanowiska komputerowego do prowadzenia rozmów za pośrednictwem łącza internetowego „SKYPE”.

2. Skazani zainteresowani możliwością kontaktu z osobami bliskimi za pomocą komunikatora internetowego, składają wniosek do wychowawcy w tej sprawie, w którym podają dane personalne osoby, z która zamierzają nawiązać kontakt w tej formie.

3. Pierwszeństwo korzystania z łącza internetowego „SKYPE” maja skazani będący rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci do lat 15, cudzoziemcy oraz ci, których rodzina lub osoby najbliższe zamieszkują w znacznej odległości od zakładu karnego, lub ich sytuacja rodzinna, zdrowotna, bądź finansowa uniemożliwia przyjazd na widzenie.

4. Korzystanie z komunikatora internetowego możliwe jest po uzyskaniu zezwolenia dyrektora, a także zgody osoby, z którą kontakt ma być nawiązany.

5. Czas korzystania z łącza internetowego „SKYPE” określa się na 15 minut.

6. W razie naruszenia przez skazanego lub osobę, z którą realizowany jest kontakt ustalonych zasad korzystania z komunikatora internetowego, połączenie może być przerwane lub zakończone przed czasem.

UWAGA !

Z dniem 01 lipca 2015 r. weszły w życie istotne zmiany dotyczące m.in. otrzymywania przez osadzonych paczek żywnościowych:

Art. 113a § 3 kkw - Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

Od dnia 1 lipca 2015 r. w zakładach karnych i aresztach śledczych paczki żywnościowe dostarczane osobom pozbawionym wolności bezpośrednio z zewnątrz tj. osobiście, przez inną osobę oraz nadane za pośrednictwem instytucji zewnętrznej nie są przyjmowane.

 

Praktyczna realizacja przekazywania paczki żywnościowej osadzonemu odbywa się na następujących zasadach:

1.    Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej, złożone na piśmie przez skazanego, powinno być wykonane zgodnie z procedurami obowiązującymi podczas realizacji zakupów, o których mowa w art. 113a § 1 Kkw.

2.    Zamówienie, o którym mowa w pkt. 1, realizowane przez osobę najbliższą dla skazanego składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia skazanego z osobą najbliższą w jednostce penitencjarnej lub przesłane bezpośrednio do tego podmiotu. Ważne: w tytule przelewu należy podać imię, nazwisko i imię ojca osadzonego. Zalecany do stosowania wzór formularza zamówienia na paczkę znajduje sie poniżej.

DO ZAMÓWIENIA NALEŻY DOŁĄCZYĆ PODPISANĄ KLAUZULĘ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH. [druk do pobrania poniżej]

3.    Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży jednostki penitencjarnej.

4.    Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży są dostępne w jednostce penitencjarnej;

a.    w punkcie sprzedaży,

b.    w biurze przepustek,

c.    w poczekalni dla osób odwiedzających,

d.    w sali widzeń,

e.    na stronie internetowej jednostki penitencjarnej.

5. Zamówienie od osoby najbliższej dla skazanego może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu przez ten podmiot, iż skazany posiada uprawnienie do otrzymania paczki.

6. Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego, osoby zainteresowane mogą złożyć:

a) w punkcie sprzedaży,

b) drogą pocztową na adres:

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA
ul. Kocjana 3
01-473 Warszawa

7. Zamówienie będzie przyjęte do realizacji (przez punkt sprzedaży) po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki.

8. Paczka realizowana w drodze zamówienia, jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.

9. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane będą niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

10. Ilość i rodzaj artykułów żywnościowych jakie osadzony może posiadać w celi mieszkalnej określa Porządek Wewnętrzny; kawę - 0.5 kg, herbatę - 0,25 kg i inne artykuły żywnościowe; łączny ciężar artykułów żywnościowych nie może przekraczać 6 kg.

 

Paczki odzieżowo-higieniczne dla osadzonych mogą być doręczane do zakładu od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00 do 14.00, z wyjątkiem świąt:

a) bezpośrednio przez nadawcę paczki w dni realizacji widzeń,

b) za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji, a w szczególności poprzez pocztę, firmę kurierską czy gońca.

Przesłanie osadzonym odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny osobistej może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia dyrektora. Środki higieny osobistej i inne przedmioty będą przyjmowane wyłącznie w opakowaniach pozwalających na kontrolę ich zawartości.

Zezwolenie na otrzymanie paczki z odzieżą, obuwiem, bielizną będzie wydawane w przypadku nieposiadania w/w rzeczy przez osadzonego w celi lub depozycie rzeczy własnych. Ilość i rodzaj rzeczy osobistych, jakie osadzony może posiadać w celi określa Porządek Wewnętrzny.

 

Uwaga!

Wyroby tytoniowe są wliczone do ogólnej wagi paczki.

Ilość wyrobów tytoniowych zakupionych za pośrednictwem e-paczki określona jest w Porządku Wewnętrznym.

 

Numer konta kantyny:

78 1130 1017 0020 1458 9320 0025

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

TYTUŁ PRZELEWU: [imię, nazwisko i imię ojca osadzonego]

 

LISTA PRODUKTÓW DOSTĘPNYCH W KANTYNIE ZK W RZESZOWIE

2017 LISTA PRODUKTÓW CENNIK NA PACZKE OD 25,07,2016.pdf

(naciśnij ikonkę i pobierz listę produktów)

 

DRUK ZAMÓWIENIA PACZKI

Zamowienie-na-paczke-styczeń-2017.pdf

(naciśnij ikonkę i pobierz listę produktów)

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

RODO.jpg

(naciśnij ikonkę i pobierz druk klauzuli)

 

 

 

Nowy cennik kantyna 10.2019r. Rozmiar: 1.9 MB

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 8.00 - 15.30
Wtorek: 8.00 - 15.30
Środa: 8.00 - 17.00
Czwartek: 8.00 - 15.30
Piątek: 8.00 - 15.30

Rzeszów, 2019-07-09

 

Ogłoszenie o dzierżawie hali

 

DSC09036.JPG

Zakład Karny w Rzeszowie, ul. Załęska 76, 35-322 Rzeszów  oferuje do wydzierżawienia halę produkcyjną o powierzchni 8 000,00 m2  oraz halę magazynową o powierzchni 5 200,00 m2

 z obowiązkiem zatrudnienia osadzonych.

 

 

1.Przedmiot ogłoszenia

Dzierżawa kompleksu nowoczesnych, nowowybudowanych (2019 r.) hal produkcyjno – magazynowych z obowiązkiem zatrudnienia osób pozbawionych wolności.

 

Hala produkcyjna:

- lokalizacja: Rzeszów, ul. Załęska 76, 35-322 Rzeszów, obr. 220 dz. nr 270/13, teren zamknięty Zakładu Karnego w Rzeszowie,

- rok budowy 2019,

- powierzchnia zabudowy: 8 193 m2 ,

- powierzchnia netto: 7 984 m2,

- powierzchnia użytkowa: 7 828 m2,

- wysokość obiektu: 7,80 m (jedna kondygnacja),

- kubatura obiektu: 60 664 m3

 

Hala produkcyjna posiada pomieszczenia z przeznaczeniem do działalności produkcyjnej wraz z szatnią, umywalnią, zapleczem sanitarnym i jadalnią. Ponadto wydzielono mały zespół biur oraz pomieszczenia techniczne.

Dojazd do hali produkcyjnej odbywa się indywidualną śluzą wjazdową, stanowiącą wjazd na teren zamknięty jednostki, będącą jednocześnie połączeniem komunikacyjnym z halą magazynową.

Hala magazynowa (hala wysokiego składowania)

- lokalizacja Rzeszów, obr. 220 dz. nr 267/7 – poza terenem zamkniętym Zakładu Karnego w Rzeszowie, od strony ul. Hr. Wandy Tarnowskiej, w odległości ok. 200 m od hali produkcyjnej,

- rok budowy 2019,

- powierzchnia zabudowy: 5 366 m2 ,

- powierzchnia użytkowa: 5 195 m2,

- wysokość obiektu: 12,50 m – część magazynowa,

- powierzchnia użytkowa części biurowo-socjalnej 220 m2

- kubatura obiektu: 64 507m3

 

Hala magazynowa wchodzi w skład kompleksu hal produkcyjno-magazynowych. Oprócz głównego pomieszczenia hali magazynowej obiekt posiada pomieszczenia biurowe z zapleczem socjalnym, ponadto szatnię i węzeł sanitarny. Hala magazynowa posiada 5 stanowisk odbioru towaru, przystosowanych do naczep TIR, z dojazdem od strony pętli autobusowej przy ul. Załęskiej.

Kompleks Zakładu Karnego w Rzeszowie lokalizujący halę produkcyjna i halę magazynową znajduje się w bezpośredniej bliskości  autostrady A4 i drogi ekspresowej S19 (węzeł Rzeszów Wschód), ponadto w odległości kilkunastu kilometrów od lotniska Rzeszów – Jasionka. 

2. Wymagania dotyczące sposobu wykorzystania przedmiotu dzierżawy:

Warunkiem nawiązania współpracy z przyszłym kontrahentem jest zatrudnienie osadzonych przebywających w tutejszej jednostce penitencjarnej do 600 osób.

Przy nawiązaniu współpracy z przyszłym kontrahentem pożądany jest jak najdłuższy okres dzierżawy przedmiotowych hal.

3. Dodatkowe informacje:

Przedsiębiorca, zatrudniający osoby pobawione wolności ma możliwość otrzymania ryczałtu
w wysokości 35 % wartości wynagrodzeń przysługującym zatrudnionym zgodnie z ustawą z dnia
28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2151).

Przedsiębiorca przy spełnieniu określonych warunków może również ubiegać się o dotację lub pożyczkę powyższe reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1069)

W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt pod nr tel. 17 85 80 700,  17 85 80 710 lub drogą elektroniczną na adres: zk_rzeszow@sw.gov.pl

Podmioty zainteresowane proszone są o złożenie pisemnej oferty współpracy w siedzibie Zakładu Karnego w Rzeszowie – ul. Załęska 76; 35-322 Rzeszów, lub drogą elektroniczną na adres: zk_rzeszow@sw.gov.pl w terminie do dnia 31 lipca 2019 r.

 

DSC09036.JPG

DSC09031.JPG

DSC09044.JPG

DSC09050.JPG

DSC09056.JPG

DSC09024.JPG

 

08.04.2019 r.

INFORMACJA DLA KONTRAHENTÓW - ZATRUDNIENIE OSÓB POZBAWIONYCH WOLNOŚCI

 

Zatrudnienie skazanych przynosi wymierne korzyści dla zatrudniającego, a dla skazanych jest istotną formą procesu resocjalizacji.

Osoby pozbawione wolności odbywające karę w Zakładzie Karnym w Rzeszowie mogą podjąć pracę odpłatną i nieodpłatną na podstawie skierowania do pracy.

1. W zakresie zatrudnienia nieodpłatnego można zatrudniać skazanych:

 • przy pracach na cele społeczne na rzecz podmiotów określonych w art. 123a § 1 pkt.1-4 KKW w wymiarze nieprzekraczającym 90 godzin miesięcznie;
 • przy pracach w wymiarze przekraczającym 90 godzin miesięcznie na rzecz podmiotów w/w, lub przy pracach na cele społeczne na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 56§ 3 KKW, oraz innych organizacji pożytku publicznego,

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie trybu wyznaczania podmiotów, na rzecz których skazani mogą wykonywać prace na cele społeczne, oraz czynności tych podmiotów w zakresie wykonywania pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1676).

Korzyści dla kontrahenta:

 • praca wykonywana bez wynagrodzenia;
 • brak indywidualnych umów o pracę - skierowanie do pracy;
 • dokumentacja osobowa prowadzona jest przez administrację zakładu karnego;

 

2. W zakresie zatrudnienia odpłatnego można zatrudniać skazanych na rzecz kontrahentów zewnętrznych.

Korzyści:

 • brak indywidualnych umów o pracę - skierowanie do pracy;
 • składka ZUS (ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, brak składki zdrowotnej);
 • wynagrodzenie przysługujące skazanemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy ustala się w sposób zapewniający osiągnięcie kwoty co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 • skazanym przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za faktycznie przepracowane godziny;
 • dokumentacja osobowa prowadzona jest przez administrację zakładu karnego;
 • w przypadku podjęcia współpracy w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności przedsiębiorcy, mają możliwości ubiegania się o pomoc publiczną w postaci ryczałtu z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności (ryczałt 35% od wynagrodzenia brutto).

Ponadto, wszystkie podmioty zatrudniające odpłatnie osoby pozbawione wolności mogą ubiegać się o udzielenie pomocy z funduszu pomocy publicznej w postaci nieoprocentowanych pożyczek bądź dotacji.

Informacje i zasady udzielania pomocy określone zostały w Ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz.U. z 2017 r. poz. 2151) oraz w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1069).

Szczegółowe informacje, dodatkowe wyjaśnienia oraz wzory druków dostępne są także na stronie internetowej Służby Więziennej pod adresem http://www.bip.sw.gov.pl/Strony/FunduszeAktyw.aspx

 

W obu formach zatrudnienia pracodawca zapewnia:

•  dojazd do i z miejsca pracy;

•  szkolenie BHP;

•  badania lekarskie;

•  odzież roboczą.

 

Jak zatrudnić odpłatnie skazanego - krok po kroku:

 • wyszukać najbliższą jednostkę penitencjarną w obszarze zainteresowania kontrahenta;
 • wysłać do odpowiedniej jednostki zapytanie ofertowe podając: podstawowe dane firmy, organizacji, zakres i czas planowanych prac, do których mogą zostać skierowani osadzeni, miejsce pracy, liczbę pracowników;
 • skontaktować się z osobą odpowiedzialną za zatrudnienie we właściwej jednostce penitencjarnej;
 • podpisać umowę o zatrudnieniu skazanych z Dyrektorem właściwej jednostki penitencjarnej.  

Przepisy regulujący zatrudnienie osadzonych:

 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny Wykonawczy (Dz.U. z 2018 r. poz.652 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz.U. z 2017 r. poz. 2151);
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz.917 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177);
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 300);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu wyznaczania podmiotów, na rzecz których skazani mogą wykonywać prace na cele społeczne, oraz czynności tych podmiotów w zakresie wykonywania pracy z dnia 21 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1676);
 • Rozporządzenie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1069);
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej  (Dz.U. z 2018 r. poz.362).

W przypadku zainteresowania zatrudnieniem osadzonych, prosimy o kontakt z funkcjonariuszem do spraw zatrudnienia skazanych Zakładu Karnego w Rzeszowie, w celu omówienia zasad współpracy.

Kontakt: nr tel.: 017/ 85-80-727, 728 fax. 017/ 85-35-420

------------------------------------------------------------------------------

23.01.2017 r.

Dyrektor Zakładu Karnego w Rzeszowie  w dniu 7 lutego 2017 r. o godzinie 9.00 na terenie przyległym do Podkarpackiej Instytucji Gospodarki Budżetowej "Carpatia" przy Zakładzie Karnym w Rzeszowie, ul. hr. Wandy Tarnowskiej 4, organizuje zakup:
•    dwóch psów specjalnych (do wykrywania narkotyków) w wieku od 1 do 2 lat, w szczególności rasy: owczarek niemiecki lub belgijski, foksterier,
•    trzech psów służbowych w wieku od 1 do 2 lat, w szczególności rasy owczarek niemiecki lub belgijski, rottweiler.

Zakupione psy będą wykorzystane jako psy specjalne do wykrywania narkotyków oraz jako psy służbowe. Wypłata należności dla hodowców nastąpi w terminie jednego miesiąca od dnia sprzedaży. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu   017 858 07 85 lub 017 858 07 31.

---------------------------------------------------------------------------

09.01.2017 r.
Zakład Karny w Rzeszowie oferuje do dzierżawy halę produkcyjną o powierzchni 8000 m2 z obowiązkiem zatrudnienia osadzonych
– w pierwszym roku dzierżawy minimum 400 osadzonych
– w latach następnych do 600 osadzonych.
Lokalizacja obiektu – teren ścisły Zakładu Karnego w Rzeszowie.
Oddanie do użytku IV kwartał 2018 roku.
Termin dzierżawy 30 lat.
Zainteresowane osoby w celu ustalenia szczegółów proszone są o pisemne złożenie chęci podjęcia współpracy w terminie do dnia 27.01.2017 roku do godziny 15.00 w siedzibie Zakładu Karnego w Rzeszowie – ul. Załęska 76; 35-322 Rzeszów.

NBP o/o Rzeszów

3-go Maja 12

Rzeszów

91101015280034051391200000

 

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

 

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]

Wpłacający: [imię i nazwisko]

Wpłacający: [adres]

 

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:

dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej