W związku z przywróceniem nie później niż z dniem 1 sierpnia 2020 roku widzeń osadzonych z osobami najbliższymi, w trosce o zdrowie funkcjonariuszy, osadzonych i ich rodzin widzenia realizowane będą z zachowaniem zasad sanitarnych oraz dystansu społecznego. W oparciu o artykuł 247 Kodeksu karnego wykonawczego dodatkowo obowiązywały będą miedzy innymi poniższe uregulowania:

1. w widzeniu uczestniczyć będzie mogła jedna osoba dorosła,

2. widzenie odbywało się będzie wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach,

3. czas widzenia nie będzie mógł przekroczyć jednej godziny,

4. osoby udające się na widzenie zobowiązane są posiadać maseczkę lub przyłbice lub inne środki ochronne do zakrywania ust i nosa,

5. wejście na teren jednostki odbywało się będzie po spełnieniu formalnych wymogów obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski.

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem 65 546 85 23 (skazani), 65 546 85 35 (tymczasowo aresztowani, ukarani) lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem zk_rawicz_widzenia@sw.gov.pl (skazani), zk_rawicz_widzenia_ta@sw.gov.pl (tymczasowo aresztowani), w dni robocze w dni robocze dla skazanych w godzinach 9:00 – 13:00, natomiast dla tymczasowo aresztowanych w godzinach 10:00 - 12:00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

Widzenia skazanych udzielane są w soboty i niedziele w godzinach 8:15 – 15:00. Widzenia tymczasowo aresztowanych odbywają się w poniedziałek, wtorek i piątek w godzinach 7:25 – 13:05.

 

 

1. Paczki dla osadzonych mogą być doręczane do Zakładu Karnego wyłącznie na adres Zakładu, tj.: Zakład Karny w Rawiczu, ul. 17 Stycznia 28, 63-900 Rawicz z dopiskiem imienia i nazwiska osadzonego oraz imienia ojca, poprzez: pocztę, firmę kurierską lub wyspecjalizowaną w tej dziedzinie instytucję, za wyjątkiem paczek z żywnością i wyrobami tytoniowymi, które mogą być dostarczane wyłącznie za pośrednictwem Zakładu Karnego. W związku z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, nie ma możliwości osobistego dostarczania paczek.

2. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej i higienicznej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych. W przypadku konieczności wytransportowania osadzonego, paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeśli nie jest to możliwe, odstępuje się od przygotowania paczki.

3. Artykuły żywnościowe może zamawiać osadzony lub osoba najbliższa, a artykuły higieniczne osadzony lub inna osoba, po uprzednim potwierdzeniu, że osadzony posiada uprawnienia do otrzymania paczki.

4. Artykuły żywnościowe i higieniczne mogą być dostarczane osadzonym przebywającym w jednostce na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę, przekazanego do punktu sprzedaży wraz z dowodem wpłaty

5. Paczki z żywnością i środkami higieny przygotowywane są na podstawie formularza zamówienia według listy produktów dopuszczonych do sprzedaży odrębnie dla każdego rodzaju paczki.

6. Zamówienie z dowodem wpłaty może być złożone wyłącznie drogą pocztową. Formularz zamówienia oraz lista produktów są dostępne przy wejściu na widzenia oraz stronie internetowej Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA.

7. Ciężar paczki żywnościowej nie podlega ograniczeniom wagowym, a jednocześnie skazany ma prawo posiadać w celi mieszkalnej artykuły żywnościowe nieprzekraczające 6 kilogramów i 9 litrów napojów.

8. Paczkę z artykułami higienicznymi realizowaną za pośrednictwem Zakładu Karnego można otrzymać raz w miesiącu. Otrzymanie przez osadzonego paczki z odzieżą, obuwiem, przedmiotami osobistego użytku, lekarstwami, oraz kolejnej ze środkami higieny osobistej oraz tych paczek nierealizowanych za pośrednictwem Zakładu Karnego, wymaga uzyskania zgody Dyrektora Zakładu Karnego. Lekarstwa dostarczane do Zakładu Karnego powinny być oryginalne zapakowane i posiadać paragon lub fakturę ich zakupu.

9. Paczki higieniczne i inne, dostarczane poprzez pocztę, firmę kurierską lub wyspecjalizowaną w tej dziedzinie instytucję, nie mogą zawierać wyrobów tytoniowych.

10. Maksymalny wymiar paczki doręczonej do Zakładu Karnego nie może przekroczyć 30 cm x 50 cm x 50 cm.

11. Paczka może zawierać wyłącznie artykuły, na które osadzony uzyskał zgodę. Zgoda jest ważna do końca miesiąca następującego po miesiącu jej wydania. Wykaz artykułów umieszcza się wewnątrz paczki. Na opakowaniu należy określić rodzaj paczki.

12. Paczki przyjmowane są każdego dnia tygodnia w godzinach od 8.00 do 14.30.

13. Nie przyjmuje się paczek: w pierwszy dzień Nowego Roku, 6-go stycznia w święto Trzech Króli, drugi dzień Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia, 1-go i 3-go Maja, Boże Ciało, 15-go sierpnia, 1-go i 11-go listopada.

14. Prasa dostarczana do Zakładu Karnego nie może zawierać płyt CD, ani innych dołączonych przedmiotów (nie dotyczy prenumeraty). Nie będzie przyjmowana prasa zawierająca treści pornograficzne. Prasę należy dostarczać wraz z załączonym wykazem, w opakowaniu pozwalającym określić zawartość.

15. Zezwala się na dostarczanie w paczkach higienicznych i odzieżowych kart telefonicznych, znaczków pocztowych oraz zeszytów, papieru listowego, długopisów i kopert.

16. Osadzony może otrzymywać paczkę żywnościową raz w miesiącu.

 

Pouczenie dla zamawiającego paczkę:

 

1. Skazany, tymczasowo aresztowany i ukarany, zwany dalej „osadzonym” ma prawo otrzymywać paczkę żywnościową, zwaną dalej „paczką”, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks Karny Wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.) i w przepisach Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania i regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności.

2. Zamówienie na paczkę należy dostarczyć wyłącznie drogą pocztową na adres: Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA, ul. 17 Stycznia 28, 63-900 Rawicz, z dopiskiem „Kantyna”.

3. Zamówienie zostanie zrealizowane po pokryciu kosztów przygotowania paczki.

4. Koszty zamówienia złożonego przez osobę najbliższą podlegają wpłacie na konto punktu sprzedaży. Przesyłając zamówienie drogą pocztową należy dołączyć do niego dowód wpłaty.

5. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, środki pieniężne wpłacone na zrealizowanie paczki zostaną zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego przez punkt sprzedaży, zgodnie z niżej złożonym oświadczeniem, wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia.

6. Druk zamówienia w formie elektronicznej osoba najbliższa może pobrać ze strony internetowej MIGB MAZOVIA - https://igbmazovia.pl/nasze-branze/e-paczka-dla-osadzonych

7. Wykaz towarów wraz z cennikiem w formie elektronicznej osoba najbliższa może pobrać ze strony internetowej: MIGB MAZOVIA – https://igbmazovia.pl/nasze-branze/e-paczka-dla-osadzonych

 

W CZASIE OBOWIĄZYWANIA NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANU EPIDEMII, NIE MA MOŻLIWOŚCI ZAKUPU PACZKI BEZPOŚREDNIO PODCZAS REALIZACJI WIDZENIA.

 

 

 

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach i godzinach:

Poniedziałek: 7:00 - 17:00

Wtorek: 7:00 - 15:00

Środa: 7:00 - 15:00

Czwartek: 7:00 - 15:00

Piątek: 7:00 - 15:00

 

Udzielanie informacji o osobie pozbawionej wolności :

Zgodnie z art. 24 ust.4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie trybu składania oraz wzoru wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności informuję, iż Służba Więzienna udostępnia dane osobowe osoby pozbawionej wolności na pisemny i uzasadniony wniosek osoby najbliższej oraz za pisemną zgodą skazanego.

W związku z powyższym udzielenie informacji o zachowaniu skazanego, jego postępach w procesie resocjalizacji oraz pozostałych kwestiach dotyczących oddziaływań penitencjarnych poprzedzone będzie koniecznością sporządzenia przez osobę najbliższą pisemnego wniosku o udzielenie informacji każdorazowo przed rozmową z osoba uprawnioną do jej udzielenia, a także uzyskaniem zgody skazanego.

Wzory wniosku dostępne są u wychowawcy, na sali widzeń, bramie głównej oraz do pobrania na stronie internetowej http://www.sw.gov.pl/Data/Files/_public/zalacznik-nr-1-do-rozporzadzeni-ministra-sprawiedliwosci-10_143_965.pdf

Odstępstwem od wymogu uzyskania przedmiotowej zgody jest udzielenie ww. informacji rodzicom lub opiekunom prawnym w wypadku, gdy skazany nie jest jeszcze pełnoletni.

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego.

Rachunek sum depozytowych (wpłaty na konta osadzonych):

Zakład Karny, ul. 17 Stycznia 28, 63-900 Rawicz

91 1010 1469 0035 8013 9120 1000

W tytule wpłaty należy wpisać nazwisko, imię oraz imię ojca osadzonego.

 

Wpłat z tytułu należności za paczki, należy dokonywać na rachunek punktu obsługi paczek Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA, Zaklad Produkcyjny, ul. Cicha 8, 56-100 Wołów.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej