Widzenia odbywać się będą według następujących zasad:

1. Widzenie trwa 60 minut. W tym samym dniu skazanym udziela się tylko jednego widzenia (za zgodą Dyrektora jednostki widzenia przysługujące w miesiącu mogą być wykorzystane jednorazowo). Skazani o których mowa 87a kodeksu karnego wykonawczego – sprawujący stałą pieczę nad dzieckiem do lat 15 – mają prawo do dodatkowego widzenia z dzieckiem.

2. Widzenie odbywa się wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach.

3. Kąciki zabaw dla dzieci są otwarte.

4. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych na terenie zakładu karnego. Dopuszcza się również możliwość składania zamówienia na paczkę z żywnością i wyrobami tytoniowymi lub/oraz na paczkę z artykułami higienicznymi w sklepie na terenie zakładu,

5. Rejestracja osób ubiegających się o widzenie z osadzonym dokonywana jest telefonicznie każdego dnia roboczego w godzinach 10:00 - 12.00. Widzenia udziela się po telefonicznym umówieniu się odwiedzających, co najmniej 1 dzień roboczy przed widzeniem. Zarejestrować można tylko jedno widzenie, kolejne dopiero po realizacji poprzedniego.

Rejestracja odbywa się pod numerem telefonu:

- 65 546 85 23, 65 546 81 20 (skazani),

- 65 546 85 35 (tymczasowo aresztowani, ukarani)

6. Podczas rejestracji na widzenie, osoba rejestrująca się zobowiązana jest do podania imienia, nazwiska, stopnia pokrewieństwa z osadzonym, nr telefonu do kontaktu, liczbę osób niepełnoletnich, a także do podania informacji o rodzaju czy formie widzenia, które ma być zarejestrowane tj. widzenie dłuższe, widzenie łączone, bez dozoru funkcjonariusza lub inne. O udzielonym widzeniu, w przypadku osób skazanych i ukaranych, decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Zapisy na dany miesiąc rozpoczynają się od 20 dnia miesiąca poprzedzającego.

8. Widzenia dla osadzonych odbywają się w miejscach do tego przeznaczonych, w soboty i niedziele w godzinach od 8:00 do 14:50. Na żądanie osoby odwiedzającej widzenie ze skazanym odbywa się w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt ze skazanym. Osoby odwiedzające zgłaszają się na widzenie w ustalonym podczas rejestracji czasie.

9. Widzenia skazanych zakwalifikowanych jako stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu odbywają się w II niedzielę miesiąca oraz w poniedziałki, wtorki i piątki w godzinach od 7:10 do 14:50.

10. Widzenia dla ukaranych odbywają się w III niedzielę miesiąca oraz w poniedziałki, wtorki i piątki.

11. Nie udziela się widzeń: w pierwszy dzień Nowego Roku, w drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w drugi dzień Świat Bożego Narodzenia, 1-go i 3-go Maja, Boże Ciało, 15-go sierpnia, 1-go i 11-go Listopada, 6 stycznia w Święto Trzech Króli.

 

 

SPOSÓB PRZYJMOWANIA I WYDAWANIA PACZEK W ZAKŁADZIE KARNYM
W RAWICZU.

  

 1. Paczki dla osadzonych mogą być doręczane do ZK w Rawiczu bezpośrednio przez pocztę, firmę kurierską lub wyspecjalizowaną w tej dziedzinie instytucję, za wyjątkiem paczek  z żywnością i wyrobami tytoniowymi, które mogą być dostarczane wyłącznie za pośrednictwem Zakładu Karnego na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę. Formularz zamówienia oraz lista produktów są dostępne, za pośrednictwem strony internetowej: https://www.igbmazovia.pl
 2. Artykuły żywnościowe w formie paczki może zamawiać osadzony lub osoba najbliższa po uprzednim potwierdzeniu, że osadzony posiada uprawnienia do otrzymania paczki oraz w przypadku posiadania odpowiednich środków finansowych.
 3. W przypadku realizacji paczki żywnościowej przez skazanego wypełnia on formularz zamówienia na paczkę (obowiązuje cennik paczek) wraz z poleceniem przelewu do działu finansowego wykonania zlecenia.
 4.   Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych. W przypadku konieczności wytransportowania osadzonego paczkę przygotowuje się niezwłocznie,
  a jeśli nie jest to możliwe odstępuje się od przygotowania paczki.
 5. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący paczkę osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu pocztowego) wraz
  z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.
 6. Ciężar paczki żywnościowej nie podlega ograniczeniom wagowym, a jednocześnie skazany/tymczasowo aresztowany  ma prawo posiadać w celi mieszkalnej artykuły żywnościowe nie przekraczające 6 kg i 9 litrów napojów.
 7. Artykuły higieniczne może zamawiać osadzony lub inna osoba, po uprzednim potwierdzeniu, że osadzony posiada uprawnienia do otrzymania paczki. Osadzony może zamówić paczkę w przypadku posiadania odpowiednich środków finansowych.
 8. Artykuły higieniczne mogą być dostarczane osadzonym przebywającym w jednostce.
 9. Maksymalny wymiar paczki doręczonej do ZK nie może przekroczyć 30 cm x 50 cm x 50 cm.
 10. Paczka dostarczana do ZK podlega kontroli przed jej przyjęciem. Do kontroli wykorzystuje się urządzenia i środki techniczne, a także psy specjalne.
 11. Paczki higieniczne i inne dostarczane drogą pocztową lub firmę kurierską na bramę ZK nie mogą zawierać wyrobów tytoniowych.
 12. Paczka przed wydaniem osadzonemu jest kontrolowana. Kontroli (m. in. poprzez ich otwarcie, przelanie lub przesypanie do innego pojemnika) podlegają wszystkie artykuły i przedmioty znajdujące się w paczce.
 13. Paczkę z artykułami higienicznymi realizowaną za pośrednictwem Zakładu Karnego można otrzymać raz w miesiącu. Otrzymanie przez osadzonego paczki z odzieżą, obuwiem, przedmiotami osobistego użytku, lekarstwami oraz kolejnej ze środkami higieny osobistej oraz tych paczek nie realizowanych za pośrednictwem ZK wymaga uzyskania zgody Dyrektora ZK. Lekarstwa dostarczane do ZK muszą być oryginalnie zapakowane i posiadać paragon ich zakupu.
 14. Zgoda jest ważna do końca następnego miesiąca od jej wydania (np. zgody wydawane w miesiącu styczniu ważne są do końca lutego). Paczka może zawierać wyłącznie artykuły, na które osadzony uzyskał zgodę. Wykaz artykułów umieszcza się wewnątrz paczki. Na opakowaniu należy określić rodzaj paczki.
 15. Paczki odzieżowe wydaje się w magazynie, natomiast przesyłki z lekami
  w ambulatorium.
 16. Nie przyjmuje się paczek: w pierwszy dzień Nowego Roku, 6-go stycznia w święto Trzech Króli, drugi dzień Świąt Wielkanocnych i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, 1-go i 3-go Maja, Boże Ciało, 15-go sierpnia, 1-go i 11-go listopada.
 17. Prasa dostarczana do ZK nie może zawierać płyt CD ani innych dołączonych przedmiotów (nie dotyczy prenumeraty). Nie będzie przyjmowana prasa zawierająca treści pornograficzne. Prasę o łącznej wadze do 0,5 kg należy dostarczać wraz
  z załączonym wykazem, w opakowaniu pozwalającym określić zawartość.
 18. paczkach, o których mowa w art. 113a § 4 KKW nie łączy się razem odzieży, bielizny, obuwia i innych przedmiotów osobistego użytku ze środkami higieny lub lekami.
 19. Tymczasowo aresztowany może otrzymywać raz w miesiącu paczkę żywnościową
  w skład której wchodzą artykuły żywnościowe i wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem ZK. Tymczasowo aresztowany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie (wypełnia formularz zamówienia na paczkę) oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki (wraz z formularzem zamówienia kieruje do działu finansowego polecenie przelewu).
 20. Zamówienie może być złożone również przez osobę najbliższą.
 21. Tymczasowo aresztowany może za zgodą organu, do którego dyspozycji pozostaje oraz Dyrektora ZK korzystać z wyżywienia, środków leczniczych i higieny otrzymywanych spoza jednostki. Paczkę odzieżową można otrzymać po zatwierdzeniu listy z zawartością przez kwatermistrza oddziału penitencjarnego raz na kwartał, dodatkowa wymaga zgody Dyrektora Zakładu Karnego.
 22. Paczka zawierająca artykuły niezgodne z deklarowaną zawartością (np. artykuły żywnościowe w paczce odzieżowej) będą zwracane nadawcy na jego koszt.
 23. Paczka spoza jednostki musi spełniać następujące wymogi:

  a) wewnątrz paczki winien być umieszczony spis jej zawartości, a na opakowaniu wyraźne określenie rodzaju paczki,

  b) w paczce nie mogą znajdować się artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w sposób istotny ich substancji np. puszki, opakowania szklane, lub które uniemożliwiają ich ponowne zamkniecie.
 24. Osadzony ma obowiązek poinformowania bliskich o uzyskanych zgodach i pozwoleniach - administracja jednostki penitencjarnej nie udziela informacji o osobach osadzonych telefonicznie.
 25. W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną związaną z wirusem SARS –COV, przyjmowanie paczek nierealizowanych za pośrednictwem punktu sprzedaży przy Zakładzie Karnego w Rawiczu oaz prasy odbywa się przez firmy świadczące usługi pocztowe, kurierskie lub wyspecjalizowaną w tej dziedzinie instytucję.

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach i godzinach:

Poniedziałek: 7:00 - 17:00

Wtorek: 7:00 - 15:00

Środa: 7:00 - 15:00

Czwartek: 7:00 - 15:00

Piątek: 7:00 - 15:00

 

Udzielanie informacji o osobie pozbawionej wolności :

Na podstawie art. 24a ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 2470 ze zm.) oraz  wydanego na podstawie zawartego w nim upoważnienia - rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności (Dz. U. z 2023 roku, poz. 920) informuję, iż Służba Więzienna udostępnia dane osobowe osoby obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności na wniosek i w przypadku podmiotów innych niż wymienione w art. 24a ustawy, za pisemną zgodą osadzonego.

W związku z powyższym udzielenie informacji o zachowaniu skazanego, jego postępach w procesie resocjalizacji oraz pozostałych kwestiach dotyczących oddziaływań penitencjarnych, uazleżnione jest od złożenia przez osobę najbliższą pisemnego wniosku o udzielenie informacji, każdorazowo przed rozmową z osobą uprawnioną do jej udzielenia, a także uzyskaniem zgody osadoznego.

Wzory wniosku dostępne są u wychowawcy, w sali widzeń, bramie głównej oraz do pobrania na stronie internetowej:

Wniosek

 

Odstępstwem od wymogu uzyskania zgody osadzonego jest udzielenie ww. informacji rodzicom lub opiekunom prawnym w wypadku, gdy skazany nie jest jeszcze pełnoletni.

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego.

Rachunek sum depozytowych (wpłaty na konta osadzonych):

Zakład Karny, ul. 17 Stycznia 28, 63-900 Rawicz

91 1010 1469 0035 8013 9120 1000

W tytule wpłaty należy wpisać nazwisko, imię oraz imię ojca osadzonego.

 

Dla przelewów zagranicznych:

Kod Swift / BIC: NBPLPLPW

IBAN: PL 91 1010 1469 0035 8013 9120 1000

 

Wpłat z tytułu należności za paczki, należy dokonywać na rachunek punktu obsługi paczek Polskiej Grupy SW Przedsiębiorstwo Państwowe.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej