Warunki i zasady odbywania widzeń przez skazanych w Zakładzie Karnym w Przemyślu

 Widzenia odbywają się w godzinach od 8.00 do 15.00 w każdą środę, sobotę i niedzielę oraz w następujące dni świąteczne:

1 stycznia - Nowy Rok,

3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,

15 sierpnia- Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,

25 grudnia - I dzień Świąt Bożego Narodzenia.

Zgłoszenia na widzenie przyjmuje się od osób odwiedzających do godziny 14.00.

Widzenie trwa 60 minut. W tym samym dniu skazanemu udziela się tylko jednego widzenia. Za zgodą dyrektora zakładu karnego może wykorzystać jednorazowo przysługujące mu w danym miesiącu widzenia.

Widzenia skazanych podlegają nadzorowi administracji zakładu karnego, rozmowy skazanych w trakcie widzeń podlegają kontroli administracji zakładu karnego.

W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, chyba że dyrektor zakładu karnego, w uzasadnionych wypadkach, wyrazi zgodę na udział większej liczby osób. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

Skazani sprawujący stałą pieczę nad dzieckiem do lat 15 mają prawo do dodatkowego widzenia z dzieckiem.

Widzenie z osobą niebędącą członkiem rodziny lub inną osobą bliską, skazanym może otrzymać za zezwoleniem dyrektora zakładu karnego.

Widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza, w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt skazanego z osobą odwiedzającą, przy oddzielnym stoliku. Na żądanie osoby odwiedzającej widzenie odbywa się w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt ze skazanym.

Skazanemu korzystającemu z widzenia, w uzasadnionych przypadkach dyrektor może zezwolić na przedłużenie czasu jego trwania lub na udzielenie widzenia z większą liczbą osób odwiedzających.

W czasie widzenia zezwala sie na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego (w kantynie). Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostaną spożyte w czasie widzenia przekazuje się osobie odwiedzającej.

Podczas widzenia zabrania się palenie tytoniu oraz przekazywania jakichkolwiek przedmiotów i artykułów bez konsultacji z prowadzącym widzenie.

W razie naruszenia przez skazanego lub osobę odwiedzającą ustalonych zasad odbywania widzeń, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem. 

 

Warunki i zasady odbywania widzeń przez tymczasowo aresztowanych w Zakładzie Karnym w Przemyślu

 Widzenia odbywają się w w godzinach od 8.00 do 15.00 w każdą środę, sobotę i niedzielę oraz w następujące dni świąteczne:

1 stycznia - Nowy Rok, 

3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,

15 sierpnia- Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,

25 grudnia - I dzień Świąt Bożego Narodzenia.

Zgłoszenia na widzenie przyjmuje się od osób odwiedzających do godziny 14.00.

Tymczasowo aresztowany może uzyskać widzenie po wydaniu zarządzenia o zgodzie na widzenie przez organ do którego dyspozycji pozostaje. W wypadku gdy tymczasowo aresztowany pozostaje do dyspozycji kilku organów, wymagana jest zgoda na widzenie każdego z nich, chyba że organy te zarządzą inaczej.

Tymczasowo aresztowany, z zastrzeżeniem art. 217 § 1b Kodeksu karnego wykonawczego, ma prawo do co najmniej jednego widzenia w miesiącu z osobą najbliższą.

Odmowa wyrażenia zgody na widzenie, o którym mowa w 217 § 1a Kodeksu karnego wykonawczego, może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że widzenie zostanie wykorzystane w celu bezprawnego utrudnienia postępowania karnego lub do popełnienia przestępstwa, w szczególności podżegania do przestępstwa.

Na zarządzenie o odmowie wyrażenia zgody na widzenie tymczasowo aresztowanego z osobą najbliższą, tymczasowo aresztowanemu oraz ubiegającej się o widzenie osobie dla niego najbliższej przysługuje zażalenie do sądu, do którego dyspozycji pozostaje tymczasowo aresztowany. Zażalenie na zarządzenie prokuratora rozpoznaje prokurator nadrzędny.

W razie utrzymania w mocy zaskarżonego zarządzenia o odmowie wyrażenia zgody na widzenie, wniesienie zażalenia na zarządzenie o odmowie wyrażenia zgody na widzenie tymczasowo aresztowanego z tą samą osobą, wydane w ciągu trzech miesięcy od wydania utrzymanego w mocy zarządzenia, jest niedopuszczalne.

Małoletni może uzyskać zgodę na widzenie z tymczasowo aresztowanym na wniosek przedstawiciela ustawowego.

Małoletni do lat 15 korzysta z widzenia z tymczasowo aresztowanym pod opieką pozostającego na wolności przedstawiciela ustawowego lub pełnoletniej osoby najbliższej, a w razie gdy uprawniony do opieki nad małoletnim podczas widzenia nie uzyskał zgody na widzenie, nie chce lub nie może z niego skorzystać - pod opieką funkcjonariusza lub pracownika aresztu śledczego wyznaczonego przez dyrektora aresztu śledczego.".

Widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza Służby Więziennej, w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt tymczasowo aresztowanego z osoba odwiedzającą.

Organ do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, może zezwolić na udzielenie widzenia w sposób inny niż określony w punkcie Nr 10.

Widzenie trwa 60 minut.

W uzasadnionych przypadkach dyrektor może indywidualnie zezwolić na przedłużenie widzenia lub udzielenie tymczasowo aresztowanemu więcej niż jednego widzenia w tym samy dniu.

W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich posiadających wymaganą zgodę na widzenie nie podlega ograniczeniu, z tym, że osoby do lat 15 mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich posiadających zgodę na widzenie.

W razie udzielenia widzenie w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt tymczasowo aresztowanego z osobą odwiedzającą, tymczasowo aresztowany może spożywać artykuły żywnościowe i napoje zakupione przez osobę odwiedzającą na terenie zakładu karnego (w kantynie). Zabrania się palenia tytoniu oraz przekazywania tymczasowo aresztowanemu jakichkolwiek rzeczy.

W razie naruszenia przez tymczasowo aresztowanego lub osobę odwiedzającą ustalonych zasad odbywania widzeń może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.   

Uprzejmie informujemy wszystkie osoby odwiedzające, że widzenia w pierwszej kolejności udzielane są kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach) oraz powyżej 75 roku życia.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD REALIZACJI PACZEK DLA OSADZONYCH

Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

1. Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej realizowane przez osobę najbliższą dla skazanego składane jest bezpośrednio do podmiotu (punkty sprzedaży) przygotowującego paczkę. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia skazanego z osobą najbliższą w jednostce penitencjarnej lub przesłane bezpośrednio do tego podmiotu wraz z dowodem wpłaty.

Zakład Karny w Przemyślu
ul. Rokitniańska 1
37-700 Przemyśl

z dopiskiem: ZAMÓWIENIE NA PACZKĘ

2. Przy zamówieniu drogą pocztową należy dokonać wpłaty na nr konta:

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 31 1130 1017 0020 1458 9320 0095

W tytule przelewu/przekazu należy wpisać:

nazwisko, imię oraz imię ojca adresata paczki

Bliższych informacji na temat etapu realizacji wpłaty na poczet zamówionej paczki można uzyskać pod numerem telefonu: 664 537 141 w godz.: 8-16.

3. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży Zakładu Karnego w Przemyślu. Formularz zamówienia oraz lista produktów są do pobrania poniżej:

Wykaz artykułów żywnościowych dostępnych w kantynie w Zakładzie Karnym w Przemyślu

Formularz zamówienia

4. Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży są również dostępne:

a) w punkcie sprzedaży,

b) w biurze przepustek,

c) w poczekalni dla osób odwiedzających,

d) w sali widzeń.

5. Zamówienie od osoby najbliższej dla skazanego może być przyjęte do realizacji przez punkt sprzedaży, po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki.

6. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych.

7. Środki pieniężne wpłacane na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

8. Realizując zamówienie na paczkę żywnościową nalezy mieć na uwadze wytyczne wynikające z art. 110A § kkw (skazany ma prawo posiadać w celi artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg). Skazany może również posiadać w celi mieszkalnej 9 litrów napojów.

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 08:00-15:30
Wtorek: 08:00-15:30
Środa: 08:00-16:30
Czwartek: 08:00-15:30
Piątek: 08:00-15:30

NBP O/O Rzeszów

3-go Maja 12

Rzeszów

09 1010 1528 0013 1313 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej