Zasady udzielania widzeń


1. Dni i godziny udzielania widzeń: Widzenia dla skazanych odbywają się w niedziele w godzinach od 8.30 do 16.00 oraz w poniedziałki w godzinach od 10:30 do 17:30 - z zastrzeżeniem, że widzenia dla skazanych zatrudnionych na pierwszą zmianę oraz w systemie jednozmianowym odbywają się od 14.30 do 17.30, a dla skazanych zatrudnionych na drugą zmianę od 10.30 do 13.30.

2. Widzenia są również udzielane w każdy drugi dzień Świąt Wielkanocnych i każdy drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. W pozostałe dni wolne od pracy, przypadające w niedziele lub poniedziałki, tj.: 1 stycznia, 6 stycznia, 1 maja, 3 maja, 15 sierpnia, 1 listopada, 11 listopada oraz pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych, Zielone Świątki, Boże Ciało i pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia, widzenia nie są udzielane.
3. Rejestracja osób ubiegających się o udzielenie widzenia prowadzona jest w niedziele w godzinach od 7.30 do 14.30 oraz w poniedziałki w godzinach 10:00 do 16:00
4. Zabrania się wnoszenia na teren zakładu karnego broni, środków łączności, środków odurzających, psychotropowych, alkoholu i wyrobów tytoniowych.

 

W Zakładzie Karnym w Potulicach funkcjonariusze odpowiedzialni za udzielanie widzeń, realizują w pierwszej kolejności widzenia osadzonym odwiedzanym przez dorosłych, którym towarzyszą dzieci do lat 3. Funkcjonariusze odpowiedzialni za udzielanie widzeń również realizują wytyczne dotyczące uprzywilejowanych osób oczekujących w kolejce na widzenia, tj. kobiet w zaawansowanej ciąży, niepełnosprawnych ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszających się na wózku lub o kulach) oraz osób powyżej 75 roku życia.

  

  

 

 

 

Zasady dotyczące przesyłania paczek i korespondencji:

Paczki dla osadzonych oraz korespondencję należy przesyłać podając dane osadzonego oraz adres:

(imię i nazwisko, imię ojca)

Zakład Karny w Potulicach

Al. Parkowa 1

89 - 120 Potulice

Z uwagi na konieczność właściwej realizacji dyspozycji wynikającej z art. 110 a oraz 113 a § 4 i 5 KKW, a w szczególności zapobiegania przedostawaniu się na teren jednostki przedmiotów, których osadzeni nie mogą posiadać w celi mieszkalnej oraz które nie mogą być przechowywane na terenie zakładu karnego wprowadza się następujące ZASADY DOTYCZĄCE PRZESYŁANIA PACZEK innych niż żywnościowe:

1. Wprowadza się trzy następujące rodzaje paczek przesyłanych z zewnątrz:

1) paczkę higieniczno-odzieżową, w której można otrzymać odzież, obuwie, bieliznę i artykuły higieniczne,

2) paczkę ze sprzętem technicznym, w której można otrzymać sprzęt techniczny m.in. sprzęt rtv, płyty CD i DVD, kasety, baterie, czajniki, zegarki itp.,

3) tzw. ,,paczkę inną”, w której można otrzymać artykuły papiernicze, piśmienne, prasę oraz artykuły do prowadzenia korespondencji.

2. Paczki, o których mowa w pkt. 1 mogą być dostarczane w następujący sposób:

1) Przesyłane za pośrednictwem operatora pocztowego.

2) Przywiezione bezpośrednio przez nadawcę, z zastrzeżeniem, że może to nastąpić w dni powszednie w godz. od 7.30 do 14.00 oraz w niedziele w czasie trwania widzeń. Warunkiem przyjęcia paczki przekazanej bezpośrednio przez nadawcę jest spełnienie wszystkich wymogów obowiązujących w przypadku nadawania paczek w urzędach pocztowych, w szczególności umieszczenia przesyłanych przedmiotów w opakowaniu kartonowym lub w kopercie bąbelkowej.

3) Poprzez przesłanie zamówienia do MIGB MAZOVIA oddział w Potulicach, dokonanie opłaty za paczkę, która zostanie przygotowywana przez MIGB MAZOVIA, zgodnie z treścią zatwierdzonego zezwolenia oraz złożonym zamówieniem.

4) W trakcie widzeń poprzez zamówienie w MIGB MAZOVIA oddział w Potulicach i opłacenie paczki, która zostanie przygotowywana przez MIGB MAZOVIA, zgodnie z treścią zatwierdzonego zezwolenia oraz złożonym zamówieniem.

3. Otrzymanie paczek, o których mowa w pkt. 1, możliwe jest wyłącznie za zezwoleniem Dyrektora, zgodnie z zasadami określonymi w instrukcji dla nadawcy paczki, znajdującej się na zezwoleniu.

4. Skazany zobowiązany jest przesłać zezwolenie na otrzymanie paczki osobie wskazanej w zgłoszeniu lub w przypadku paczki realizowanej za pośrednictwem MIGB MAZOVIA oddział w Potulicach może ją również przekazać na widzeniu osobie odwiedzającej, wskazanej w zezwoleniu. W przypadku niezgodności zawartości paczki lub danych nadawcy z informacjami zawartymi w zezwoleniu paczka zostanie odesłana na koszt osadzonego do nadawcy.

5. Nie dopuszcza się łączenia w jednym opakowaniu zawartości paczek higieniczno-odzieżowych, paczek ze sprzętem technicznym oraz tzw. paczki „innej”. Każda z ww. paczek stanowić winna odrębnie opakowaną przesyłkę. W przypadku nieprzestrzegania ww. zasady paczka będzie odsyłana na koszt osadzonego do nadawcy. Zabrania się również przesyłania przedtmiotów, o których mowa w art. 113 § 3 i 4 kkw, wymagających wydania zezwolenia na paczkę, w korespondencji listowej.

6. Zezwolenie na otrzymanie paczki, o której mowa w pkt. 1, wydane w Zakładzie Karnym w Potulicach winno zostać zrealizowane w ciągu 30 dni od daty wydania zezwolenia. Za datę realizacji przyjmuje się dzień nadania przesyłki lub w przypadku niekorzystania z usług pocztowych – dzień bezpośredniego dostarczenia przesyłki do Zakładu Karnego w Potulicach. Wielkość paczki nie może przekraczać wymiarów: 50 cm x 60 cm x 70 cm.

7. W przypadku ustalenia występowania w paczce środków odurzających dane osoby wskazanej jako nadawca paczki, przekazane zostaną Policji z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomani, podlegającego karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Zasady realizacji zamówienia paczki żywnościowej:

1. Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki.

2. Zamówienie będzie mogło być również złożone przez osobę najbliższą – uprawnioną do widzeń, tylko skazanemu, który posiada uprawnienie do otrzymania paczki.

3. Ciężar art. żywnościowych otrzymywanych w paczkach żywnościowych musi być dostosowany do maksymalnego ciężaru żywności posiadanej przez osadzonego w celi mieszkalnej, tj. zgodnie z art. 110 a § 1 kkw, nie może przekraczać 6 kilogramów - łącznie z posiadanymi już w celi mieszkalnej.

4. Uprawnienia do otrzymania paczki żywnościowej realizować można tylko za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie jednostki.

5. Przedsiębiorstwo prowadzące punkt sprzedaży sporządza paczkę zawierającą zamówione artykuły na podstawie treści złożonego zamówienia. Paczki żywnościowe są przekazywane osadzonym nie później niż 5 dni roboczych od dnia złożenia formularza zamówienia i dokonania wpłaty na konto MIGB MAZOVIA. Dokumenty te osoby zamawiające paczkę żywnościową dla osadzonego winny składać:

- w punkcie sprzedaży (na sali widzeń),

- drogą pocztową lub w formie elektronicznej.

6. Procedura zamawiania paczki:

a) Należy wypełnić formularz zamówienia na paczkę wpisując odpowiednie dane osobowe oraz produkty, które mają znaleźć się w paczce, korzystając z listy produktów zawierającej ceny brutto oraz gramaturę towarów,

b) Wpłaty należy dokonywać na rzecz instytucji realizującej zamówienie przekazem pocztowym lub przelewem na nr konta:

MIGB MAZOVIA

52 1130 1017 0020 1458 9320 0105

dla przelewów zagranicznych

PL 52 1130 1017 0020 1458 9320 0105 nr SWIFT: GOSKPLPW

prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego

Tytuł przekazu lub przelewu winien zawierać:

imię, nazwisko, imię ojca skazanego oraz datę jego urodzenia,

jednostkę penitencjarną, w której przebywa osadzony

Przykład: Jan Kowalski s. Kazimierza, 01.01.1990 r., Zakład Karny w Potulicach.

c) Formularze zamówienia wraz z listą zamówionych produktów (zawierająca ich cenę i wagę) należy przesłać wraz z dowodem wpłaty do MIGB MAZOVIA. Można to wykonać w następujący sposób:

- wysyłając zeskanowane dokumenty na adres e-mail: kantyna-zk.potulice@igbmazovia.pl

- wysłać drogą pocztową na adres:

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia o/Potulice

Al. Parkowa 1

89 – 120 Potulice

7. Paczka realizowana w drodze zamówienia przez punkt sprzedaży MIGB MAZOVIA, po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do jej otrzymania jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.

8. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z powodów niezależnych od MIGB MAZOVIA przekazywane są niezwłocznie przez MIGB MAZOVIA osobie, która paczkę opłaciła( w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego)

9. W przypadku wątpliwości i problemów w zakresie realizacji paczek przez Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej Mazovia o/Potulice, ewentualne sprawy należy zgłaszać do tej instytucji pod numerem (52) 5874 343

 

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 7.00-17.00

Wtorek: 7.00-15.00

Środa: 7.00-15.00

Czwartek: 7.00-15.00

Piątek: 7.00-15.00

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu

Al. Parkowa 1

89 - 120 Potulice

90113010750002613387200004

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej