Administracja Zakładu Karnego w Płocku informuje, że w dniu 22 kwietnia 2019 roku kantyna nie będzie czynna.

Dni, godziny, miejsce i porządek przeprowadzania widzeń dla osadzonych

 1. Widzenia dla osadzonych odbywają się przez cztery dni w tygodniu: w poniedziałki, wtorki, środy i niedziele oraz w następujące dni ustawowo wolne od pracy:
 1. drugi dzień Świąt Wielkanocnych;
 2. 3 maja – Święto Narodowe Konstytucji Trzeciego Maja;
 3. 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości;
 4. 26 grudnia – drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia.
 1. W dni świąteczne inne niż wymienione w ust. 1 widzenia nie są udzielane.
 2. Widzenia dla osadzonych odbywają się w godzinach od 800 do 1500, według następujących zasad:
  1. w poniedziałek dla osadzonych, których nazwiska rozpoczynają się na litery od „A” do „J”,
  2. we wtorek dla osadzonych, których nazwiska rozpoczynają się na litery od „K” do „O”,
  3. w środę dla osadzonych, których, nazwiska rozpoczynają się na litery od „P” do „Ż”.
 3. W niedzielę i w dni ustawowo wolne od pracy w godz. od 800 do 1500 z widzeń mogą  korzystać osadzeni:
   1. których nazwiska rozpoczynają się na litery od „A” do „Ł”-  w dni nieparzyste,
   2. których nazwiska rozpoczynają się na litery od „M” do „Ż” - w dni  parzyste.
 4. Dla zapewnienia realizacji widzenia w pełnym wymiarze czasowym osoby odwiedzające powinny zgłosić się do zakładu odpowiednio wcześniej, tj. do godziny:
   1. 1245 przy widzeniu 60 minutowym
   2. 1215 przy widzeniu 90 minutowym
   3. 1145 przy widzeniu 120 minutowym
   4. 1045 przy widzeniu 180 minutowym
   5. 1300 przy widzeniu udzielanym w niedzielę i w dni ustawo wolne od pracy
 5. Osoby odwiedzające, które nie będą się stosowały do przedstawionych zaleceń, nie skorzystają          z widzeń w wymiarze dłuższym, niż 60 minut.
 6. Osoby przybyłe w celu uzyskania widzenia wpuszczane są na teren zakładu od godziny 745 w grupach maksymalnie pięcioosobowych.
 7. Na terenie zakładu osoby odwiedzające obsługiwane są  pojedynczo, a następnie oczekują na zrealizowanie widzenia w poczekalni, skąd doprowadzane są przez wyznaczonego funkcjonariusza do sali widzeń.
 8. Jednorazowo widzenia udzielane są w liczbie nie większej niż dla 21 osadzonych (we wszystkich pomieszczeniach sali widzeń). Przekroczenie tego limitu jest niedopuszczalne.
 9. W przypadku dużej liczby osób chętnych do odbycia widzenia, czas oczekiwania na widzenie może się wydłużyć, a w sytuacjach wyjątkowych widzenie może nie być zrealizowane w danym dniu.
 10. Widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej, udzielane są, co do zasady, w wymiarze czasowym 60 minut. W uzasadnionych przypadkach czas widzenia może być wydłużony.
 11. Widzenia, o których mowa w ust. 10, realizowane są w godzinach od 815 do 915, od 945 do 1045, od 1115, do 1215 ,  od 1245 do 1345.
 12. Osoby odwiedzające, zainteresowane odbyciem widzenia, o którym mowa w ust. 10, winny zgłosić się do zakładu odpowiednio wcześniej, aby wejść na jego teren do  godziny:
   1. 800 przy widzeniu rozpoczynającym się od godz. 815;
   2. 915 przy widzeniu rozpoczynającym się od godz. 930;
   3. 1030 przy widzeniu rozpoczynającym się od godz. 1045;
   4. 1145 przy widzeniu rozpoczynającym się od godz. 1200,
   5. 1300 przy widzeniu rozpoczynającym się od godz. 1315.
 13. W okresie 7 dni poprzedzających Święta Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy, widzenia  będą udzielane  tylko w  wymiarze 60 minut.
 14. W niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy widzenia realizowane są w wymiarze 60 minut. W uzasadnionych, indywidualnych przypadkach, za zgodą Dyrektora, czas widzenia może zostać wydłużony.
 15. Widzenia na terenie zakładu odbywają się w specjalnie do tego celu przygotowanych pomieszczeniach. W uzasadnionym przypadku dopuszcza się możliwość zorganizowania  widzeń w  innym miejscu.
 16. Osadzony w trakcie widzenia może przekazać osobie odwiedzającej przedmioty, wyłącznie za zgodą  Dyrektora.
 17. Skazanym uczącym się lub pracującym widzenia udzielane są w czasie  niekolidującym z czasem trwających zajęć w szkole lub zajęć na kursach zawodowych oraz czasem wykonywanej pracy, chyba, że jest ona wykonywana na własny rachunek. Skazanemu, który nie uczestniczy w programowych zajęciach lekcyjnych z przyczyn niezależnych od zakładu karnego,  nie będzie udzielane w tym dniu widzenie. 
 18. Skazanym zatrudnionym odpłatnie poza terenem zakładu oraz zatrudnionym odpłatnie na terenie zakładu karnego, widzenia udzielane są we wszystkie niedziele i wyznaczone dniu ustawowo wolne od pracy bez podziału na litery.
 19. W szczególnie uzasadnionych przypadkach widzenie z osadzonym może być udzielone w innym dniu, niż ustalony w niniejszym porządku.
 20. W czasie  trwania widzeń – z wyjątkiem widzeń uniemożliwiających bezpośredni kontakt  z osobą odwiedzającą – umożliwia się zakup artykułów żywnościowych do bieżącej konsumpcji. Zakupu może dokonać tylko osoba odwiedzająca. Nieskonsumowane artykuły żywnościowe osoba odwiedzająca zabiera ze sobą.
 21. Porządek przeprowadzania widzeń określa załącznik nr  5.
 22. Warunki, dni, godziny i miejsce realizacji kontaktów osadzonych z rodzinami i innymi osobami bliskimi za pośrednictwem komunikatora internetowego ,,Skype” oraz korzystania ze stanowiska komputerowego z dostępem do serwisu biura informacji publicznych - BIP określa załącznik nr 6.

 

KOMUNIKAT

Administracja Zakładu Karnego w Płocku informuje, że widzenia na terenie jednostki w pierwszej kolejności są udzielane :

- kobietom w zaawansowanej ciąży,

- osobom dorosłym, będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci do lat 3,

- osobom niepełnosprawnym z widoczną dysfunkcją ruchu tj. poruszających się na wózkach inwalidzkich lub poruszających się o kulach,

- osobom powyżej 75 roku życia.

 

Wyciąg z Porządku wewnętrznego dla Zakładu Karnego w Płocku dla osadzonych dotyczący zasad otrzymywania paczek :

Rozdział XV Sposób realizacji prawa osadzonych do otrzymywania paczek, o których mowa w art. 113 a § 4 kkw

 1. Zgodnie z art. 113 a § 4 kodeksu skazany może za zezwoleniem Dyrektora otrzymywać paczki z niezbędną odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny, a po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza – również z lekami.
 2. W zakładzie obowiązują dwa rodzaje talonów. Wydanie talonu odzieżowo - higienicznego oraz zdrowotnego wymaga uprzedniej zgody Dyrektora, wyrażonej na prośbę skazanego. Prośba powinna zawierać spis artykułów, a w przypadku talonów zdrowotnych spis leków oraz ilości ich opakowań. Przy podejmowaniu decyzji o wydaniu talonu, będzie brana pod uwagę ilość rzeczy znajdujących się aktualnie w depozycie osadzonego.
 3. Skazani przekazują prośby o wydanie talonu do funkcjonariuszy pełniących funkcję w ramach OP, którzy zgodnie z właściwością kierują je do działu odpowiedzialnego za jego wydanie.
 4. Ciężar paczki odzieżowo – higienicznej nie może przekraczać, wraz z opakowaniem 5kg. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor może zezwolić na zwiększenie ciężaru paczki. Ciężar paczki będzie wówczas uzależniony od posiadanej ilości odzieży  w depozycie. 
 5. Zawartość paczki zdrowotnej opiniuje lekarz. Paczka może zawierać jedynie leki zawarte w wykazie leków, dostępne w wolnej sprzedaży, w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach; muszą one posiadać aktualną datę ważności. Ciężar paczki nie może przekraczać, wraz z opakowaniem 0,5 kg. Paczka, przed wydaniem skazanemu, podlega dodatkowo kontroli przez lekarza, który ustala sposób wydawania leków. W paczkach zdrowotnych nie wolno przesyłać odżywek i anabolików.
 6. Paczki odzieżowo – higieniczne oraz paczki z lekami przyjmowane są do zakładu na podstawie wydanego przez administrację ZK Płock  talonu:
   1. Talon odzieżowo - higieniczny z artykułami, o których mowa w ust. 1 można zrealizować wyłącznie  w kantynie zakładu karnego  w dni  udzielania widzeń – od godz. 800 do 1500;
   2. Przesyłane za pośrednictwem publicznego operatora publicznego lub osobę zainteresowaną  codziennie  – od godz. 800 do 1500 .
 7. Do zakładu nie będą przyjmowane paczki, jeśli:
   1. zostały dostarczone w dni nieprzewidziane do ich przyjmowania lub po godzinach, które zostały przewidziane do ich przyjmowania;
   2. nie są właściwie opakowane i zaadresowane oraz nie naklejono na nie w widocznym miejscu talonu, stanowiącego podstawę przyjęcia paczki do zakładu lub nie umieszczono
    w nich spisu zawartości;
   3. w wyniku kontroli stwierdzono, że zawierają artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości, a także środki łączności oraz przedmioty                 i dokumenty, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa w zakładzie karnym;
   4. ich adresatem są osadzeni nieprzebywający aktualnie w zakładzie;
   5. posiadają uszkodzenia, świadczące o naruszeniu jej zawartości;
   6. nie wskazano  nadawcy;
   7. ich waga przekracza 5 kg;
   8. ilość odzieży własnej osadzonego  w magazynie przekroczy 30 kg.
   9. wymiar paczki wraz z opakowaniem przekracza wymiary : 50 cm x 50 cm x 30 cm (z wyłączeniem odbiorników TV ).
 8. Paczki odzieżowo – higieniczne, zawierające rzeczy, na których otrzymanie osadzony nie posiadał zezwolenia lub zawierające artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach, utrudniających kontrolę ich zawartości,  a także środki łączności oraz przedmioty i dokumenty, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa w zakładzie karnym,  nie zostaną osadzonemu wydane.
 9. Paczki odzieżowo – higieniczne, w których nie umieszczono spisu jej zawartości, będą odsyłane do nadawcy na jego koszt lub na koszt osadzonego. W szczególnie uzasadnionym przypadku, na prośbę osadzonego, paczka może być odesłana na koszt zakładu.
 10. Przedmioty zatrzymane po kontroli cel mieszkalnych, korespondencji i paczek, których właściciel nie zostanie ustalony, będą komisyjnie zniszczone lub przekazane organizacjom lub instytucjom, świadczącym pomoc osobom potrzebującym.

 

XVI. Sposób zamawiania i  otrzymywania paczek żywnościowych:

 1. Osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe, zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Waga paczki nie może przekraczać ustalonego limitu wagowego.
 2. Osadzony otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz pokryciu kosztów przygotowania paczki.
 3. Zamówienie może być złożone także przez osobę najbliższą dla osadzonego.
 4. Uprawnienie, o którym mowa powyżej, realizowane jest poprzez złożenie zamówienia na otrzymanie paczki żywnościowej, które należy sporządzić na stosownym formularzu, zgodnie z obowiązującym wzorem opracowanym przez zakład.
 5. Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych do sprzedaży w kantynie zakładu są dostępne dla osadzonych u oddziałowego lub wychowawcy.
 6. Dodatkowo lista produktów dostępnych do sprzedaży w kantynie zakładu udostępniana jest na tablicy ogłoszeń w każdym oddziale mieszkalnym.
 7. Zamówienia oraz lista produktów dostępnych do sprzedaży w kantynie zakładu dla osób, o których mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału, są dostępne:
 1. w kantynie zakładu;
 2. w biurze przepustek;
 3. w poczekalni dla osób odwiedzających;
 4. w sali widzeń;
 5. na stronie  internetowej zakładu.
 1. Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej złożone na piśmie przez osadzonego wykonuje się zgodnie z procedurami obowiązującymi podczas realizacji zakupów artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych oraz przedmiotów dopuszczonych do sprzedaży w zakładzie (rozdział XIII porządku) biorąc pod uwagę dopuszczalny ciężar art. żywnościowych w celi mieszkalnej przypadający na jednego osadzonego.
 2. Osadzony, składając zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej, zobowiązany jest do uwzględnienia możliwości przechowywania zakupionych lub dostarczonych rzeczy w warunkach określonych w rozdziałach VIII i IX niniejszego porządku.
 3. Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej, realizowane przez osobę najbliższą dla osadzonego, składane jest bezpośrednio do kantyny w trakcie widzenia z osadzonym lub przesyłane bezpośrednio do kantyny.
 4. Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej należy sporządzić na podstawie listy produktów dostępnych do sprzedaży w kantynie zakładu.
 5. Osadzony, składając zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej, zobowiązany jest do:
   1. wypełnienia formularza zamówienia oraz formularza prośby o dokonanie potrącenia
    ze środków finansowych, jakie posiada do dyspozycji, wskazanej przez niego kwoty oraz wykonania przelewu tych środków tytułem opłaty zamówienia na paczkę, na  wskazany nr konta bankowego;
   2. przekazania, wychowawcy oddziału lub oddziałowemu nie później niż do godziny 1000 w dni robocze, wypełnionych formularzy, które zobowiązany jest podpisać w obecności wychowawcy.
 6. Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej, złożone przez osobę najbliższą dla osadzonego, może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu, że:
   1. osadzony posiada uprawnienie do otrzymania paczki;
   2. osoba składająca zamówienie odnotowana jest w systemie informatycznym zakładu jako osoba najbliższa dla osadzonego;
   3. zamówienie zostało prawidłowo opłacone. Koszty zamówienia mogą być pokryte w trakcie składania zamówienia bezpośrednio w punkcie sprzedaży, tj. kantynie zakładu lub wpłacone na  konto punktu sprzedaży.
 7. Czas dostarczenia paczki żywnościowej osadzonemu od dnia złożenia zamówienia i prawidłowego pokrycia kosztów przygotowania paczki nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych.
 8. W przypadku konieczności wytransportowania osadzonego, paczkę przygotowuje się  niezwłocznie,   a jeżeli nie jest to możliwe, odstępuje od przygotowania paczki.
 9. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący paczkę osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia. 

KOMUNIKAT

W związku ze zmianami do Kodeksu karnego wykonawczego od 1 lipca 2015 roku, zgodnie z art.113a  § 3, skazany będzie miał prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany będzie otrzymywał paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie będzie mogło być również złożone przez osobę najbliższą

 

Dyrektor Zakładu Karnego w Płocku i jego zastepcy przyjmują interesantów w sprawach skarg, próśb i wniosków codziennie w godzinach urzędowania (od godz.8.00 do godz. 16.00) oraz w poniedziałki do godz. 17.00

NBP o/o Warszawa

 

Warszawa

59 1010 1010 0004 0413 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej