Zasady udzielania widzeń obowiązujące od 28.03.2022 r.

 1. Łączna liczba osób odwiedzających nie może przekroczyć trzech (tj. maksymalnie 1 osoba dorosła i dwoje dzieci lub dwie osoby dorosłe i jedno dziecko),
 2. Widzenia udzielane są zgodnie z limitem określonym w art. 90pkt. 6, 91 pkt. 8, i art. 92 pkt. 10 kkw,
 3. Odstępuje się od stosowania zabezpieczeń uniemożliwiających bezpośredni kontakt, które dotychczas obowiązywały,
 4. Nie udziela się widzeń w formie nagród i ulg,
 5. Widzenia nie podlegają łączeniu,
 6. Kąciki do zabaw dla dzieci pozostają zamknięte, a ich wyposażenie zabezpieczone,
 7. W trakcie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego,
 8. W trakcie widzenia osoby odwiedzające oraz osadzeni zobowiązani są do dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem widzenia,
 9. Przed rozpoczęciem widzenia obowiązuje obligatoryjny pomiar temperatury osób odwiedzających i osadzonych,
 10. Po zakończeniu widzenia stoliki poddaje się dezynfekcji,
 11. Zgłoszenie rodzin oraz osób bliskich na widzenie odbywa się za pomocą rejestracji mailowej lub telefonicznej.

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem 413576656 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem widzenia_zk_pinczow@sw.gov.pl, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-10:00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

Widzenia udzielane są w dniach i godzinach:

Niedziela i święta 08:30-15:30,

Poniedziałek 08:30-15:30,

Wtorek 10:30-17:30.

 

Częstotliwość, terminy, miejsce i sposób dokonywania zakupów artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych oraz

przedmiotów dopuszczonych do sprzedaży w zakładzie karnym

1. Artykuły żywnościowe, wyroby tytoniowe oraz inne artykuły dopuszczone do sprzedaży w Zakładzie Karnym w Pińczowie

wydawane są osadzonym w oddziałach mieszkalnych do cel, na podstawie zamówień złożonych wcześniej na paragonie

( tzw. ''zapiska'' ). Zamówienie realizowane będzie zgodnie z kolejnością zapisanych na paragonie artykułów wyłącznie

do wagi 6 kg brutto ( tj. łącznie z opakowaniami ) i do 9 litrów napojów.

2. Osadzonym przyjętym z wolności do zakładu karnego umożliwia się dokonanie pierwszego zakupu nie później niż 3 – go dnia

roboczego od przyjęcia do zakładu. Powyższe postanowienie nie dotyczy osadzonych przybywających z transportu.

3. Dostarczanie osadzonym egzemplarzy paragonów na składanie zamówień odbywa się w następujących terminach :

a. od 2 do 3 dnia danego miesiąca,

b. od 12 do 13 dnia danego miesiąca,

c. od 22 do 23 dnia danego miesiąca.

4. Następnego dnia od dostarczenia paragonów na zamówienia, przy śniadaniu zbierane są zamówienia osadzonych.

Nie przekazanie kartki z zamówieniem przy śniadaniu będzie traktowane jako rezygnacja z zakupów. Składając zamówienie

osadzony zobowiązany jest szczegółowo określić artykuły, które chce zakupić tj. podając nazwę, gramaturę i rodzaj artykułów.

5. Zakupy dla osadzonych odbywają się ze środków osadzonego pozostających do jego dyspozycji, znajdujących się na koncie

w przeddzień rozpoczęcia zapiski. Środki pieniężne, które wpłynęły po dniu rozpoczęcia jednego z terminów wymienionych

w pkt. 3 wykorzystane mogą być dopiero w kolejnym terminie.

6. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze w następujących terminach :

a. od 4 do 10 dnia danego miesiąca,

b. od 14 do 20 dnia danego miesiąca,

c. od 24 do 28 dnia danego miesiąca.

7. W kantynie nie mogą być sprzedawane niżej wymienione artykuły :

- wymagające przetworzenia, np. surowe mięso, kasze, ryż, mąka itp.,

-wszelkiego rodzaju przyprawy w proszku ( za wyjątkiem pieprzu i przyprawy typu vegeta-kucharek ),

- drożdże i wyroby ich pochodne, winogrona,

- jakiekolwiek napoje alkoholowe,

- środki odurzające, substancje psychotropowe, narkotyki,

- radiomagnetofony, wszelkiego rodzaju urządzenia służące do przetwarzania dźwięku, nośniki informacji,

- komputery i wszelkiego rodzaju urządzenia służące do cyfrowej obróbki informacji, telefony komórkowe, ich akcesoria oraz

wszelkiego rodzaju urządzenia służące do przesyłania informacji,

- aparaty fotograficzne, kamery i wszelkiego rodzaju urządzenia służące do obróbki obrazu,

- telewizory, DVD oraz discmany bez indywidualnej zgody dyrektora,

- wszelkiego rodzaju sztućce metalowe, narzędzia warsztatowe, liny itp.,

- grzałki powyżej 300 wat, czajniki powyżej 1000 wat, kuchenki elektryczne,

- wyroby pirotechniczne, środki służące do obezwładniania,

- kosmetyki w opakowaniach ciśnieniowych,

- środki produkowane na bazie alkoholu,

- wszelkiego rodzaju pilniki, nożyczki, brzytwy, żyletki

- wszelkiego rodzaju pilniki, nożyczki, brzytwy, żyletki i kleszcze – jedynie obcinacze do paznokci bez pilnika i nożyka,

- środki do dezynfekcji,

- leki z wyjątkiem środków przeciwbólowych i preparatów wielowitaminowych i mikroelementów dostępnych bez recepty

w ilości po jednym opakowaniu wg wykazu dostępnego w kantynie,

- igły i strzykawki.

8. Wprowadza się ograniczenie do jednorazowego dokonania zakupów artykułów żywnościowych o wadze nieprzekraczającej

6 kg brutto ( tj. łącznie z opakowaniami ) oraz zakupu do 9 litrów napojów w postaci soków, nektarów, napojów gazowanych

i niegazowanych, mleka oraz wody.

9. Ogranicza się zakup takich artykułów jak cukier – do 1 kg, dżem – do 2 słoików.

10. Wszelkie reklamacje dotyczące dostarczanych artykułów są przyjmowane w trakcie ich wydawania.

11. Jeżeli wymienione powyżej terminy wypadają w dni świąteczne, to ,,zapiska” oraz realizacja zamówień będzie

przeprowadzana w terminach zapewniających osadzonym dokonywanie zakupów co najmniej 3 razy w miesiącu.

12. Wykaz artykułów dopuszczonych do sprzedaży w Zakładzie Karnym w Pińczowie, wraz z ich cenami jest podawany przez

radiowęzeł. Wykazy znajdują się także na tablicy ogłoszeń w oddziałach mieszkalnych.

13. Zakupy artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych oraz innych artykułów dopuszczonych do sprzedaży w kantynie

zakładu karnego odbywają się w formie bezgotówkowej, na podstawie paragonu każdorazowo sporządzanego przez pracownika

działu finansowego.

14. Środki finansowe znajdujące się w depozycie osadzeni mogą pozyskać z następujących źródeł :

a. wpłat za pośrednictwem poczty ( przekaz pocztowy ),

b. przelewów na rachunek bankowy – na przelewie jako właściciela konta należy podać Zakład Karny w Pińczowie ( numer konta

sum depozytowych - 48 1010 1238 0811 6813 9120 0000 ),

c. w tytule wpłaty należy podać dane osadzonego : imię, nazwisko i imię ojca ( dodatkowo wskazane jest podanie daty urodzenia

osadzonego ),

d. wpłaty niewłaściwie opisane na przekazie pocztowym lub na przelewie bankowym będą zwracane nadawcom na ich koszt.​

Sposób zamawiania i otrzymywania paczek żywnościowych

1. Osadzony ma prawo otrzymać jeden raz w miesiącu paczkę żywnościową. Paczka może być realizowana jedynie przez podmiot
prowadzący kantynę za pośrednictwem zakładu karnego.
2. Osadzony może otrzymać paczkę żywnościową z zewnątrz od osoby najbliższej lub uprawnionej do widzeń, a także może
samodzielnie złożyć zamówienie na jej przygotowanie posiadając środki do dyspozycji na koncie oraz pokrywając jej koszty.
I. Zasady realizowania paczki żywnościowej przez osobę najbliższą lub uprawnioną z zewnątrz :
1. Osoba najbliższa lub uprawniona może złożyć zamówienie na paczkę osobiście podczas widzenia z osadzonym lub drogą
korespondencyjną adresując list na adres Zakładu Karnego w Pińczowie z dopiskiem na kopercie ''KANTYNA''.
2. Osoba składająca zamówienie na paczkę zobowiązana jest przedłożyć zamówienie bezpośrednio do podmiotu
realizującego ( kantyna ).
3. Składając zamówienie na paczkę drogą korespondencyjną osoba najbliższa lub uprawniona winna przedstawić właściwie
i kompletnie wypełniony formularz zamówienia wraz z oświadczeniem o ochronie danych osobowych oraz dowód wpłaty
za przygotowanie paczki.
4. Osoba najbliższa lub uprawniona składając zamówienie drogą korespondencyjną może pobrać formularz zamówienia
na paczkę ze strony internetowej Zakładu Karnego w Pińczowie :
https://www.sw.gov.pl/strona/dla-interesantow-zaklad-karny-w-pinczowie lub w przypadku realizacji widzeń pobrać formularz z :
-punktu sprzedaży ( kantyny ),
-biura przepustek,
-poczekalni osób odwiedzających,
-sali widzeń ( kantyna ).
5. Pobrany formularz należy uzupełnić przestrzegając ograniczeń ilości artykułów żywnościowych jakie można posiadać w celi
w ilości maksymalnie 6 kg brutto ( tj. łącznie z opakowaniami ) oraz napojów do 9 L ( soki, nektary, napoje gazowane
i niegazowane, mleko, woda ).
6. W paczce dla osadzonego mogą znajdować się tylko i wyłącznie produkty zawarte w liście produktów dopuszczonych
do sprzedaży w kantynie zgodne z wykazem dla produktów mogących znajdować się w paczce żywnościowej. Lista produktów
znajduje się w punkcie sprzedaży ( kantynie ), biurze przepustek, poczekalni osób odwiedzających, sali widzeń ( kantynie ) oraz
na stronie internetowej jednostki pod adresem : https://www.sw.gov.pl/dla-interesantow-zaklad-karny-w-pinczowie .
7. Osoba najbliższa lub uprawniona pokrywa koszty przygotowania paczki wpłacając równowartość przygotowanej paczki dla
osadzonego wyłącznie na konto MIGB MAZOVIA BGK 56 1130 1017 0020 1458 9320 0033, podając swoje imię, nazwisko,
imię ojca oraz w tytule przelewu - imię, nazwisko, imię ojca i datę urodzenia osadzonego oraz stopień pokrewieństwa
z osadzonym.
8. Dane zawarte w formularzu powinny się zgadzać z danymi zawartymi w dowodzie wpłaty ( dane osadzonego oraz dane osoby
najbliższej lub uprawnionej ). W kantynie nie będzie realizowana forma gotówkowej płatności za przygotowanie paczki.
9. Zamówienie na paczkę żywnościową od osoby najbliższej lub uprawnionej dla skazanego może być zrealizowane wyłącznie :
-gdy osadzony przebywa w jednostce,
-po potwierdzeniu, że osadzony posiada uprawnienia do otrzymania paczki,
-nadawcą paczki jest osoba najbliższa lub uprawniona,
-uiszczono właściwą opłatę za przygotowanie paczki,
-ciężar żywności zawartej w paczce nie przekroczy 6 kg brutto ( tj. łącznie z opakowaniami ), ilość zamówionych napojów
nie przekroczy 9 L.
10. W przypadku stwierdzenia niezgodności w zakresie wymienionym w pkt. 9, środki wpłacone na paczkę żywnościową będą
bezzwłocznie zwracane na konto podane w formularzu złożonego zamówienia wraz z informacją o przyczynach odmowy
przyjęcia lub zrealizowania zamówienia ( w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego ).
11. Paczka żywnościowa od osoby najbliższej lub uprawnionej dostarczana będzie osadzonemu w ciągu 5 dni roboczych od dnia
przyjęcia lub wpłynięcia kompletnego zamówienia ( pokrycia kosztów przygotowania paczki oraz złożenia formularza
zamówienia ).
II. Zasady realizacji paczek żywnościowych przez osadzonych ze środków własnych ( tzw. paczka wewnętrzna ).
1. Druk zamówienia na paczkę dla osadzonego ze środków własnych dostępny jest u oddziałowego danego oddziału
mieszkalnego.
2. Lista produktów dostępnych do sprzedaży w kantynie zakładowej dostępna jest jako wydruk na tablicach ogłoszeń w danym
oddziale mieszkalnym.
3. W przypadku złożenia zamówienia przez osadzonego koszty przygotowania paczki żywnościowej potrącane są z jego środków
finansowych pozostających do dyspozycji w depozycie i odbywają się w formie bezgotówkowej. W związku z powyższym,
osadzony w momencie złożenia zamówienia na realizację paczki winien posiadać odpowiednią ilość środków finansowych
na pokrycie kosztów przygotowania paczki.
4. Osadzony otrzymuje paczkę żywnościową w ciągu 5 dni roboczych od dnia potrącenia środków z kwoty do dyspozycji.
5. Dokonując zamówienia na paczkę żywnościową ze środków własnych ( tzw. paczka wewnętrzna ), należy przestrzegać
ograniczeń ilości artykułów żywnościowych jakie można posiadać w celi w ilości maksymalnie 6 kg brutto ( tj. łącznie
z opakowaniami ) oraz napojów do 9 L ( soki, nektary, napoje gazowane i niegazowane, mleko, woda ).
6. Wypełniony formularz zamówienia na paczkę ze środków własnych należy przekazać oddziałowemu z danego oddziału
podczas apelu porannego. Oddziałowy potwierdza własnoręczność podpisu osadzonego, który składa zamówienie.
III. Zasady ogólne
1. Uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki żywnościowej będą również weryfikowane ostatecznie w dniu wydania paczki.
2. Za wykorzystanie paczki żywnościowej w danym miesiącu przyjmuje się dzień otrzymania paczki przez osadzonego, a nie
dzień złożenia zamówienia na paczkę przez osadzonego jak i otrzymania kompletnego zamówienia przez osobę najbliższą lub
uprawnioną.
3. W przypadku konieczności przetransportowania osadzonego paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe
odstępuje się od przygotowania paczki.

 

 

Formularz zamówienia kantyna ZK Pińczów. Rozmiar: 154.0 kB
Cennik kantyna 01 styczeń - 31 marzec 2023r. Rozmiar: 221.5 kB

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

 

Poniedziałek: 8.00-17.00

Wtorek: 8.00-16.00

Środa: 8.00-16.00

Czwartek: 8.00-16.00

Piątek: 8.00-16.00

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]

Wpłacający: [imię i nazwisko]

Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:

dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

ODBIORCA: Zakład Karny w Pińczowie

WPŁACAJĄCY: imię i nazwisko oraz adres

TYTUŁEM: imię i nazwisko osadzonego, imię ojca osadzonego

Konto bankowe:

Zakład Karny w Pińczowie

ul. 3 Maja 34

28-400 Pińczów

48 1010 1238 0811 6813 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej