W związku z przywróceniem nie później niż z dniem 1 sierpnia 2020 roku widzeń osadzonych z osobami najbliższymi, w trosce o zdrowie funkcjonariuszy, osadzonych i ich rodzin widzenia realizowane będą z zachowaniem zasad sanitarnych oraz dystansu społecznego. W oparciu o artykuł 247 Kodeksu karnego wykonawczego dodatkowo obowiązywały będą miedzy innymi poniższe uregulowania:

w widzeniu uczestniczyć będzie mogła jedna osoba dorosła,

widzenie odbywało się będzie wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach,

czas widzenia nie będzie mógł przekroczyć jednej godziny,

osoby udające się na widzenie zobowiązane są posiadać maseczkę lub przyłbice lub inne środki ochronne do zakrywania ust i nosa

wejście na teren jednostki odbywało się będzie po spełnieniu formalnych wymogów obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski.

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem 413576670, lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem widzenia_zk_pinczow@sw.gov.pl, w dni robocze od poniedziałku do  piątku w godzinach 09:00-15:00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

Widzenia udzielane są w dniach:

Niedziela i święta 08:30-15:30,

Poniedziałek 08:30-15:30,

Wtorek  10:30-17:30,

Środa 08:30-15:30,

Czwartek 08:30 -15:30.

Zasady przyjmowania paczek

1. Osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową. W skład paczki wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe dostępne w tutejszej kantynie. Paczka może być realizowana jedynie przez podmiot prowadzący kantynę za pośrednictwem zakładu karnego. Osadzony otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie (zamówienia na paczkę przyjmowane są codziennie) oraz po pokryciu kosztów przez niego samego lub osobę najbliższą.

 

2 Dokonując zamówienia paczki należy przestrzegać ograniczenia ilości artykułów żywnościowych jakie można posiadać w celi w ilości maksymalnie 6 kg oraz napojów do 9 L (soki, nektary, napoje gazowane i niegazowane, woda).

3. Formularze zamówienia oraz lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży są dostępne w jednostce penitencjarnej:

a. w punkcie sprzedaży (kantynie),

b. w biurze przepustek,

c. w poczekalni osób odwiedzających,

d. w sali widzeń (kantynie),

e. na stronie internetowej jednostki penitencjarnej.

4. Zamówienie na paczkę składa się bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę.

5. Zamówienie na paczkę żywnościową składa się na określonym i kompletnie wypełnionym pisemnie formularzu i może być złożone wyłącznie przez:

a. osadzonego,

b. osobę najbliższą dla osadzonego.

6. W przypadku złożenia zamówienia przez osadzonego koszty przygotowania paczki żywnościowej potrącane są z jego środków finansowych pozostających do dyspozycji w depozycie i odbywają się w formie bezgotówkowej. W związku z powyższym, osadzony w momencie złożenia zamówienia na realizację paczki winien posiadać odpowiednią ilość środków finansowych na pokrycie kosztów przygotowania paczki. Osadzony otrzymuje paczkę żywnościową w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia i potrącenia środków z kwot do dyspozycji.

7. Osoba najbliższa może złożyć zamówienie na paczkę osobiście podczas widzenia z osadzonym lub drogą korespondencyjną na adres Zakładu Karnego w Pińczowie z dopiskiem na kopercie "PACZKA DLA OSADZONEGO". Składając zamówienie na paczkę osobiście lub drogą korespondencyjną, osoba najbliższa dla osadzonego winna przedstawić właściwie i kompletnie wypełniony formularz zamówienia oraz dowód wpłaty za przygotowanie tej paczki.

8. Osoba najbliższa pokrywa koszty przygotowania paczki wpłacając równowartość przygotowanej paczki dla osadzonego wyłącznie na konto MIGB MAZOVIA BGK 56 1130 1017 0020 1458 9320 0033 ,podając swoje imię, nazwisko, imię ojca, stopień pokrewieństwa z osadzonym oraz imię, nazwisko, imię ojca oraz datę urodzenia osadzonego.

9. Dane zawarte w formularzu zamówienia powinny się zgadzać z danymi zawartymi w dowodzie wpłaty (dane osadzonego oraz dane osoby najbliższej). W kantynie nie będzie realizowana forma gotówkowej płatności za przygotowanie paczki.

10. Zamówienie na paczkę żywnościową od osób najbliższej dla skazanego może być zrealizowane wyłącznie:

a. gdy osadzony przebywa w jednostce,

b. po potwierdzeniu, iż osadzony posiada uprawnienia do otrzymania paczki,

c. nadawcą paczki jest osoba najbliższa do osadzonego,

d. uiszczono właściwą opłatę za przygotowanie paczki,

e. dane osoby bliskiej oraz osadzonego zawarte w formularzu zamówienia oraz dowodzie wpłaty są zgodne,

f. ciężar żywności zawartej w paczce nie przekroczy 6 kg, ilość zamówionych napojów nie przekroczy 9 litrów.

11. W przypadku stwierdzenia niezgodności w zakresie wymienionym w pkt. 10 lit a-f lub z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej , dla których nie może być paczka zrealizowana, środki wpłacone na paczkę żywnościową będą bezzwłocznie zwracane na konto podane w formularzu złożonego zamówienia, wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia lub zrealizowania zamówienia ( w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego).

12. Paczka żywnościowa od osoby najbliższej dla osadzonego dostarczana będzie osadzonemu w ciągu 5 dni roboczych od dnia przyjęcia kompletnego zamówienia (pokrycia kosztów przygotowania paczki oraz złożenia formularza zamówienia).

13. Uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki żywnościowej będą również weryfikowane w dniu wydania paczki.

14. Za wykorzystanie paczki żywnościowej w danym miesiącu przyjmuje się dzień otrzymania paczki przez osadzonego, a nie dzień złożenia zamówienia przez osobę najbliższą dla osadzonego.

15. W przypadku konieczności wytransportowania osadzonego paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe odstępuje się od przygotowania paczki.

KOMUNIKAT

Informujemy, iż od dnia 1 lipca 2015 roku wchodzi w życie Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 396), na podstawie której nastąpi zmiana zasad i sposobu otrzymywania paczek żywnościowych.

W związku z powyższym od dnia 1 lipca 2015 roku, zgodnie ze zmienionym art. 113a § 3 Kodeksu Karnego Wykonawczego skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

W związku z powyższym od dnia 1 lipca 2015 r. paczki żywnościowe dostarczane do tutejszego zakładu karnego nie będą przyjmowane i zostaną zwrócone na koszt nadawcy.

Lista artykułów dostępnych w kantynie

Zamówienie na paczkę

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

 

Poniedziałek: 8.00-17.00

Wtorek: 8.00-16.00

Środa: 8.00-16.00

Czwartek: 8.00-16.00

Piątek: 8.00-16.00

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]

Wpłacający: [imię i nazwisko]

Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:

dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

KONTO DEPOZYTOWE

Narodowy Bank Polski oddział w Kielcach

Warszawska 46

Kielce

48 1010 1238 0811 6813 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej