Informujemy, iż Zarządzeniem Sędziego Sądu Okręgowego w Kielcach IV Wydziału Penitencjarnego wstrzymano udzielanie widzeń z osobami pozbawionymi wolności do dnia 31.05.2021r.

Częstotliwość, terminy, miejsce i sposób dokonywania zakupów artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych oraz

przedmiotów dopuszczonych do sprzedaży w zakładzie karnym

1. Artykuły żywnościowe, wyroby tytoniowe oraz inne artykuły dopuszczone do sprzedaży w Zakładzie Karnym w Pińczowie

wydawane są osadzonym w oddziałach mieszkalnych do cel, na podstawie zamówień złożonych wcześniej na paragonie

( tzw. ''zapiska'' ). Zamówienie realizowane będzie zgodnie z kolejnością zapisanych na paragonie artykułów wyłącznie

do wagi 6 kg brutto ( tj. łącznie z opakowaniami ) i do 9 litrów napojów.

2. Osadzonym przyjętym z wolności do zakładu karnego umożliwia się dokonanie pierwszego zakupu nie później niż 3 – go dnia

roboczego od przyjęcia do zakładu. Powyższe postanowienie nie dotyczy osadzonych przybywających z transportu.

3. Dostarczanie osadzonym egzemplarzy paragonów na składanie zamówień odbywa się w następujących terminach :

a. od 2 do 3 dnia danego miesiąca,

b. od 12 do 13 dnia danego miesiąca,

c. od 22 do 23 dnia danego miesiąca.

4. Następnego dnia od dostarczenia paragonów na zamówienia, przy śniadaniu zbierane są zamówienia osadzonych.

Nie przekazanie kartki z zamówieniem przy śniadaniu będzie traktowane jako rezygnacja z zakupów. Składając zamówienie

osadzony zobowiązany jest szczegółowo określić artykuły, które chce zakupić tj. podając nazwę, gramaturę i rodzaj artykułów.

5. Zakupy dla osadzonych odbywają się ze środków osadzonego pozostających do jego dyspozycji, znajdujących się na koncie

w przeddzień rozpoczęcia zapiski. Środki pieniężne, które wpłynęły po dniu rozpoczęcia jednego z terminów wymienionych

w pkt. 3 wykorzystane mogą być dopiero w kolejnym terminie.

6. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze w następujących terminach :

a. od 4 do 10 dnia danego miesiąca,

b. od 14 do 20 dnia danego miesiąca,

c. od 24 do 28 dnia danego miesiąca.

7. W kantynie nie mogą być sprzedawane niżej wymienione artykuły :

- wymagające przetworzenia, np. surowe mięso, kasze, ryż, mąka itp.,

-wszelkiego rodzaju przyprawy w proszku ( za wyjątkiem pieprzu i przyprawy typu vegeta-kucharek ),

- drożdże i wyroby ich pochodne, winogrona,

- jakiekolwiek napoje alkoholowe,

- środki odurzające, substancje psychotropowe, narkotyki,

- radiomagnetofony, wszelkiego rodzaju urządzenia służące do przetwarzania dźwięku, nośniki informacji,

- komputery i wszelkiego rodzaju urządzenia służące do cyfrowej obróbki informacji, telefony komórkowe, ich akcesoria oraz

wszelkiego rodzaju urządzenia służące do przesyłania informacji,

- aparaty fotograficzne, kamery i wszelkiego rodzaju urządzenia służące do obróbki obrazu,

- telewizory, DVD oraz discmany bez indywidualnej zgody dyrektora,

- wszelkiego rodzaju sztućce metalowe, narzędzia warsztatowe, liny itp.,

- grzałki powyżej 300 wat, czajniki powyżej 1000 wat, kuchenki elektryczne,

- wyroby pirotechniczne, środki służące do obezwładniania,

- kosmetyki w opakowaniach ciśnieniowych,

- środki produkowane na bazie alkoholu,

- wszelkiego rodzaju pilniki, nożyczki, brzytwy, żyletki

- wszelkiego rodzaju pilniki, nożyczki, brzytwy, żyletki i kleszcze – jedynie obcinacze do paznokci bez pilnika i nożyka,

- środki do dezynfekcji,

- leki z wyjątkiem środków przeciwbólowych i preparatów wielowitaminowych i mikroelementów dostępnych bez recepty

w ilości po jednym opakowaniu wg wykazu dostępnego w kantynie,

- igły i strzykawki.

8. Wprowadza się ograniczenie do jednorazowego dokonania zakupów artykułów żywnościowych o wadze nieprzekraczającej

6 kg brutto ( tj. łącznie z opakowaniami ) oraz zakupu do 9 litrów napojów w postaci soków, nektarów, napojów gazowanych

i niegazowanych, mleka oraz wody.

9. Ogranicza się zakup takich artykułów jak cukier – do 1 kg, dżem – do 2 słoików.

10. Wszelkie reklamacje dotyczące dostarczanych artykułów są przyjmowane w trakcie ich wydawania.

11. Jeżeli wymienione powyżej terminy wypadają w dni świąteczne, to ,,zapiska” oraz realizacja zamówień będzie

przeprowadzana w terminach zapewniających osadzonym dokonywanie zakupów co najmniej 3 razy w miesiącu.

12. Wykaz artykułów dopuszczonych do sprzedaży w Zakładzie Karnym w Pińczowie, wraz z ich cenami jest podawany przez

radiowęzeł. Wykazy znajdują się także na tablicy ogłoszeń w oddziałach mieszkalnych.

13. Zakupy artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych oraz innych artykułów dopuszczonych do sprzedaży w kantynie

zakładu karnego odbywają się w formie bezgotówkowej, na podstawie paragonu każdorazowo sporządzanego przez pracownika

działu finansowego.

14. Środki finansowe znajdujące się w depozycie osadzeni mogą pozyskać z następujących źródeł :

a. wpłat za pośrednictwem poczty ( przekaz pocztowy ),

b. przelewów na rachunek bankowy – na przelewie jako właściciela konta należy podać Zakład Karny w Pińczowie ( numer konta

sum depozytowych - 48 1010 1238 0811 6813 9120 0000 ),

c. w tytule wpłaty należy podać dane osadzonego : imię, nazwisko i imię ojca ( dodatkowo wskazane jest podanie daty urodzenia

osadzonego ),

d. wpłaty niewłaściwie opisane na przekazie pocztowym lub na przelewie bankowym będą zwracane nadawcom na ich koszt.​

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

 

Poniedziałek: 8.00-17.00

Wtorek: 8.00-16.00

Środa: 8.00-16.00

Czwartek: 8.00-16.00

Piątek: 8.00-16.00

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]

Wpłacający: [imię i nazwisko]

Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:

dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

ODBIORCA: Zakład Karny w Pińczowie

WPŁACAJĄCY: imię i nazwisko oraz adres

TYTUŁEM: imię i nazwisko osadzonego, imię ojca osadzonego

Konto bankowe:

Zakład Karny w Pińczowie

ul. 3 Maja 34

28-400 Pińczów

48 1010 1238 0811 6813 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej