Zasady udzielania widzeń

Dni, godziny, miejsce i porządek przeprowadzania widzeń:

1. Widzenia z osobami odwiedzającymi odbywają się w dni powszednie oraz święta w następującym porządku:

Dni odwiedzin

Godziny odwiedzin

Poniedziałek

8:30 - 15:00

Wtorek

10:30 - 17:00

Niedziele oraz święta

8:30 - 15:00

2. Zgłoszenia od osób odwiedzających osadzonych przyjmowane są:

Dzień tygodnia

Godziny przyjmowania zgłoszeń

Poniedziałek, niedziela

oraz święta

do godz. 13:00

Wtorek

do godz. 15:00

3. W niedziele i święta udzielane są tylko widzenia regulaminowe trwające 60 minut ( zabrania się w tych dniach łączenia godzin oraz realizowania dodatkowych bądź dłuższych widzeń ).

4. Widzenie trwa 60 minut. Skorzystanie z otrzymanego w formie nagrody lub ulgi dodatkowego lub dłuższego widzenia jest możliwe, o ile nie koliduje to z czasem zakończenia widzeń i wzmożoną liczbą odwiedzin w danym dniu. Zgłoszenie chęci skorzystania z takiego widzenia należy zgłosić w danym dniu najpóźniej w ciągu 15 minut po rozpoczęciu widzenia.

5. Dopuszcza się możliwość nie zrealizowania wszystkich widzeń w danym dniu w przypadku, gdy ilość osób odwiedzających przekracza możliwości czasowe na ich realizację.

6. Skazany może za zezwoleniem dyrektora zakładu skorzystać jednorazowo z połączenia przysługujących mu z podgrupy klasyfikacyjnej widzeń, jednak nie więcej niż 2 x 60 minut dla skazanych zakwalifikowanych do odbywania kary w warunkach zakładu zamkniętego oraz nie więcej niż 3 x 60 minut dla skazanych zakwalifikowanych do odbywania kary w warunkach zakładu półotwartego. Zezwolenie takie skazany może otrzymać na pisemną prośbę.

7. Skazany korzysta z widzeń z osobami najbliższymi, a wyjątkowo z innymi osobami za zezwoleniem dyrektora. Osobami najbliższymi są:

a. wszyscy krewni w linii prostej, a więc wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itd.) oraz zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki itd.),

b. krewni w linii bocznej (to tylko rodzeństwo, również przyrodnie); innych krewnych

w linii bocznej ( wujowie, stryjowie, bratankowie, siostrzeńcy ) nie zalicza się do

osób najbliższych,

c. wszyscy powinowaci w linii prostej, a w linii bocznej jedynie rodzeństwo drugiego

małżonka,

d. osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz ich małżonkowie,

e. osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

Obowiązek rozstrzygnięcia wątpliwości związanych z pokrewieństwem ( np. brak zgodności nazwisk ) spoczywa na osadzonym.

8. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich. Widzenia w pierwszej kolejności będą udzielane skazanym odwiedzanym przez m. in. dorosłych, którym towarzyszą dzieci do lat 3.

9. Kobietom w zaawansowanej ciąży oraz osobom dorosłym będącymi rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, osobom niepełnosprawnym o widocznym stopniu niepełnosprawności ( poruszającym się na wózku lub o kulach) oraz osobom powyżej 75 roku życia widzenia będą w miarę możliwości technicznych udzielane w pierwszej kolejności po uprzednim zgłoszeniu.

10. Skazanemu sprawującemu pieczę rodzicielską nad dzieckiem do lat 15 udziela się dodatkowo widzenia z dzieckiem. O wykorzystaniu widzenia jako ,,widzenia z dzieckiem”, osadzony lub rodzina winna powiadomić administrację zk najpóźniej w ciągu 15 minut po rozpoczęciu widzenia.

11. Widzenia odbywają się w pomieszczeniach przeznaczonych na widzenia dozorowe lub bez osoby dozorującej.

12. W czasie trwania widzenia osadzonym zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających w kantynie na sali widzeń zakładu karnego. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia przekazuje się osobie odwiedzającej.

13. Jeżeli widzenie odbywa się w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą, to osadzony nie korzysta z poczęstunku.

14. Wykaz artykułów dopuszczonych do zakupu w trakcie widzenia, które osadzony może zabrać do celi mieszkalnej:

a. do 10 paczek papierosów lub do 250 gram tytoniu,

b. karty telefoniczne,

c. artykuły piśmienne i higieniczne oraz prasa,

d. środki przeciwbólowe i preparaty wielowitaminowe dostępne bez recepty w ilości po jednym opakowaniu wg wykazu dostępnego w kantynie .

15. W prośbie o udzielenie widzenia osoba odwiedzająca podaje swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, stopień pokrewieństwa oraz imię i nazwisko osoby odwiedzanej.

16. Tymczasowo aresztowani mają prawo korzystać z poczęstunku, jeżeli organ dysponujący wyraził zgodę na widzenie przy stoliku.

17. W trakcie widzenia zabrania się:

a. używania w rozmowie gwary więziennej, słów wulgarnych i obelżywych,

b. palenia wyrobów tytoniowych,

c. przekazywania i przyjmowania korespondencji, pieniędzy, odzieży i innych przedmiotów, których posiadanie przez osadzonego jest niedozwolone,

d. przyjmowania i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających i innych zmieniających świadomość oraz leków,

e. prowadzenia rozmów w sposób uniemożliwiający odbywanie widzenia innym osadzonym,

f. zakłócania porządku i bezpieczeństwa, prawidłowego przebiegu widzeń,

g. spożywania jakichkolwiek artykułów żywnościowych i napojów przynoszonych z zewnątrz przez osoby odwiedzające,

h. wnoszenia na widzenie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych poza kantyną znajdującą się przy sali widzeń.

18. W przypadku nie zastosowania się do powyższych zakazów widzenie może zostać zakończone przed czasem. Widzenie przerwane z winy osadzonego lub osoby odwiedzającej traktuje się jako zrealizowane.

19. W związku z wejściem w życie z dniem 23.11.2012 r. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 02.10.2012 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności oraz dokumentowania tych czynności, informuję iż zgodnie z § 103 ust. 6 niniejszego rozporządzenia:

„Zarządzenie o zgodzie na widzenie nie podlega wykonaniu po otrzymaniu przez zakład karny zawiadomienia o przekazaniu tymczasowo aresztowanego do dyspozycji innego organu”.

W przypadku przedstawienia zarządzenia wydanego przez organ nie będący aktualnym organem dysponującym widzenie nie zostanie udzielone.

20. Widzenia nie będą udzielane odwiedzającym, którzy nie posiadają dokumentów tożsamości, zawierających zdjęcie i dane osobowe, stosownych pozwoleń organów dysponujących oraz których stan wskazuje iż znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość.

21. W razie stwierdzenia u osób odwiedzających artykułów lub substancji niedozwolonych w zk, widzenie może być zakończone przed czasem.

22. Osadzony odbywający widzenie w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą ma prawo do otrzymania od tej osoby artykułów piśmiennych i higienicznych a skazani także karty telefoniczne. Przekazywanie w/w przedmiotów odbywa się za pośrednictwem funkcjonariusza, bezpośrednio w sali widzeń.

23. Jeżeli zakłócenie prawidłowego toku widzenia nastąpi z winy osoby odwiedzającej, nie będącej osobą najbliższą w rozumieniu art. 115 § 11 kk, dyrektor zakładu może wydać decyzję o zakazie realizowania widzenia z tą osobą. W przypadku tymczasowo aresztowanego dyrektor może wystąpić do organu dysponującego o nie wydawanie zezwoleń na widzenia dla tej osoby.

24. Korespondencja z osadzonymi realizowana jest wyłącznie na adres:

Zakład Karny w Pińczowie

ul. 3 Maja 34

28-400 Pińczów

Zasady przyjmowania paczek

1. Osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową. W skład paczki wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe dostępne w tutejszej kantynie. Paczka może być realizowana jedynie przez podmiot prowadzący kantynę za pośrednictwem zakładu karnego. Osadzony otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie (zamówienia na paczkę przyjmowane są codziennie) oraz po pokryciu kosztów przez niego samego lub osobę najbliższą.

2 Dokonując zamówienia paczki należy przestrzegać ograniczenia ilości artykułów żywnościowych jakie można posiadać w celi w ilości maksymalnie 6 kg oraz napojów do 9 L (soki, nektary, napoje gazowane i niegazowane, woda).

3. Formularze zamówienia oraz lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży są dostępne w jednostce penitencjarnej:

a. w punkcie sprzedaży (kantynie),

b. w biurze przepustek,

c. w poczekalni osób odwiedzających,

d. w sali widzeń (kantynie),

e. na stronie internetowej jednostki penitencjarnej.

4. Zamówienie na paczkę składa się bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę.

5. Zamówienie na paczkę żywnościową składa się na określonym i kompletnie wypełnionym pisemnie formularzu i może być złożone wyłącznie przez:

a. osadzonego,

b. osobę najbliższą dla osadzonego.

6. W przypadku złożenia zamówienia przez osadzonego koszty przygotowania paczki żywnościowej potrącane są z jego środków finansowych pozostających do dyspozycji w depozycie i odbywają się w formie bezgotówkowej. W związku z powyższym, osadzony w momencie złożenia zamówienia na realizację paczki winien posiadać odpowiednią ilość środków finansowych na pokrycie kosztów przygotowania paczki. Osadzony otrzymuje paczkę żywnościową w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia i potrącenia środków z kwot do dyspozycji.

7. Osoba najbliższa może złożyć zamówienie na paczkę osobiście podczas widzenia z osadzonym lub drogą korespondencyjną na adres Zakładu Karnego w Pińczowie z dopiskiem na kopercie "PACZKA DLA OSADZONEGO". Składając zamówienie na paczkę osobiście lub drogą korespondencyjną, osoba najbliższa dla osadzonego winna przedstawić właściwie i kompletnie wypełniony formularz zamówienia oraz dowód wpłaty za przygotowanie tej paczki.

8. Osoba najbliższa pokrywa koszty przygotowania paczki wpłacając równowartość przygotowanej paczki dla osadzonego wyłącznie na konto MIGB MAZOVIA BGK 56 1130 1017 0020 1458 9320 0033 podając swoje imię, nazwisko, imię ojca, stopień pokrewieństwa z osadzonym oraz imię, nazwisko, imię ojca oraz datę urodzenia osadzonego.

9. Dane zawarte w formularzu zamówienia powinny się zgadzać z danymi zawartymi w dowodzie wpłaty (dane osadzonego oraz dane osoby najbliższej). W kantynie nie będzie realizowana forma gotówkowej płatności za przygotowanie paczki.

10. Zamówienie na paczkę żywnościową od osób najbliższej dla skazanego może być zrealizowane wyłącznie:

a. gdy osadzony przebywa w jednostce,

b. po potwierdzeniu, iż osadzony posiada uprawnienia do otrzymania paczki,

c. nadawcą paczki jest osoba najbliższa do osadzonego,

d. uiszczono właściwą opłatę za przygotowanie paczki,

e. dane osoby bliskiej oraz osadzonego zawarte w formularzu zamówienia oraz dowodzie wpłaty są zgodne,

f. ciężar żywności zawartej w paczce nie przekroczy 6 kg, ilość zamówionych napojów nie przekroczy 9 litrów.

11. W przypadku stwierdzenia niezgodności w zakresie wymienionym w pkt. 10 lit a-f lub z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej , dla których nie może być paczka zrealizowana, środki wpłacone na paczkę żywnościową będą bezzwłocznie zwracane na konto podane w formularzu złożonego zamówienia, wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia lub zrealizowania zamówienia ( w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego).

12. Paczka żywnościowa od osoby najbliższej dla osadzonego dostarczana będzie osadzonemu w ciągu 5 dni roboczych od dnia przyjęcia kompletnego zamówienia (pokrycia kosztów przygotowania paczki oraz złożenia formularza zamówienia).

13. Uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki żywnościowej będą również weryfikowane w dniu wydania paczki.

14. Za wykorzystanie paczki żywnościowej w danym miesiącu przyjmuje się dzień otrzymania paczki przez osadzonego, a nie dzień złożenia zamówienia przez osobę najbliższą dla osadzonego.

15. W przypadku konieczności wytransportowania osadzonego paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe odstępuje się od przygotowania paczki.

KOMUNIKAT

Informujemy, iż od dnia 1 lipca 2015 roku wchodzi w życie Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 396), na podstawie której nastąpi zmiana zasad i sposobu otrzymywania paczek żywnościowych.

W związku z powyższym od dnia 1 lipca 2015 roku, zgodnie ze zmienionym art. 113a § 3 Kodeksu Karnego Wykonawczego skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

W związku z powyższym od dnia 1 lipca 2015 r. paczki żywnościowe dostarczane do tutejszego zakładu karnego nie będą przyjmowane i zostaną zwrócone na koszt nadawcy.

Lista artykułów dostępnych w kantynie

Zamówienie na paczkę

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

 

Poniedziałek: 8.00-17.00

Wtorek: 8.00-16.00

Środa: 8.00-16.00

Czwartek: 8.00-16.00

Piątek: 8.00-16.00

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]

Wpłacający: [imię i nazwisko]

Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:

dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

KONTO DEPOZYTOWE

Narodowy Bank Polski oddział w Kielcach

Warszawska 46

Kielce

48 1010 1238 0811 6813 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej