Informujemy o  zmianach dotyczących dni, w których odbywają się widzenia.
Od dnia 12 lutego (wtorek) widzenia w dni powszednie odbywać się będą we wtorki, a nie tak jak dotychczas w czwartki. Realizacja widzeń w niedziele pozostaje bez zmian.

Z uwagi na planowane prace modernizacyjne centralnych systemów informatycznych Służby Więziennej w dniu 17 lutego 2019 r. w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim nie będą udzielane widzenia. Wobec powyższego wyznaczam dodatkowy dzień udzielania widzeń na 23 lutego 2019 r. Tego dnia widzenia będą odbywały się na ogólnych, dotychczasowych zasadach.

 

Widzenia dla osadzonych odbywają się w czwartki i niedziele oraz drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia w kompleksie widzeń w godz. 8.30 – 16.00.

Zgłoszenia na widzenie przyjmowane są w godz.: 7.45 – 13.00 w dniu widzenia.

Skazani, tymczasowo aresztowani oraz skazani i ukarani, wobec których zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania będący wyznawcami innych religii, którzy chcą mieć udzielone widzenie w dni świąteczne (zgodnie z wyznawaną religią), inne niż wymienione w ust.1 zobowiązani są do zgłoszenia powyższego faktu dyrektorowi.

 

W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, chyba, że dyrektor zakładu karnego, w uzasadnionych wypadkach, wyraził zgodę na udział większej liczby osób. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ogranczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać  z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

Osadzony podczas widzenia zobowiązany jest zachowywać się w sposób niezakłócający spokoju i porządku widzeń, z poszanowaniem praw innych osób.
W szczególności osadzonemu nie wolno samowolnie zmieniać miejsca odbywania widzenia, porozumiewania się z innymi osadzonymi i osobami postronnymi.

Zabrania się wynoszenia na widzenia z celi mieszkalnej i przynoszenia z widzenia jakichkolwiek przedmiotów bez zgody dyrektora.

Osoby odwiedzające i osadzeni w trakcie widzenia powinny stosować się do poleceń osób nadzorujących. W razie naruszenia przepisów regulujących odbywanie widzeń oraz w przypadku zakłócenia porządku widzenie może być przerwane i zakończone przed czasem.

W czasie widzeń osoby odwiedzające mogą dokonywać zakupów artykułów żywnościowych i napojów w punkcie sprzedaży znajdującym się w kompleksie widzeń w celu spożycia wspólnie z osadzonym w trakcie widzenia. Artykuły i napoje niespożyte osoba odwiedzająca zabiera ze sobą po zakończeniu widzenia.

paczki2.jpg

Dni, godziny i sposób przyjmowania i wydawania paczek, o których mowa w art. 113a§4 Kkw.

Paczki adresowane do osadzonych, w zależności od ich zawartości, powinny mieć oznaczenie:

1) paczka zawierająca odzież, bieliznę, obuwie i inne przedmioty osobistego użytku - „ODZIEŻ”;

2) paczka zawierająca środki higieny, książki i prasę - „HIGIENA”;

3) paczka zawierająca leki - „LEKI”;

4) paczka zawierająca sprzęt radiowo-telewizyjny - „RTV”.

Paczki powinny mieć jednolitą zawartość odpowiednią do oznaczenia, o którym mowa w ust.1.

Paczki dla osadzonych  dostarczane za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub bezpośrednio przez nadawcę przyjmowane są w dniach od niedzieli do piątku oraz drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia w godz. 8.00 – 15.00 w opakowaniach kartonowych, których wymiar nie może przekraczać 50 x 30 x 60 cm. (nie dotyczy paczek ze sprzętem RTV).

Od dnia 16 grudnia 2019 r. paczki dla osadzonych dostarczane za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub bezpośrednio przez nadawcę przyjmowane będą w dniach od niedzieli do piątku oraz drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia w godz. 8.00 – 13.00 wyłącznie w opakowaniach kartonowych, których wymiar nie może przekraczać 50 x 30 x 60 cm. (nie dotyczy paczek ze sprzętem RTV).

Na otrzymanie paczki wymagana jest zgoda dyrektora.

Górna część zezwolenia z danymi osobowymi osadzonego , powinna być umieszczona na zewnętrznej stronie opakowania w widocznym miejscu.Wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości. W paczce nie mogą znajdować się przedmioty, na które osadzony nie posiada stosownej zgody dyrektora. Ni ewolno umieszczać kosmetyków na bazie alkoholu oraz oznaczonych jako "łatwopalne".

Paczka może zawierać wyłącznie artykuły i przedmioty w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach producenta.

Paczki nie spełniające wymogów, o których mowa w § 25 ust. 1 - 5  Porządku wewnętrznego Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim nie będą przyjmowane do zakładu lub zostaną odesłane do nadawcy.

Paczki z lekarstwami przekazywane są do ambulatorium, a lekarstwa w nich zawarte wydawane są osadzonym przez pracowników ambulatorium z izbą chorych.

Paczki z artykułami żywnościowymi i higienicznymi wydawane są osadzonym przez funkcjonariusza Służby Więziennej w każdym dniu tygodnia w oddziałach mieszkalnych w godz.:10.00 - 12.30 i 13.30 - 18.00.

Paczki odzieżowe wydawane są osadzonym w magazynie depozytowym przez magazyniera w godzinach pracy administracji zgodnie z odrębnym planem.

Odbiór paczek osadzony potwierdza własnoręcznym podpisem w książce doręczeń paczek.

 

Sposób zamawiania i otrzymywania paczek żywnościowych

 

Osadzony może otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową (art. żywnościowe i wyroby tytoniowe) za pośrednictwem punktu sprzedaży przy Zakładzie Karnym.

Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej, złożone na piśmie przez skazanego, powinno być wykonane zgodnie z procedurami obowiązującymi podczas realizacji zakupów, o których mowa w § 23. Zamówienie może złożyć również osoba najbliższa.

Zamówienie na realizację paczki żywnościowej dla osadzonego, osoby najbliższe mogą złożyć wraz z dowodem wpłaty:

1) w punkcie sprzedaży znajdującym się w kompleksie widzeń podczas widzenia z osadzonym,

2) przesłać drogą pocztową lub kurierską na adres: „Punkt sprzedaży przy Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim, ul. Owocowa 7, 24-300 Opole Lubelskim”,

3) złożyć osobiście w punkcie sprzedaży w godzinach 07.00 - 15.00,

4) przesłać pocztą elektroniczną na adres: opole@setar.com.pl.

Formularz zamówienia oraz lista produktów przeznaczonych do sprzedaży są dostępne w jednostce penitencjarnej:

1) w punkcie sprzedaży,

2) w biurze przepustek,

3) w sali widzeń,

4) na stronie internetowej jednostki penitencjarnej.

Zamówienie od osoby najbliższej dla skazanego będzie realizowane wyłącznie po potwierdzeniu, iż osadzony posiada uprawnienie do otrzymania paczki żywnościowej.

Paczki żywnościowe dostarczane osadzonym osobiście lub nadane za pośrednictwem placówki pocztowej lub firmy kurierskiej, nie będą przyjmowane.

Zamówienia na paczki żywnościowe osadzonych będą przyjmowane przez oddziałowych w każdym dniu roboczym.

Realizacja uprawnień do dokonania zakupów artykułów żywnościowych oraz do złożenia zamówienia na otrzymanie paczki żywnościowej będzie możliwa, gdy osadzony będzie posiadał w celi mieszkalnej nie więcej niż 6 kg. żywności oraz ilość żywności nie będzie przekraczała kubatury szafki więziennej.

 

 

Paczki żywnościowe dostarczane osadzonym osobiście lub nadane za pośrednictwem placówki pocztowej lub firmy kurierskiej, nie będą przyjmowane.

 

Zamówienia na paczki żywnościowe osadzonych będą przyjmowane przez oddziałowych w dni robocze w godz. 8.00- 15.00.

Realizacja uprawnień do dokonania zakupów artykułów żywnościowych oraz do złożenia zamówienia na otrzymanie paczki żywnościowej będzie możliwa, gdy osadzony będzie posiadał w celi mieszkalnej nie więcej niż 6 kg. żywności, 9 litrów napojów, oraz ilość żywności nie będzie przekraczała kubatury szafki więziennej.

 

Numer konta punktu sprzedaży: 20 1240 2685 1111 0010 7750 6455

Interesanci  przyjmowani są przez Dyrektora Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim lub osobę przez niego wyznaczoną w dni powszednie, według następującego porządku:

poniedziałek godz. 9.00-17.00

wtorek-piątek godz. 9.00-15.00

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie lub osoba przez niego wyznaczona przyjmuje interesantów w dni powszednie:

• poniedziałek - w godzinach od 8.00 do 16.30,

• wtorek - w godzinach od 8.00 do 15.30,

• środa - w godzinach od 8.00 do 15.30.

Prosimy o wcześniejsze uzgadnianie terminów wizyt w sekretariacie.

NBP

06 1010 1339 0003 1613 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej