INFORMACJA DLA ODWIEDZAJACYCH

1. Widzenia udzielane są w wyznaczonych pomieszczeniach sali widzeń Zakładu Karnego w Oleśnicy w godz. 08.00 – 15.00 w czwartki, niedziele oraz dni świąteczne – jeśli przypadają w czwartek lub niedzielę.

2. Widzenia udzielane są w kolejności zgłoszeń za wyjątkiem: kobiet w zaawansowanej ciąży, dorosły będący rodzicem lub opiekunem prawnym z dziećmi do 3 lat, niepełnosprawnych ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszających się na wózku lub o kulach) oraz osób powyżej 75 roku życia. Wymienione osoby przyjmowane są poza kolejnością.

3. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Dyrektor Zakładu Karnego może wyrazić zgodę na udział w widzeniu większej ilości osób pełnoletnich. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

4. W czasie widzenia zezwala się na poczęstunek z artykułów żywnościowych i napojów, zakupionych przez odwiedzających w kantynie. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, zabiera osoba odwiedzająca.

5. W przypadku naruszenia przez skazanego lub osobę odwiedzającą ustalonych zasad odbywania widzenia, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.

 

Zabrania się wnoszenia na teren zakładu karnego broni, środków łączności, środków odurzających, psychotropowych, alkoholu i wyrobów tytoniowych.

Na terenie zakładu karnego obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

 

Informacja dla osób głuchych i głuchoniewidomych:

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r.(Dz.U. 2011.209.1234 z późn.zm.) o języku migowym i innych środkach komunikowania się udostępniona jest usługa pozwalająca na komunikowanie się z osobą doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się poprzez:

 pocztę elektroniczną – zk_1_wroclaw@sw.gov.pl

 oraz faks jednostki – 71-398-07-12

 

I. ZASADY PRZYJMOWANIA PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH

1. Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego.

2. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

3. Paczki przygotowane poprzez punkt sprzedaży artykułów przyjmowane są w każdy dzień tygodnia, w godzinach: 0800-1700.

4. Paczki przygotowane poprzez punkt sprzedaży przed jej wydaniem podlegają kontroli. Wewnątrz paczki powinno znajdować się zamówienie na paczkę.

5. Paczki żywnościowe podlegają kontroli w obecności skazanego.  

 

II. ZASADY PRZYJMOWANIA PACZEK HIGIENICZNO-ODZIEŻOWYCH

1. Skazany może, za zezwoleniem dyrektora, otrzymywać paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny, a po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza - również z lekami zakupionymi za pośrednictwem zakładu karnego lub w szczególnie uzasadnionych wypadkach dostarczone do zakładu.

2. Paczki higieniczno-odzieżowe podlegają kontroli w obecności skazanego.

3. Paczka higieniczno-odzieżowa zawierająca inne artykuły niż określone w pkt 1 będzie zwrócona nadawcy na koszt skazanego lub w uzasadnionych przypadkach na koszt zakładu karnego.

 

III. SZCZEGÓŁOWY TRYB REALIZACJI PACZEK ŻYWNOŚCIOWEJ ORAZ HIGIENICZNO-ODZIEŻOWEJ ZA POŚREDNICTWEM ZAKŁADU KARNEGO

1. Zamówienie na otrzymanie paczki skazany może złożyć na piśmie w punkcie sprzedaży (kantynie) - podczas realizacji zakupów artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych oraz przedmiotów dopuszczonych do sprzedaży w zakładzie - lub oddziałowemu.

2. Zamówienie na otrzymanie paczki przez osobę najbliższą dla skazanego składane jest podczas widzenia bezpośrednio w punkcie sprzedaży. Może być też przesłane bezpośrednio do punktu sprzedaży.

3. Formularz zamówienia paczki oraz lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży znajduje się:

  1. na stronie internetowej zakładu;
  2. w punkcie sprzedaży (kantynie);
  3. na tablicy ogłoszeniowej przy sali widzeń;
  4. na tablicy ogłoszeniowej przed wejściem do zakładu.

4. Realizacja zamówienia odbywa się po potwierdzeniu przez oddziałowego że, skazany posiada uprawnienia do otrzymania paczki żywnościowej lub higieniczno – odzieżowej oraz wpłynięciu do punktu sprzedaży (kantyny) dowodu wpłaty za paczkę.

5. W przypadku zamówienia przez drogą pocztową wpłaty środków pieniężnych na zakup paczki żywnościowej należy dokonywać za pośrednictwem przekazu pocztowego lub przelewu bankowego według wzoru:

(Wpłacający) [Imię i nazwisko, adres zamieszkania]

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA z siedzibą w Warszawie przy ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa,

(nr konta) 55 1130 1017 0020 1458 9320 0148

z dopiskiem: OZ OLESNICA - paczka żywnościowa dla:

[imię, nazwisko, imię ojca]

6. Wypełniony formularz zamówienia wraz z dowodem wpłaty należy przesłąć drogą pocztową na odres:

Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu, ul. Kleczkowska 35, 50-211 Wrocław

Punt Sprzedaży

z dopiskiem: zamówienia paczki żywnościowej

[imię, nazwisko, imię ojca]

7. Paczka żywnościowa lub higieniczno-odzieżowa realizowana w drodze zamówienia, przekazywana jest osadzonemu nie później, niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty. W przypadku wytransportowania osadzonego paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe, to odstępuje się od przygotowania paczki.

8. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej lub higieniczno-odzieżowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji zakładu, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego) wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

 

Uwaga, od dnia 01.11.2018 r. podmiotem realizującym sprzedaż produktów w kantynie oraz przygotowanie paczki żywnościowej jest Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia.
Wykaz produktów - https://igbmazovia.pl/pl/oferta-oferta-handlowa/e-paczka-oferta-handlowa

 

 

 

 

 

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW:

Poniedziałek: 9:00-15:00
Wtorek: 9:00-15:00
Środa: 9:00-15:00
Czwartek: 9:00-15:00
Piątek: 9:00-15:00

Po uprzedmin kontakcie istnieje możliwość przyjęcia w poniedziałek w godzinach: 15:00-17:00.

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego w Zakładzie Karnym w Oleśnicy z dn. 13.11.2018 r.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej