W Oddziale Zewnętrznym w Oleśnicy:

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem 713980700 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem widzenia_ozolesnica@sw.gov.pl, w dni robocze w godzinach 7:15 do 12:15 najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

 

Widzenia udzielane są w dniach: czwartek i niedziela w godzinach od 8:00 do 15:00.

 

WYCIĄG Z PORZĄDKU WEWNĘTRZNEGO ODDZIAŁU ZEWNĘTRZNEGO W OLEŚNICY ZAKŁADU KARNEGO NR 1 WE WROCŁAWIU (DNI, GODZINY, MIEJSCE I PORZĄDEK PRZEPROWADZANIA WIDZEŃ)

§ 25. 1. Widzenia odbywają się w czwartki i niedziele w godzinach 8:00 do 15:00 w czterech turach:

  1. pierwsza tura w godz. 8:00 – 9:00,
  2. druga tura w godz. 10:00 – 11:00,
  3. trzecia tura w godz. 12:00 – 13:00,
  4. czwarta tura w godz. 14:00 – 15:00.

2. Widzenia przeprowadzane są w sali widzeń lub w innych wyznaczonych pomieszczeniach.

3. Widzenia z przedstawicielami organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i innymi organami państwowymi lub pełnomocnikami będącymi adwokatami albo radcami prawnymi, notariuszami oraz kuratorami sądowymi odbywają się w godzinach urzędowania administracji w pomieszczeniu przeznaczonym do dokonywania czynności procesowych. Za zgodą kierującego oddziałem widzenie takie może być realizowane w innym czasie i miejscu.

4. Zapisy na wszystkie tury widzeń będą przyjmowane pocztą elektroniczną poprzez przesłanie zgłoszenia na adres: widzenia_ozolesnica@sw.gov.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonu 713980700, w dni robocze w godzinach 7:15 – 12:15, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem. Brak jest możliwości wybierania tury i dnia widzenia.

5. Zapis osób na tury od drugiej do czwartej może być pomniejszony o ilość osadzonych łączących lub przedłużających widzenia we wcześniejszej turze. W czwartej turze udziela się wyłącznie widzeń jednogodzinnych.

6. Osoba odwiedzająca w trakcie zapisu na widzenie zobligowana jest do podania danych osobowych wszystkich osób odwiedzających w postaci imienia, nazwiska, stopnia pokrewieństwa z osadzonym oraz imienia, nazwiska i imienia ojca osadzonego, oraz zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych opublikowaną w Biuletynie Informacji Publicznej Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu w zakładce „Ochrona danych osobowych” na stronie https://bip.sw.gov.pl/Strony/OchronaDanychOsobowych.aspx?BiuletynID=167.

7. W trakcie zapisu na widzenie obowiązuje kolejność zgłoszeń. Po zakończonych godzinach zapisu na widzenia, osoba zgłaszająca chęć uczestnictwa w widzeniu otrzyma informację zwrotną na swój adres e‑mail o turze, na którą została zapisana, jeżeli nie wykroczyła poza limit osób uczestniczących w widzeniu, przypadającym w danym dniu. Pozostałe osoby otrzymają negatywną odpowiedź i będą mogły ponowić zgłoszenie w kolejnym dniu, w którym odbywają się zapisy.

8. W jednej turze widzenia udziela się nie więcej niż 6 widzeń.

9. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich. Osoby odwiedzające są zobowiązane do sprawowania opieki nad swoimi dziećmi w trakcie pobytu na terenie zakładu.

10. Osoby zapisane na daną turę widzenia wchodzą na teren zakładu 10 minut przed rozpoczęciem widzenia.

11. W przypadku spóźnienia się osoby odwiedzającej na widzenie, nie zostanie ona wpuszczona na teren zakładu. W takiej sytuacji należy ponownie zarejestrować się na widzenie w kolejnym terminie.

12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor zakładu może wyznaczyć inne dni i godziny przeznaczone na przeprowadzenie widzenia.

13. W czasie trwania widzeń funkcjonariusz dozorujący widzenia wskazuje oddzielny stolik i miejsce, które ma zająć osoba odwiedzająca lub osadzony.

14 W trakcie widzenia obowiązuje zakaz używania wyrażeń i zwrotów wulgarnych lub powszechnie uważanych za obelżywe, a także gwary przestępców. Zakazuje się zachowania naruszającego dobre obyczaje.

15. Osadzonym w trakcie widzeń nie wolno:

1) samowolnie opuszczać lub zmieniać miejsca wyznaczonego na widzenie,

2) zakłócać widzeń innych osób,

3) przekazywać lub przyjmować jakichkolwiek przedmiotów od osób odwiedzających lub innych osadzonych lub osób ich odwiedzających.

16. W trakcie trwania widzenia zezwala się na realizację zakupów towarów dostępnych w kiosku znajdującym się na sali widzeń. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobom odwiedzającym.

17. Zarówno osoby odwiedzające, jak i osadzeni zobowiązani są do dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem widzenia.

18. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do pozostawienia w depozycie wszystkich rzeczy osobistych przed przystąpieniem do widzenia.

19. Po każdej turze widzeń wszystkie stanowiska, toaleta oraz ciąg komunikacyjny, po którym poruszać się będą osoby odwiedzające będą odkażane.

20. W razie naruszenia przez osadzonego lub osobę odwiedzającą zasad odbywania widzenia oraz obowiązującego porządku, widzenie może być przerwane lub zakończone przed czasem.

21. Na podstawie art. 247 § 1 i 2 Kkw, w wypadkach uzasadnionych szczególnymi względami sanitarnymi lub zdrowotnymi albo poważnym zagrożeniem bezpieczeństwa dyrektor Zakładu może na czas określony do 7 dni wstrzymać lub ograniczyć udzielanie widzeń z możliwością przedłużenia okresu trwania tych ograniczeń lub zakazów za zgodą sędziego penitencjarnego.

 

I. ZASADY PRZYJMOWANIA PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH

1. Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego.

2. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

3. Paczki przygotowane poprzez punkt sprzedaży artykułów przyjmowane są w każdy dzień tygodnia, w godzinach: 0800-1700.

4. Paczki przygotowane poprzez punkt sprzedaży przed jej wydaniem podlegają kontroli. Wewnątrz paczki powinno znajdować się zamówienie na paczkę.

5. Paczki żywnościowe podlegają kontroli w obecności skazanego.  

 

II. ZASADY PRZYJMOWANIA PACZEK HIGIENICZNO-ODZIEŻOWYCH

1. Skazany może, za zezwoleniem dyrektora, otrzymywać paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny, a po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza - również z lekami zakupionymi za pośrednictwem zakładu karnego lub w szczególnie uzasadnionych wypadkach dostarczone do zakładu.

2. Paczki higieniczno-odzieżowe podlegają kontroli w obecności skazanego.

3. Paczka higieniczno-odzieżowa zawierająca inne artykuły niż określone w pkt 1 będzie zwrócona nadawcy na koszt skazanego lub w uzasadnionych przypadkach na koszt zakładu karnego.

 

III. SZCZEGÓŁOWY TRYB REALIZACJI PACZEK ŻYWNOŚCIOWEJ ORAZ HIGIENICZNO-ODZIEŻOWEJ ZA POŚREDNICTWEM ZAKŁADU KARNEGO

1. Zamówienie na otrzymanie paczki skazany może złożyć na piśmie w punkcie sprzedaży (kantynie) - podczas realizacji zakupów artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych oraz przedmiotów dopuszczonych do sprzedaży w zakładzie - lub oddziałowemu.

2. Zamówienie na otrzymanie paczki przez osobę najbliższą dla skazanego składane jest podczas widzenia bezpośrednio w punkcie sprzedaży. Może być też przesłane bezpośrednio do punktu sprzedaży.

3. Formularz zamówienia paczki oraz lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży znajduje się:

  1. na stronie internetowej zakładu;
  2. w punkcie sprzedaży (kantynie);
  3. na tablicy ogłoszeniowej przy sali widzeń;
  4. na tablicy ogłoszeniowej przed wejściem do zakładu.

4. Realizacja zamówienia odbywa się po potwierdzeniu przez oddziałowego że, skazany posiada uprawnienia do otrzymania paczki żywnościowej lub higieniczno – odzieżowej oraz wpłynięciu do punktu sprzedaży (kantyny) dowodu wpłaty za paczkę.

5. W przypadku zamówienia przez drogą pocztową wpłaty środków pieniężnych na zakup paczki żywnościowej należy dokonywać za pośrednictwem przekazu pocztowego lub przelewu bankowego według wzoru:

(Wpłacający) [Imię i nazwisko, adres zamieszkania]

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA z siedzibą w Warszawie przy ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa,

(nr konta) 55 1130 1017 0020 1458 9320 0148

z dopiskiem: OZ OLESNICA - paczka żywnościowa dla:

[imię, nazwisko, imię ojca]

6. Wypełniony formularz zamówienia wraz z dowodem wpłaty należy przesłąć drogą pocztową na odres:

Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu, ul. Kleczkowska 35, 50-211 Wrocław

Punt Sprzedaży

z dopiskiem: zamówienia paczki żywnościowej

[imię, nazwisko, imię ojca]

7. Paczka żywnościowa lub higieniczno-odzieżowa realizowana w drodze zamówienia, przekazywana jest osadzonemu nie później, niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty. W przypadku wytransportowania osadzonego paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe, to odstępuje się od przygotowania paczki.

8. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej lub higieniczno-odzieżowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji zakładu, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego) wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

 

Uwaga, od dnia 01.11.2018 r. podmiotem realizującym sprzedaż produktów w kantynie oraz przygotowanie paczki żywnościowej jest Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia.
Wykaz produktów - https://igbmazovia.pl/pl/oferta-oferta-handlowa/e-paczka-oferta-handlowa

 

 

 

 

 

Przyjmowanie interesantów z zewnątrz przez Dyrektora zakładu lub osobę przez niego upoważnioną odbywa się od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach od 10:00 do 14:00. Po uprzednim ustaleniu, przyjęcie może odbyć się w innym czasie.

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego w Zakładzie Karnym w Oleśnicy z dn. 13.11.2018 r.

Konto depozytowe


Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

 

Odbiorca: Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu

ul. Kleczkowska 35, 50-211 Wrocław

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

 

Konto bankowe:

Narodowy Bank Polski O/O WROCŁAW

09 1010 1674 0046 4613 9120 0000

 
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej