Zasady udzielania widzeń w Zakładzie Karnym w Nysie

Uwaga! Zmiana organizacji zasad widzeń

Z dniem 1 lutego 2016 r.  nastąpiła likwidacja widzeń w środę, pozostałe dni widzeń bez zmian.

1.Widzenia odbywają się w godzinach 8.00- 15.30 od czwartku do piątku i w niedzielę, z wyjątkiem dni:
- drugiego dnia Świąt Wielkanocnych
- pierwszego dnia Świąt Bożego narodzenia

 Następujące dni ustawowo wolne od pracy kiedy odbywają się widzenia:
- 1 stycznia - Nowy Rok
- 6 stycznia -Święto Trzech Króli
- Pierwszy dzień Wielkiej Nocy
- 1 maja - Święto Państwowe
- 3 maja -Święto Narodowe Trzeciego Maja
- Dzień Bożego Ciała
- 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny
- 1 listopada - Wszystkich Świętych
- 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości
- 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia
W dni ustawowo wolne od pracy kantyna z zaopatrzeniem mieszcząca się przy sali widzeń jest nieczynna.

2.Osoby odwiedzające, zgłaszają pisemnie chęć wykorzystania widzenia  funkcjonariuszowi pełniącemu służbę przy bramie wejściowej do zakładu w godzinach od 7.30 - 14.00.

Komunikat dla odwiedzających

Informuję, że pierwszeństwo w udzielaniu widzeń osobom odwiedzającym skazanych na terenie jednostki przysługuje :
-  kobietom w zaawansowanej ciąży,
- osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami dzieci do lat 3,
- osobom niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszające się na wózku lub o kulach),
- osobom powyżej 75 roku życia.

Ze względów organizacyjnych osoby ubiegające się o widzenie o powyższym fakcie winny  zgłosić funkcjonariuszowi pełniącemu służbę przy bramie głównej zakładu.

Zasady przyjmowania paczek w Zakładzie Karnym w Nysie

Zasady realizacji zamówienia na dostarczenie paczki żywnościowej przez osobę najbliższą.

Komunikat

W związku z wejściem w życie nowelizacji Kodeksu Karnego Wykonawczego informuję, iż od dnia 1 lipca 2015 roku, w zakładach karnych i aresztach śledczych, paczki żywnościowe dostarczane osobom pozbawionym wolności w dotychczasowej formie tj. osobiście lub za pośrednictwem placówki pocztowej lub firmy kurierskiej nie będą przyjmowane.

Od dnia 1 lipca 2015 roku skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego.

Art. 113 a § 3 kkw. Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.
Art. 115 § 11 kk. Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

Zamówienie na dostarczenie paczki osoba najbliższa może złożyć bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę (kantyna).

Aby zamówić paczkę żywnościową w punkcie sprzedaży, należy:
1. Pobrać formularz zamówienia na paczkę, który dostępny jest w punkcie sprzedaży, w biurze przepustek, w poczekalni dla odwiedzających, w sali widzeń oraz na stronie internetowej poniżej.
2. Wypełnić formularz zamówienia na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży, wpisując w odpowiednie rubryki nazwę produktu, pozycję katalogową, ilość, cenę, wagę i wartość. Powyższa lista produktów jest dostępna w punkcie sprzedaży, w sali widzeń oraz na stronie internetowej.
3. Zgodnie z art. 110a§1 kkw skazany m.in. ma prawo posiadać w celi mieszkalnej artykuły o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg. Co za tym idzie zamawiany ciężar paczki nie może przekroczyć 6 kg.
4. Dokonać wpłaty środków finansowych, odpowiadających wartości zamówionych produktów na numer konta:
Punkt sprzedaży w Zakładzie Karnym w Nysie.:
Numer konta, na który należy dokonywać wpłat za zamówienie paczki dla osadzonych:
 67 1130 1017 0020 1458 9320 0029 - BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Ww. numer nie dotyczy wpłat na konto depozytowe, czyli na tzw. "wypiskę"

Dane do przelewu:
Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA, ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa
5. W tytule przelewu/przekazu należy zamieścić
- nazwisko i imię osadzonego,
- imię ojca,
- datę urodzenia adresata paczki,
- nazwę jednostki w której przebywa osadzony.
6. Przekazać lub przesłać do punktu sprzedaży w zakładzie karnym wypełniony formularz zamówienia na paczkę wraz z dowodem wpłaty na nw. adres:
Punkt sprzedaży w:
Zakład Karny w Nysie
Kod pocztowy: 48-300
Miasto: Nysa
Ulica: Kościuszki 4a
lub na skrzynkę :
Email: kantyna.nysa.widzenia@igbmazovia.pl

Zamówienie może być przyjęte do realizacji po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki. Paczka jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.
Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji zakładu karnego, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego). Osoba zamawiająca paczkę wpisuje na odwrocie formularza zamówienia na paczkę swój dokładny adres lub numer konta bankowego.

Uwaga!
Zamówienie na paczkę z żywnością za pośrednictwem punktu sprzedaży jest realizowane wyłącznie w przypadku posiadania przez osadzonego uprawnienia do otrzymania paczki.

Pliki do pobrania:

Rozmiar: 766.1 kB

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 9:00-15:00
Wtorek: 8:00-15:00
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-15:00

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Dyrektor Zakładu Karnego w Nysie działając na podstawie i zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. 2017r. Poz. 729) ogłasza, przetarg publiczny na sprzedaż składników majątku ruchomego obejmującego: suwnicę bramową, tokarkę poręba TR 70, nożyce gilotynowe i frezarkę pionową.

 

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Zakład Karny w Nysie

ul. Kościuszki 4a

48-300 Nysa

 

2. Przedmiot sprzedaży:

 

1. Suwnica bramowa „Famak” Kluczbork  z torowiskiem szt. 1

- rok produkcji 1983
- nr fabryczny: 10149
- typ:  suwnica bramowa Q = 8T
- numer silnika: H808073 1 szt., H805864 1 szt
- typ silnika: elektryczny UDe46a-76
- przekładnie zębate typ 2S-250
- elektrowciąg typ 5T „JNK”
- udźwig: 8000 kg
- masa własna: 16300 kg

Cena wywoławcza: 12 000,00 zł

Opis stanu urządzenia: oferowana suwnica była eksploatowana do 31 maja 2017 roku (koniec ważności decyzji Urzędu Dozoru Technicznego). Do tego czasu urządzenie było sprawne. W chwili obecnej suwnica jest zdemontowana na elementy belka nośna, ramy dźwigające 2 kpl. i torowisko.

2. Tokarka Poręba TR 70 szt. 1

- rok produkcji 1960
- typ: TR 70
- maksymalna średnica toczenia: 680mm
- długość toczenia 1500 mm
- zakres prędkości wrzeciona: 12 -600 obr./min.
- zasilanie: 380 V 50 Hz
- ciężar 4900 kg
- wymiary:

            długość – 2700 mm
            szerokość – 1300 mm
            wysokość – 1600 mm           

Cena wywoławcza: 3180,00 zł

Opis stanu urządzenia: oferowana tokarka była eksploatowana do  2017 roku. Stopień zużycia 99 %.

3. Nożyce gilotynowe NGE 6x2000 szt. 1

- rok produkcji 1980
- grubość cięcia: max 4 mm
- ciężar 3800 kg
- wymiary:

            długość – 3200 mm
            szerokość – 1900 mm
            wysokość – 1650 mm

Cena wywoławcza: 2280,00 zł

Opis stanu urządzenia: oferowana tokarka była eksploatowana do 2017 roku. Stopień zużycia 96%

4. Frezarka pionowa FYD 32 szt. 1

- rok produkcji 1980
- typ: FYD 32
- powierzchnia stołu: 315x1250 mm/mm
- zakres prędkości wrzeciona: 56 - 1800 obr./min.
- zakres posuwów: podłużny          11,2 – 1120 mm/mm
                               poprzeczny       9 – 900 mm/mm
                               pionowy            4,5 – 450 mm/mm

- zasilanie: 380 V 50 Hz
- ciężar 2260 kg

Cena wywoławcza: 1356,00 zł

Opis stanu urządzenia: oferowana tokarka była eksploatowana do 2017 roku.  Stopień zużycia 98 %.

 

3. Miejsce i termin oględzin:

Wyżej wymienione urządzenia można oglądać w siedzibie sprzedającego w Nysie przy ul. Kościuszki 4a w dni robocze od  02 do 12 września 2019 r. w  godz. 800 – 1500 oraz w dniu 13 września 2019 r. w godzinach od 800 do 1000.

4. Składanie ofert:

Pisemną ofertę na wybrane składniki stanowiące przedmiot przetargu należy złożyć w zaklejonej kopercie opisanej nazwą i danymi adresowymi oferenta oraz dopiskiem „Oferta na zakup ...(wybranego składnika lub składników) w sekretariacie lub na bramie głównej Zakładu Karnego w Nysie przy ul. Kościuszki 4a, 48-300 Nysa do dnia  13 września 2019 r. do godziny 1200

Oferta jest wiążąca w terminie 14 dni od daty otwarcia ofert.

Oferta (załącznik nr 1) powinna zawierać:

- imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
- PESEL/NIP a w przypadku firm także REGON
- oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;
- dowód wpłaty wadium
- nr rachunku oferenta (do zwrotu wadium)- adres e-mail oraz kontaktowy numer telefoniczny

5. Wadium:

Biorący udział w przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości:

1. Suwnica bramowa „Famak” - 1200,00 zł brutto (słownie: tysiąc dwieście 00/100 złotych),
2. Tokarka Poręba TR 70 -  318,00 zł brutto (trzysta osiemnaście 00/100 złotych),
3. Nożyce gilotynowe NGE 6x2000 – 228,00 brutto (dwieście dwadzieścia osiem 00/100 złotych),
4. Frezarka pionowa FYD 32 – 135,60 brutto (sto trzydzieści pięć 60/100 złotych),

gotówką w kasie Zakładu Karnego w Nysie lub przelewem na rachunek bankowy Zakładu Karnego w Nysie nr 76 10101401 0053 3713 9120 0000 do dnia 13 września 2019 r. do godziny 1200. W tytule wpłaty lub przelewu należy umieścić dopisek w zależności, którego przedmiotu sprzedaży dotyczy tj. „wadium na przetarg suwnica”, „wadium                        na przetarg tokarka tr70”, „wadium na przetarg nożyce”, „wadium na przetarg frezarka”.   Za datę wniesienia wadium uważa się datę i godzinę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy lub wpłaty w kasie Zakładu Karnego  w Nysie.

6. Otwarcie ofert:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 września 2019 o godzinie 1215 w siedzibie Zakładu Karnego w Nysie przy ul. Kościuszki 4a (sala narad budynku administracyjnego). Sprzedający wybierze ofertę z najwyższą ceną brutto. 

7. Dodatkowe informacje:

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

W przypadku gdy zostaną złożone dwie lub więcej ofert o tej samej, najwyższej cenie sprzedający zarządzi ustną licytację z udziałem tych oferentów.

O terminie tej licytacji oferenci zostaną powiadomieni oddzielnym pismem

Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium oraz gdy nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt 4 ogłoszenia, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

Oferent którego oferta została odrzucona, zostanie powiadomiony o tym fakcie odrębnym pismem.

Nabywca którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony o terminie podpisania umowy. Wszelkiego rodzaju zawiadomienia oraz pisma przesyłane będą drogą elektroniczną na wskazany przez oferentów adres e-mail. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie do 7 dni licząc od dnia podpisania umowy w kasie Zakładu Karnego w Nysie lub przelewem na rachunek bankowy o numerze 87 10101401 0053 3722 3100 0000. Wydanie urządzeń nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Do czasu dokonania zapłaty urządzenie stanowi własność sprzedającego.

Wszelkie koszty zakupu urządzenia ponosi Nabywca. Sprzedawca nie jest płatnikiem podatku VAT.

Nabywca zobowiązany jest do zapewnienia transportu zakupionego składnika na własny koszt. Odbiór nastąpić musi maksymalnie w przeciągu 3 dni roboczych od dnia zapłacenia ceny nabycia.

Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

 

Załącznik nr 1 Rozmiar: 191.7 kB
Załącznik nr 2 Rozmiar: 216.1 kB

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:

NBP o/Opole
76 1010 1401 0053 3713 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej