Zasady udzielania widzeń w Zakładzie Karnym w Nysie

Uwaga! Zmiana organizacji zasad widzeń

Z dniem 1 lutego 2016 r.  nastąpiła likwidacja widzeń w środę, pozostałe dni widzeń bez zmian.

1.Widzenia odbywają się w godzinach 8.00- 15.30 od czwartku do piątku i w niedzielę, z wyjątkiem dni:
- drugiego dnia Świąt Wielkanocnych
- pierwszego dnia Świąt Bożego narodzenia

 Następujące dni ustawowo wolne od pracy kiedy odbywają się widzenia:
- 1 stycznia - Nowy Rok
- 6 stycznia -Święto Trzech Króli
- Pierwszy dzień Wielkiej Nocy
- 1 maja - Święto Państwowe
- 3 maja -Święto Narodowe Trzeciego Maja
- Dzień Bożego Ciała
- 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny
- 1 listopada - Wszystkich Świętych
- 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości
- 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia
W dni ustawowo wolne od pracy kantyna z zaopatrzeniem mieszcząca się przy sali widzeń jest nieczynna.

2.Osoby odwiedzające, zgłaszają pisemnie chęć wykorzystania widzenia  funkcjonariuszowi pełniącemu służbę przy bramie wejściowej do zakładu w godzinach od 7.30 - 14.00.

Komunikat dla odwiedzających

Informuję, że pierwszeństwo w udzielaniu widzeń osobom odwiedzającym skazanych na terenie jednostki przysługuje :
-  kobietom w zaawansowanej ciąży,
- osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami dzieci do lat 3,
- osobom niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszające się na wózku lub o kulach),
- osobom powyżej 75 roku życia.

Ze względów organizacyjnych osoby ubiegające się o widzenie o powyższym fakcie winny  zgłosić funkcjonariuszowi pełniącemu służbę przy bramie głównej zakładu.

Zasady przyjmowania paczek w Zakładzie Karnym w Nysie

Zasady realizacji zamówienia na dostarczenie paczki żywnościowej przez osobę najbliższą.

Komunikat

W związku z wejściem w życie nowelizacji Kodeksu Karnego Wykonawczego informuję, iż od dnia 1 lipca 2015 roku, w zakładach karnych i aresztach śledczych, paczki żywnościowe dostarczane osobom pozbawionym wolności w dotychczasowej formie tj. osobiście lub za pośrednictwem placówki pocztowej lub firmy kurierskiej nie będą przyjmowane.

Od dnia 1 lipca 2015 roku skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego.

Art. 113 a § 3 kkw. Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.
Art. 115 § 11 kk. Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

Zamówienie na dostarczenie paczki osoba najbliższa może złożyć bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę (kantyna).

Aby zamówić paczkę żywnościową w punkcie sprzedaży, należy:
1. Pobrać formularz zamówienia na paczkę, który dostępny jest w punkcie sprzedaży, w biurze przepustek, w poczekalni dla odwiedzających, w sali widzeń oraz na stronie internetowej poniżej.
2. Wypełnić formularz zamówienia na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży, wpisując w odpowiednie rubryki nazwę produktu, pozycję katalogową, ilość, cenę, wagę i wartość. Powyższa lista produktów jest dostępna w punkcie sprzedaży, w sali widzeń oraz na stronie internetowej.
3. Zgodnie z art. 110a§1 kkw skazany m.in. ma prawo posiadać w celi mieszkalnej artykuły o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg. Co za tym idzie zamawiany ciężar paczki nie może przekroczyć 6 kg.
4. Dokonać wpłaty środków finansowych, odpowiadających wartości zamówionych produktów na numer konta:
Punkt sprzedaży w Zakładzie Karnym w Nysie.:
Numer konta, na który należy dokonywać wpłat za zamówienie paczki dla osadzonych:
 67 1130 1017 0020 1458 9320 0029 - BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Ww. numer nie dotyczy wpłat na konto depozytowe, czyli na tzw. "wypiskę"

Dane do przelewu:
Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA, ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa
5. W tytule przelewu/przekazu należy zamieścić
- nazwisko i imię osadzonego,
- imię ojca,
- datę urodzenia adresata paczki,
- nazwę jednostki w której przebywa osadzony.
6. Przekazać lub przesłać do punktu sprzedaży w zakładzie karnym wypełniony formularz zamówienia na paczkę wraz z dowodem wpłaty na nw. adres:
Punkt sprzedaży w:
Zakład Karny w Nysie
Kod pocztowy: 48-300
Miasto: Nysa
Ulica: Kościuszki 4a
lub na skrzynkę :
Email: kantyna.nysa.widzenia@igbmazovia.pl

Zamówienie może być przyjęte do realizacji po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki. Paczka jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.
Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji zakładu karnego, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego). Osoba zamawiająca paczkę wpisuje na odwrocie formularza zamówienia na paczkę swój dokładny adres lub numer konta bankowego.

Uwaga!
Zamówienie na paczkę z żywnością za pośrednictwem punktu sprzedaży jest realizowane wyłącznie w przypadku posiadania przez osadzonego uprawnienia do otrzymania paczki.

Pliki do pobrania:

Rozmiar: 5.8 MB
Rozmiar: 91.8 kB

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 9:00-15:00
Wtorek: 8:00-15:00
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-15:00

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:

NBP o/Opole
76 1010 1401 0053 3713 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej