UWAGA!!! KOMUNIKATY DOTYCZĄCE WIDZEŃ NA STRONIE Z AKTUALNOŚCIAMI JEDNOSTKI.

 

Widzenia dla osadzonych odbywają się w środy, soboty, niedziele i dni świąteczne w godz. 7.45 do 16.00.

W razie braku możliwości zrealizowania wszystkich zgłoszonych widzeń w godzinach podanych w ust. 1 dopuszcza się ich realizację do godz.17.00.

W miarę możliwości , pierwszeństwo w realizacji widzeń mają:

  • kobiety w zaawansowanej ciąży,
  • osoby dorosłe będące rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,
  • niepełnosprawni ze znaczną dysfunkcja ruchu ,
  • osoby powyżej 75 roku życia,

Widzenia osadzonych odbywają się w sali widzeń w dozorze funkcjonariusza, usytuowanej w oddziale I Pawilonu więziennego A.

Widzenia bez osoby dozorującej odbywają się w sali widzeń bezdozorowych usytuowanej w oddziale I Pawilonu więziennego A.

Osoba odwiedzająca, przed pierwszym widzeniem w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej potwierdza własnoręcznym podpisem chęć odbycia takiego widzenia i znajomości jego zasad na stosownym druku - oświadczeniu. Osoby uczestniczące w takim widzeniu są odpowiedzialne za właściwy stan wyposażenia pomieszczenia i pozostawienie porządku po jego zakończeniu.

Widzenia z obrońcą lub pełnomocnikiem będącym adwokatem lub radcą prawnym odbywają się w dni pracy administracji w godz. 8.00 - 14.00 w salach przesłuchań w oddziale I Pawilonu więziennego A.

Osoby ubiegające się o uzyskanie widzenia ze skazanym lub ukaranym winny wypełnić „wniosek o udzielenie widzenia” z podaniem swoich danych personalnych i adresu zamieszkania, a następnie przekazać go bramowemu. Wniosek o udzielenie widzenia osoby odwiedzające mogą składać od godz. 7.15 do 14.00.

Osoby ubiegające się o widzenie z tymczasowo aresztowanym mogą uzyskać je po przedłożeniu pisemnego zarządzenia o zgodzie na widzenie wydanego przez organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje. W wypadku gdy tymczasowo aresztowany pozostaje do dyspozycji kilku organów, wymagana jest zgoda na widzenie każdego z nich, chyba że organy te zarządzą inaczej.

W przypadku realizacji widzeń w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą uprawnienie do spożywania artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez osoby odwiedzające nie przysługuje.

Zabrania się wnoszenia przez osoby odwiedzające przedmiotów niebezpiecznych i niedozwolonych w tym żywności, napojów, wyrobów tytoniowych na teren właściwy zakładu i przekazywania osadzonym na widzeniach.

W przypadku realizacji widzeń w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą istnieje możliwość zakupu do 10 paczek papierosów lub do 0,5 kg tytoniu, art. higienicznych, kart telefonicznych lub art. piśmienniczych.

Paczki dla osadzonych przebywających w tutejszej jednostce penitencjarnej za wyjątkiem paczek żywnościowych przekazywane bezpośrednio od nadawcy przyjmowane są przez bramowego w dniach widzeń w godz. 8.00 – 15.00. Paczki przekazywane za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub gońca są przyjmowane codziennie w godz. 8.00 – 15.00.

Paczki żywnościowe realizowane są za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie Zakładu Karnego w Nowym Sączu. Realizuje się je na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową wraz z oryginałem dowodu wpłaty lub potwierdzeniem przelewu za zamówione artykuły.

Wpłaty za paczkę należy dokonać na konto prowadzącego punkt sprzedaży. W tytule przelewu/przekazu należy zamieścić nazwisko, imię, imię ojca, datę urodzenia adresata paczki oraz dopisek: Zakład Karny w Nowym Sączu. Wpłatę można również zrealizować bezpośrednio
w punkcie sprzedaży w zakładzie.

Zamówienie sporządzane jest na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży. Formularz zamówienia, lista produktów z cennikiem oraz numer konta prowadzącego punkt sprzedaży dostępne są:

w punkcie sprzedaży,
w poczekalni dla osób odwiedzających,
w sali widzeń,
na tablicach ogłoszeń w oddziałach mieszkalnych,
na stronie internetowej zakładu.

Wypełnione formularze zamówień wraz z dowodem wpłaty na konto punktu sprzedaży: 10 8589 0006 0230 0610 0215 0027, BSRz Kraków o/Nowy Wiśnicz, osoby zainteresowane mogą składać:

w punkcie sprzedaży (sala widzeń),
drogą pocztową na adres zakładu.

Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji po potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki żywnościowej. W przypadku braku uprawnienia lub braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji zakładu karnego, środki pieniężne niezwłocznie przekazywane są osobie, która paczkę opłaciła w kwocie pomniejszonej
o koszt przelewu lub przekazu pocztowego wraz z informacją o przyczynach odmowy zrealizowania zamówienia.

W paczkach nie można przekazywać także środków łączności, alkoholu i środków odurzających oraz innych przedmiotów i dokumentów, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku
i bezpieczeństwa w zakładzie.

Cennik Kantyna 01.05.2020 Rozmiar: 844.8 kB
Rozmiar: 444.3 kB

Interesantów w sprawach skarg, próśb i wniosków dotyczących osadzonych, Dyrektor Zakładu Karnego w Nowym Sączu i jego Zastępa przyjmują w każdy poniedziałek w godz. 8.00 – 17.00 oraz w pozostałe dni robocze w godzinach urzędowania tj. od 8.00 do 15.00.

Skargi osób pozbawionych wolności załatwiane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2003r. w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. Nr 151, poz. 1467).

Pozostałe sprawy załatwiane są zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego.

NBP O/O KRAKÓW

Basztowa 20

31-156 Kraków

37 1010 1270 0033 9113 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej