1. Widzenia odbywają się w następujące dni:
1) niedziela w godzinach: 800 – 1500;
2) poniedziałek w godzinach: 1000 – 1700;
3) wtorek w godzinach 1000 – 1700.


2. Nie udziela się widzeń w następujące dni roku kalendarzowego:
1) w święta państwowe:
a) 1 stycznia – Nowy Rok,
b) 1 maja – Święto Państwowe,
c) 3 maja – święto Narodowe Trzeciego Maja,
d) 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości;
2) w święta religijne:
a) 6 stycznia – Św. Trzech Króli,
b) drugi dzień Świąt Wielkanocnych,
c) dzień Zielonych Świątek,
d) dzień Bożego Ciała,
e) 15 sierpnia – Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny,
f) 1 listopada – Wszystkich Świętych.


3. Widzenia odbywają się w trzech turach:
1) niedziela:
a) I tura: 800 – 1000,
b) II tura: 1000 – 1300,
c) III tura: 1300 – 1500;
2) poniedziałek i wtorek;
a) I tura: 1000 – 1200,
b) II tura: 1200 – 1400,
c) III tura: 1400 – 1700.


4. Rejestracja zgłoszeń odwiedzających do udziału w widzeniu odbywa się telefonicznie w każdy piątek poprzedzający widzenia w najbliższą niedzielę, poniedziałek i wtorek, pod numerem telefonu 91 4326 601 w godzinach od 800 do 1500. Weryfikacji danych osobowych osób dzwoniących dokonuje rejestrujący widzenia. Osadzony ma obowiązek poinformować osoby odwiedzające o posiadanej zgodzie na połączenie widzeń regulaminowych. Podczas rejestracji osoba dzwoniąca informuje rejestrującego o chęci połączenia widzeń. Osobom mającym zgodę na połączenie widzeń, będą one udzielane w niedziele w trakcie II tury oraz w poniedziałki i wtorki podczas III tury.
5. Ustalenie terminu przeprowadzenia widzenia z tymczasowo aresztowanymi, wymaga posiadania przez osobę zainteresowaną widzeniem aktualnego zarządzenia o wyrażeniu zgody na widzenie, organu do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje.
6. Kontrola osób zakwalifikowanych do udziału w widzeniu rozpoczyna się nie później niż 30 minut przed rozpoczęciem wyznaczonej tury. Oznacza to konieczność zgłoszenia się odwiedzających przed bramą główną jednostki na pół godziny przed rozpoczęciem tury.
7. Na jedną turę widzeń przyjmuje się nie więcej niż 21 zgłoszeń, niezależnie od sposobu udzielania widzeń.
8. Dyrektor w indywidualnych uzasadnionych przypadkach może zezwolić na realizację widzenia w inny dzień i godzinach, niż określono to w §22 ust. 1.
9. Osoba odwiedzająca powinna legitymować się ważnym dokumentem ze zdjęciem. Za dokument na podstawie którego stwierdza się tożsamość, uznaje się ważny:
1) dowód osobisty;
2) dokument paszportowy;
3) legitymację służbową;
4) dowód tożsamości cudzoziemca;
5) prawo jazdy;
6) książeczka żeglarska;
7) legitymację szkolną albo oświadczenie opiekuna - w przypadku osób niepełnoletnich.
10. Nie będzie wpuszczona na teren jednostki osoba przybyła na widzenie posługująca się dokumentem, w oparciu o który nie jest możliwe jednoznaczne ustalenie jej tożsamości (np. znaczny stopień zniszczenia, nieaktualna lub nieczytelna fotografia, nieważność dokumentu) oraz której stan wskazuje, iż znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość.
11. Obowiązek udowodnienia stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa ze skazanym (na podstawie wiarygodnych dokumentów – m. in. aktu małżeństwa, aktu urodzenia lub dokumentu poświadczającego nazwisko panieńskie kobiety) spoczywa na osobie odwiedzającej lub na skazanym.
12. Widzenie może odbywać się nie więcej jak z dwoma osobami dorosłymi, bez względu na liczbę towa-rzyszących osób niepełnoletnich.
13. Za zgodą dyrektora w uzasadnionych wypadkach, w widzeniu mogą brać udział więcej niż dwie osoby dorosłe.
14. Widzenie z osobą niebędącą członkiem rodziny lub inną osobą bliską, skazany może otrzymać za zezwoleniem dyrektora zakładu karnego.
15. Miejscem udzielania widzeń są sale widzeń jednostki.
16. Funkcjonariusz nadzorujący widzenie wskazuje stolik przy którym będzie się ono odbywać.
17. W czasie korzystania z widzenia należy ściśle stosować się do poleceń funkcjonariuszy dozorujących ich przebieg.
18. Osobom odwiedzającym oraz osadzonym podczas widzeń zabrania się w szczególności:
1) wzajemnego przekazywania sobie przedmiotów;
2) nawiązywania nielegalnych kontaktów z innymi osobami;
3) palenia tytoniu;
4) głośnych rozmów;
5) używania gwary przestępców, słów wulgarnych i obelżywych;
6) zdejmowania odzieży (osadzeni);
7) samowolnego poruszania się po sali widzeń;
8) opuszczania wyznaczonego miejsca bez zgody funkcjonariusza.
19. W przypadku naruszenia przez osadzonego lub osobę odwiedzającą zasad dotyczących udzielenia wid-zeń, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.
20. Na żądanie osoby odwiedzającej widzenie ze skazanym odbywa się w sposób uniemożliwiający be-zpośredni kontakt ze skazanym.
21. Osadzeni nie wynoszą z sali widzeń żadnych rzeczy i przedmiotów.
22. Skazany ma obowiązek udokumentować uprawnienia do widzenia z art. 105a§3 Kodeksu karnego wy-konawczego.
23. Zezwolenie na widzenie udzielane w związku z art. 105a§3 Kodeksu karnego wykonawczego uzyskuje opiekun wraz z dziećmi, których widzenie to dotyczy.
24. Do opieki nad dziećmi biorącymi udział w widzeniu zobowiązani są ich opiekunowie.
25. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych w bufecie na terenie zakładu. Zakupu artykułów może dokonać jedynie osoba odwiedzająca.
26. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, zabierają z sali widzeń osoby odwiedzające.
27. Widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej odbywają się
w wydzielonym pokoju widzeń.
28. W dni widzeń w punkcie sprzedaży w sali widzeń, istnieje możliwość:
1) realizacji zamówienia przez osoby najbliższe paczki żywnościowej – zgodnie z art. 113a§3 Kodeksu karnego wykonawczego;
2) realizacji zezwolenia na otrzymanie paczki higienicznej przez osoby odwiedzające – zgodnie z art. 113a§4 Kodeksu karnego wykonawczego.
29. W przypadku zamiaru złożenia zamówienia na paczkę żywnościową podczas widzenia przez osobę najbliższą, funkcjonariusz odpowiedzialny za realizację widzeń w danej sali widzeń, w celu skrócenia czasu składania zamówień po zakończonym widzeniu, wydaje tej osobie druk zamówienia oraz wykaz dostępnych w sprzedaży produktów. Realizacji uprawnień dokonuje się po zakończonym widzeniu. Termin dostarczenia paczki żywnościowej wynosi do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
30. Artykuły, których nie ma w asortymencie punktu sprzedaży, mogą być zamawiane na indywidualną prośbę skazanego, po uzyskaniu zgody Dyrektora. W przypadku reklamacji czy niezgodności z zamówieniem wszelkie działania zmierzające do wyjaśnienia sprawy będą podejmowane przez prowadzącego kantynę. Obowiązuje ograniczenie ilościowe zakupów – zgodne z ilością określoną w zezwoleniu na otrzymanie paczki. Nie realizuje się w tym przypadku sprzedaży artykułów tytoniowych.
30. Skazani, którzy otrzymali uprawnienia i nagrody: w postaci zezwolenia na widzenie bez dozoru, poza obrębem zakładu karnego, z osobą najbliższą lub godną zaufania, na okres nie przekraczający jednorazowo 30 godzin lub zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego bez dozoru w trybie art. 138§1 pkt 8, art. 141a§1, art. 165§2 Kodeksu karnego wykonawczego zobowiązani są do uzgodnienia z wychowawcą terminu realizacji przepustki na 14 dni przed jej rozpoczęciem. Nie dotyczy to tych decyzji, w których określono termin wykorzystania przepustki.
31. Realizacja uprawnienia i nagrody w postaci zezwolenia na widzenie bez dozoru, poza obrębem zakładu karnego, z osobą najbliższą lub godną zaufania, na okres nie przekraczający jednorazowo 30 godzin, następuje po uwiarygodnieniu przez skazanego, że widzenie odbędzie się z osobą najbliższą lub godną zaufania.
32. Osadzeni powracający z pobytu poza terenem jednostki nie mają prawa wnosić do zakładu karnego żadnych rzeczy i przedmiotów.

1. Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe, za pośrednictwem zakładu karnego.
2. Łączna ilość i wymiary artykułów żywnościowych lub wyrobów tytoniowych nie może przekroczyć limitów określonych w §17 ust. 1 pkt 3 i 4.
3. Osadzony może otrzymać paczkę po wcześniejszym złożeniu zamówienia na piśmie oraz pokryciu kosztów przygotowania paczki. Po wcześniejszym pokryciu kosztów przygotowania paczki, zamówienie to mogą składać również osoby bliskie. Zamówienie należy składać na piśmie w następujący sposób:

  1. poprzez:
  1. korespondencję, przesyłką pocztową nierejestrowaną na adres Zakład Karny Nowogard, ul. Zamkowa 7, 72-200 Nowogard, z dopiskiem „Punkt sprzedaży” lub na adres Przedsiębiorstwo Państwowe Gardia, 72-200 Nowogard, ul. Zamkowa 7b,
  1. osobiste złożenie zamówienia w kantynie zakładu karnego, podczas widzenia z osadzonym;
  1. formularz zamówienia oraz lista produktów dopuszczonych do sprzedaży dostępne są:
  1. w sali widzeń - punkcie sprzedaży,
  2. na stronie internetowej Zakładu Karnego w Nowogardzie,
  3. w oddziałach mieszkalnych;
  1. zamówienie będzie zrealizowane po potwierdzeniu, że skazany posiada uprawnienia do otrzymania paczki;
  2. dostarczenie paczki żywnościowej do osadzonego następuję w przeciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty oraz potwierdzenia uprawnienia do otrzymania paczki;
  3. środki pieniężne wpłacone na zakup paczek, które nie mogą być zrealizowane z przyczyn niezależnych od administracji jednostki zwracane są osobie, która paczkę opłaciła w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia.

 

Informujemy, że od dnia 7 grudnia 2020 r. rozszerza się możliwość przesyłania zamówień na paczki realizowane w punkcie sprzedaży w Zakładzie Karnym w Nowogardzie.

W związku z powyższym, począwszy od poniedziałku 7 grudnia, druk zamówienia na paczkę wraz z załączonym dowodem wpłaty należy przesłać :

1. W formie papierowej (oryginalnej) na adres :

Zakład Karny

ul. Zamkowa 7,

72-200 Nowogard

z dopiskiem ,, Punkt sprzedaży"

lub

2. W formie elektronicznej na adres e-mail: zk_nowogard@sw.gov.pl

 

Uwaga !!!

- druk zamówienia wraz z dowodem wpłaty należy przesłać tylko i wyłącznie w jednej z dostępnych form (papierowej lub elektronicznej),

- ponadto przypominamy, że nie można łączyć artykułów żywnościowych z higienicznymi.

 

 

II. Skazany może za zezwoleniem dyrektora zakładu karnego otrzymywać paczki:

1) z niezbędną odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku (raz na 3 m-ce);

2) środkami higieny;

3) lekami.

Prośby osadzonych o możliwość otrzymania paczek wskazanych w pkt. 1 - 3 muszą być zaopiniowane, odpowiednio przez: kwatermistrza oddziałowego w odniesieniu do paczki odzieżowej i higienicznej oraz lekarza do paczki z lekami. Osadzony po złożeniu prośby i pozytywnym jej rozpatrzeniu, otrzymuje potwierdzenie uprawniające do otrzymania paczki odzieżowej, higienicznej lub z lekami.

2. Druk prośby o możliwość otrzymania paczki odzieżowej, higienicznej lub z lekami stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia, który można pobrać od wychowawcy lub oddziałowego.

3. W paczkach nie mogą być dostarczane artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości, a także przedmioty, o których mowa w art. 110a§3 i 4 Kodeksu karnego wykonawczego.

4. Paczki wymienione w ust. 1 mogą być dostarczane do zakładu za pośrednictwem operatora pocztowego, gońca lub firmy kurierskiej, a także bezpośrednio przez nadawcę.

5. Po otrzymaniu zgody, osadzony może również otrzymać paczkę higieniczną na zasadach określonych w §32 ust. 3.

6. Paczki przyjmowane są codziennie w godzinach od 800 do 1530. Wydawanie paczek higienicznych odbywa się codziennie od 800 do 1800, natomiast paczki odzieżowe i z lekami wydawane są w dniach i godzinach pracy odpowiednio magazynu rzeczy własnych osadzonych i ambulatorium zakładu.

7. Paczki muszą być dostarczane w kartonowym pudełku, którego wymiary nie mogą przekraczać - 50 cm długości, 50 cm szerokości i 30 cm wysokości

8. W paczce higienicznej, odzieżowej lub z lekami mogą być dostarczone wyłącznie artykuły określone w prośbie, na które osadzony otrzymał zgodę.

9. W przypadku dostarczenia paczek niespełniających wymogów określonych zarządzeniu oraz w innych przepisach nie będą one przyjmowane do zakładu.

10. Zezwolenie na dostarczenie paczek o których mowa w ust. 1 zachowuje ważność przez okres dwóch miesięcy od daty zatwierdzenia przez dyrektora.

11. Paczkę z lekami przekazuje się do ambulatorium, a wydawanie leków odbywa się za pośrednictwem personelu medycznego według wskazań lekarza.

12. Artykuły o których mowa w ust. 1, powinny być dostarczone w oddzielnych paczkach. Nadawca paczki zobowiązany jest nanieść na paczkę nadruk o treści wskazującej jej rodzaj: „HIGIENICZNA”, „ODZIEŻOWA”, „LEKI”, a w jej środku umieścić spis zawartości.

13. Paczki podlegają kontroli przy przyjęciu z wykorzystaniem do tego celu technicznych urządzeń i psa specjalnego oraz kontroli szczegółowej w obecności osadzonego poprzez: przesypanie, przekrojenie, przepakowanie, nakłucie artykułów w nich znajdujących się. Dopuszcza się naruszenie przedmiotów w stopniu niezbędnym do przeprowadzenia kontroli. Odbiór paczki osadzony kwituje własnoręcznym podpisem.

14. W przypadku dostarczenia paczki do zakładu bezpośrednio przez nadawcę paczka jest kontrolowana w obecności osoby dostarczającej poprzez m. in. sprawdzenie zgodności spisu zawartości z faktyczną zawartością także przy użyciu odpowiednich środków i urządzeń technicznych, a w razie potrzeby specjalnie wyszkolonych psów, następnie szczegółowo w obecności skazanego.

15. Osadzony zobowiązany jest do informowania nadawcy paczki o jej zawartości i zasadach postępowania z paczkami, wynikającymi z niniejszego porządku wewnętrznego, regulaminów oraz Kodeku karnego wykonawczego.

Załączniki:

1. Aktualny cennik:https://sw.gov.pl/assets/27/22/12/c84d7b120418b78b1412f1e305d8d7ad827fd4e1.pdf

2. Druk zamówienia na paczkę: https://sw.gov.pl/assets/74/36/63/0381eeca7e5cc79d0ba4df006169eb08e5bb4cea.pdf

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 8:00-17:00

Wtorek: 8:00-15:00

Środa: 8:00-15:00

Czwartek: 8:00-15:00

Piątek: 8:00-15:00

 

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tut. Zakładzie Karnym koordynatorami dostępności są następujący funkcjonariusze:

1. mjr Jacek Pędziszczak

ul. Zamkowa 7, 72-200 Nowogard

email: Jacek.Pedziszczak@sw.gov.pl

telefon: +48 91 432 66 15

fax: +48 91 392 52 84

2. por. Anna Martynowicz - Czudiak

ul. Zamkowa 7, 72-200 Nowogard

email: Anna.Martynowicz-Czudiak@sw.gov.pl

telefon: +48 91 432 66 18

fax: +48 91 392 52 84

3. por. Marcin Babiarczuk

ul. Zamkowa 7, 72-200 Nowogard

email: Marcin.Babiarczuk@sw.gov.pl

telefon: +48 91 432 66 10

fax: +48 91 392 52 84

 

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tut. Zakładzie Karnym koordynatorami dostępności są następujący funkcjonariusze:

1. mjr Jacek Pędziszczak

ul. Zamkowa 7, 72-200 Nowogard

email: Jacek.Pedziszczak@sw.gov.pl

telefon: +48 91 432 66 15

fax: +48 91 392 52 84

 

2. por. Anna Martynowicz - Czudiak

ul. Zamkowa 7, 72-200 Nowogard

email: Anna.Martynowicz-Czudiak@sw.gov.pl

telefon: +48 91 432 66 18

fax: +48 91 392 52 84

 

3. por. Marcin Babiarczuk

ul. Zamkowa 7, 72-200 Nowogard

email: Marcin.Babiarczuk@sw.gov.pl

telefon: +48 91 432 66 10

fax: +48 91 392 52 84

NBP Oddz. Okręgowy Szczecin

Starzyńskiego 1

Szczecin

20 1010 1599 0058 8713 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej