Sposób udzielania widzeń w czasie epidemii COVID-19 w Zakładzie Karnym w Nowogardzie
 

I. Zasady ogólne.

1. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, chyba że dyrektor zakładu karnego, w uzasadnionych wypadkach, wyrazi zgodę na udział większej liczby osób. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich

2. Widzenia realizowane są zgodnie zgodnie z art. 105 a Kodeksu karnego wykonawczego z zachowaniem przyjętych zasad bezpieczeństwa epidemicznego. 

3. Widzenie trwa 60 minut.

4. Nie udziela się widzeń w formie nagród i ulg.

5. Widzenia nie są udzielane osadzonym przebywającym w celach przejściowych, objętych kwarantanną i izolacją.

6. Osoby odwiedzające zobowiązane są do pozostawienia w depozycie wszystkich rzeczy osobistych przed przystąpieniem do widzenia.

7. Widzenie nie będzie udzielone w przypadku, gdy osoba odwiedzająca nie spełni wymogów formalnych dotyczących zasad udzielania widzeń oraz reżimu sanitarnego.

 

II. Zasady udzielania widzeń.

1. Widzenia odbywają się w niedzielę, poniedziałek i wtorek w godz :

a) niedziela 8:00 – 15:30;

b) poniedziałek 10:00 – 15:30;

c) wtorek 10:00 – 15:30.

2. Rejestracja zgłoszeń odwiedzających do udziału w widzeniu odbywa się telefonicznie w każdy dzień roboczy (od poniedziałku do piątku) poprzedzający widzenia w najbliższą niedzielę, poniedziałek i wtorek, pod numerem telefonu 91 432 66 45 w godzinach od 8.00 do 11.00. Weryfikacja danych osobowych osób dzwoniących dokonuje rejestrujący widzenia.

3. Widzenia odbywają się w turach:

1) niedziela:

a) I tura: 8:00 – 09:30

b) II tura: 10:00 – 11:30

c) III tura: 12:00 – 13:30

d) IV tura: 14:00 – 15:30

2) poniedziałek;

a) I tura: 10:00 – 11:30

b) II tura: 12:00 – 13:30

c) III tura: 14:00 – 15:30

2) wtorek;

a) I tura: 10:00 – 11:30,

b) II tura: 12:00 – 13:30

c) III tura: 14:00 - 15:30 

4. Kontrola osób zakwalifikowanych do udziału w widzeniu rozpoczyna się nie później niż 30 min. przed rozpoczęciem każdej tury. Oznacza to konieczność zgłoszenia się odwiedzających przed bramą główną jednostki na pół godziny przed rozpoczęciem każdej z tur.

5. Osoby, które nie dostosują się do zasad ujętych w pkt. 4 mogą zostać niewpuszczone do jednostki i widzenie nie będzie udzielone.

6. Na jedną turę widzeń przyjmuje się nie więcej niż 10 zgłoszeń, niezależnie od sposobu udzielania widzeń.

7. Osoby odwiedzające osadzonych mogą wejść na teren jednostki po uprzednim okazaniu ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

8. Za dokument, na podstawie którego stwierdza się tożsamość, uznaje się ważny:

- dowód osobisty;

- dokument paszportowy;

- legitymację służbową;

- dowód tożsamości cudzoziemca;

- prawo jazdy.

9. Nie będzie wpuszczona na teren jednostki osoba przybyła na widzenie z dokumentem, w oparciu o który nie jest możliwe jednoznaczne ustalenie jej tożsamości (np. znaczny stopień zniszczenia, nieaktualna lub nieczytelna fotografia, nieważność dokumentu) oraz, której stan wskazuje, iż znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość.

10. Obowiązek udowodnienia stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa ze skazanym (na podstawie wiarygodnych dokumentów – tj. m. in. aktu małżeństwa, aktu urodzenia, lub dokumentu poświadczającego nazwisko panieńskie kobiety) spoczywa na osobie odwiedzającej lub na skazanym.

11. Miejscem udzielania widzeń jest sala widzeń jednostki.

12. Widzenia są udzielane przy stolikach.

 

III. Reżim sanitarny.

1. Osoby ubiegające się o wejście na widzenie zobowiązane są do zachowania dystansu społecznego pomiędzy osobami oczekującymi na widzenie minimum 2 m.

2. Każdej osobie ubiegającej się o wejście na widzenie mierzona będzie temperatura ciepłoty ciała. Osoba posiadająca ciepłotę ciała wyższą niż 37.5°c nie będzie wpuszczana na teren jednostki.

3. Osoba ubiegająca się o wejście na widzenie wypełnia pisemne oświadczenie w którym wyraża zgodę na widzenie oraz na sposób jego udzielania związany z ograniczeniami wynikającymi z zagrożenia epidemią COVID – 19.

4. Osoby odwiedzające zobowiązane są do posiadania i używania własnych maseczek ochronnych w przypadku wejścia na teren jednostki.

5. Osobom nie posiadającym maseczek ochronnych, widzenie nie zostanie udzielone.

6. Po wejściu na bramę jednostki osoby, odwiedzające zobowiązane są w szczególności do;

- przeprowadzenia dezynfekcji rąk,

- wypełnienia ankiety dotyczącej wywiadu sanitarnego,

- poddania się badaniu temperatury ciała.

7. Po przeprowadzeniu czynności o których mowa w pkt. 6 oraz kontroli osób wchodzących, doprowadzane są one do sali widzeń, gdzie zajmują miejsca wyznaczone przy stolikach.

8. Na widzenie osadzeni nie zabierają żadnych rzeczy i przedmiotów.

9. W trakcie widzenia osadzeni i osoby odwiedzające pozostają w maseczkach. Maseczki mogą być zdjęte wyłącznie na czas spożywania artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających w kantynie jednostki.

10. Przed rozpoczęciem widzenia osadzeni poddawani są pomiarowi temperatury ciała oraz dokonują dezynfekcji rąk.

11. W trakcie widzenia osadzeni zobowiązani są do używania maseczek ochronnych.

12. Osadzeni mają możliwość zakupu maseczek ochronnych w kantynie jednostki lub otrzymania ich za pośrednictwem paczki higienicznej.

13. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek, dyrektor jednostki może wyposażyć osadzonego w maseczkę ochronną.

14. Osadzonym, którzy nie będą posiadali maseczki ochronnej widzenie nie zostanie udzielone.

15. W trakcie widzenia obowiązuje konieczność zachowania dystansu społecznego pomiędzy osobami znajdującymi się na sali widzeń oraz zakaz kontaktu fizycznego pomiędzy osadzonym i osobą odwiedzającą.

16. W przypadku korzystania przez osadzonego w czasie widzenia z jednorazowej maseczki ochronnej zobowiązany on jest do jej wyrzucenia do dedykowanego pojemnika na śmieci umieszczonego przy wyjściu z sali widzeń.

17. W przypadku konieczności skorzystania z toalety w trakcie widzenia, osoby są zobowiązane do zdezynfekowania rąk przed wejściem do toalety, jak i po wyjściu z niej lub umyciu rąk zgodnie z zaleceniami epidemicznymi.

18. Osadzony wyrażający wolę na widzenie z osobami bliskimi informowany jest o możliwości wystąpienia zagrożeń dla jego życia i zdrowia związanych z epidemią COVID – 19.

19. Po każdej turze widzeń, sala widzeń łącznie z toaletami oraz miejscami krzyżowania się ciągów komunikacyjnych (klatka schodowa) podlega dezynfekcji.

 

1. Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe, za pośrednictwem zakładu karnego.
2. Łączna ilość i wymiary artykułów żywnościowych lub wyrobów tytoniowych nie może przekroczyć limitów określonych w §17 ust. 1 pkt 3 i 4.
3. Osadzony może otrzymać paczkę po wcześniejszym złożeniu zamówienia na piśmie oraz pokryciu kosztów przygotowania paczki. Po wcześniejszym pokryciu kosztów przygotowania paczki, zamówienie to mogą składać również osoby bliskie. Zamówienie należy składać na piśmie w następujący sposób:

  1. poprzez:
  1. korespondencję, przesyłką pocztową nierejestrowaną na adres Zakład Karny Nowogard, ul. Zamkowa 7, 72-200 Nowogard, z dopiskiem „Punkt sprzedaży” lub na adres Przedsiębiorstwo Państwowe Gardia, 72-200 Nowogard, ul. Zamkowa 7b,
  1. osobiste złożenie zamówienia w kantynie zakładu karnego, podczas widzenia z osadzonym;
  1. formularz zamówienia oraz lista produktów dopuszczonych do sprzedaży dostępne są:
  1. w sali widzeń - punkcie sprzedaży,
  2. na stronie internetowej Zakładu Karnego w Nowogardzie,
  3. w oddziałach mieszkalnych;
  1. zamówienie będzie zrealizowane po potwierdzeniu, że skazany posiada uprawnienia do otrzymania paczki;
  2. dostarczenie paczki żywnościowej do osadzonego następuję w przeciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty oraz potwierdzenia uprawnienia do otrzymania paczki;
  3. środki pieniężne wpłacone na zakup paczek, które nie mogą być zrealizowane z przyczyn niezależnych od administracji jednostki zwracane są osobie, która paczkę opłaciła w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia.

 

Informujemy, że od dnia 7 grudnia 2020 r. rozszerza się możliwość przesyłania zamówień na paczki realizowane w punkcie sprzedaży w Zakładzie Karnym w Nowogardzie.

W związku z powyższym, począwszy od poniedziałku 7 grudnia, druk zamówienia na paczkę wraz z załączonym dowodem wpłaty należy przesłać :

1. W formie papierowej (oryginalnej) na adres :

Zakład Karny

ul. Zamkowa 7,

72-200 Nowogard

z dopiskiem ,, Punkt sprzedaży"

lub

2. W formie elektronicznej na adres e-mail: zk_nowogard@sw.gov.pl

 

Uwaga !!!

- druk zamówienia wraz z dowodem wpłaty należy przesłać tylko i wyłącznie w jednej z dostępnych form (papierowej lub elektronicznej),

- ponadto przypominamy, że nie można łączyć artykułów żywnościowych z higienicznymi.

 

 

II. Skazany może za zezwoleniem dyrektora zakładu karnego otrzymywać paczki:

1) z niezbędną odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku (raz na 3 m-ce);

2) środkami higieny;

3) lekami.

Prośby osadzonych o możliwość otrzymania paczek wskazanych w pkt. 1 - 3 muszą być zaopiniowane, odpowiednio przez: kwatermistrza oddziałowego w odniesieniu do paczki odzieżowej i higienicznej oraz lekarza do paczki z lekami. Osadzony po złożeniu prośby i pozytywnym jej rozpatrzeniu, otrzymuje potwierdzenie uprawniające do otrzymania paczki odzieżowej, higienicznej lub z lekami.

2. Druk prośby o możliwość otrzymania paczki odzieżowej, higienicznej lub z lekami stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia, który można pobrać od wychowawcy lub oddziałowego.

3. W paczkach nie mogą być dostarczane artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości, a także przedmioty, o których mowa w art. 110a§3 i 4 Kodeksu karnego wykonawczego.

4. Paczki wymienione w ust. 1 mogą być dostarczane do zakładu za pośrednictwem operatora pocztowego, gońca lub firmy kurierskiej, a także bezpośrednio przez nadawcę.

5. Po otrzymaniu zgody, osadzony może również otrzymać paczkę higieniczną na zasadach określonych w §32 ust. 3.

6. Paczki przyjmowane są codziennie w godzinach od 800 do 1530. Wydawanie paczek higienicznych odbywa się codziennie od 800 do 1800, natomiast paczki odzieżowe i z lekami wydawane są w dniach i godzinach pracy odpowiednio magazynu rzeczy własnych osadzonych i ambulatorium zakładu.

7. Paczki muszą być dostarczane w kartonowym pudełku, którego wymiary nie mogą przekraczać - 50 cm długości, 50 cm szerokości i 30 cm wysokości

8. W paczce higienicznej, odzieżowej lub z lekami mogą być dostarczone wyłącznie artykuły określone w prośbie, na które osadzony otrzymał zgodę.

9. W przypadku dostarczenia paczek niespełniających wymogów określonych zarządzeniu oraz w innych przepisach nie będą one przyjmowane do zakładu.

10. Zezwolenie na dostarczenie paczek o których mowa w ust. 1 zachowuje ważność przez okres dwóch miesięcy od daty zatwierdzenia przez dyrektora.

11. Paczkę z lekami przekazuje się do ambulatorium, a wydawanie leków odbywa się za pośrednictwem personelu medycznego według wskazań lekarza.

12. Artykuły o których mowa w ust. 1, powinny być dostarczone w oddzielnych paczkach. Nadawca paczki zobowiązany jest nanieść na paczkę nadruk o treści wskazującej jej rodzaj: „HIGIENICZNA”, „ODZIEŻOWA”, „LEKI”, a w jej środku umieścić spis zawartości.

13. Paczki podlegają kontroli przy przyjęciu z wykorzystaniem do tego celu technicznych urządzeń i psa specjalnego oraz kontroli szczegółowej w obecności osadzonego poprzez: przesypanie, przekrojenie, przepakowanie, nakłucie artykułów w nich znajdujących się. Dopuszcza się naruszenie przedmiotów w stopniu niezbędnym do przeprowadzenia kontroli. Odbiór paczki osadzony kwituje własnoręcznym podpisem.

14. W przypadku dostarczenia paczki do zakładu bezpośrednio przez nadawcę paczka jest kontrolowana w obecności osoby dostarczającej poprzez m. in. sprawdzenie zgodności spisu zawartości z faktyczną zawartością także przy użyciu odpowiednich środków i urządzeń technicznych, a w razie potrzeby specjalnie wyszkolonych psów, następnie szczegółowo w obecności skazanego.

15. Osadzony zobowiązany jest do informowania nadawcy paczki o jej zawartości i zasadach postępowania z paczkami, wynikającymi z niniejszego porządku wewnętrznego, regulaminów oraz Kodeku karnego wykonawczego.

Załączniki:

1. Aktualny cennik: https://sw.gov.pl/assets/18/30/34/354d801c99d2c9a26342cd49d720b559a236a355.pdf

2. Druk zamówienia na paczkę: https://sw.gov.pl/assets/74/36/63/0381eeca7e5cc79d0ba4df006169eb08e5bb4cea.pdf

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 8:00-17:00

Wtorek: 8:00-15:00

Środa: 8:00-15:00

Czwartek: 8:00-15:00

Piątek: 8:00-15:00

 

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tut. Zakładzie Karnym koordynatorami dostępności są następujący funkcjonariusze:

1. mjr Jacek Pędziszczak

ul. Zamkowa 7, 72-200 Nowogard

email: Jacek.Pedziszczak@sw.gov.pl

telefon: +48 91 432 66 15

fax: +48 91 392 52 84

2. por. Anna Martynowicz - Czudiak

ul. Zamkowa 7, 72-200 Nowogard

email: Anna.Martynowicz-Czudiak@sw.gov.pl

telefon: +48 91 432 66 18

fax: +48 91 392 52 84

3. por. Marcin Babiarczuk

ul. Zamkowa 7, 72-200 Nowogard

email: Marcin.Babiarczuk@sw.gov.pl

telefon: +48 91 432 66 10

fax: +48 91 392 52 84

 

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tut. Zakładzie Karnym koordynatorami dostępności są następujący funkcjonariusze:

1. mjr Jacek Pędziszczak

ul. Zamkowa 7, 72-200 Nowogard

email: Jacek.Pedziszczak@sw.gov.pl

telefon: +48 91 432 66 15

fax: +48 91 392 52 84

 

2. por. Anna Martynowicz - Czudiak

ul. Zamkowa 7, 72-200 Nowogard

email: Anna.Martynowicz-Czudiak@sw.gov.pl

telefon: +48 91 432 66 18

fax: +48 91 392 52 84

 

3. por. Marcin Babiarczuk

ul. Zamkowa 7, 72-200 Nowogard

email: Marcin.Babiarczuk@sw.gov.pl

telefon: +48 91 432 66 10

fax: +48 91 392 52 84

NBP Oddz. Okręgowy Szczecin

Starzyńskiego 1

Szczecin

20 1010 1599 0058 8713 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej