Widzenia odbywają się w turach w godzinach od 8:00 do 15:00 w: 

•              Środy;

•              Soboty; 

•              Niedziele; 

•              święta ustawowo wolne od pracy: 

- 1 stycznia -Nowy Rok,

- 6 stycznia -Święto Trzech Króli, 

- pierwszy dzień Wielkiej Nocy, 

- drugi dzień Wielkiej Nocy,

- 1maja -Święto Państwowe, 

- 3maja -Święto Narodowe Trzeciego Maja 

- dzień Bożego Ciała, 

- 15sierpnia -Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 

- 1listopada -Wszystkich Świętych, 

- 11listopada -Narodowe Święto Niepodległości, 

- 25grudnia -pierwszy dzień Bożego Narodzenia, 

- 26 grudnia -drugi dzień Bożego Narodzenia,

 

 

Ustalenie daty i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem telefonu: 506 868 945  lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: widzenia_zkmedyka@sw.gov.pl, w dni robocze w godzinach 8-12 najpóźniej dwa dni przed planowanym widzeniem.
Widzenia udzielane są w dniach: środy, soboty, niedziele oraz w dniu ustawowo wolne od pracy w godzinach 8-15.

Dodatkowe informacje dotyczące widzeń z osobami pozbawionymi wolności można uzyskać pod wskazanym wyżej numerem telefonu.

 

 

 

 

 

Sposób zamawiania i otrzymywania paczek żywnościowych;

 • Skazany może otrzymać 1 raz w miesiącu paczkę żywnościową, zawierającą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem Zakładu.
 • Paczka żywnościowa będzie realizowana poprzez kantynę funkcjonującą na terenie zakładu, po złożeniu przez skazanego zamówienia na formularzu zamówienia dostępnym w kantynie, na stronie internetowej zakładu karnego, przy bramie wejściowej do jednostki oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Formularz zamówienia dostępny jest także u każdego wychowawcy. Wzór formularza zamówienia stanowi załącznik nr 7 do niniejszego porządku wewnętrznego.
 • zamówienie będzie przyjęte do realizacji (przez punkt sprzedaży) po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia skazanego do otrzymania paczki oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki.
 • Paczka realizowana w drodze zamówienia, jest przekazywana skazanemu nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.
 • Zamówienie jest realizowane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży, w sali widzeń, w oddziałach mieszkalnych i świetlicy głównej. Lista produktów dostępna jest również na stronie internetowej Zakładu.
 • Zamówienie na realizację paczki żywnościowej może złożyć również osoba najbliższa, przysyłając na adres zakładu karnego (z dopiskiem kantyna) formularz zamówienia i dokonując przelewu środków na realizację paczki. Środki finansowe na pokrycie kosztów należy przelać na numer konta znajdujący się na formularzu zamówienia. 
 • Osoby najbliższe mogą również składać zamówienie na przygotowanie paczki podczas odwiedzin, bezpośrednio w kantynie zakładu karnego. 
 • Paczka żywnościowa nie podlega limitowi wagowemu, jednakże w celi mieszkalnej skazany może posiadać artykuły żywnościowe o wadze do 6 kg oraz napoje w ilości do 9 litrów (mleko jest traktowane jako napój). Limit wagowy artykułów żywnościowych podlegać będzie kontroli. Skazany dokonując zamówienia na paczkę żywnościową zobowiązany jest uwzględnić ograniczenie przewidziane w art. 110a §1 kkw, tj. uprawnienie do  posiadania w celi artykułów żywnościowych o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg oraz możliwości przechowywania zakupionych lub dostarczonych rzeczy w celi  mieszkalnej i w magazynie rzeczy własnych osadzonych.
 • Zamówienia na paczki żywnościowe mogą składać osoby bliskie, z którymi osadzony deklaruje utrzymywanie kontaktów i których dane podawał wychowawcy lub zwracał się z prośbą do Dyrektora o wyrażenie zgody na  wpisanie ich danych do Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności.
 • Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od zakładu, przekazywane będą niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.
 • Artykuły żywnościowe posiadane przez skazanego których termin przydatności do spożycia minął lub zostały uznane przez lekarza, innego uprawnionego pracownika służby zdrowia lub w przypadku ich nieobecności przez dowódcę zmiany za nienadające się do spożycia, podlegają zniszczeniu w obecności skazanego.

Poniżej znajduje sie link do pliku zawierającego wniosek zamówienia na paczkę realizowaną w punkcie sprzedaży prowadzonym przy Zakładzie Karnym w Medyce

 

http://bip.swnet.sw.gov.pl/SiteCollectionDocuments/ZK_Medyka/wniosek_paczka.PDF

 

 

ZAMÓWIENIE NA PACZKĘ realizowaną w punkcie sprzedaży prowadzonym przy Oddziale Zewnętrznym w Medyce należy opłacić dokonując wpłaty na poniższy numer konta.

Numer konta punktu sprzedaży: 45 1130 1017 0020 1458 9320 0037

W tytule przelewu należy wpisac dane osobowe skazanego - imię i nazwisko oraz imię ojca 

e - mail : paczki@igbmazovia.pl   tel. 22 3286118

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej