Odwiedziny skazanych w tutejszym zakładzie karnym odbywają się w godzinach od 8.00 do 14.00 we środy, od 8.00 do 14.00 w soboty i niedziele oraz w święta oraz w dni wolne od pracy. Rejestracja osób zamierzających odwiedzić skazanych odbywa się do godziny 13.00

Osoby ubiegające się o wstęp na teren zakładu karnego są zobowiązane do poddania się kontroli przy użyciu wykrywacza metali, kontroli wnoszonego bagażu.

 Spoczywa na nich również obowiązek zgłoszenia faktu posiadania przy sobie: broni, amunicji, materiałów wybuchowych, środków obezwładniających, sprzętu łączności, napojów alkoholowych lub środków odurzających, a także narzędzi i urządzeń, których użycie może zagrażać życiu lub zdrowiu.

Nie poddanie się kontroli, jej utrudniania bądź usiłowanie wniesienia na teren jednostki w/w przedmiotów skutkować będzie odmową wstępu danej osoby na teren zakładu karnego.

Osoby odwiedzające mogą dokonywać na terenie zakładu zakupu artykułów żywnościowych, wyrobów tytoniowych i innych towarów dostępnych w kantynie.

W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych na terenie zakładu (tzw. poczęstunek).

Skazany może przyjąć od osób odwiedzających i wnieść na teren zakładu artykuły higieniczne lub artykuły żywnościowe zakupione w kantynie jednostki przez w/w osoby o ile będzie posiadał stosowne uprawnienie do otrzymania paczki.

W czasie widzeń w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej, zezwala się na przygotowanie we własnym zakresie herbaty lub kawy.

Widzenia skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w oddziale otwartym (podgrupa R-3) nie podlegają nadzorowi administracji zakładu karnego.

Widzenia skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w oddziałach półotwartych (podgrupa R-2) podlegają nadzorowi administracji zakładu karnego.

Przekazanie osobie odwiedzającej przedmiotu w formie upominku, może nastąpić tylko w razie posiadania odpowiedniego zezwolenia.

Osoby będące pod wpływem alkoholu, środków narkotycznych lub odurzających nie zostaną wpuszczone na teren jednostki organizacyjnej zgodnie z RRM z dnia 04.08.2010 w sprawie szczegółowego trybu działań f-szy SW podczas wykonywania czynności służbowych.

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt 4 oraz ust. 4 Zarządzenia Nr 38/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 14 maja 2012 w sprawie szczegółowego sposobu wykorzystywania psów do realizacji zadań Służby Więziennej, osoby ubiegające się o wstęp na teren Zakładu Karnego w Medyce mają obowiązek poddania się kontroli przy wykorzystaniu psa specjalnego.
Powyższa kontrola dotyczy osób, ich rzeczy, bagaży, pojazdów ich ładunków.
W czasie kontroli pies porusza się na smyczy i jest odpowiednio odgrodzony od osoby przeszukiwanej.
Odmowa poddania się tego typu kontroli skutkować będzie brakiem zgody na wejście na teren zakładu karnego.

Uprzejmie informujemy wszystkie osoby odwiedzające, że widzenia w pierwszej kolejności udzielane są kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach) oraz powyżej 75 roku życia.

Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą
Osadzeni mogą otrzymywać paczki żywnościowe które będą przygotowane jedynie poprzez kantynę w zakładzie karnym. Zabronione jest przesyłanie paczek do zakładu karnego z zewnątrz tj. poprzez placówkę pocztową, firmę kurierską, za pośrednictwem osoby odwiedzjącej. Sam skazany również nie może przynieść paczki do ZK powracając z czasowego zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego.
Skazany może realizować prawo do otrzymywania paczki żywnościowej wypełniając odpowiedni formularz zamówienia oraz pokrywając koszty art. żywnościowych lub wyrobów tytoniowych.
Osoby najbliższe dla skazanego również mogą za pośrednictwem kantyny zakładu karnego przygotować paczkę dla osadzonego, przesyłając wypełniony formularz zamówienia do kantyny Zakładu Karnego w Medyce i wpłacając na nr konta znajdujący się na formularzu kwotę za produkty spożywcze (na zleceniu przelewu należy podać dane osobowe skazanego który ma otrzymać paczkę). Zamówienia od osób najbliższych mogą być realizowane także w trakcie widzeń w godzinach otwarcia kantyny.
Należy zaznaczyć, osoby które chcą przygotować dla skazanego paczkę muszą figurować w rejestrze osób bliskich dla skazanego w Centralnej Bazie Osób Pozbawionych Wolności.
Skazany może otrzymać paczkę żywnościową raz w miesiącu o ile posiada stosowne uprawnienie do otrzymania takiej paczki tzn, nie jest np. ukarany karą dyscyplinarną polegającą na pozbawieniu możliwości otrzymywania paczek żywnościowych na określony okres lub nie otrzymał już w danym miesiącu takiej paczki.
Ponadto z uwagi na to że ciężar paczki nie podlega limitom wagowym, wprowadzony jest limit dotyczący wagi artykułów spożywczych które skazany może posiadać w celi mieszkalnej. Wynosi on odpowiednio:
6 kg - artykuły spożywcze
9 litrów - napoje

Wpłatę na realizację paczki należy dokonać na nr konta:

45 1130 1017 0020 1458 9320 0037

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
 

Dane odbiorcy:

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA

Ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa

Dane zleceniodawcy:
Należy wpisać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania
osoby dokonującej wpłaty na realizację paczki

W tytule przelewu należy wpisać:
nazwisko, imię oraz imię ojca adresata paczki

Paczka będzie realizowana do 5 dni roboczych po otrzymaniu przez punkt kantyny poprawnie wypełnionego formularza zamówienia
 


UWAGA !!!
W przypadku braku podania danych adresata paczki,
wpłacona kwota zostanie zwrócona do nadawcy
z uwzględnieniem kosztów przelewu/przekazu

PACZKI HIGIENICZNO-ODZIEŻOWE

  1. Przesłanie skazanemu odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny osobistej (dopuszczonych do użytkowania w zakładzie) może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia Dyrektora.
  2. Paczka higieniczno-odzieżowa dostarczana może być do zakładu za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi pocztowo-kurierskie lub poprzez osoby bliskie dla skazanego.
  3. Paczka higieniczno-odzieżowa dostarczona do zakładu ma być zapakowana w zamknięte kartonowe pudło.
  4. W przypadku otrzymania stosownej zgody Dyrektora, skazany otrzymuje od wychowawcy talon higieniczno-odzieżowy, który uprawnia - go do otrzymania paczki zawierającej artykuły o których mowa w ust 1.
  5. Część I talonu umieszcza się w wewnątrz paczki. Część II talonu ma być umieszczona w sposób trwały na paczce obok imienia, nazwiska oraz adresu odbiorcy. O powyższych  wymogach skazany jest zobowiązany poinformować nadawcę paczki. W przypadku ich niespełnienia paczką nie zostanie przyjęta do zakładu karnego.
  6. Ilość i wymiary przedmiotów przesłanych w paczce musi być zgodna z wytycznymi określonymi w § 23 ust. 3 porządku wewnętrznego (treść dokumentu dostępna  jest pod adrsem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej -  https://bip.sw.gov.pl/Strony/AktyPrawne1.aspx?BiuletynID=131)  oraz z listą rzeczy wymienioną na druku talonu higieniczno-odzieżowego.
  7. Przesłane do zakładu paczki z odzieżą kontrolowane i wydawane są w magazynie odzieżowym w godzinach jego otwarcia.
  8. Skazany może otrzymywać spoza zakładu karnego leki, o ile posiada stosowną zgodę Dyrektora, poprzedzoną opinią lekarza stwierdzającą konieczność otrzymania lekarstw. Do przesyłki musi być dołączony paragon, faktura zakupu lub inny dokument potwierdzający legalność nabycia tych środków. Leki muszą być fabrycznie zamknięte. Farmaceutyki będą deponowane w pomieszczeniu służby zdrowia i wydawane skazanym pod nadzorem pracownika służby zdrowia.
  9. Paczka higieniczno-odzieżowa dostarczona do zakładu karnego musi być oznaczona czytelną adnotacją o treści „paczka higieniczno-odzieżowa”.

Dyrektor Zakładu Karnego w Medyce przyjmuje interesantów w sprawach próśb, skarg i wniosków dotyczących działalności jednostki od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

Medyka, dnia 28.12.2017 r.

OGŁOSZENIE

Z dniem 01 stycznia 2018 r., w związku ze zmianą podmiotu prowadzącego kantynę w Zakładzie Karnym w Medyce, ulega zmianie nr konta na który należy wpłacać środki pieniężne w celu przygotowania paczek dla osadzonych.

W zakładce - Dla interesantów/paczki - znajduje się (do pobrania) nowy  druk  formularzu zamówienia oraz informacja o danych niezbędnych do doknania przelewu

 

 

Medyka 13.02.2017r.

 

OGŁOSZENIE

o planowanych postępowaniach o udzielenie zamówienia

 

Działając na podstawie art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), Zakład Karny w Medyce przedstawia plan postepowań o udzielenie zamówienia, jakie przewiduje przeprowadzić  w 2017r.

 

Postępowania o udzielenie zamówienia powyżej progu ustawowego - przeprowadzane zgodnie z ustawą z                    dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.)

L.p.

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb postępowania o udzielenie zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia [netto]

1

II kwartał 2017r.

dostawa warzyw, warzyw przet., jabłek i ziemniaków

dostawy

przetarg nieograniczony

16 500,00 zł

2

IV kwartał 2017r.

dostawa warzyw, warzyw przet., jabłek i ziemniaków

dostawy

przetarg nieograniczony

32 300,00 zł

3

IV kwartał 2017r.

dostawa pieczywa

dostawy

zapytanie o cenę

57 900,00 zł

4

IV kwartał 2017r.

dostawa artykułów nabiałowych i jaj

dostawy

przetarg nieograniczony

58 600,00 zł

5

IV kwartał 2017r.

dostawa wędlin, kiełbas, podrobów, mięsa i smalcu

dostawy

przetarg nieograniczony

85 100,00 zł

6

IV kwartał 2017r.

dostawa artykułów spożywczych (cukru i dodatków, tłuszczy roślinnych, zup, sosów, przypraw, makaronu, kasz, ryżu, mąki i płatków owsianych)

dostawy

przetarg nieograniczony

48 200,00 zł

7

IV kwartał 2017r.

dostawa ryb, konserw, mrożonek, mrożonych dań gotowych i warzyw mrożonych

dostawy

przetarg nieograniczony

73 900,00

 

Postępowania o udzielenie zamówienia poniżej progu ustawowego - przeprowadzane zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2016r. Poz. 380, z późn. zm.)

L.p.

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

tryb postępowania o udzielenie zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia [netto]

1

IV kwartał 2017r.

Wywóz odpadów komunalnych

usługi

przetarg poniżej      30 000 euro

17 800,00 zł

2

IV kwartał 2017r.

Wykonanie usługi prania wodnego

usługi

przetarg poniżej      30 000 euro

36 000,00 zł

               

 

 

 

 

 

ZATWIERDZIŁ

wz. Dyrektora

Zakładu Karnego w Medyce

kpt. Andrzej BŁACHUT

Kierownik Działu Ochrony

                                                                                                                                  

                                                                                               

 

 

 

                                                                                                                              

NBP o/o Rzeszów

3-go Maja 12

Rzeszów

07101015280010941391200000

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

 

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]

Wpłacający: [imię i nazwisko]

Wpłacający: [adres]

 

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:

dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej