Informacja dla osób ubiegających się o wstęp na teren jednostki

Przy wejściu do jednostki ustalana jest zasadność ubiegania się osoby o wstęp na teren jednostki lub jego opuszczenie i legitymuje się tę osobę w celu ustalenia tożsamości.

Tożsamość osoby ustala się na podstawie następujących dokumentów, zawierających dane umożliwiające identyfikację, wyposażonych w zdjęcia:
1) dowodu osobistego;
2) legitymacji służbowej;
3) dowodu tożsamości cudzoziemca;
4) dokumentu paszportowego;
5) prawa jazdy.

Tożsamość osoby niepełnoletniej w wieku szkolnym ustala się na podstawie ważnej legitymacji szkolnej, a dzieci w wieku przedszkolnym – na podstawie oświadczenia opiekuna.

Osoby ubiegające się o wstęp, przebywające oraz opuszczające teren jednostki poddawane są kontroli, która może polegać na:
1) sprawdzeniu przy użyciu urządzeń technicznych;
2) sprawdzeniu odzieży i obuwia;
3) kontroli osobistej.

 

Legitymowanie i czynności kontrolne, o których mowa powyżej, wobec osoby ubiegającej się o wstęp na teren jednostki mogą być dokonywane pod warunkiem wyrażenia na nie zgody przez tę osobę. Osobie niewyrażającej zgody na wylegitymowanie się lub poddanie czynnościom kontrolnym, a także osobie, wobec której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych – nie zezwala się na wstęp do jednostki.

Zabrania się wnoszenia na teren jednostki przedmiotów niebezpiecznych i niedozwolonych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2003 r. w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej (Dz.U. Nr 194, poz. 1902).


Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu działań funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania czynności służbowych (Dz.U. Nr 147, poz. 984).


Organizacja widzeń

Widzenia odbywają się w soboty, niedziele oraz w dniu 25 grudnia w sali widzeń w godz. od 8:00 do 16:00. Widzenia z osobami tymczasowo aresztowanymi odbywają się po uzyskaniu zgody organu dysponującego.

W uzasadnionych wypadkach, za zgodą dyrektora, można udzielić widzenia w innym dniu.

Widzenia realizowane w oddzielnym pomieszczeniu, bez osoby dozorującej realizowane są od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.

Zapisy osób przybyłych na widzenia odbywają się w godz. od 8:00 do 15:00.

Widzenia w pierwszej kolejności udzielane są kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącymi rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci do lat trzech, które przybyły na widzenie wraz tymi dziećmi, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającymi się na wózku inwalidzkim lub o kulach) oraz osobom powyżej 75 roku życia.

Widzenia tymczasowo aresztowanych z osobami małoletnimi do lat 15, udzielone na podstawie zezwolenia organu dysponującego bez obecności opiekuna z wolności, odbywają się w soboty pod opieką wychowawcy.

Przed rozpoczęciem widzenia osadzony i osoby go odwiedzające zajmują miejsca wskazane przez funkcjonariusza prowadzącego widzenia. Zabrania się samowolnych zmian wyznaczonego miejsca, pod rygorem przerwania widzenia lub zakończenia go przed czasem. Do wydania decyzji w tym względzie uprawniony jest funkcjonariusz prowadzący widzenia.

Podawanie i przyjmowanie w trakcie widzeń przedmiotów nie objętych zezwoleniem dyrektora jest niedopuszczalne.

Artykuły żywnościowe i napoje zakupione przez odwiedzających na terenie zakładu można spożywać wyłącznie podczas widzenia udzielonego przy oddzielnym stoliku.

W trakcie widzenia zezwala się osobom odwiedzającym na dokonanie zakupów i zabranie przez osadzonych do celi środków higienicznych oraz przedmiotów osobistego użytku, innych niż odzież, bielizna i obuwie.

Komunikat Dyrektora Zakładu Karnego w Malborku

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Zgodnie z zarządzeniem nr 4/2021 Dyrektora Zakładu Karnego w Malborku z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2) okres ograniczeń związanych z wstrzymaniem:

- udzielania osadzonym widzeń z osobami innymi niż wymienione w art. 8§3 oraz art. 215 § 1 i 1a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, zostaje przedłużony do dnia 31 marca 2021 roku.

Ewentualne przedłużenie powyższych ograniczeń, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 §2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.
Ograniczenia, o których mowa są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.
Zakład Karny w Malborku podejmuje wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń.

Skazany ma prawo otrzymania paczki żywnościowej raz w miesiącu. W skład paczki żywnościowej mogą wejść artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe. Przepisy wykluczają możliwość nadesłania paczki żywnościowej do zakładu karnego, paczka realizowana jest za pośrednictwem zakładu karnego. Zamówienie na dostarczenie osadzonemu paczki z żywnością może złożyć jedynie osoba dla osadzonego najbliższa.

Zamówienie na paczkę żywnościową można złożyć korespondencyjnie (w tym również drogą elektroniczną) oraz podczas widzenia z osadzonym.

Zasady przyjmowania paczek:

Przyjmowanie paczek z żywnością odbywa się każdego dnia w godz. od 8:00 do godz. 15:00.

Osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, a za zezwoleniem dyrektora zakładu karnego paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny i lekami. Paczki odzieżowe i higieniczne przyjmowane są jedynie w twardym opakowaniu.

Nie przyjmuje się paczek:

  • bez spisu zawartości;

  • higienicznych, odzieżowych zawierających artykuły inne niż określone w zezwoleniu dyrektora;

  • zawierających artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w sposób istotny ich zawartości.

Wprowadza się dodatkową formę realizacji paczek z żywnością, za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie jednostki.

Paczki żywnościowe mogą być dostarczane osadzonym przebywającym w Zakładzie Karnym w Malborku, na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową, zwanego dalej „zamówieniem”, przekazanego do punktu sprzedaży wraz z dowodem wpłaty.

Wzór zamówienia określa Formularz zamówienia.

Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży ZK w Malborku, zwanej dalej „listą”. Cennik art. spożywczych.

Jeśli chcesz zrobić paczkę dla osadzonego wykonaj następujące kroki:

  1. Wypełnij formularz zamówienia na paczkę w odpowiednie dane oraz produkty, które mają się znaleźć w paczce. Użyj do tego celu listy produktów, która zawiera cenę brutto oraz gramaturę towarów. Przy realizacji paczki należy uwzględnić art. 11a kodeksu karnego wykonawczego- skazany ma prawo posiadać w celi mieszkalnej artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg.

  2. Dokonaj zapłaty za paczkę przelewem bankowym na podany nr konta

obowiązuje od 01.01.2019 r.

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej "Mazovia"/IGB MAZOVIA

Numer konta bankowego punktu sprzedaży

IGB MAZOVIA BGK 67 1130 1017 0020 1458 9320 0126

prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego

W tytule przelewu podaj nazwisko, imię i imię ojca osadzonego oraz nazwę jednostki penitencjarnej, w której przebywa osadzony.

Przykład: Jan Kowalski s. Jana Zakład Karny w Malborku

  1. Prześlij formularz zamówienia wraz z dowodem wpłaty. Możesz to zrobić:

a) za pośrednictwem e-mail, wysyłając zeskanowane dokumenty na adres:

paczka.gdansk@igbmazovia.pl

b) wysłać drogą pocztową na adres:

Kantyna prowadzona przez Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej MAZOVIA, Zakład Karny w Malborku, ul. Poczty Gdańskiej 19A, 82-200 Malbork

  1. Paczka realizowana w drodze zamówienia przez punkt sprzedaży MIGB Mazovia, po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia usadzonego do jej otrzymania, zostanie wydana w ciągu 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia zamówienia oraz zaksięgowania wpłaty za to zamówienie.

  2. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z powodów niezależnych od MIGB Mazovia przekazywane są niezwłocznie przez MIGB Mazovia osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego).

  3. Formularz zamówienia oraz lista produktów w punkcie sprzedaży są dostępne w Zakładzie Karnym w Malborku:

Dyrektor Zakładu Karnego w Malborku przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

Dnia 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.

W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać ze świadczenia zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie Zakładu Karnego w Malborku ul. Poczty Gdańskiej 19a, 82-200 Malbork w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących metod:

drogą pocztową na adres: Zakład Karny w Malborku,

ul. Poczty Gdańskiej 19a, 82-200 Malbork;

fax: 55-272-94-11;

telefonicznie: 55-646-05-00

e – mail: zk_malbork @sw.gov.pl

 

Środki pieniężne dla osób pozbawionych wolności przebywających w Zakładzie Karnym w Malborku można wpłacać na rachunek jednostki:

Zakład Karny w Malborku, ul. Poczty Gdańskiej 19A, 82-200 Malbork

NBP O/O GDAŃSK

40 1010 1140 0050 4713 9120 0000

podając w tytule przelewu dane: imię, nazwisko oraz imię ojca osadzonego

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej