KOMUNIKAT

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju, w Zakładzie Karnym w Krzywańcu wstrzymuje sie udzielanie widzeń - do odwołania.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD REALIZACJI PACZEK DLA OSADZONYCH

Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

1. Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej realizowane przez osobę najbliższą dla skazanego składane jest bezpośrednio do podmiotu (punkty sprzedaży) przygotowującego paczkę. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia skazanego z osobą najbliższą w jednostce penitencjarnej lub przesłane bezpośrednio do tego podmiotu wraz z dowodem wpłaty.

2. Przy zamówieniu drogą pocztową należy dokonać wpłaty na konto podmiotu obsługującego kantynę w zakładzie tj.

Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego POMET

ul. Partyzantów 5 64-510 Wronki

Polska Kasa Opieki S.A., nr konta 45124037541111001064289534

W tytule przelewu/przekazu należy wpisać:

nazwisko, imię oraz imię ojca adresata paczki

3. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży Zakładu Karnego w Krzywańcu. Formularz zamówienia oraz lista produktów są do pobrania poniżej:

Wykaz artykułów żywnościowych dostępnych w kantynie w Zakładzie Karnym w Krzywańcu  - Cennik

Formularz zamówienia

4. Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępne są również w:

a) w sali widzeń,

b) punkcie sprzedaży,

c) biurze przepustek,

5. Zamówienie od osoby najbliższej dla skazanego może być przyjęte do realizacji przez punkt sprzedaży, po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki.

6. Paczka, realizowana w drodze zamówienia, będzie przekazana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia tj. wpłynięcia dowodu wpłaty wraz ze sporządzonym formularzem zamówienia.

7. Środki pieniężne wpłacane na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

8. Realizując zamówienie na paczkę żywnościową nalezy mieć na uwadze wytyczne wynikające z art. 110A § kkw (skazany ma prawo posiadać w celi artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg). Skazany może również posiadać w celi mieszkalnej 9 litrów napojów.

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 7:30-15:30

Wtorek: 7:30-16:30

Środa: 7:30-15:30

Czwartek: 7:30-15:30

Piątek: 7:30-15:30

NBP Oddział Okręgowy w Zielonej Górze

Aleja Wojska Polskiego 25

65-950 Zielona Góra

35 1010 1704 0088 1713 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej