ZASADY UDZIELANIA WIDZEŃ

 

 

 

KOMUNIKAT  !!!

 

Decyzją Dyrektora Zakładu Karnego w Krzywańcu, widzenia w czasie Świąt Bożego Narodzenia udzielane będą tylko w drugi dzień świąt tj. w dniu 26.12.2019r.

Natomiast w dniach 1 i 6 stycznia 2020 roku widzenia nie będą realizowane.

 

UWAGA !!!

Począwszy od dnia 18.01.2018r. realizacja paczek żywnościowych w trakcie widzenia możliwa będzie jedynie w niedzielę. Natomiast na widzeniach realizowanych w trakcie tygodnia będzie można zakupić wyłącznie poczęstunek, który należy spożyć przy stoliku.

Powyższe obowiązuje do odwołania.

 

UWAGA !!!

ZMIANA ORGANIZACJI WIDZEŃ

 

Począwszy od dnia 06.01.2019r. widzenia będą organizowane w podziale na dwie grupy tj.

I grupa: oddziały mieszkalne VII, VIII, IX, X, XI

II grupa: oddziały mieszkalne I, II, III, IV, V, VI, XII

W dniu 06.01.2019r. widzenia relizowane będą dla grupy I. Natomiast w kolejną niedzielę tj. 13.01.2019r. dla grupy II. Następnie w kolejne niedziele widzenia organizowane będą w sposób regularny, naprzemiennie.

Realizacja widzeń w czwartki i piątki pozostaje bez zmian.

 

 

INFORMACJA

 

Uprzejmie informujemy, że widzenia w pierwszej kolejności będą udzielane następującym osobom odwiedzającym:

kobietom w ciąży;

osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3;

niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszających się na wózku lub o kulach);

osobom powyżej 75 roku życia.

Zabrania się wnoszenia na teren zakładu karnego broni, środków łączności, środków odurzających, psychotropowych, alkoholu, wyrobów tytoniowych oraz urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk. Na terenie zakładu karnego obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

SKAZANI

1. Widzenia dla skazanych odbywają się:

1) W czwartki i piątki w godz. 08.00 – 15.00 w sali widzeń znajdującej się w pawilonie H. Osoby odwiedzające przyjmowane są w biurze przepustek do godz. 13.30. Widzenia rozpoczynające się o godz.14.00 będą udzielane w wymiarze 60 minut (tzn. nie udziela się dłuższych oraz nie łączy się widzeń);

2) W przypadku gdy w poniedziałek, wtorek, środę lub sobotę wypadnie dzień świąteczny ustawowo wolny od pracy, wówczas widzenia z czwartku lub piątku zostają przesunięte na ten dzień. Informacja taka zostanie przekazana przez radiowęzeł, stronę internetową zakładu oraz tablicę informacyjną.

3) W inne dni świąteczne, a udzielane będą ze względów wyznaniowych po uprzednim uzyskaniu zgody przez Dyrektora w godz. 08.00 – 15.00 w sali widzeń znajdującej się w pawilonie H. Osoby odwiedzające przyjmowane są w biurze przepustek do godz. 13.30. Widzenia rozpoczynające się o godz.14.00 będą udzielane w wymiarze 60 minut (tzn. nie udziela się dłuższych oraz nie łączy się widzeń);

4) W niedziele w godz. 08.00 – 16.00 w sali widzeń znajdującej się w pawilonie H. Osoby odwiedzające przyjmowane są w biurze przepustek do godz. 14.00. Widzenia rozpoczynające się o godz. 15.00 będą udzielane w wymiarze 60 minut (tzn. nie udziela się dłuższych oraz nie łączy się widzeń);

5) widzenia w trybie art. 138 § 1 pkt 2 i 3 kkw odbywają się w dniach widzeń na zasadach określonych powyżej.

2. Zezwala się w czasie widzenia na poczęstunek skazanych przez odwiedzających artykułami spożywczymi i napojami zakupionymi w ZK (punkt sprzedaży w sali widzeń). Artykuły spożywcze i napoje, które nie zostały skonsumowane w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej. Z poczęstunku nie korzystają skazani ukarani karą dyscyplinarną w postaci udzielania widzeń w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą.

3. Skazani mogą otrzymać w czasie widzenia i przenieść w rejon zakwaterowania czasopisma i literaturę (w ilościach określonych w § 45 porządku wewnętrznego).

4. Wszystkie artykuły i przedmioty podlegają kontroli.

5. W czasie trwania widzenia skazani i ich rodziny mogą przeprowadzać rozmowy z wychowawcą.

6. Zgłoszenie widzenia określonego w art. 105a § 3 kkw (z dzieckiem do lat 15) dokonuje osoba odwiedzająca przy wejściu do jednostki.

7. Widzenia należy rezerwować telefonicznie pod numerem 68 328 40 32 w poniedziałki oraz w środy w godzinach od 8:00 do 14:00, z wyjątkiem dni, kiedy poniedziałek lub środa jest dniem ustawowo wolnym od pracy lub dniem, w którym nie pracuje administracja Zakładu Karnego w Krzywańcu.Widzenia wówczas należy rezerwować w pierwszym dniu pracującym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy lub po dniu, w którym nie pracuje administracja tutejszej jednostki penitencjarnej.

1. Funkcjonariusz przyjmujący telefoniczną rejestrację potwierdza przyjęcie rezerwacji poprzez podanie dnia oraz godziny widzenia.

2. Osoba dokonująca rezerwacji obowiązana jest podać informację dotyczącą rodzaju widzenia:

1) widzenie przy stoliku,

2) widzenie bez osoby dozorującej,

3) widzenie w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej.

8. Osoby odwiedzające winny stawić się 30 minut przed ustaloną godziną zaplanowanego widzenia.

9. Godziny zaplanowanego widzenia z przyczyn niezależnych od administracji zakładu mogą ulec przesunięciom czasowym.

10. W przypadku nie przybycia osób odwiedzających w terminie zarezerwowanym telefonicznie - termin widzenia jest anulowany.

Zgodnie z art. 170§2 oraz art. 175§1 Kodeksu karnego wykonawczego - stowarzyszenia, organizacje lub instytucje, do których działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym, albo osoby godne zaufania są uprawnione do sprawowania dozoru nad skazanym lub sprawcą przestępstwa. Powierzenie dozoru następuje na ich wniosek lub za ich zgodą. Do ich obowiązków należy: bezzwłoczne wyznaczenie przedstawiciela do wykonywania czynności związanych z dozorem oraz udzielania mu pomocy w prawidłowym ich wykonywaniu, utrzymywania przez wyznaczonego przedstawiciela niezbędnych kontaktów z sądem i sądowym kuratorem zawodowym, zapewnienia, aby wyznaczony przedstawiciel wykonywał prawidłowo powierzone mu czynności związane z dozorem oraz przedstawiał sądowi okresowe sprawozdania o zachowaniu się skazanego w okresie próby.

TYMCZASOWO ARESZTOWANI

1. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się za zgodą organu dysponującego:

1) w czwartek i sobotę w godz. 08.00 – 15.00 w pomieszczeniu wyznaczonym przez administrację zakładu. Osoby odwiedzające przyjmowane są w biurze przepustek do godz. 13.30. Widzenia rozpoczynające się o godz.14.00 będą udzielane w wymiarze 60 minut (tzn. nie udziela się dłuższych).

2) w przypadku gdy w poniedziałek, wtorek, środę, piątek lub niedzielę wypadnie dzień świąteczny ustawowo wolny od pracy, wówczas widzenia z czwartku lub soboty zostają przesunięte na ten dzień. Informacja taka zostanie przekazana przez radiowęzeł, stronę internetową zakładu oraz tablicę informacyjną;

3) w inne dni świąteczne, związane względami wyznaniowymi, udzielane będą po uprzednim uzyskaniu zgody przez Dyrektora w godz. 08.00 – 15.00 w pomieszczeniu wyznaczonym przez administrację zakładu. Osoby odwiedzające przyjmowane są w biurze przepustek do godz. 13.30. Widzenia rozpoczynające się o godz.14.00 będzie udzielane w wymiarze 60 minut (tzn. nie udziela się dłuższych).”

2. Widzenia należy rezerwować telefonicznie pod numerem 68 328 40 32 w poniedziałki oraz w środy w godzinach od 8:00 do 14:00, z wyjątkiem dni, kiedy poniedziałek lub środa jest dniem ustawowo wolnym od pracy lub dniem, w którym nie pracuje administracja Zakładu Karnego w Krzywańcu.

3. Funkcjonariusz przyjmujący telefoniczną rejestrację potwierdza przyjęcie rezerwacji poprzez podanie dnia oraz godziny widzenia.

3. Widzenia odbywają się pod dozorem funkcjonariusza w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą, chyba że organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowana pozostaje, zezwoli inaczej.

5. W razie udzielenia widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą, zezwala się na poczęstunek tymczasowo aresztowanych przez rodzinę artykułami spożywczymi i napojami zakupionymi w ZK (punkt sprzedaży w sali widzeń). Artykuły spożywcze i napoje, które nie zostały skonsumowane w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.

6. Wszystkie artykuły i przedmioty podlegają kontroli.

7. W czasie trwania widzenia tymczasowo aresztowane i ich rodziny mogą przeprowadzać rozmowy z wychowawcą.

 

 

KOMUNIKAT

Informujemy, że w okresie przedświątecznym zamówienia na "e-Paczki" realizowane będą do dnia 17 grudnia. Natomiast pozostałe zamówienia realizowane będę w miarę możliwości podmiotu obsługującego punkt sprzedaży w tutejszej jednostce penitencjarnej.

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD REALIZACJI PACZEK DLA OSADZONYCH

Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

1. Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej realizowane przez osobę najbliższą dla skazanego składane jest bezpośrednio do podmiotu (punkty sprzedaży) przygotowującego paczkę. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia skazanego z osobą najbliższą w jednostce penitencjarnej lub przesłane bezpośrednio do tego podmiotu wraz z dowodem wpłaty.

2. Przy zamówieniu drogą pocztową należy dokonać wpłaty na konto podmiotu obsługującego kantynę w zakładzie tj.

Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego POMET

ul. Partyzantów 5 64-510 Wronki

Polska Kasa Opieki S.A., nr konta 45124037541111001064289534

W tytule przelewu/przekazu należy wpisać:

nazwisko, imię oraz imię ojca adresata paczki

3. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży Zakładu Karnego w Krzywańcu. Formularz zamówienia oraz lista produktów są do pobrania poniżej:

Wykaz artykułów żywnościowych dostępnych w kantynie w Zakładzie Karnym w Krzywańcu

Formularz zamówienia

4. Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępne są również w:

a) w sali widzeń,

b) punkcie sprzedaży,

c) biurze przepustek,

5. Zamówienie od osoby najbliższej dla skazanego może być przyjęte do realizacji przez punkt sprzedaży, po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki.

6. Paczka, realizowana w drodze zamówienia, będzie przekazana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia tj. wpłynięcia dowodu wpłaty wraz ze sporządzonym formularzem zamówienia.

7. Środki pieniężne wpłacane na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

8. Realizując zamówienie na paczkę żywnościową nalezy mieć na uwadze wytyczne wynikające z art. 110A § kkw (skazany ma prawo posiadać w celi artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg). Skazany może również posiadać w celi mieszkalnej 9 litrów napojów.

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 7:30-15:30

Wtorek: 7:30-16:30

Środa: 7:30-15:30

Czwartek: 7:30-15:30

Piątek: 7:30-15:30

KOMUNIKAT

W dniu 01.10.2019r, (wtorek) Dyrektor Zakładu Karnego w Krzywańcu będzie przyjmował interesantów w godzinach 7:30-15:30

W dniu 02.10.2019r, (środa) Dyrektor Zakładu Karnego w Krzywańcu będzie przyjmował interesantów w godzinach 7:30-16:30

NBP Oddział Okręgowy w Zielonej Górze

Aleja Wojska Polskiego 25

65-950 Zielona Góra

35 1010 1704 0088 1713 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej