SZANOWNI PAŃSTWO!

Uprzejmie informuję, że od dnia 1 sierpnia 2020 roku przywrócono udzielanie widzeń. Jednak w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa widzenia odbywać się będą do odwołania W OGRANICZONY SPOSÓB.

W oparciu o artykuł 247 Kodeksu karnego wykonawczego dodatkowo obowiązywały będą między innymi poniższe uregulowania:

  1. w widzeniu uczestniczyć będzie mogła jedna osoba dorosła,
  2. widzenie odbywało się będzie wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach,
  3. czas widzenia nie będzie mógł przekroczyć jednej godziny,
  4. osoby udające się na widzenie zobowiązane są posiadać maseczkę lub przyłbice lub inne środki ochronne do zakrywania ust i nosa
  5. wejście na teren jednostki odbywało się będzie po spełnieniu formalnych wymogów obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski.

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem (68) 328 40 32 w dni robocze w godzinach 9:00 - 14:00 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: zk_krzywaniec_widzenia@sw.gov.pl

 


WIDZENIA 

 

Widzenia dla skazanych odbywają się:

1) w czwartki w godz. 08.30 – 14.30 w sali widzeń znajdującej się w pawilonie H. Osoby odwiedzające przyjmowane przy bramie głównej do godz. 13.00;

2) w niedziele w godz. 08.30 – 15.45 w sali widzeń znajdującej się w pawilonie H. Osoby odwiedzające przyjmowane są przy bramie głównej do godz. 14.15.

Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się za zgodą organu dysponującego:

1) w czwartek i sobotę w godz. 08.00 – 15.00 w pomieszczeniu wyznaczonym przez administrację zakładu.

2) osoby odwiedzające przyjmowane są w biurze przepustek do godz. 13.30. Widzenia rozpoczynające się o godz.14.00 będą udzielane w wymiarze 60 minut (tzn. nie udziela się dłuższych).

Widzenia z obrońcą lub pełnomocnikiem będącym adwokatem albo radcą prawnym, przedstawicielem niebędącym adwokatem ani radcą prawnym, który został zaaprobowany przez Przewodniczącego Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka do reprezentowania skazanego przed tym Trybunałem, a także z urzędnikami odbywają się w dniach i godzinach urzędowania administracji jednostki penitencjarnej, w pomieszczeniach przeznaczonych do dokonywania czynności procesowych.

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD REALIZACJI PACZEK DLA OSADZONYCH

Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

1. Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej realizowane przez osobę najbliższą dla skazanego składane jest bezpośrednio do podmiotu (punkty sprzedaży) przygotowującego paczkę. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia skazanego z osobą najbliższą w jednostce penitencjarnej lub przesłane bezpośrednio do tego podmiotu wraz z dowodem wpłaty.

2. Przy zamówieniu drogą pocztową należy dokonać wpłaty na konto podmiotu obsługującego kantynę w zakładzie tj.

Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego POMET

ul. Partyzantów 5 64-510 Wronki

Polska Kasa Opieki S.A., nr konta 45124037541111001064289534

W tytule przelewu/przekazu należy wpisać:

nazwisko, imię oraz imię ojca adresata paczki

3. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży Zakładu Karnego w Krzywańcu. Formularz zamówienia oraz lista produktów są do pobrania poniżej:

Wykaz artykułów żywnościowych dostępnych w kantynie w Zakładzie Karnym w Krzywańcu  - Cennik

Formularz zamówienia

4. Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępne są również w:

a) w sali widzeń,

b) punkcie sprzedaży,

c) biurze przepustek,

5. Zamówienie od osoby najbliższej dla skazanego może być przyjęte do realizacji przez punkt sprzedaży, po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki.

6. Paczka, realizowana w drodze zamówienia, będzie przekazana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia tj. wpłynięcia dowodu wpłaty wraz ze sporządzonym formularzem zamówienia.

7. Środki pieniężne wpłacane na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

8. Realizując zamówienie na paczkę żywnościową nalezy mieć na uwadze wytyczne wynikające z art. 110A § kkw (skazany ma prawo posiadać w celi artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg). Skazany może również posiadać w celi mieszkalnej 9 litrów napojów.

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 7:30-15:30

Wtorek: 7:30-16:30

Środa: 7:30-15:30

Czwartek: 7:30-15:30

Piątek: 7:30-15:30

NBP Oddział Okręgowy w Zielonej Górze

Aleja Wojska Polskiego 25

65-950 Zielona Góra

35 1010 1704 0088 1713 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej