WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WIDZEŃ W DNIACH 16 I 17 LUTEGO 2019 R. !!!

W związku z zaplanowanymi pracami energetycznymi, widzenia dla skazanych nie będą realizowane w dniach 16 i 17 lutego 2019 r. (sobota i niedziela)

 

1. Widzenia dla skazanych odbywają się w:

- czwartki:

I tura o godz. 8.30

II tura o godz. 10.00

III tura o godz. 11.30

nie będą realizowane widzenia dłuższe, dodatkowe i łączone,

- soboty:

I tura o godz. 8.15

II tura o godz. 10.30

III tura o godz. 14.00

po I, II oraz III turze będą realizowane widzenia dłuższe, dodatkowe i łączone,

- niedziele:

I tura o godz. 9.00

II tura o godz. 10.30 tylko widzenia określone w art. 138 § 1 pkt 2 k.k.w. tzn. zezwolenia na widzenie bez osoby dozorującej (widzenia nie są dozorowane, ani monitorowane)

III tura o godz. 14.00 tylko widzenia dla skazanych określonych w art. 87a w zw. z art. 105 a k.k.w. tzn. widzenia z dziećmi osadzonych

w czasie I, II, III tury będą realizowane widzenia określone w art. 138§ 1 pkt 3 k.k.w., tzn. zezwolenia na widzenie w oddzielnym pomieszczeniu, bez osoby dozorującej

nie będą realizowane widzenia dłuższe, dodatkowe i łączone,

- w dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy widzenia będą realizowane z porządkiem jak w soboty chyba, że taki dzień przypada w niedzielę wówczas widzenia będą realizowane z porządkiem niedzielnym.

2. W czasie jednej tury może odbywać się jednorazowo maksymalnie 20 widzeń.

3. Zgłoszenia na widzenia są przyjmowane nie później niż 20 minut przed rozpoczęciem tury.

4. Widzenia realizowane są według kolejności zgłoszeń doręczonych bramowemu.

5. Zasada określona w ust. 4 nie ma zastosowania gdy wśród zgłaszających znajdują się:

-kobiety w zaawansowanej ciąży,

-osoby dorosłe będące rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci do lat 3,

-osoby niepełnosprawne ze znaczną dysfunkcją ruchu (w szczególności poruszające się na wózku inwalidzkim lub o kulach),

-osoby powyżej 75 roku życia,

osobom tym widzenia udzielane są w pierwszej kolejności.

Paczki żywnościowe dla skazanych osadzonych w Zakładzie Karnym w Krakowie - Nowej Hucie są realizowane przez Przedsiębiorstwo Państwowe "ROBUT" w Nowym Wiśniczu, 32-720 Nowy Wiśnicz. Pieniądze na paczkę żywnościową realizowaną należy wpłacać na nr konta: 80 8589 0006 0230 0610 0215 0028.

Skazany ma prawo otrzymania raz w miesiącu paczki żywnościowej, w której skład wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe. Przepisy wykluczają możliwość dostarczania paczki żywnościowej osobom pozbawionym wolności osobiście przez nadawcę, bądź za pośrednictwem placówki pocztowej lub firmy kurierskiej. Zamówienie na dostarczenie osadzonemu paczki z żywnością może złożyć jedynie osoba dla osadzonego najbliższa. Zamówienie na paczkę żywnościową można złożyć zarówno podczas widzenia z osadzonym, jak i bezpośrednio do podmiotu prowadzącego kantynę.

I. Zasady dostarczania paczek innych niż żywnościowe:

1. Paczki higieniczne, odzieżowe, z lekami i z innymi przedmiotami przyjmowane są do Zakładu Karnego w Krakowie - Nowej Hucie w dni powszednie w godzinach od 8.30 do 15.00. Paczki winny być zapakowane zgodnie z zasadami obowiązującymi w ruchu pocztowym i nie przekraczać wymiarów 35cm x 28cm x 50cm.

2. Nie będą przyjmowane do zakładu karnego paczki z innymi przedmiotami zawierające nielegalne (bez hologramu) kasety magnetofonowe, płyty: CD, DVD, taśmy video, i inne kasety i płyty będące nośnikami danych.

3. W paczkach nie mogą być dostarczane artykuły, których sprawdzenie nie jest możliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji oraz artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości. Zwrotowi podlegają paczki higieniczne, odzieżowe i inne zawierające artykuły nie wymienione w zezwoleniu. Nie będą przyjmowane paczki bez pełnych danych i adresu ich nadawcy.

4. Paczki higieniczne, odzieżowe, z lekami i z innymi przedmiotami dostarczone do zakładu karnego podlegają przed ich przyjęciem kontroli. W przypadku dostarczenia paczki przez osobę odwiedzającą paczka podlega kontroli w obecności tej osoby.

5. Paczki wydawane są niezwłocznie osadzonemu i podlegają kontroli w jego obecności.

6. Jeżeli osadzony dla którego przeznaczona jest paczka nie przebywa w zakładzie karnym paczki nie przyjmuje się.

7. Aby otrzymać paczkę higieniczną, odzieżową, z lekami lub z przedmiotami innymi osadzony winien złożyć prośbę do dyrektora jednostki o wydanie zezwolenia na przyjęcie takiej paczki. Po wyrażeniu zgody wychowawca wydaje potwierdzenie uprawniające do otrzymania paczki na podstawie, którego zostaje przyjęta. Zabrania się przekazywania w paczkach papierosów i innych wyrobów tytoniowych.

 

II. Zasady dotyczące dostarczania paczek żywnościowych w skład której mogą wchodzić wyroby tytoniowe:

Paczki z żywnością dostarczane są osadzonym jedynie za pośrednictwem kantyny funkcjonującej na terenie zakładu.

Paczki żywnościowe są dostarczane osadzonym przebywającym w jednostce penitencjarnej, na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową, zwanego dalej „zamówieniem”, przekazanego do punktu sprzedaży wraz z dowodem wpłaty.

Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży jednostki penitencjarnej, zwanej dalej „listą”.

Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej, realizowane przez osobę najbliższą dla skazanego (osoba ta musi być wpisana do karty widzeń) składane jest bezpośrednio do prowadzącego kantynę. Zamówienie może być złożone podczas widzenia w zakładzie karnym lub przesłane bezpośrednio do podmiotu prowadzącego kantynę na druku „ZAMÓWIENIE NA PACZKĘ”.

Formularz zamówienia oraz lista produktów w punkcie sprzedaży są dostępne w jednostce penitencjarnej, w punkcie sprzedaży, w poczekalni dla osób odwiedzających, w sali widzeń oraz na stronie internetowej jednostki penitencjarnej;

Zamówienie może być przyjęte do realizacji (przez punkt sprzedaży) po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki; w przypadku braku uprawnienia informacja o przyczynie odmowy realizacji paczki przekazana jest do punktu sprzedaży;

Paczka, realizowana w drodze zamówienia, jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty;

Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła ( w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia;

cennik produktów dostępnych w kantynie Rozmiar: 6.4 MB

Dyrektor Zakładu Karnego lub jego Zastępca przyjmuje rodziny osadzonych od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, a we wtorek od 10.00 do 17.00 po uprzednim wypełnieniu wniosku o udzielenie informacji o osobie pozbawionej wolności i uzyskaniu zgody skazanego na udzielenie takiej informacji.

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: Zakład Karny w Krakowie - Nowej Hucie

Wpłacający: [imię i nazwisko wpłacającego]

Wpłacający: [adres wpłacającego]

W tytule przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wpisać należy:

dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

NBP Kraków

ul. Spławy 2

31-988 Kraków

55 1010 1270 0031 3113 9120 0000

 

Dodatkowo dla przelewów międzynarodowych:

Rachunek: PL55 1010 1270 0031 3113 9120 0000

SWIFT: NBPL PLPW

 

Uwaga: powyższy nr rachunku bankowego nie dotyczy wpłat na paczki dla osadzonych!

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej