Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną, a także kierując się: aktualnymi zaleceniami wydanymi przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego:

1. Począwszy od dnia 01.04.2021 roku do dnia 30.04.2021 roku:

a) przedłuża się ograniczenia w postaci wstrzymania: 

- udzielania osadzonym widzeń,

- odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.

b) utrzymuje się możliwość ograniczonego zatrudnienia skazanych poza terenem zakładu karnego z uwzględnieniem konieczności ich odrębnego rozmieszczenia od pozostałych skazanych z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. 

Numer konta bankowego, na które należy wpłacać środki tytułem opłaty za paczkę dla osadzonego realizowaną w punkcie sprzedaży MIGB Mazovia prowadzonym przy Zakładzie Karnym w Koszalinie:  

BGK 55 1130 1017 0020 1458 9320 0051

Druk zamówienia

ZAMÓWIENIE NA PACZKĘ.docx

 

Realizacja zakupów

Numer konta, na które można wpłacać środki na rzecz osadzonych celem zrealizowania zakupów:   

Adresat/odbiorca: Zakład Karny w Koszalinie

Nr konta: 74 1010 1599 0142 2513 9120 0000

NBP O/ Szczecin

W rubryce tytuł przelewu należy wpisać: Imię i nazwisko, imię ojca osadzonego

Poniedziałek: 8:00-15:00
Wtorek: 8:00-15:00
Środa: 12:00-18:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-15:00
 

Informuję, że na mocy umowy zawartej w dniu 28 marca 2019 roku pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości, a Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskej, Caritas stał się do dnia 31 grudnia 2019 roku wykonawcą świadczenia pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższych.

W oparciu o umowę Caritas realizował będzie następujące zadania:
1) pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielenia schronienia;
2) pokrywanie kosztów okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat,
3) organizowanie i finansowanie poradnictwa prawnego,
4) promowanie zatrudnienia i aktywizacja zawodowa,
5) organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe
6) pokrywanie kosztów pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu w formie dyżurów osobistych;
7) organizowanie warsztatów kompetencji społecznych;
8) pokrywanie kosztów związanych z uzyskaniem dowodu osobistego oraz innych dokumentów niezbędnych do uzyskania pomocy i funkcjonowania w społeczeństwie;
9) finansowanie bonów żywnościowych,
10) finansowanie zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
11) pokrywanie kosztów niezbędnych przedmiotów wyposażenia domowego lub innych przedmiotów użytku osobistego ułatwiających funkcjonowanie społeczne w miejscu zamieszkania lub pobytu,
 
Powyższe zadania są realizowane w oparciu o Ośrodek Readaptacji Społecznej funkcjonujący przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Koszalinie, ul. Franciszkańska 1, 75-247 Koszalin. Osoba pierwszego kontaktu przyjmuje we wtorki, środy i czwartki w godz. 09:00 – 14:00.
adres e-mail: ms-postpenit@caritas.pl
tel. +48 518 532 008 /w godzinach funkcjonowania ośrodka/

NBP O/O Szczecin

74 1010 1599 0142 2513 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej