Wytyczne nr 3/2022

Dyrektora Aresztu Śledczego w Koszalinie z dnia 19 kwietnia 2022 roku w sprawie udzielania widzeń w Areszcie Śledczym w Koszalinie, Oddziale Zewnętrznym w Koszalinie i Oddziale Zewnętrznym w Dobrowie

Widzenia odbywają się w dni wyznaczone w porządku wewnętrznym w następujących godzinach: 8:00, 10:00 , 12:00, 14:00

Skazani dokonują zapisów na widzenia u wychowawcy oddziału mieszkalnego.

Rodziny osób tymczasowo aresztowanych dokonują zapisów na widzenia poprzez kontakt telefoniczny pod numerem 504 755 175 w każdy poniedziałek i czwartek w godz. 9.00-12.30. Dokonując zapisów na widzenia osoby bliskie zobowiązane są do podania danych w postaci imienia, nazwiska oraz stopnia pokrewieństwa a także danych osadzonego takich jak imię, nazwisko, imię ojca oraz sygnaturę akt znajdującej się na zezwoleniu na widzenie wydanym przez organ dysponujący wraz z określoną formą widzenia. Realizacja widzenia uzależniona jest od wyrażenia zgody przez osadzonego w dniu widzenia.

Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do stawienia się przed bramą jednostki nie później niż 20 minut przed wyznaczoną godziną widzenia. W przypadku spóźnienia się osoby odwiedzającej lub braku gotowości do opuszczenia celi przez osadzonego na 20 min przed ustaloną godziną widzenia, widzenie nie zostanie udzielone.

Odmowa udzielenia widzenia nastąpi w sytuacji, gdy osoby odwiedzające lub osadzeni nie spełnią wymogów formalnych procedur określonych w Areszcie Śledczym w Koszalinie, Oddziale Zewnętrznym w Koszalinie lub Oddziale Zewnętrznym w Dobrowie.

Osoba odwiedzająca przed udzieleniem widzenia zobowiązana jest do zapoznania się z zasadami organizacji widzeń. Przed wejściem na widzenie osoba odwiedzająca zostaje poddana obligatoryjnemu pomiarowi temperatury, zobowiązana jest do pozostawienia w depozycie wszystkich rzeczy osobistych oraz dezynfekcji rąk. Po dokonanej kontroli i stwierdzeniu braku przeciwwskazań udaje się w wyznaczone przez bramowego oznaczone miejsce w celu oczekiwania na wejście do sali widzeń. Po wejściu do sali widzeń osoba odwiedzająca dokonuje dezynfekcji rąk i zajmuje miejsce przy wyznaczonym stoliku.

W trakcie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego/aresztu śledczego.

W trakcie widzenia nie zezwala się na realizację paczek poprzez kantynę przez osoby uczestniczące w widzeniu.

Z toalet znajdujących się w sali widzeń może w tym samym czasie korzystać jedna osoba. Oczekiwanie na skorzystanie z toalety ma miejsce przy stoliku, przy którym odbywa się widzenie (nie zezwala się na ustawianie kolejki w pobliżu WC). Po skorzystaniu z toalety należy zdezynfekować ręce preparatem dezynfekującym.

Na kolejne widzenie można zapisać się dopiero po wykorzystaniu planowanego widzenia.

Z przyczyn niezależnych od administracji AŚ widzenie może się nie odbyć.

Wytyczne wchodzą w życie z dniem podpisania

Tracą moc Wytyczne Nr 2/2022 Dyrektora Aresztu Śledczego w Koszalinie z dn. 29.03.2022 r.

Numer konta bankowego, na które należy wpłacać środki tytułem opłaty za paczkę dla osadzonego realizowaną w punkcie sprzedaży MIGB Mazovia prowadzonym przy Oddziale Zewnętrznym w Koszalinie Aresztu Śledczego w Koszalinie:

BGK 55 1130 1017 0020 1458 9320 0051

 

Realizacja zakupów

Numer konta, na które można wpłacać środki na rzecz osadzonych celem zrealizowania zakupów:   

Adresat/odbiorca: Oddział Zewnętrzny w Koszalinie Aresztu Śledczego w Koszalinie

Nr konta: 04 1010 1599 0190 7313 9120 0000

NBP O/ Szczecin

W rubryce tytuł przelewu należy wpisać: Imię i nazwisko, imię ojca osadzonego

KOMUNIKAT
W związku z przypadkami mylnie kierowanej poczty do osadzonych przebywających w Oddziale Zewnętrznym w Koszalinie Aresztu Śledczego w Koszalinie, uprzejmie informuję, iż wszelka korespondencja adresowana do osób odbywających karę w Oddziale Zewnętrznym w Koszalinie powinna być adresowana na:

Areszt Śledczy w Koszalinie
Ul. Młyńska 71
75-950 Koszalin

Oddział Zewnętrzny w Koszalinie nie jest odrębną jednostką, a sekretariat Aresztu Śledczego ma siedzibę w Koszalinie pod wskazanym adresem.

Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Koszalinie przyjmuje interesantów w sprawach skarg, próśb i wniosków:

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00

Informuję, że na mocy umowy zawartej w dniu 28 marca 2019 roku pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości, a Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskej, Caritas stał się do dnia 31 grudnia 2019 roku wykonawcą świadczenia pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższych.

W oparciu o umowę Caritas realizował będzie następujące zadania:
1) pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielenia schronienia;
2) pokrywanie kosztów okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat,
3) organizowanie i finansowanie poradnictwa prawnego,
4) promowanie zatrudnienia i aktywizacja zawodowa,
5) organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe
6) pokrywanie kosztów pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu w formie dyżurów osobistych;
7) organizowanie warsztatów kompetencji społecznych;
8) pokrywanie kosztów związanych z uzyskaniem dowodu osobistego oraz innych dokumentów niezbędnych do uzyskania pomocy i funkcjonowania w społeczeństwie;
9) finansowanie bonów żywnościowych,
10) finansowanie zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
11) pokrywanie kosztów niezbędnych przedmiotów wyposażenia domowego lub innych przedmiotów użytku osobistego ułatwiających funkcjonowanie społeczne w miejscu zamieszkania lub pobytu,
 
Powyższe zadania są realizowane w oparciu o Ośrodek Readaptacji Społecznej funkcjonujący przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Koszalinie, ul. Franciszkańska 1, 75-247 Koszalin. Osoba pierwszego kontaktu przyjmuje we wtorki, środy i czwartki w godz. 09:00 – 14:00.
adres e-mail: ms-postpenit@caritas.pl
tel. +48 518 532 008 /w godzinach funkcjonowania ośrodka/

NBP O/O SZCZECIN

04 1010 1599 0190 7313 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej