Widzenia odbywają się:
 - w pierwszą i trzecią środę każdego miesiąca w godz. 8:30 – 15:00 - zgłoszenia osób odwiedzających przyjmowane są do godz.13.30,
- w niedziele w godz. 8:30 – 16:00 - zgłoszenia osób odwiedzających przyjmowane są do godz.14.30
- w pierwszy dzień świąt Wielkanocy oraz drugi dzień świąt Bożego Narodzenia

UWAGA!

W Zakladzie Karnym w Koszalinie w pierwszej kolejności udzielane są widzenia dla kobiet w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będących rodzicami  lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu, osobom odwiedzającym mającym powyżej 75 roku życia.

ZASADY PRZYJMOWANIA PACZEK
1. Paczki żywnościowe oraz higieniczne realizowane są tylko i wyłącznie za pośrednictwem kantyny na terenie zakładu karnego, w skład paczki żywnościowej mogą wchodzić także wyroby tytoniowe.
2. Zamówienie na paczkę żywnościową i higieniczną mogą złożyć osadzeni lub osoby najbliższe. Przy składaniu zamówienia na paczkę osadzony ma obowiązek przestrzegać limitu posiadania artykułów żywnościowych w celi mieszkalnej tj. 6 kg, a także ilość i wymiary ww. artykułów nie mogą przekraczać kubatury szafki więziennej przypadającej na skazanego. Ponadto ilość i wymiary środków higieny które skazany może posiadać w celi mieszkalnej nie mogą przekraczać kubatury szafki na środki higieny lub odpowiadającej im objętości.
3. Zamówienia, osoby najbliższe mogą złożyć:
a) w punkcie sprzedaży,
b) drogą pocztową,
4. Formularz zamówienia oraz wykazy produktów żywnościowych i higienicznych są dostępne w Zakładzie Karnym:
a) w punkcie sprzedaży,
b) w sali widzeń,
c) w oknie dyżurki funkcjonariusza bramowego
d) na stronie internetowej jednostki penitencjarnej,
5. Zamówienie na paczkę żywnościową może być przyjęte do realizacji po uprzednim potwierdzeniu przez administrację uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki.
6. Całkowity ciężar zakupionych artykułów żywnościowych w ramach paczki nie może przekraczać 6 kg. Do wagi paczki nie wlicza się wagi napojów, których ilość nie może przekraczać 9 litrów oraz wagi pakowanych odrębnie środków higieny.
7. Stwierdzenie przez administrację ZK przekroczenia powyższych limitów skutkować będzie dla skazanego brakiem zgody na realizację paczki.
8. Realizacja i wydanie paczki żywnościowej oraz paczki higienicznej odbywa się w ciągu 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia wpłaty środków finansowych na konto kantyny pod warunkiem uprzedniego złożenia poprawnie wypełnionego formularza zamówienia.
9. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej i/lub higienicznej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji Zakładu Karnego, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynie odmowy przyjęcia zamówienia,
10. Zasady dotyczące przyjmowania i wydawania paczek są umieszczone:
a) w sali widzeń, na tablicy ogłoszeń dla osób odwiedzających,
b) na stronie internetowej ZK w Koszalinie, wraz ze wzorem dokumentów: formularzem zamówienia i wykazami dopuszczonych do sprzedaży produktów,
c) podane do wiadomości osadzonych przebywających w ZK w Koszalinie (na tablicy ogłoszeń, w oddziałach, przez radiowęzeł itp.),

 WAŻNE!

ZMIANA NUMERU KONTA BANKOWEGO

Od dnia 01.01.2019r. obowiązuje nowy nw. numer konta bankowego na który należy przelać pieniądze na realizację paczki:

55 1130 1017 0020 1458 9320 0051

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia (IGB MAZOVIA)
ul. Kocjana 3
01-473 Warszawa

Zamówienie na paczki należy wypełnić czytelnie. W tytule przekazu pocztowego lub przelewu bankowego należy podać dokładne dane dotyczące osadzonego dla którego są przeznaczone środki na realizacje elektronicznej paczki: dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego].
W przypadku braku dokładnego wskazania odbiorcy w tytule przelewu przekazane środki zostaną zwrócone do nadawcy.
Formularze zamówienia przesłane do Zakładu Karnego w Koszalinie bez dowodu wpłaty nie będą realizowane.

Poniedziałek: 8:00-15:00
Wtorek: 8:00-15:00
Środa: 12:00-18:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-15:00
 

Informuję, że na mocy umowy zawartej w dniu 28 marca 2019 roku pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości, a Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskej, Caritas stał się do dnia 31 grudnia 2019 roku wykonawcą świadczenia pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższych.

W oparciu o umowę Caritas realizował będzie następujące zadania:
1) pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielenia schronienia;
2) pokrywanie kosztów okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat,
3) organizowanie i finansowanie poradnictwa prawnego,
4) promowanie zatrudnienia i aktywizacja zawodowa,
5) organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe
6) pokrywanie kosztów pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu w formie dyżurów osobistych;
7) organizowanie warsztatów kompetencji społecznych;
8) pokrywanie kosztów związanych z uzyskaniem dowodu osobistego oraz innych dokumentów niezbędnych do uzyskania pomocy i funkcjonowania w społeczeństwie;
9) finansowanie bonów żywnościowych,
10) finansowanie zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
11) pokrywanie kosztów niezbędnych przedmiotów wyposażenia domowego lub innych przedmiotów użytku osobistego ułatwiających funkcjonowanie społeczne w miejscu zamieszkania lub pobytu,
 
Powyższe zadania są realizowane w oparciu o Ośrodek Readaptacji Społecznej funkcjonujący przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Koszalinie, ul. Franciszkańska 1, 75-247 Koszalin. Osoba pierwszego kontaktu przyjmuje we wtorki, środy i czwartki w godz. 09:00 – 14:00.
adres e-mail: ms-postpenit@caritas.pl
tel. +48 518 532 008 /w godzinach funkcjonowania ośrodka/

NBP O/O Szczecin

74 1010 1599 0142 2513 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej