Zasady udzielania widzeń w Zakładzie Karnym w Kluczborku

Informacje dla osób odwiedzających

1. Widzenia dla skazanych (półotwarty oddział penitencjarny) odbywają się w czwartki, piątki i niedziele za wyjątkiem pierwszego, trzeciego czwartku i ostatniej niedzieli miesiąca. w godz. od 8.00- 15.00 w sali widzeń znajdującej się w budynku administracji. Widzenia dla skazanych będą również udzielane w dni ustawowo wolne od pracy tj. 6 stycznia Święto Trzech Króli, pierszy dzień Wielkiej Nocy, 3 maja Święto Narodowe, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 1 listopada Wszystkich Świętych, 25 grudnia dzień Bożego Narodzenia.
2. Z osobami innymi niż najbliższe skazany może odbywać widzenie za zgodą dyrektora zakładu karnego. Skazany składa prośbę do dyrektora zakładu karnego o wpisanie osób na listę widzeń z podaniem danych - imię, nazwisko, imię ojca, miejsce zamieszkania, stopień pokrewieństwa lub charakter znajomości.
3. Skazani odbywają widzenie w odzieży więziennej.
4. W czasie widzeń należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad i norm kulturalnego zachowania się oraz stosować się do uwag funkcjonariuszy nadzorujących widzenie.
5. Zabrania się w czasie widzeń wzajemnego przekazywania przedmiotów w tym pieniędzy.
6. W punkcie sprzedaży znajdującym się w sali widzeń (kantyna), można zakupić artykuły żywnościowe i napoje traktowane jako poczęstunek. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.
7. Wykorzystanie zezwoleń na czasowe opuszczenie zakładu karnego wymaga powiadomienia wychowawcy co najmniej 6 dni przed realizacją takiego zezwolenia.
8. Osadzony zobowiązany jest:
- podać planowaną godzinę wyjścia (zatrudnieni nie wcześniej niż po skończonej pracy) - podać dokąd się udaje - dokładny adres,
- w przypadku gdy nie decyduje się na pozostawienie swoich rzeczy w celi, złożyć stosowne oświadczenie, w którym prosi o ich zdeponowanie.
9. Zgłoszenie przez osadzonego terminu przepustki lub widzenia poza terenem ZK jednoznaczne jest z wyprowiantowaniem go na ten czas.
10. Osadzony chcący pobrać na przepustkę pozostające do jego dyspozycji pieniądze z konta depozytowego składa stosowną prośbę z 6 dniowym wyprzedzeniem.

1. Widzenia dla skazanych (zamknięty oddział penitencjarny) odbywają się w czwartki, piątki i niedziele za wyjątkiem pierwszego, trzeciego czwartku i ostatniej niedzieli miesiąca. w godz. od 8.00- 15.00 w sali widzeń znajdującej się w budynku administracji. Widzenia dla skazanych będą również udzielane w dni ustawowo wolne od pracy tj. 6 stycznia Święto Trzech Króli, pierszy dzień Wielkiej Nocy, 3 maja Święto Narodowe, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 1 listopada Wszystkich Świętych, 25 grudnia dzień Bożego Narodzenia.
2. Z osobami innymi niż najbliższe skazany może odbywać widzenie za zgodą dyrektora
zakładu karnego. Skazany składa prośbę do dyrektora zakładu karnego o wpisanie osób na
listę widzeń z podaniem danych - imię, nazwisko, imię ojca, miejsce zamieszkania, stopień
pokrewieństwa lub charakter znajomości.
3. W czasie widzeń należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad i norm kulturalnego zachowania
się oraz stosować się do uwag funkcjonariuszy nadzorujących widzenie.
4. Zabrania się w czasie widzeń wzajemnego przekazywania przedmiotów w tym pieniędzy.
5. W punkcie sprzedaży znajdującym się w sali widzeń (kantyna), można zakupić artykuły
żywnościowe i napoje traktowane jako poczęstunek. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie
zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.
6. Widzenia poza terenem zakładu karnego udzielane są w dni wolne od pracy. Wyjście skazanego winno nastąpić w godzinach 8.30 - 12.00. Powrót z widzenia nie może nastąpić później niż o godzinie 18.30.
7. Pobrać skazanego na widzenie poza terenem zakładu karnego mogą osoby najbliższe lub za zezwoleniem dyrektora zakładu karnego inne osoby godne zaufania.

1. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych (TA oddział penitencjarny) odbywają się w pierwszy, trzeci czwartek oraz ostatnią niedzielę miesiąca w godz. od 8.00- 15.00 w sali widzeń.
2. W czasie widzeń należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad i norm kulturalnego zachowania się oraz stosować się do uwag funkcjonariuszy nadzorujących widzenie.
3. W razie naruszenia ustalonego sposobu widzenia przez tymczasowo aresztowanego lub osobę odwiedzającą, widzenie może być przerwane lub zakończone przed czasem.
4. Zabrania się w czasie widzeń wzajemnego przekazywania jakichkolwiek przedmiotów w tym pieniędzy.
5. W punkcie sprzedaży znajdującym się w sali widzeń (kantyna), osoby odbywające widzenie z tymczasowo aresztowanym w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt mogą zakupić artykuły żywnościowe i napoje traktowane jako poczęstunek. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.

Komunikat

Informuje się wszystkie osoby odwiedzające osadzonych w Zakładzie Karnym w Kluczborku, iż w pierwszej kolejności widzenia będą udzielane kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziaćmi do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku inwalidzkim lub kulach) oraz osobom powyżej 75 roku życia. 

Procedury dotyczące zamawiania i realizacji paczek w Zakładzie Karnym w Kluczborku

Zamawianie i realizacja paczek żywnościowych dla osadzonych

1. Paczki żywnościowe dla osadzonych będą zamawiane i realizowane w kantynie znajdującej się na terenie Zakładu Karnego w Kluczborku.
2. Paczki żywnościowe są dostarczane osadzonym przebywającym w ZK Kluczbork na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową, zwanego dalej „zamówieniem”, przekazanego do punktu sprzedaży towarów dla osadzonych (kantyny) wraz z dowodem wpłaty. Wzór zamówienia określa załącznik nr 1.
3. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów . Formularz zamówienia oraz w/w lista produktów jest dostępna:
- w kantynie,
- w sali widzeń,
- w poczekalni,
- na bramie,
- na stronie internetowej (w zakładce ogłoszenia - Pliki do pobrania )
4. Osobami uprawnionymi do złożenia zamówienia na paczkę są: osadzony oraz osoby dla niego najbliższe.
5. Paczki żywnościowe realizowane są po złożeniu zamówienia, potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki przez wyznaczonego funkcjonariusza i opłaceniu paczki - niezwłocznie, maksymalnie do 5 dni roboczych.
W przypadku braku tego uprawnienia informacja o przyczynie odmowy realizacji paczki przekazywana jest do kantyny.
6. Aby zamówić paczkę żywnościową w punkcie sprzedaży, należy:
-  Pobrać formularz zamówienia na paczkę.
-  Wypełnić formularz zamówienia na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży, wpisując w odpowiednie rubryki nazwę produktu, pozycję katalogową, ilość, cenę, wagę i wartość. Zamawiający opłaca wartość paczki przelewem na indywidualne konto przyporządkowane kantynie nr: 27 1130 1017 0020 1458 9320 0070 Powyższa lista produktów jest dostępna w punkcie sprzedaży i na stronie internetowej (poniżej).
- Zgodnie z art. 110a§1 kkw skazany m.in. ma prawo posiadać w celi mieszkalnej artykuły o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg.

W tytule przelewu/przekazu należy zamieścić
- nazwisko, imię i imię ojca osadzonego,
- dane osoby wpłacającej.
Ww. numer nie dotyczy wpłat na konto depozytowe, czyli na tzw. "wypiskę".
Przekazać lub przesłać do punktu sprzedaży w zakładzie karnym wypełniony formularz zamówienia na paczkę wraz z dowodem wpłaty na w/w adres.
Zamówienie może być przyjęte do realizacji po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki. Paczka jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia oraz zaksięgowania wpłaty. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji zakładu karnego, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego).
Osoba zamawiająca paczkę wpisuje na odwrocie formularza zamówienia na paczkę swój dokładny adres lub numer konta bankowego.

W ramach paczki żywnościowej można zamówić: artykuły żywnościowe, napoje, wyroby tytoniowe.

Nie będą przyjmowane paczki żywnościowe dostarczane "z zewnątrz", osobiscie lub nadane za pośrednictwem placówki pocztowej lub firmy kurierskiej. Do realizacji każdego zamówienia będzie pobierana opłata za pakowanie w wysokości - 1 zł

Paczki hignieniczno - odzieżowe

1. Paczki z odzieżą, bielizną, obuwiem i przedmiotami osobistego użytku, środkami higieny osobistej, przyjmowane są codzienne w godz. 8.00-15.00.
2. Wydawanie paczek odbywa się codziennie w wyznaczonym przez oddziałowego pomieszczeniu w godz. 9.00 – 17.00. Każda paczka winna mieć sporządzony wykaz rzeczy.
3. W paczkach nie mogą być dostarczane wyroby tytoniowe (Za wyjątkiem paczek zakupionych w kantynie)
4. Przedmioty, których posiadanie w zakładzie karnym jest niedozwolone oraz te, o których mowa w pkt 7 przesyła się na koszt skazanego do wskazanej przez niego osoby lub instytucji.
5. Paczki odzieżowe są przekazywane do magazynu odzieżowego.
6. Paczki przed przekazaniem skazanemu podlegają kontroli w jego obecności.
7. Wykaz artykułów, których nie można otrzymywać w paczkach umieszczony jest poniżej.
8. Dopuszcza się maksymalne wymiary paczek przysyłanych do zakładu karnego:
- szerokość do 40 cm,
- wysokość do 30 cm
- długość do 50 cm
9. Paczki, w których stwierdzi się przedmioty niebezpieczne i niedozwolone, oraz nie spełniające wyżej wymienionych wymiarów nie będą przyjmowane.

Wykaz artykułów, których nie można przekazywać w paczkach higieniczno - odzieżowych

Nie przyjmuje się artykułów, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji oraz artykułów w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości tj. m.in.:
1) wszelkiego rodzaju broni (w tym białej), amunicji, materiałów wybuchowych,
2) pirotechnicznych i chemicznych, przedmiotów do obezwładniania,
3) papierosów, tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i akcesoriów do tytoniu (np. maszynek, fajek, gilz, bibułek),
4) napojów alkoholowych, cieczy i artykułów zawierających alkohol,
5) środków odurzających i psychotropowych,
6) środków łączności,
7) gazu, benzyny do zapalniczek i innych środków łatwopalnych,
8) wody kolońskiej i toaletowej, dezodorantów, pianek do golenia, kremów, past, proszków chemicznych,
9) artykułów do kąpieli jak żeli, szamponów i odżywek w nieprzeźroczystych opakowaniach
10) lekarstw, preparatów witaminowych i odżywek,
11) pieniędzy, papierów wartościowych i wyrobów jubilerskich.

W dostarczanej paczce nie mogą znajdować się produkty spożywcze.

Komunikat

Zasady przyjmowania korespondencji kierowanej do osadzonych:

Zgodnie z art. 105 § 1 k.k.w. osadzonemu należy umożliwić utrzymywanie więzi przede wszystkim z rodziną i innymi osobami bliskimi m.in. poprzez korespondencję. Przez pojęcie „korespondencji” należy rozumieć „utrzymywanie kontaktu z kimś poprzez wymianę listów, zbiór otrzymanych lub wysłanych listów, wymianę informacji między ludźmi na papierze (list, pocztówka)”natomiast przez pojęcie „listu” należy rozumieć „pisemną wypowiedź skierowaną przez jedną osobę (nadawcę) do drugiej (adresata)”.W związku z powyższym, przesyłka wpływająca do osadzonego nienosząca znamion „korespondencji” w powyższym znaczeniu, tj. zawierająca jakiekolwiek inne przedmioty, rzeczy poza listem, będzie odsyłana do nadawcy.

Przedmioty oraz rzeczy niebędące „korespondencją” w powyższym znaczeniu mogą być przesyłane jedynie, za zgodą dyrektora, jako paczka, przy czym zawartość takiej paczki musi być zgodna z wykazem przedmiotów dozwolonych w rozumieniu przepisów wewnętrznych jednostki. Wyjątek stanowi prasa tj. publikacje periodyczne w szczególności dzienniki i czasopisma, których przesłanie do osadzonego nie wymaga zgody dyrektora.

Pliki do pobrania:
 

Rozmiar: 1.8 MB
Rozmiar: 397.2 kB

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 7.30-15.30
Wtorek: 7.30-15.30
Środa: 7.30-15.30
Czwartek: 7.30-15.30
Piątek: 7.30-15.30

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy Opole
Opole
39 1010 1401 0053 1113 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej