Widzenia dla skazanych przebywających w Zakładzie Karnym w Kłodzku przy ul. Bohaterów Getta 16 odbywają się w czwartki, piątki, soboty, dni świąteczne i pozostałe dni ustawowo wolne od pracy, za wyjątkiem niedziel.

Widzenia dla skazanych przebywających w Zakładzie Karnym w Kłodzku przy ul. Hołdu Pruskiego 4 odbywają się w piątki, soboty, dni świąteczne i pozostałe dni ustawowo wolne od pracy, za wyjątkiem niedziel.

Widzenia odbywają się w godzinach:

 1. przy ul. Bohaterów Getta 16
  • w czwartek od godziny 11.30 do godziny 15.30,
  • w sobotę od godziny 10.00 do 15.00,
  • w pozostałe dni od godziny 9.00 do 15.00;
 2. przy ul. Hołdu Pruskiego 4 odbywają się w godzinach od 9.00 do 15.00.:

Rozpoczęcie ostatniego widzenia winno nastąpić:

 • w czwartek do godziny 14.30;
 • w pozostałe dni do godziny 14.00.


Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się w czwartki w godzinach od 9.00 do 11.00 oraz w soboty w godzinach od 8.00 do 10.00.

Rozpoczęcie ostatniego widzenia winno nastąpić:

 • w czwartek do godziny 10.00;
 • w sobotę do godziny 9.00.

Zapisy na widzenia przyjmowane są w dniu udzielania widzenia od godziny 7:00, najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem widzenia.

Na widzenia dla osadzonych w pierwszej kolejności wpuszczane są:

 1. kobiety w zaawansowanej ciąży,
 2. osoby dorosłe będące rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,
 3. niepełnosprawni ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszające się na wózku lub o kulach),
 4. osoby powyżej 75 roku życia.

Czas trwania widzenia wynosi 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może indywidualnie zezwolić na przedłużenie czasu trwania widzenia, zwiększenie liczby widzeń w ciągu dnia lub na udzielenie widzenia z większą niż dwie liczbą osób pełnoletnich.

Widzenie z osoba nie będącą członkiem rodziny lub inną niż rodzina osobą bliską, skazany może otrzymać za zezwoleniem Dyrektora.

W czasie widzeń dopuszczalne jest spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego.

W razie naruszenia przez skazanego lub osobę go odwiedzającą ustalonych zasad odbywania widzenia, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.

         Zasady otrzymywania paczek

 

Formularz zamówienia na paczkę i katalogu artykułów dostępnych w punkcie sprzedaży detalicznej

 1. Formularz „Zamówienia na paczkę” i „Katalog artykułów dostępnych w punkcie sprzedaży detalicznej” udostępniony jest:
 1. na stronie internetowej: e-paka.igbpiast.pl/jak zamawiac;
 2. na sali widzeń
 3. poczekalni dla odwiedzających
 4. na tablicach informacyjnych w oddziałach mieszkalnych
 1. Osoba najbliższa wypełnia druk zamówienia podając dane osadzonego, swoje dane jako osoby najbliższej, wskazując asortyment, wagę, cenę i wartość artykułów, które chce aby znalazły się w paczce, a które są dostępne w Kantynie. Następnie uiszcza opłatę za produkty w paczce.
 2. W przypadku składania zamówienia podczas widzenia opłata uiszczana jest bezpośrednio w punkcie sprzedaży na sali widzeń gotówką.
 3. W przypadku składania zamówień drogą pocztową lub poprzez pozostawienie zamówienia w paczkowni ZK podczas dni w których odbywa się widzenie opłatę uiszcza się przelewem na rachunek bankowy określony na stronie internetowej ZIGB PIAST załączając potwierdzenie pod druk zamówienia.
 4. Zamówienie wraz z potwierdzeniem wpłaty na konto drogą pocztową winno być wysłane lub przyniesione na adres : Kantyna przy Zakładzie Karnym w Kłodzku ul. Boh. Getta 16, 57-300 Kłodzko
 5. Zamówienie na paczkę żywnościową może być składane przez osadzonego oddziałowemu. Wówczas paczka zostanie opłacona z posiadanych w Depozycie środków pieniężnych.

Realizacja zamówień na paczki

 1. W przypadku otrzymania pisemnego zamówienia drogą pocztową wraz z uiszczeniem opłaty na konto bankowe ZIGB PIAST:
  1. ZK potwierdza uprawnienie osadzonego do otrzymania paczki oraz czy osoba składająca jest osobą najbliższą.
  2. Mając na uwadze art. 110a§1 KKW artykuły żywnościowe w realizowanej paczce nie powinny przekraczać wagi 6-ciu kilogramów.
  3. w przypadku pozytywnego zatwierdzenia przez ZK zamówienia, osadzony jest doprowadzony w ciągu 5 dni roboczych do kantyny, gdzie w obecności pracownika kantyny i funkcjonariusza ZK odbiera zamówienie zgodne z otrzymanym drukiem. Potwierdza fakt otrzymania paczki na tym druku zamówienia.
  4. w przypadku braku uprawnienia do paczki lub innych przeszkód pieniądze wpłacone na konto ZIGB PIAST zostają odesłane Zamawiającemu (osobie najbliższej) po potrąceniu opłat bankowych lub pocztowych
 2. W przypadku realizacji uprawnienia do paczki żywnościowej przez osadzonego ze środków własnych poprzez złożenie pisemnego zamówienia lub podczas zamówienia składanego podczas widzenia przez osobę odwiedzającą:
  1. ZK potwierdza uprawnienie osadzonego do otrzymania paczki oraz środki finansowe osadzonego.
  2. Mając na uwadze art. 110a§1 KKW artykuły żywnościowe w realizowanej paczce nie powinny przekraczać wagi 6-ciu kilogramów.
  3. w przypadku pozytywnego zatwierdzenia przez ZK zamówienia osadzony doprowadzony jest w ciągu 5 dni roboczych do kantyny, gdzie w obecności pracownika kantyny i funkcjonariusza ZK odbiera zamówienie zgodne z przekazanym drukiem zamówienia, co potwierdza na druku jak i na paragonie otrzymanym z Depozytu ZK.
  4. W przypadku nadpłaty zwrot środków będzie przekazywany na konto skazanego.
 3. Nie pobiera się opłat związanych z przygotowaniem paczki.

Istnieje mozliwość zamówienia paczki higienicznej na stronie internetowej e-paka.igbpiast.pl

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 08:00-15:00

Wtorek: 08:00-17:00

Środa: 08:00-15:00

Czwartek: 08:00-15:00

Piątek: 08:00-15:00

NBP o/Wrocław

08 1010 1674 0055 5513 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej