Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych.  Analiza bieżącej sytuacji w Polsce i na świecie stała się podstawą rekomendacji dla dyrektorów jednostek penitencjarnych, związanych z bezpiecznym przywracaniem m.in. widzeń z najbliższymi.

Na podstawie art. 247 § 1 kkw, w związku z obecną sytuacją epidemiczną w kraju, w celu unieszko­dliwienia źródeł zakażenia choroby zakaźnej COVID-19 wywoła­nej przez wirus SARS CoV-2, od dnia 2 grudnia 2021r. wprowadza się na terenie Zakładu Kar­nego w Kłodzku ograniczenia polegające na udzielaniu widzeń z zachowaniem reżimu sanitarnego na niżej okre­ślonych zasadach: 

1. Widzenia udzielane są:

1. W kompleksie 788 (ul. Bohaterów Getta 16), na 7 wydzielonych stanowiskach, w następujących dniach:

 

Czwartek Piątek Sobota

I tura 08:00-09:00 – tymczasowo aresztowani

II tura 09:30-10:30

III tura 11:00-12:00

IV tura 12:30-13:30

V tura 14:00-15:00

I tura 09:00-10:00

II tura10:30-11:30

III tura12:00-13:00

IV tura13:30-14:30

I tura 08:00-09:00 – tymczasowo aresztowani

II tura 09:30-10:30 – tymczasowo aresztowani

III tura 11:00-12:00

IV tura 12:30-13:30

V tura 14:00-15:00

 

2. W kompleksie 789 (ul. Hołdu Pruskiego 4-oddział terapeutyczny), na 3 wydzielonych stanowiskach, w następujących dniach:

 

Piątek Sobota

I tura 09:00-10:00

II tura 10:30-11:30

III tura 12:00-13:00

IV tura 13:30-14:30

I tura 09:00-10:00

II tura 10:30-11:30

III tura12:00-13:00

IV tura 13:30-14:30

W dni świąteczne i pozostałe dni usta­wowo wolne od pracy, za wyjątkiem niedziel widzenia udzielane są na zasadach jak wyżej.

2. Widzenie udzielane będzie jeden raz w miesiącu w wymiarze 60 minut.

3. Widzenia odbywać się będą w salach widzeń oraz na stanowiskach do realizacji widzeń w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą, w trakcie widzenia będzie obowiązywał zakaz kontaktu fizycznego pomiędzy osadzonym a osobami odwiedzającymi.

W widzeniu uczestniczyć będą mogły maksymalnie 2 osoby tj. jedna osoba pełnoletnia i jedno niepełnoletnie dziecko.

4. W czasie widzeń przekazywanie wszelkich przedmiotów jest za­bronione.

5. Nie udziela się widzenia w formie nagród i ulg tj. widzenia w oddzielnym po­mieszczeniu oraz widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej.

6. Nie udziela się widzenia osadzonym przebywającym w celach przejściowych (do 14 dni) i pozostającym w kwarantannie.

7. Osoby odwiedzające oraz skazani zobowiązani są do stosowania zasad reżi­mu sa­nitarnego tj:

1) używania maseczek w celu zakrywania ust i nosa oraz do dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem widzenia; maseczki mogą być zdjęte wyłącznie na czas spożywa­nia artykułów żywnościowy i napojów zakupionych przez odwiedzają­cych w kan­tynie zakładu karnego;

2) przed rozpoczęciem widzenia poddania się pomiarowi temperatury, a osoby odwiedzające do­datkowo do złożenia depozytu, wypełnienia an­kiety osoby ubiegającej się o wstęp na teren Za­kładu Karnego w Kłodzku oraz zachowania dystansu społecznego.

8. Nie stosowanie się do zasad reżimu sanitarnego oraz odmowa poddania się którejkolwiek z czynności, o której mowa w ust. 15a skutkuje odmową udzielenia widzenia, jego przerwaniem lub zakończeniem przed czasem.

9. Obowiązuje system mailowego (widzenia_zkklodzko@sw.gov.pl) oraz tele­fonicznego 74 865 18 69 umawiania uprawnionych do widzenia osób w dni robocze w godzinach 7.30-15.00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem. Przy planowaniu widzeń obo­wiązuje kolejność zgłoszeń

10. Realizacja widzenia uzależniona jest od wyrażenia przez skazanego zgody na druku dostępnym u wychowawcy. Brak zgody skutkuje nie udzieleniem widze­nia. Obowią­zek poinformowania osoby umówionej na widzenie o braku zgody spoczywa na skazanym.

11. W trakcie trwania widzeń kącik zabaw dla dzieci jest zamknięty, a jego wypo­sażenie zabezpieczone.”

12. W przypadku spóźnienia się osoby odwiedzającej na widzenie, Dyrektor po­dejmuje decyzję o zasadach i formie udzielenia widzenia.

                                                                                                                                       Dyrektor Zakładu Karnego w Kłodzku

 

Formularz zamówienia na paczkę i katalogu artykułów dostępnych w punkcie sprzedaży detalicznej

 1. Formularz „Zamówienia na paczkę” i „Katalog artykułów dostępnych w punkcie sprzedaży detalicznej” udostępniony jest:
 1. Osoba najbliższa wypełnia druk zamówienia podając dane osadzonego, swoje dane jako osoby najbliższej, wskazując asortyment, wagę, cenę i wartość artykułów, które chce aby znalazły się w paczce, a które są dostępne w Kantynie. Następnie uiszcza opłatę za produkty w paczce.
 2. W przypadku składania zamówienia podczas widzenia opłata uiszczana jest bezpośrednio w punkcie sprzedaży na sali widzeń gotówką.
 3. W przypadku składania zamówień drogą pocztową lub poprzez pozostawienie zamówienia w paczkowni ZK podczas dni w których odbywa się widzenie opłatę uiszcza się przelewem na rachunek bankowy IGB Mazovia określony na formularzu zamówienia, załączając potwierdzenie pod druk zamówienia.
 4. Zamówienie wraz z potwierdzeniem wpłaty na konto drogą pocztową winno być wysłane lub przyniesione na adres : Kantyna przy Zakładzie Karnym w Kłodzku ul. Boh. Getta 16, 57-300 Kłodzko
 5. Zamówienie na paczkę żywnościową może być składane przez osadzonego oddziałowemu. Wówczas paczka zostanie opłacona z posiadanych w Depozycie środków pieniężnych.

Realizacja zamówień na paczki

 1. W przypadku otrzymania pisemnego zamówienia drogą pocztową wraz z uiszczeniem opłaty na konto bankowe IGB Mazovia:
  1. ZK potwierdza uprawnienie osadzonego do otrzymania paczki oraz czy osoba składająca jest osobą najbliższą.
  2. Mając na uwadze art. 110a§1 KKW artykuły żywnościowe w realizowanej paczce nie powinny przekraczać wagi 6-ciu kilogramów.
  3. w przypadku pozytywnego zatwierdzenia przez ZK zamówienia, osadzony jest doprowadzony w ciągu 5 dni roboczych do kantyny, gdzie w obecności pracownika kantyny i funkcjonariusza ZK odbiera zamówienie zgodne z otrzymanym drukiem. Potwierdza fakt otrzymania paczki na tym druku zamówienia.
  4. w przypadku braku uprawnienia do paczki lub innych przeszkód pieniądze wpłacone na konto IGB Mazovia zostają odesłane Zamawiającemu (osobie najbliższej) po potrąceniu opłat bankowych lub pocztowych
 2. W przypadku realizacji uprawnienia do paczki żywnościowej przez osadzonego ze środków własnych poprzez złożenie pisemnego zamówienia lub podczas zamówienia składanego podczas widzenia przez osobę odwiedzającą:
  1. ZK potwierdza uprawnienie osadzonego do otrzymania paczki oraz środki finansowe osadzonego.
  2. Mając na uwadze art. 110a§1 KKW artykuły żywnościowe w realizowanej paczce nie powinny przekraczać wagi 6-ciu kilogramów.
  3. w przypadku pozytywnego zatwierdzenia przez ZK zamówienia osadzony doprowadzony jest w ciągu 5 dni roboczych do kantyny, gdzie w obecności pracownika kantyny i funkcjonariusza ZK odbiera zamówienie zgodne z przekazanym drukiem zamówienia, co potwierdza na druku jak i na paragonie otrzymanym z Depozytu ZK.
  4. W przypadku nadpłaty zwrot środków będzie przekazywany na konto skazanego.
 3. Nie pobiera się opłat związanych z przygotowaniem paczki.

Istnieje także możliwość zamówienia paczki higienicznej

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 08:00-15:00

Wtorek: 08:00-17:00

Środa: 08:00-15:00

Czwartek: 08:00-15:00

Piątek: 08:00-15:00

Konto depozytowe

Wpłaty dla osadzonych można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Zakład Karny w Kłodzku]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
Narodowy Bank Polski O/O WROCŁAW
Zakład Karny w Kłodzku
ul. Bohaterów Getta 16, 57-300 Kłodzko,
08 1010 1674 0055 5513 9120 0000

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej