Widzenia udzielane są:

W kompleksie 788 (ul. Bohaterów Getta 16), na 10 wydzielonych stanowiskach, w następujących dniach:

 

Czwartek Piątek Sobota

I tura 08:00-09:00 – tymczasowo aresztowani

II tura 09:30-10:30

III tura 11:00-12:00

IV tura 12:30-13:30

V tura 14:00-15:00

I tura 09:00-10:00

II tura10:30-11:30

III tura12:00-13:00

IV tura13:30-14:30

I tura 08:00-09:00 – tymczasowo aresztowani

II tura 09:30-10:30 – tymczasowo aresztowani

III tura 11:00-12:00

IV tura 12:30-13:30

V tura 14:00-15:00

 

W kompleksie 789 (ul. Hołdu Pruskiego 4-oddział terapeutyczny), na 4 wydzielonych stanowiskach, w następujących dniach:

 

Piątek Sobota

I tura 09:00-10:00

II tura 10:30-11:30

III tura 12:00-13:00

IV tura 13:30-14:30

I tura 09:00-10:00

II tura 10:30-11:30

III tura12:00-13:00

IV tura 13:30-14:30

W dni świąteczne i pozostałe dni usta­wowo wolne od pracy, za wyjątkiem niedziel widzenia udzielane są na zasadach jak wyżej.

  1. Czas trwania widzenia wynosi 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może indywidualnie zezwolić na przedłużenie czasu trwania widzenia, zwiększenie liczby widzeń w ciągu dnia lub na udzielenie widzenia z większą niż dwie liczbą osób pełnoletnich.
  2. Obowiązuje system mailowego ( widzenia_zkklodzko@sw.gov.pl ) oraz tele­fonicznego 74 865 18 69 umawiania uprawnionych do widzenia osób w dni robocze w godzinach 8:00-10.00 oraz 13:00-15:00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem. Przy planowaniu widzeń obo­wiązuje kolejność zgłoszeń.
  3. Widzenie z osobą nie będącą członkiem rodziny lub inną niż rodzina osobą bliską, skazany może otrzymać za zezwoleniem Dyrektora.
  4. W przypadku dużej ilości udzielanych widzeń Dowódca Zmiany, pomimo posiadanej przez skazanego zgody Dyrektora na połączenie widzeń, może podjąć decyzję o udzieleniu tylko jednego widzenia.
  5. W przypadku spóźnienia się osoby odwiedzającej na widzenie, Dyrektor po­dejmuje decyzję o zasadach i formie udzielenia widzenia.
  6. W czasie widzeń dopuszczalne jest spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego.
  7. W czasie widzeń przekazywanie wszelkich przedmiotów bez zgody Dyrektora jest za­bronione.
  8. W razie naruszenia przez skazanego lub osobę go odwiedzającą ustalonych zasad odbywania widzenia, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.

 

                                                                                                                                       Dyrektor Zakładu Karnego w Kłodzku

 

Skazany tymczasowo aresztowany i ukarany, zwany dalej „skazanym”, ma prawo otrzymać paczkę żywnościową, zwana dalej „paczką”, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997r.-Kodeks karny wykonawczy i przepisach Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania i regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności.

1. Formularz zamówienia na paczkę oraz lista dostępnych w punkcie sprzedaży produktów  udostępnione są:

2. Wypełniony druk wraz z kopią dowodu opłacenia zamówienia należy:

  • wysłać drogą pocztową do punktu sprzedaży na adres: Zakład Karny w Kłodzku ul. Bohaterów Getta 16, 57-300 Kłodzko z dopiskiem „Kantyna” lub na adres mailowy znajdujący się na pierwszej stronie zamówienia;
  • dostarczyć osobiście, np. w trakcie widzenia (w takim przypadku istnieje możliwość opłacenia zamówienia w trakcie jego składania).

3. Warunkiem zrealizowania paczki jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, w którym wpisać należy dane składającego zamówienie będącego osobą najbliższą dla skazanego,  stosownie do  zapisu w Centralnej Bazie Danych Osób Pozbawionych Wolności.

4. Zamówienie sporządza się na podstawie listy dostępnych w punkcie sprzedaży w Zakładzie Karnym w Kłodzku produktów. W oparciu o art. 110a§1 Kodeksu karnego wykonawczego waga artykułów żywnościowych lub wyrobów  tytoniowych nie może przekroczyć 6 kg.

5. Zamówienie zostanie zrealizowane po pokryciu kosztów przygotowania paczki.

6. Koszty zamówienia złożonego przez osobę najbliższą mogą być pokryte w trakcie składania zamówienia bezpośrednio w punkcie sprzedaży lub wpłacone na konto punktu sprzedaży – w takim przypadku przesyłając zamówienie drogą pocztową lub mailową należy dołączyć do niego dowód wpłaty.

7. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, środki pieniężne wpłacone na zrealizowanie paczki zostaną zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego przez punkt sprzedaży, zgodnie z oświadczeniem złożonym na formularzu zamówienia, wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia.

Istnieje także możliwość zamówienia paczki higienicznej.

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 08:00-15:00

Wtorek: 08:00-17:00

Środa: 08:00-15:00

Czwartek: 08:00-15:00

Piątek: 08:00-15:00

Konto depozytowe

Wpłaty dla osadzonych można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Zakład Karny w Kłodzku]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
Narodowy Bank Polski O/O WROCŁAW
Zakład Karny w Kłodzku
ul. Bohaterów Getta 16, 57-300 Kłodzko,
08 1010 1674 0055 5513 9120 0000

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej