ZASADY ORGANIZACJI WIDZEŃ

W ZAKŁADZIE KARNYM W KAMIŃSKU

  (obowiązuje od 01.05.2022r.)

Dni, godziny, miejsce i porządek przeprowadzania widzeń.

 

I. Zasady ogólne.

 

 

1.  Widzenia dla skazanych odbywają się w każdy piątek i niedzielę oraz w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia (25 grudnia) w godzinach 8:00 – 16:00. Widzenia  w ważne dni świąteczne, obrządków innych niż obrządek rzymsko – katolicki, mogą odbywać się po indywidualnych ustaleniach. 

2.  Widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej oraz widzenia  bez osoby dozorującej odbywają się w czwartki, piątki oraz niedziele, w godzinach 8:00 – 16:00.

3. Widzenia realizowane są w wydzielonych pomieszczeniach budynku sali widzeń oraz  na terenie przyległym.

4. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.

5. Widzenie będzie udzielone po wcześniejszym  zgłoszeniu osadzonego. Dopuszcza się możliwość zainicjowania widzenia przez osoby odwiedzające poprzez kontakt telefoniczny lub wskazany adres e-mail (tel. 89-761-74-04, 89-761-74-82, e-mail: widzenia_kaminsk@sw.gov.pl.)  

6. Widzenia udzielane będą indywidualnie w wyznaczonym dniu i godzinie. Osoby, które będą uczestniczyły w widzeniu winny się stawić co najmniej 30 minut przed ustaloną godziną realizacji widzenia.

7. W przypadku spóźnienia się osób odwiedzających na widzenie podejmowana będzie decyzja
o zasadach i formie wejścia lub odmowie wejścia na widzenie, w przypadku braku możliwości jego zrealizowania.

8. Osoby odwiedzające pozostawiają wszystkie swoje rzeczy osobiste w depozycie
(za wyjątkiem środków płatniczych) w szafkach zamykanych na klucz, znajdujących na bramie głównej.

9.  Kantyna w czasie widzeń jest czynna. W trakcie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie sali widzeń. Podczas widzenia istnieje również możliwość realizacji uprawnienia do otrzymania paczki żywnościowej, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe, oraz paczki higienicznej, na bazie artykułów zakupionych za pośrednictwem zakładu karnego.

10. W przypadku, gdy osoba odwiedzająca nie spełni wymogów formalnych określonych w jednostce Dyrektor odmówi udzielenia widzenia.

11. Widzenie może być również przerwane w przypadkach:

 • jeżeli któraś ze stron sobie tego życzy,
 • w razie niewłaściwego zachowania się którejś ze stron wobec siebie lub osoby nadzorującej widzenia,
 • decyzję o przerwaniu widzenia podejmuje funkcjonariusz realizujący widzenia, natomiast
  o zakończeniu widzenia decyzje podejmuje Dyrektor lub osoba go zastępująca np. Dowódca Zmiany.

12. Rozmowy skazanych w trakcie widzeń podlegają kontroli administracji zakładu karnego.

13. Podczas widzeń dopuszcza się prowadzenie rozmów w języku ojczystym przez skazanych obcokrajowców.

14. Osobom odwiedzającym, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych nie zezwala się na wstęp do jednostki.

15. Na widzenie nie wolno wnosić ani wprowadzać zwierząt.

16. Skazanym nie wolno wynosić z oddziałów mieszkalnych na widzenia żadnych przedmiotów, bez zgody Dyrektora lub bez posiadania nagrody lub ulgi w postaci zezwolenia na przekazanie osobie najbliższej upominku.

 

                                                     II. Przed widzeniem.

1. Podczas ubiegania się o wstęp na teren jednostki penitencjarnej, na podstawie odrębnych przepisów, poddać się określonym procedurom kontrolno – identyfikacyjnym  i stosować
się   do poleceń funkcjonariusza.

 

                                                   III. W czasie widzenia.

1. Zabrania się przekazywania czegokolwiek osadzonym lub pozostawiania w sali widzeń przedmiotów bez zgody funkcjonariusza.

2. Zabrania się samowolnego opuszczania wyznaczonego miejsca czy też sali widzeń.

3. Kąciki zabaw dla dzieci pozostają do dyspozycji odwiedzających.

                                                         IV. Po widzeniu.

1.  Osoby odwiedzające są zobligowane do odebrania zdeponowanych przedmiotów.

2. Podczas opuszczania terenu jednostki penitencjarnej, na podstawie odrębnych przepisów, poddać się określonym procedurom kontrolno – identyfikacyjnym i stosować się do poleceń funkcjonariuszy.

Tekst czytany audio

UWAGA: Od dnia 01.07.2015 r. skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, o ciężarze do 6 kg w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Zamówienie na realizację paczki może być złożone przez samego osadzonego, po pokryciu kosztów przygotowania paczki, jak również przez osobę najbliższą. Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 110a§1 kkw skazany ma prawo posiadać w celi artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg. Podczas sporządzania paczki należy uwzględnić fakt możliwości posiadania przez osadzonego do 9 litrów napojów.

 1. REALIZACJA PACZKI ZA POŚREDNICTWEM OSÓB BLISKICH

Chcąc zrealizować paczkę osadzonemu musisz wykonać następujące kroki:

 • pobierz druk zamówienia na paczkę,
 • zapoznaj się z cennikiem artykułów dostępnych w celu realizacji paczki,
 • uzupełnij druk w odpowiednie dane oraz produkty, które mają znaleźć się w paczce,
 • dokonaj wpłaty na konto wskazane we wniosku:

Nr konta: BGK 70 1130 1017 0020 1458 9320 0072,

Odbiorca: Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej „Mazovia”,

Ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa,

Tytułem: nazwisko, imię i imię ojca osadzonego,

 • prześlij wypełniony druk zamówienia wraz z dowodem wpłaty;

SPOSOBY REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 1. za pośrednictwem e-maila, wysyłając zeskanowane dokumenty na adres: kantyna-zk.kaminsk@igbmazovia.pl
 2. drogą pocztową na adres:

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia, Kantyna ZK Kamińsk, 11-220 Górowo Iławeckie, Kamińsk, ul. Obrońców Westerplatte 1

3. lub faxem na numer: +48 86 214 11 47

po otrzymaniu zamówienia i środków finansowych, pracownik kantyny po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki, zrealizuje zamówienie. Uprawnienie do otrzymania paczki realizowane jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.

Wszelkich informacji na temat etapu realizacji paczki (zaksięgowania pieniędzy, przesłania informacji o wpłacie do zakładu karnego) udziela właściciel kantyny MIGB „Mazovia” Zakład w Czerwonym Borze tel. 22 328 61 41

W przypadku, gdy nie są spełnione warunki opisane powyżej, środki finansowe wpłacone za zakup paczki zostaną niezwłocznie zwrócone na wskazane w zamówieniu konto bankowe lub przekazem pocztowym na wskazany adres; kwota ta zostanie pomniejszona o koszt dokonania przelewu lub przekazu pocztowego.

 1. REALIZACJA PACZKI ZA POŚREDNICTWEM KANTYNY W CZASIE WIDZENIA:
 • pobierz druk zamówienia na paczkę od funkcjonariusza nadzorującego widzenia lub pracownika kantyny,
 • zapoznaj się z dostępnym cennikiem artykułów dostępnych w kantynie,
 • uzupełnij druk w odpowiednie dane oraz produkty, które mają znaleźć się w paczce,
 • uzupełniony druk złóż u funkcjonariusza nadzorującego widzenia,
 • po potwierdzeniu możliwości otrzymania paczki przez skazanego w danym miesiącu, paczka zostanie zrealizowana przez pracownika kantyny,
 • opłać realizację paczek.

Zamówienie na paczkę (druk do pobrania)

Lista produktów żywnościowych dostępnych w punkcie sprzedaży (do pobrania)

 


Zasady przyjmowania sprzętu RTV:

Osadzony ma prawo za zgodą Dyrektora otrzymać sprzęt RTV. Sprzęt RTV nie może przekraczać wymiarów 50x50x50 cm. Odbiorniki TV nie mogą być większe niż 19 calowe. Dostarczany do Zakładu Karnego sprzęt powinien być sprawny technicznie, posiadać nieuszkodzoną i umożliwiającą oplombowanie obudowę, posiadać certyfikaty bezpieczeństwa „CE”. Przyjmowany sprzęt elektroniczny nie może posiadać możliwości komunikacji radiowej typu: GSM, DCS, UMTS, Bluetooth, WiFi. Osadzony wyraża również zgodę na zerwanie plomb gwarancyjnych ze sprzętów RTV oraz naklejanie plomb kontroli technicznej, w sposób widoczny i uniemożliwiający otwarcie ich obudowy.

Sprzęt RTV przyjmowany jest w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:30 oraz w sobotę i niedzielę w godzinach od 8:00 do 16:00. Powinien być dostarczony bezpośrednio na bramę Zakładu Karnego. Powodem ustalenia takiego sposobu dostarczenia sprzętu jest konieczność sprawdzenia zawartości sprzętu przez upoważnionego funkcjonariusza SW w obecności osoby dostarczającej.
NIe wyrażenie zgody na sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności osoby dostarczającej skutkuje odmową jej przyjęcia.

Przekazy i przelewy na rzecz osadzonych

„Odbiorcą” przekazu bądź przelewu jest zawsze Zakład Karny w Kamińsku. W celu bezbłędnego i skutecznego zaksięgowania środków pieniężnych na koncie depozytowym osadzonego, należy jego dane personalne (nazwisko, imię, imię ojca osadzonego) umieścić w polu „tytułem” polecenia przelewu a nie w polu „nazwa odbiorcy”, wg poniższego wzoru:

nazwa odbiorcy: Zakład Karny w Kamińsku ul. Obrońców Westerplatte 1
11-220 Górowo Iławeckie

nr rachunku: 61 1010 1397 0080 2213 9120 0000

kwota: 100,00

tytułem: Kowalski Zygmunt s. Jerzego

W przypadku dokonywania przelewu z zagranicy nr rachunku odbiorcy należy wpisać w formacie IBAN, tj.:

PL 61 1010 1397 0080 2213 9120 0000
SWIFT, BIC kod: NBPLPLPW

Dyrektor Zakładu Karnego w Kamińsku przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00.

Tekst czytany audio

NBP O/O Olsztyn 

Obrońców Westerplatte 1

11-220   Kamińsk

61 1010 1397 0080 2213 9120 0000

Tekst czytany audio

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej