UWAGA!

Informuje się osoby odwiedzające, że od dnia 4 listopada 2019 roku nastąpiła zmiana w organizacji widzeń na terenie Zakładu Karnego w Kamińsku.

  

 

       Widzenia dla skazanych odbywają się w każdy piątek i niedzielę oraz w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia (25 grudnia) w godzinach 08.00 – 16.00. Widzenia w ważne dni świąteczne obrządków innych niż obrządek rzymsko-katolicki, mogą odbywać się po indywidualnych ustaleniach. Widzenia w oddzielnym pomieszczeniu, bez osoby dozorującej oraz widzenia bez osoby dozorujacej odbywają się w czwartki, piątki oraz niedziele, w godzinach od 8:00 do 16:00. Zgłoszenia osób odwiedzających, na widzenia z osadzonymi, powinny następować do godziny 14.30. Zgłoszenie takie powinno być dokonane odpowiednio wcześniej, o ile widzenie ma trwać dłużej niż 60 minut. Ilość widzeń i sposób ich udzielania dla skazanych określa kodeks karny wykonawczy. Należy bezwzględnie pamiętać o dokumentach niezbędnych do uzyskania zezwolenia na wejście na teren jednostki. Może to być np. dowód osobisty, legitymacja, paszport itp. Dzieci w wieku szkolnym mogą uczestniczyć w widzeniu na podstawie legitymacji szkolnej. Osoby przyjeżdżające z małymi dziećmi będą wpuszczane na salę widzeń w miarę możliwości poza kolejnością. Osoby będące pod wpływem alkoholu mogą zostać poddane badaniu alkomatem i po pozytywnym wyniku lub odmowie poddania się testowi nie zostaną wpuszczone na teren zakładu karnego. Zabrania się wnoszenia na teren zakładu karnego broni, środków łączności, środków odurzających i psychotropowych, alkoholu i wyrobów tytoniowych.
    Istnieje również możliwość zrealizowania paczki podczas widzenia z artykułów dostępnych w kantynie zakładu karnego.

Informuje się wszystkie osoby odwiedzające, że w pierwszej kolejności widzenia ze skazanymi będą udzielane:

 • kobietom w zaawansowanej ciąży,
 • osobom dorosłym będącymi rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,
 • osobom niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach),
 • osobom powyżej 75 roku życia.

UWAGA: Od dnia 01.07.2015 r. skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, o ciężarze do 6 kg w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Zamówienie na realizację paczki może być złożone przez samego osadzonego, po pokryciu kosztów przygotowania paczki, jak również przez osobę najbliższą. Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 110a§1 kkw skazany ma prawo posiadać w celi artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg. Podczas sporządzania paczki należy uwzględnić fakt możliwości posiadania przez osadzonego do 9 litrów napojów.

 1. REALIZACJA PACZKI ZA POŚREDNICTWEM OSÓB BLISKICH

Chcąc zrealizować paczkę osadzonemu musisz wykonać następujące kroki:

 • pobierz druk zamówienia na paczkę,
 • zapoznaj się z cennikiem artykułów dostępnych w celu realizacji paczki,
 • uzupełnij druk w odpowiednie dane oraz produkty, które mają znaleźć się w paczce,
 • dokonaj wpłaty na konto wskazane we wniosku:

Nr konta: BGK 70 1130 1017 0020 1458 9320 0072,

Odbiorca: Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej „Mazovia”,

Ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa,

Tytułem: nazwisko, imię i imię ojca osadzonego,

 • prześlij wypełniony druk zamówienia wraz z dowodem wpłaty;

SPOSOBY REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 1. za pośrednictwem e-maila, wysyłając zeskanowane dokumenty na adres: kantyna-zk.kaminsk@igbmazovia.pl
 2. drogą pocztową na adres:

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia, Kantyna ZK Kamińsk, 11-220 Górowo Iławeckie, Kamińsk, ul. Obrońców Westerplatte 1

3. lub faxem na numer: +48 86 214 11 47

po otrzymaniu zamówienia i środków finansowych, pracownik kantyny po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki, zrealizuje zamówienie. Uprawnienie do otrzymania paczki realizowane jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.

Wszelkich informacji na temat etapu realizacji paczki (zaksięgowania pieniędzy, przesłania informacji o wpłacie do zakładu karnego) udziela właściciel kantyny MIGB „Mazovia” Zakład w Czerwonym Borze tel. 86 215 35 98, 86 214 11 47

W przypadku, gdy nie są spełnione warunki opisane powyżej, środki finansowe wpłacone za zakup paczki zostaną niezwłocznie zwrócone na wskazane w zamówieniu konto bankowe lub przekazem pocztowym na wskazany adres; kwota ta zostanie pomniejszona o koszt dokonania przelewu lub przekazu pocztowego.

 1. REALIZACJA PACZKI ZA POŚREDNICTWEM KANTYNY W CZASIE WIDZENIA:
 • pobierz druk zamówienia na paczkę od funkcjonariusza nadzorującego widzenia lub pracownika kantyny,
 • zapoznaj się z dostępnym cennikiem artykułów dostępnych w kantynie,
 • uzupełnij druk w odpowiednie dane oraz produkty, które mają znaleźć się w paczce,
 • uzupełniony druk złóż u funkcjonariusza nadzorującego widzenia,
 • po potwierdzeniu możliwości otrzymania paczki przez skazanego w danym miesiącu, paczka zostanie zrealizowana przez pracownika kantyny,
 • opłać realizację paczek.

Zamówienie na paczkę (druk do pobrania)

Lista produktów żywnościowych dostępnych w punkcie sprzedaży (do pobrania)

 


Zasady przyjmowania sprzętu RTV:

Osadzony ma prawo za zgodą Dyrektora otrzymać sprzęt RTV. Sprzęt RTV nie może przekraczać wymiarów 50x50x50 cm. Odbiorniki TV nie mogą być większe niż 19 calowe. Dostarczany do Zakładu Karnego sprzęt powinien być sprawny technicznie, posiadać nieuszkodzoną i umożliwiającą oplombowanie obudowę, posiadać certyfikaty bezpieczeństwa „CE”. Przyjmowany sprzęt elektroniczny nie może posiadać możliwości komunikacji radiowej typu: GSM, DCS, UMTS, Bluetooth, WiFi. Osadzony wyraża również zgodę na zerwanie plomb gwarancyjnych ze sprzętów RTV oraz naklejanie plomb kontroli technicznej, w sposób widoczny i uniemożliwiający otwarcie ich obudowy.

Sprzęt RTV przyjmowany jest w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:30 oraz w sobotę i niedzielę w godzinach od 8:00 do 16:00. Powinien być dostarczony bezpośrednio na bramę Zakładu Karnego. Powodem ustalenia takiego sposobu dostarczenia sprzętu jest konieczność sprawdzenia zawartości sprzętu przez upoważnionego funkcjonariusza SW w obecności osoby dostarczającej.
NIe wyrażenie zgody na sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności osoby dostarczającej skutkuje odmową jej przyjęcia.

Przekazy i przelewy na rzecz osadzonych

„Odbiorcą” przekazu bądź przelewu jest zawsze Zakład Karny w Kamińsku. W celu bezbłędnego i skutecznego zaksięgowania środków pieniężnych na koncie depozytowym osadzonego, należy jego dane personalne (nazwisko, imię, imię ojca osadzonego) umieścić w polu „tytułem” polecenia przelewu a nie w polu „nazwa odbiorcy”, wg poniższego wzoru:

nazwa odbiorcy: Zakład Karny w Kamińsku ul. Obrońców Westerplatte 1
11-220 Górowo Iławeckie

nr rachunku: 61 1010 1397 0080 2213 9120 0000

kwota: 100,00

tytułem: Kowalski Zygmunt s. Jerzego

W przypadku dokonywania przelewu z zagranicy nr rachunku odbiorcy należy wpisać w formacie IBAN, tj.:

PL 61 1010 1397 0080 2213 9120 0000
SWIFT, BIC kod: NBPLPLPW

Rozmiar: 418.1 kB

Dyrektor Zakładu Karnego w Kamińsku przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00.

NBP O/O Olsztyn 

Obrońców Westerplatte 1

11-220   Kamińsk

61 1010 1397 0080 2213 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej