ZASADY ORGANIZACJI WIDZEŃ

W ZAKŁADZIE KARNYM W KAMIŃSKU

W OKRESIE WZMOŻONEGO REŻIMU EPIDEMIOLOGICZNEGO ZWIĄZANEGO Z COVID-19, W ZWIĄZKU Z OGRANICZENIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ART.247 KKW (obowiązuje od 29.11.2021r.)

Dni, godziny, miejsce i porządek przeprowadzania widzeń.

 

I. Zasady ogólne.

 

1. Widzenia będą odbywały się w każdy czwartek, piątek i niedzielę w godzinach 800 – 1600.

2. Widzenie trwa 60 minut. W tym samym miesiącu udziela się tylko jednego widzenia bez względu na posiadaną grupę i podgrupę osadzonego.

3. W widzeniu może uczestniczyć jedna osoba dorosła lub jedna osoba dorosła i jedna osoba niepełnoletnia.

4. Nie udziela się widzeń w formie nagród i ulg.

5. Widzenia realizowane są w wydzielonym pomieszczeniu budynku sali widzeń.

6. Widzenie będzie udzielone za zgodą Dyrektora na pisemne zgłoszenie osadzonego wskazującego osoby biorące udział w widzeniu (również osoby niepełnoletnie). Po uzyskaniu zgody na widzenie administracja jednostki każdorazowo, co najmniej jeden dzień przed terminem widzenia telefonicznie lub za pomocą poczty mailowej, poinformuje osoby odwiedzające w celu potwierdzenia widzenia. Dopuszcza się możliwość zainicjowania widzenia przez osoby odwiedzające poprzez kontakt telefoniczny lub wskazany adres e-mail (tel. 89-761-74-04,
89-761-74-82, e-mail: 
widzenia_kaminsk@sw.gov.pl.)

7. Widzenia udzielane będą indywidualnie w wyznaczonym dniu i godzinie. Osoby, które będą uczestniczyły w widzeniu winny się stawić co najmniej 15 minut przed ustaloną godziną realizacji widzenia.

8. W przypadku spóźnienia się osób odwiedzających na widzenie podejmowana będzie decyzja
o zasadach i formie wejścia lub odmowie wejścia na widzenie,
w przypadku braku możliwości jego zrealizowania.

9. Osoby przybywające na widzenie w poczekalni bramy głównej będą poddane pomiarowi temperatury ciała oraz będą wypełniały pisemną ankietę (zawierającą informację czy osoba jest objęta kwarantanną lub izolacją, czy posiadała kontakt w warunkach wolnościowych
z osobami chorymi na COVID-19, przebywającymi na kwarantannie lub przyjeżdżającymi
z zagranicy).

10. Osoby odwiedzające pozostawiają wszystkie swoje rzeczy osobiste w depozycie
(za wyjątkiem środków płatniczych) w szafkach zamykanych na klucz, znajdujących na bramie głównej.

11. Osoby przybywające na widzenia zobowiązane są do korzystania ze środków
do dezynfekcji umiejscowionych przy wejściu do jednostki oraz w pomieszczeniu sali widzeń.

12. Osadzony wyrażający wolę spotkania z osobą bliską informowany będzie o możliwości wystąpienia zagrożeń dla jego życia i zdrowia związanych z epidemią COVID-19.

13. Osoby odwiedzające zobowiązane są do posiadania własnych maseczek ochronnych.

14. Osadzeni zobowiązani są do posiadania własnych maseczek ochronnych. W uzasadnionym przypadku, na pisemny wniosek, Dyrektor podejmie decyzję o wyposażeniu osadzonego
w maseczkę.

15. Kantyna w czasie widzeń jest czynna.

16. Zarówno osoby odwiedzające jak i osadzeni w trakcie widzenia zobowiązani
są do noszenia maseczek ochronnych w celu zakrywania ust i nosa oraz do dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem widzenia. W
czasie widzeń zezwala się na zakup artykułów żywnościowych
i napojów wyłącznie w ramach przysługującej osadzonemu paczki żywnościowej (również jest możliwość zrealizowania zakupów art. higienicznych).

17. Obowiązuje zakaz kontaktu fizycznego pomiędzy osadzonym i osobami odwiedzającymi. W przypadku złamania powyższego rygoru widzenie zostanie przerwane!

18. Osadzonym nieposiadającym maseczek ochronnych widzenia nie będą udzielane.

19. W przypadku, gdy osoba odwiedzająca nie spełni wymogów formalnych określonych w jednostce Dyrektor odmówi udzielenia widzenia.

20. Zabrania się osadzonym przynoszenia jakichkolwiek rzeczy na widzenie.

21. Widzenie odbywa się pod nadzorem funkcjonariusza, przy oddzielnym stoliku przy zastosowaniu zabezpieczenia uniemożliwiającego bezpośredni kontakt .

22. W czasie widzenia osadzony występują wyłącznie w odzieży skarbowej.

23. Widzenie może być również przerwane w przypadkach:

 • jeżeli któraś ze stron sobie tego życzy,

 • w razie niewłaściwego zachowania się którejś ze stron wobec siebie lub osoby nadzorującej widzenia,

 • nieprzestrzegania reżimu sanitarnego,

 • w przypadku złamania zakazu kontaktu fizycznego pomiędzy osadzonym i osobami odwiedzającymi,

 • decyzję o przerwaniu widzenia podejmuje funkcjonariusz realizujący widzenia, natomiast
  o zakończeniu widzenia decyzje podejmuje Dyrektor lub osoba go zastępująca np. Dowódca Zmiany.

24. Rozmowy skazanych w trakcie widzeń podlegają kontroli administracji zakładu karnego.

25. Podczas widzeń dopuszcza się prowadzenie rozmów w języku ojczystym przez skazanych obcokrajowców.

26. Osobom odwiedzającym, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych nie zezwala się na wstęp do jednostki.

27. Na widzenie nie wolno wnosić ani wprowadzać zwierząt.

28. Administracja Zakładu Karnego w Kamińsku zastrzega sobie prawo niezrealizowania zaplanowanego widzenia z przyczyn związanych z powstrzymywaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov 2 w przypadku:

- objęcia osadzonego izolacją,

- objęcia osadzonego kwarantanną.

 

II. Przed widzeniem.

1. Podczas ubiegania się o wstęp na teren jednostki penitencjarnej, na podstawie odrębnych przepisów, poddać się określonym procedurom kontrolno – identyfikacyjnym i stosować
się do poleceń funkcjonariusza.

2. Oczekując na widzenie należy zachować dystans społeczny tj. odległość pomiędzy osobami oczekującymi co najmniej 2 m.

3. Obowiązuje obligatoryjny pomiar temperatury osób odwiedzających i osadzonych.

III. W czasie widzenia.

1. Zabrania się przekazywania czegokolwiek osadzonym lub pozostawiania w sali widzeń przedmiotów bez zgody funkcjonariusza.

2. Zabrania się samowolnego opuszczania wyznaczonego miejsca czy też sali widzeń.

3. Zabrania się bezpośredniego kontaktu z osobą odwiedzającą.

IV. Po widzeniu.

1. Odebrać zdeponowane przedmioty.

2. Podczas opuszczania terenu jednostki penitencjarnej, na podstawie odrębnych przepisów, poddać się określonym procedurom kontrolno – identyfikacyjnym i stosować się do poleceń funkcjonariuszy.

3. Przy wyjściu z jednostki znajduję się specjalny pojemnik gdzie można wyrzucić zużyte maseczki ochronne.

UWAGA: Od dnia 01.07.2015 r. skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, o ciężarze do 6 kg w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Zamówienie na realizację paczki może być złożone przez samego osadzonego, po pokryciu kosztów przygotowania paczki, jak również przez osobę najbliższą. Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 110a§1 kkw skazany ma prawo posiadać w celi artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg. Podczas sporządzania paczki należy uwzględnić fakt możliwości posiadania przez osadzonego do 9 litrów napojów.

 1. REALIZACJA PACZKI ZA POŚREDNICTWEM OSÓB BLISKICH

Chcąc zrealizować paczkę osadzonemu musisz wykonać następujące kroki:

 • pobierz druk zamówienia na paczkę,
 • zapoznaj się z cennikiem artykułów dostępnych w celu realizacji paczki,
 • uzupełnij druk w odpowiednie dane oraz produkty, które mają znaleźć się w paczce,
 • dokonaj wpłaty na konto wskazane we wniosku:

Nr konta: BGK 70 1130 1017 0020 1458 9320 0072,

Odbiorca: Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej „Mazovia”,

Ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa,

Tytułem: nazwisko, imię i imię ojca osadzonego,

 • prześlij wypełniony druk zamówienia wraz z dowodem wpłaty;

SPOSOBY REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 1. za pośrednictwem e-maila, wysyłając zeskanowane dokumenty na adres: kantyna-zk.kaminsk@igbmazovia.pl
 2. drogą pocztową na adres:

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia, Kantyna ZK Kamińsk, 11-220 Górowo Iławeckie, Kamińsk, ul. Obrońców Westerplatte 1

3. lub faxem na numer: +48 86 214 11 47

po otrzymaniu zamówienia i środków finansowych, pracownik kantyny po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki, zrealizuje zamówienie. Uprawnienie do otrzymania paczki realizowane jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.

Wszelkich informacji na temat etapu realizacji paczki (zaksięgowania pieniędzy, przesłania informacji o wpłacie do zakładu karnego) udziela właściciel kantyny MIGB „Mazovia” Zakład w Czerwonym Borze tel. 22 328 61 41

W przypadku, gdy nie są spełnione warunki opisane powyżej, środki finansowe wpłacone za zakup paczki zostaną niezwłocznie zwrócone na wskazane w zamówieniu konto bankowe lub przekazem pocztowym na wskazany adres; kwota ta zostanie pomniejszona o koszt dokonania przelewu lub przekazu pocztowego.

 1. REALIZACJA PACZKI ZA POŚREDNICTWEM KANTYNY W CZASIE WIDZENIA:
 • pobierz druk zamówienia na paczkę od funkcjonariusza nadzorującego widzenia lub pracownika kantyny,
 • zapoznaj się z dostępnym cennikiem artykułów dostępnych w kantynie,
 • uzupełnij druk w odpowiednie dane oraz produkty, które mają znaleźć się w paczce,
 • uzupełniony druk złóż u funkcjonariusza nadzorującego widzenia,
 • po potwierdzeniu możliwości otrzymania paczki przez skazanego w danym miesiącu, paczka zostanie zrealizowana przez pracownika kantyny,
 • opłać realizację paczek.

Zamówienie na paczkę (druk do pobrania)

Lista produktów żywnościowych dostępnych w punkcie sprzedaży (do pobrania)

 


Zasady przyjmowania sprzętu RTV:

Osadzony ma prawo za zgodą Dyrektora otrzymać sprzęt RTV. Sprzęt RTV nie może przekraczać wymiarów 50x50x50 cm. Odbiorniki TV nie mogą być większe niż 19 calowe. Dostarczany do Zakładu Karnego sprzęt powinien być sprawny technicznie, posiadać nieuszkodzoną i umożliwiającą oplombowanie obudowę, posiadać certyfikaty bezpieczeństwa „CE”. Przyjmowany sprzęt elektroniczny nie może posiadać możliwości komunikacji radiowej typu: GSM, DCS, UMTS, Bluetooth, WiFi. Osadzony wyraża również zgodę na zerwanie plomb gwarancyjnych ze sprzętów RTV oraz naklejanie plomb kontroli technicznej, w sposób widoczny i uniemożliwiający otwarcie ich obudowy.

Sprzęt RTV przyjmowany jest w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:30 oraz w sobotę i niedzielę w godzinach od 8:00 do 16:00. Powinien być dostarczony bezpośrednio na bramę Zakładu Karnego. Powodem ustalenia takiego sposobu dostarczenia sprzętu jest konieczność sprawdzenia zawartości sprzętu przez upoważnionego funkcjonariusza SW w obecności osoby dostarczającej.
NIe wyrażenie zgody na sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności osoby dostarczającej skutkuje odmową jej przyjęcia.

Przekazy i przelewy na rzecz osadzonych

„Odbiorcą” przekazu bądź przelewu jest zawsze Zakład Karny w Kamińsku. W celu bezbłędnego i skutecznego zaksięgowania środków pieniężnych na koncie depozytowym osadzonego, należy jego dane personalne (nazwisko, imię, imię ojca osadzonego) umieścić w polu „tytułem” polecenia przelewu a nie w polu „nazwa odbiorcy”, wg poniższego wzoru:

nazwa odbiorcy: Zakład Karny w Kamińsku ul. Obrońców Westerplatte 1
11-220 Górowo Iławeckie

nr rachunku: 61 1010 1397 0080 2213 9120 0000

kwota: 100,00

tytułem: Kowalski Zygmunt s. Jerzego

W przypadku dokonywania przelewu z zagranicy nr rachunku odbiorcy należy wpisać w formacie IBAN, tj.:

PL 61 1010 1397 0080 2213 9120 0000
SWIFT, BIC kod: NBPLPLPW

Dyrektor Zakładu Karnego w Kamińsku przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00.

Tekst czytany audio

NBP O/O Olsztyn 

Obrońców Westerplatte 1

11-220   Kamińsk

61 1010 1397 0080 2213 9120 0000

Tekst czytany audio

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej