Informacje dla interesantów:

Konto depozytowe. Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego wg wzoru:

Wpłacający: [imię i nazwisko]

NBP O/KATOWICE 86 1010 1212 3069 0013 9120 0000

Dla: [imię i nazwisko], s. [imię ojca osadzonego]:

W związku z przywróceniem nie później niż z dniem 1 sierpnia 2020 roku widzeń osadzonych z osobami najbliższymi, w trosce o zdrowie funkcjonariuszy, osadzonych i ich rodzin widzenia realizowane będą z zachowaniem zasad sanitarnych oraz dystansu społecznego. W oparciu o artykuł 247 Kodeksu karnego wykonawczego dodatkowo obowiązywały będą między innymi poniższe uregulowania:

1. w widzeniu uczestniczyć będzie mogła jedna osoba dorosła,

2. widzenie odbywało się będzie wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach,

3. czas widzenia nie będzie mógł przekroczyć jednej godziny,

4. osoby udające się na widzenie zobowiązane są posiadać maseczkę lub przyłbice lub inne środki ochronne do zakrywania ust i nosa

5. wejście na teren jednostki odbywało się będzie po spełnieniu formalnych wymogów obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski.

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem 32 47 59 257, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

Widzenia udzielane są w dniach środa oraz niedziela w godzinach 8:00 – 15:00.

Ankieta COVID

 

Paczki – nowe zasady otrzymywania.

Informujemy, że z dniem 01.07.2015 r. zmianie uległy zasady otrzymywania paczek żywnościowych przez osoby odbywające karę w jednostkach penitencjarnych.

Nowelizacja art. 113a § 3  KKW powoduje, że od 01.07.2015 r. : „Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.*”

W konsekwencji tych zmian od 1 lipca 2015 r. w zakładach karnych i aresztach śledczych dostarczane osobom pozbawionym wolności paczki żywnościowe, w dotychczasowej formie,tj. osobiście lub nadane za pośrednictwem placówki pocztowej lub firmy kurierskiej NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.

Ciężar paczki żywnościowej zamówionej za pośrednictwem zakładu karnego nie będzie podlegał ograniczeniom wagowym. Dokonując zamówień paczki żywnościowej lub realizując zakupy w kantynie należy mieć jednak na uwadze ograniczenia wynikające ze zmienionego od 01.07.2015 r. art. 110a § 1 kkw, z którego wynika, że skazany ma prawo posiadać w celi mieszkalnej artykuły żywnościowe o ciężarze nie przekraczającym 6 kg.

Zasady zamawiania paczki żywnościowej:

1. Zamówienie na paczkę  można złożyć na dwa sposoby:

  • bezpośrednio do punktu sprzedaży w zakładzie karnym w trakcie widzenia,
  • drogą pocztową.

2. Zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 5 dni roboczych po pokryciu kosztów przygotowania paczki oraz potwierdzeniu, że skazany posiada prawo do jej otrzymania.

3. Koszty zamówienia złożonego przez osobę najbliższą mogą być pokryte w trakcie składania zamówienia bezpośrednio w punkcie sprzedaży lub wpłacone na konto punktu sprzedaży -  w takim przypadku przesyłając zamówienie drogą pocztową należy dołączyć do niego dowód wpłaty.

4. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, środki pieniężne wpłacone na zrealizowanie paczki zostaną zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego, zgodnie z informacją zawartą w złożonym oświadczeniu, którego wzór zamieszczono poniżej wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia.

* Na podstawie art. 115 § 11. Kodeksu Karnego - przez pojęcie osoby najbliższej należy rozumieć:  małżonka, wstępnego, zstępnego, (dzieci, rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), w linii bocznej – tylko rodzeństwo (pełne i przyrodnie), powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

Tym samym do kręgu osób najbliższych NIE można zaliczyć np. kuzynów, siostrzeńców, itp.

Uwaga!  1 stycznia 2018 roku nastąpiła zmiana podmiotu obsługującego kantynę oraz zmiana numeru konta bankowego do przelewów. Poniżej dostępny jest druk zamówienia na paczkę zawierający poprawne dane.

Instrukcja wypełniania przelewu na e-paczkę:

 

               Nadawca: np. Jan Kowalski

               Odbiorca: Firma „Rakon”

               Kwota: 100,00

               Słownie: sto złotych 00/100

               Tytułem : imię i nazwisko osadzonego, imie ojca oraz imie i nazwisko osoby wypełniającej

            Numer konta: 04 1750 1035 0000 0000 3863 7762

            Raiffeisen Bank

Do pobrania:

Zamówienie na paczkę.

Cennik

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 7:30 -15:30

Wtorek: 7:30 -15:30

Środa: 7:30 -15:30

Czwartek: 7:30 -15:30

Piątek: 7:30 -15:30

NBP O/KATOWICE

C.K. Norwida 23

Jastrzębie - Zdrój

86 1010 1212 3069 0013 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej