Informacje dla interesantów:

Konto depozytowe. Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego wg wzoru:

Wpłacający: [imię i nazwisko]

NBP O/KATOWICE 86 1010 1212 3069 0013 9120 0000

Dla: [imię i nazwisko], s. [imię ojca osadzonego]:

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

Począwszy od dnia 18 marca 2020 r. od godziny 6:00, na terenie Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju, na okres 7 dni z ewentualną możliwością przedłużenia o koleje dni, wstrzymuje się:

- zatrudnienie osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych;

- udzielanie osadzonym widzeń;

- odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych.

Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w punkcie 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju podejmą wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych  ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej. 

Widzenie udzielanę są według poniższego harmonogramu:

 • niedziele - w godzinach 9.00 – 16.00, za wyjątkiem dni, w których wypada 25 grudnia,  1 stycznia oraz pierwszy dzień Wielkiej Nocy; zgłoszenia na widzenia przyjmowane są w godzinach od 8:00 do 14:30
 • środy - w godzinach 9.00 – 15.00, z wyłączeniem dni świątecznych przypadających w środy; zgłoszenia na widzenia przyjmowane są w godzinach od 8:00 do 13:30
 • w następujące dni świąteczne - w godzinach 9.00 – 16.00: 11 listopada, 26 grudnia, drugi Dzień Wielkiej Nocy, 1 maja, pierwszy dzień Zielonych Świątek. Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są w godzinach od 8:00 do 14:30.

Widzenia na terenie jednostki w pierwszej kolejności udzielane są: kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach) oraz powyżej 75 roku życia.

Zabrania się wnoszenia na teren Zakładu Karnego:

 • broni palnej i białej,
 • amunicji,
 • materiałów wybuchowych,
 • narzędzi do cięcia metalu,
 • środków służących do obezwładniania,
 • środków odurzających, 
 • narkotyków,
 • substancji psychotropowych,
 • napoi alkoholowych,
 • sprzętu łączności bezprzewodowej,
 • urządzeń technicznych do rejestrowania i odtwarzania informacji.

Osoby ubiegające się o wstęp na teren Zakładu Karnego poddawane są czynnościom kontrolnym.
Osobom nie wyrażającym zgody na poddanie się czynnościom kontrolnym, a także osobom co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że znajdują się pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych - nie zezwala się na wstęp na teren Zakładu Karnego. W przypadkach usiłowania wniesienia na teren Zakładu Karnego przedmiotów niebezpiecznych powiadamiana jest najbliższa jednostka policji i prokuratura.

Paczki – nowe zasady otrzymywania.

Informujemy, że z dniem 01.07.2015 r. zmianie uległy zasady otrzymywania paczek żywnościowych przez osoby odbywające karę w jednostkach penitencjarnych.

Nowelizacja art. 113a § 3  KKW powoduje, że od 01.07.2015 r. : „Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.*”

W konsekwencji tych zmian od 1 lipca 2015 r. w zakładach karnych i aresztach śledczych dostarczane osobom pozbawionym wolności paczki żywnościowe, w dotychczasowej formie,tj. osobiście lub nadane za pośrednictwem placówki pocztowej lub firmy kurierskiej NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.

Ciężar paczki żywnościowej zamówionej za pośrednictwem zakładu karnego nie będzie podlegał ograniczeniom wagowym. Dokonując zamówień paczki żywnościowej lub realizując zakupy w kantynie należy mieć jednak na uwadze ograniczenia wynikające ze zmienionego od 01.07.2015 r. art. 110a § 1 kkw, z którego wynika, że skazany ma prawo posiadać w celi mieszkalnej artykuły żywnościowe o ciężarze nie przekraczającym 6 kg.

Zasady zamawiania paczki żywnościowej:

1. Zamówienie na paczkę  można złożyć na dwa sposoby:

 • bezpośrednio do punktu sprzedaży w zakładzie karnym w trakcie widzenia,
 • drogą pocztową.

2. Zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 5 dni roboczych po pokryciu kosztów przygotowania paczki oraz potwierdzeniu, że skazany posiada prawo do jej otrzymania.

3. Koszty zamówienia złożonego przez osobę najbliższą mogą być pokryte w trakcie składania zamówienia bezpośrednio w punkcie sprzedaży lub wpłacone na konto punktu sprzedaży -  w takim przypadku przesyłając zamówienie drogą pocztową należy dołączyć do niego dowód wpłaty.

4. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, środki pieniężne wpłacone na zrealizowanie paczki zostaną zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego, zgodnie z informacją zawartą w złożonym oświadczeniu, którego wzór zamieszczono poniżej wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia.

* Na podstawie art. 115 § 11. Kodeksu Karnego - przez pojęcie osoby najbliższej należy rozumieć:  małżonka, wstępnego, zstępnego, (dzieci, rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), w linii bocznej – tylko rodzeństwo (pełne i przyrodnie), powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

Tym samym do kręgu osób najbliższych NIE można zaliczyć np. kuzynów, siostrzeńców, itp.

Uwaga!  1 stycznia 2018 roku nastąpiła zmiana podmiotu obsługującego kantynę oraz zmiana numeru konta bankowego do przelewów. Poniżej dostępny jest druk zamówienia na paczkę zawierający poprawne dane.

Do pobrania:

Zamówienie na paczkę.

Cennik

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 7:30 -15:30

Wtorek: 7:30 -15:30

Środa: 7:30 -15:30

Czwartek: 7:30 -15:30

Piątek: 7:30 -15:30

NBP O/KATOWICE

C.K. Norwida 23

Jastrzębie - Zdrój

86 1010 1212 3069 0013 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej