Informacje dla interesantów:

Konto depozytowe. Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego wg wzoru:

Wpłacający: [imię i nazwisko]

NBP O/KATOWICE 86 1010 1212 3069 0013 9120 0000

Dla: [imię i nazwisko], s. [imię ojca osadzonego]:

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiczną w kraju, w tym odnotowywany sukcesywny spadek liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 oraz treść Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od dnia 19 kwietnia 2022r. wszelkie uprawnienia osadzonych dotyczące realizacji widzeń na terenie Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju zostają przywrócone.

W związku z przywróceniem widzeń dodatkowo obowiązywały będą między innymi poniższe uregulowania:

1. Osoby odwiedzające oraz osadzeni zobowiązani są do dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem widzenia.

2. Po każdej turze widzeń zaplanowano przerwę na dokonanie dezynfekcji stanowisk, toalet, ciągów komunikacyjnych oraz wietrzenie sali widzeń.

3. Zgłoszenia rodzin oraz osób bliskich na widzenie rejestruje się telefonicznie pod numerem 32 475 92 57 (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, z wyjątkiem dni wolnym od pracy).

4. Widzenia udzielane są w dniach: środa oraz niedziela w godzinach 8:00 – 15:00.

Zasady zamawiania paczki żywnościowej:

 

1. Zamówienie na paczkę  można złożyć na dwa sposoby:

 

-bezpośrednio do punktu sprzedaży w zakładzie karnym w trakcie widzenia,

- drogą pocztową.

 

2. Zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 5 dni roboczych po pokryciu kosztów przygotowania paczki oraz potwierdzeniu, że skazany posiada prawo do jej otrzymania.

 

3. Koszty zamówienia złożonego przez osobę najbliższą mogą być pokryte w trakcie składania zamówienia bezpośrednio w punkcie sprzedaży lub wpłacone na konto punktu sprzedaży -  w takim przypadku przesyłając zamówienie drogą pocztową należy dołączyć do niego dowód wpłaty.

 

4. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, środki pieniężne wpłacone na zrealizowanie paczki zostaną zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego, zgodnie z informacją zawartą w złożonym oświadczeniu, którego wzór zamieszczono poniżej wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia.

 

* Na podstawie art. 115 § 11. Kodeksu Karnego - przez pojęcie osoby najbliższej należy rozumieć:  małżonka, wstępnego, zstępnego, (dzieci, rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), w linii bocznej – tylko rodzeństwo (pełne i przyrodnie), powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

 

Tym samym do kręgu osób najbliższych NIE można zaliczyć np. kuzynów, siostrzeńców, itp.

 

Prosimy o staranne wypełnienie druku przelewu w szczególności danych osoby wykonującej przelew, oraz danych odbiorcy paczki (imię, nazwisko ,imię ojca).

 

Numer telefonu punktu sprzedaży:
32 47 55 679

 

Druk zamówienia na paczkę


Cennik produktów.    

 

Instrukcja wypełniania przelewu na e-paczkę:

 

 

               Nadawca: np. Jan Kowalski

 

               Odbiorca: Firma „Rakon”

 

               Kwota: 100,00

 

               Słownie: sto złotych 00/100

 

               Tytułem : imię i nazwisko osadzonego, imię ojca oraz imię i nazwisko osoby wypełniającej

 

               Numer konta: 04 1750 1035 0000 0000 3863 7762

 

               Raiffeisen Bank

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 7:30 -15:30

Wtorek: 7:30 -15:30

Środa: 7:30 -15:30

Czwartek: 7:30 -15:30

Piątek: 7:30 -15:30

NBP O/KATOWICE

C.K. Norwida 23

Jastrzębie - Zdrój

86 1010 1212 3069 0013 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej