Przy zamówieniu epaczki należy dokonać wpłaty na konto firmy prowadzącej punkt sprzedaży przy Zakładzie Karnym w Jaśle:

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA
Ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa

 

Nr rachunku:
58 1130 1017 0020 1458 9320 0094

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

W tytule przelewu/przekazu należy wpisać:
nazwisko, imię oraz imię ojca adresata paczki

Godziny przyjęć interesantów przez Dyrektora Zakładu Karnego w Jaśle

poniedziałek 8.00-14.00
wtorek 8.00-14.00
środa 8.00-17.00
czwartek 8.00-14.00
piątek 8.00-14.00

23.12.2019

Ogłoszenie o zamknięciu kantyny w dniach 01 i 06.01.2020r.

Z ważnych względów, decyzją Dyrektora Zakładu Karnego w Jaśle, w dniach 01 i 06.01.2020r. kantyna bedzie nieczynna. W tych dniach nie będzie można zrealizować paczek żywnościowych, ani dokonać zakupów artykułów żywnościowych i napojów. Widzenia będą się odbywać w godzinach 9.00-17.00. Do dyspozycji osób korzystających z widzeń będą udostępnione kawa i herbata.

15.11.2019

Ogłoszenie o nierealizowaniu widzeń

W związku z inwentaryzacją kantyny, w dniu 22.11.2019r. nie będą realizowane na terenie jednostki widzenia skazanych z osobami bliskimi. W pozostałe dni widzenia odbywają się zgodnie z obowiązującymi ustaleniami.

 

14.10.2019

Ogłoszenie o nierealizowaniu widzeń

Z ważnych względów, decyzją Dyrektora Zakładu Karnego w Jaśle, w dniu 18.10.2019r. nie będą realizowane na terenie jednostki widzenia skazanych z osobami bliskimi. W pozostałe dni widzenia odbywają się zgodnie z obowiązującymi ustaleniami.

 

 

OFERTA DLA KONTRAHENTÓW - ZATRUDNIENIE OSÓB  POZBAWIONYCH WOLNOŚCI

Zatrudnienie skazanych przynosi wymierne korzyści dla zatrudniającego, a dla skazanych jest istotną formą procesu resocjalizacji. Osoby pozbawione wolności odbywające karę w Zakładzie Karnym w Jaśle mogą podjąć pracę odpłatną i nieodpłatną na podstawie skierowania do pracy.

1. W zakresie zatrudnienia nieodpłatnego można zatrudniać skazanych na rzecz:

 • organów administracji publicznej

 • samorządów terytorialnych

 • organizacji pożytku publicznego

 • instytucji charytatywnych

Korzyści:

 • praca wykonywana bez wynagrodzenia

 • brak indywidualnych umów o pracę - skierowanie do pracy

 • dokumentacja osobowa prowadzona jest przez administrację zakładu karnego

2. W zakresie zatrudnienia odpłatnego można zatrudniać skazanych na rzecz kontrahentów zewnętrznych

Korzyści:

 • brak indywidualnych umów o pracę - skierowanie do pracy

 • składka ZUS (ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, brak składki zdrowotnej)

 • wynagrodzenie przysługujące skazanemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy ustala się w sposób zapewniający osiągnięcie kwoty co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę

 • skazanym przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za faktycznie przepracowane godziny

 • dokumentacja osobowa prowadzona jest przez administrację zakładu karnego

 • w przypadku podjęcia współpracy w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności przedsiębiorcy, mają możliwości ubiegania się o pomoc publiczną w postaci ryczałtu z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności (ryczałt 35% od wynagrodzenia brutto).

Ponadto, wszystkie podmioty zatrudniające odpłatnie osoby pozbawione wolności mogą ubiegać się o udzielenie pomocy z funduszu pomocy publicznej w postaci nieoprocentowanych pożyczek bądź dotacji.
Informacje i zasady udzielania pomocy określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy (Dz. U. Z 2014 r. poz. 53). Szczegółowe informacje, dodatkowe wyjaśnienia oraz wzory druków dostępne są także na stronie internetowej Służby Więziennej pod adresem
http://www.bip.sw.gov.pl/Strony/FunduszeAktyw.aspx
W obu formach zatrudnienia pracodawca zapewnia:

 • dojazd do i z miejsca pracy

 • szkolenie BHP

 • badania lekarskie

 • odzież roboczą

Jak zatrudnić skazanego- krok po kroku:
- wyszukać najbliższą jednostkę penitencjarną w obszarze zainteresowania kontrahenta.
- wysłać do odpowiedniej jednostki zapytanie ofertowe podając: podstawowe dane firmy, organizacji, zakres i czas planowanych prac, do których mogą zostać skierowani osadzeni, miejsce pracy, liczbę pracowników.
- skontaktować się z osobą odpowiedzialną za zatrudnienie we właściwej jednostce penitencjarnej.
- podpisać umowę o zatrudnieniu skazanych z Dyrektorem właściwej jednostki penitencjarnej.

Przepisy regulujący zatrudnienie osadzonych:

- Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r.–Kodeks Karny Wykonawczy(t.j. Dz.U.2017 r. poz.665)

- Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności ( Dz.U. Z 2014 r. poz. 1116)

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( Dz.U. Z 2016 r. poz.1666 ze zmianami)

- Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz.U. Z 2015 r. poz. 2008)

- Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz.U. Z 2016 r. poz. 963)

- Rozporządzenie z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy (Dz. U. Z 2014 r. poz. 53 ze zmianami).

- Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( DZ.U. Z 2016 r. poz.1808)

W przypadku zainteresowania w/w ofertą można nawiązać kontakt z funkcjonariuszem do spraw zatrudnienia skazanych, w celu omówienia zasad współpracy pod nr tel : 013/ 44-35-862, 883 fax. 013/ 44-35-860

NBP o/o Rzeszów

Zakład Karny w Jaśle

07 1010 1528 0031 3113 9120 0000

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

 

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]

Wpłacający: [imię i nazwisko]

Wpłacający: [adres]

 

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:

dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej