Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o niewpuszczeniu jej na teren jednostki.

Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa epidemiologicznego wszystkim przebywającym w jednostkach penitencjarnych, Służba Więzienna wprowadziła procedury profilaktyki i na bieżąco dostosowuje je do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. Sytuacja jest stale monitorowana.

Służba Więzienna apeluje, aby osoby chcące odwiedzić bliskich w zakładach karnych i aresztach śledczych, w przypadku wystąpienia u nich objawów infekcji górnych dróg oddechowych (m.in. gorączki, kaszlu, kataru czy duszności) pozostały w domach.

Służba Więzienna stale współpracuje z inspektoratami sanitarnymi i monitoruje zagrożenie epidemiologiczne, dlatego w każdej chwili i bez uprzedzenia mogą zostać wprowadzone w każdej jednostce penitencjarnej w kraju obostrzenia lub całkowity zakaz widzeń. W sytuacji zagrożenia możliwe jest wstrzymanie przepustek i zezwoleń na opuszczenie zakładu karnego, zatrudnienia zewnętrznego oraz zajęć o charakterze zbiorowym.

ppłk Elżbieta Krakowska
Rzecznik Prasowy
Dyrektora Generalnego Służby Więziennej

 

W dniu 18.10.2019r. nie będą realizowane widzenia skazanych z osobami bliskimi.

Widzenia

1. Widzenia dla skazanych na terenie Zakładu Karnego w Jaśle udzielane są w następujące dni:

poniedziałki, środy, piątki w godz. 8:00 – 14:00,
niedzielę i święta w godz 9:00-17:00.

2. Widzenie trwa 60 minut. W tym samym dniu skazanemu udziela się tylko jednego widzenia. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Dyrektora Zakładu Karnego zezwala się skazanemu na jednorazowe wykorzystanie widzeń niezależnie od ich formy.
3. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.
4. Widzenie z osobą nie będącą członkiem rodziny lub inną osobą bliską, skazany może otrzymać za zezwoleniem Dyrektora Zakładu Karnego.
5. Skazani odbywający karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Jaśle mają prawo do trzech widzeń w miesiącu. Skazani sprawujący stałą pieczę na dzieckiem do lat 15; skazani młodociani; skazani dorośli, odbywający karę po raz pierwszy zakwalifikowani decyzją komisji penitencjarnej do odbywania kary w oddziale dla skazanych młodocianych oraz skazani zatrudnieni odpłatnie w trakcie trwania urlopu wypoczynkowego lub zwolnienia od pracy mają prawo do dodatkowego widzenia w miesiącu. Skazani zakwalifikowani do odbywania kary w zakładzie karnym typu otwartego mogą korzystać z nieograniczonej liczy widzeń, przy uwzględnieniu wymogów określonych w pkt 1, 3, 4.
6. Widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza, w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt skazanego z osobą odwiedzającą, przy oddzielnym stoliku. Nadzór administracji Zakładu Karnego w Jaśle nad widzeniami ogranicza się wyłącznie do zapewnienia porządku w trakcie ich trwania.
7. Rozmowy skazanych w trakcie widzeń mogą podlegać kontroli.
8. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych
i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.
9. W razie naruszenia przez skazanego lub osobę go odwiedzającą ustalonych zasad odbywania widzenia, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.
10. Szczegółowe warunki i zasady odbywania widzeń Dyrektor Zakładu Karnego podaje do wiadomości w formie ogłoszenia, w miejscu dostępnym dla odwiedzających.
11. W sali widzeń obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
12. W sali widzeń skazany i osoba (osoby) go odwiedzająca zajmuje miejsce przy wolnym stoliku.
13. W trakcie  widzeń czynna jest kantyna, w której ceny artykułów są monitorowane przez dyrektora jednostki.
14. W trakcie widzeń osoby odwiedzające mogą wpłacać pieniądze dla skazanych w kasie Zakładu. W dni wolne od pracy pieniądze można przekazywać dowódcy zmiany, który wydaje potwierdzenie ich przyjęcia.
15. Osoby wchodzące na teren Zakładu Karnego poddaje się kontroli, której również podlega ich bagaż.
16. Osoba wchodząca na teren Zakładu Karnego ma obowiązek za potwierdzeniem zdeponować broń, środki obezwładniające, środki łączności, sprzęt fotograficzny, audiowizualny.
17. Osobie będącej pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych nie zezwala się na wejście na teren Zakładu Karnego.
18. Kobietom w zaawansowanej ciąży, osobom dorosłym będącymi rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawnymi ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszający się na wózku lub o kulach), osobom powyżej 75 roku życia widzenia są udzielane w pierwszej kolejności, po przekazaniu informacji o uprawnieniu przy przyjmowaniu zgłoszenia na widzenie.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD REALIZACJI PACZEK DLA OSADZONYCH

– OBOWIĄZUJE OD DNIA 11.12.2018 r.

 

Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

1. Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej realizowane przez osobę najbliższą dla skazanego składane jest bezpośrednio do podmiotu (punkty sprzedaży) przygotowującego paczkę. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia skazanego z osobą najbliższą w jednostce penitencjarnej lub przesłane bezpośrednio do tego podmiotu wraz z dowodem wpłaty na adres:

Zakład Karny w Jaśle
Warzyce 467
38-200 Jasło
z dopiskiem: ZAMÓWIENIE NA PACZKĘ

lub w formie skanu albo zdjęcia na adres mailowy: kantyna.jaslo@igbmazovia.pl

2. Przy zamówieniu drogą pocztową lub mailową należy dokonać wpłaty na nr konta:

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia

ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa

prowadzącej punkt sprzedaży przy Zakładzie Karnym w Jaśle prowadzone przez Bank Gospodarstwa Krajowego

nr konta 58 1130 1017 0020 1458 9320 0094

W tytule przelewu/przekazu należy wpisać:

nazwisko, imię oraz imię ojca adresata paczki

3. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży Zakładu Karnego w Jaśle. Formularz zamówienia oraz lista produktów są do pobrania poniżej.

4. Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży są również dostępne:

a) w punkcie sprzedaży,

b) na bramie wejściowej,

c) w sali widzeń,

d) na stronie internetowej Zakładu Karnego w Jaśle.

5. Zamówienie od osoby najbliższej dla skazanego może być przyjęte do realizacji przez punkt sprzedaży, po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki.

6. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych.

7. Środki pieniężne wpłacane na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

8. Realizując zamówienie na paczkę żywnościową nalezy mieć na uwadze wytyczne wynikające z art. 110A § kkw (skazany ma prawo posiadać w celi artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg). Skazany może również posiadać w celi mieszkalnej 9 litrów napojów.

9. W razie problemów i pytań proszę dzwonić do IGB Mazovia tel.022 328 60 01

 

Godziny przyjęć interesantów przez Dyrektora Zakładu Karnego w Jaśle

poniedziałek 8.00-14.00
wtorek 8.00-14.00
środa 8.00-17.00
czwartek 8.00-14.00
piątek 8.00-14.00

23.12.2019

Ogłoszenie o zamknięciu kantyny w dniach 01 i 06.01.2020r.

Z ważnych względów, decyzją Dyrektora Zakładu Karnego w Jaśle, w dniach 01 i 06.01.2020r. kantyna bedzie nieczynna. W tych dniach nie będzie można zrealizować paczek żywnościowych, ani dokonać zakupów artykułów żywnościowych i napojów. Widzenia będą się odbywać w godzinach 9.00-17.00. Do dyspozycji osób korzystających z widzeń będą udostępnione kawa i herbata.

15.11.2019

Ogłoszenie o nierealizowaniu widzeń

W związku z inwentaryzacją kantyny, w dniu 22.11.2019r. nie będą realizowane na terenie jednostki widzenia skazanych z osobami bliskimi. W pozostałe dni widzenia odbywają się zgodnie z obowiązującymi ustaleniami.

 

14.10.2019

Ogłoszenie o nierealizowaniu widzeń

Z ważnych względów, decyzją Dyrektora Zakładu Karnego w Jaśle, w dniu 18.10.2019r. nie będą realizowane na terenie jednostki widzenia skazanych z osobami bliskimi. W pozostałe dni widzenia odbywają się zgodnie z obowiązującymi ustaleniami.

 

 

OFERTA DLA KONTRAHENTÓW - ZATRUDNIENIE OSÓB  POZBAWIONYCH WOLNOŚCI

Zatrudnienie skazanych przynosi wymierne korzyści dla zatrudniającego, a dla skazanych jest istotną formą procesu resocjalizacji. Osoby pozbawione wolności odbywające karę w Zakładzie Karnym w Jaśle mogą podjąć pracę odpłatną i nieodpłatną na podstawie skierowania do pracy.

1. W zakresie zatrudnienia nieodpłatnego można zatrudniać skazanych na rzecz:

 • organów administracji publicznej

 • samorządów terytorialnych

 • organizacji pożytku publicznego

 • instytucji charytatywnych

Korzyści:

 • praca wykonywana bez wynagrodzenia

 • brak indywidualnych umów o pracę - skierowanie do pracy

 • dokumentacja osobowa prowadzona jest przez administrację zakładu karnego

2. W zakresie zatrudnienia odpłatnego można zatrudniać skazanych na rzecz kontrahentów zewnętrznych

Korzyści:

 • brak indywidualnych umów o pracę - skierowanie do pracy

 • składka ZUS (ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, brak składki zdrowotnej)

 • wynagrodzenie przysługujące skazanemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy ustala się w sposób zapewniający osiągnięcie kwoty co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę

 • skazanym przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za faktycznie przepracowane godziny

 • dokumentacja osobowa prowadzona jest przez administrację zakładu karnego

 • w przypadku podjęcia współpracy w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności przedsiębiorcy, mają możliwości ubiegania się o pomoc publiczną w postaci ryczałtu z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności (ryczałt 35% od wynagrodzenia brutto).

Ponadto, wszystkie podmioty zatrudniające odpłatnie osoby pozbawione wolności mogą ubiegać się o udzielenie pomocy z funduszu pomocy publicznej w postaci nieoprocentowanych pożyczek bądź dotacji.
Informacje i zasady udzielania pomocy określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy (Dz. U. Z 2014 r. poz. 53). Szczegółowe informacje, dodatkowe wyjaśnienia oraz wzory druków dostępne są także na stronie internetowej Służby Więziennej pod adresem
http://www.bip.sw.gov.pl/Strony/FunduszeAktyw.aspx
W obu formach zatrudnienia pracodawca zapewnia:

 • dojazd do i z miejsca pracy

 • szkolenie BHP

 • badania lekarskie

 • odzież roboczą

Jak zatrudnić skazanego- krok po kroku:
- wyszukać najbliższą jednostkę penitencjarną w obszarze zainteresowania kontrahenta.
- wysłać do odpowiedniej jednostki zapytanie ofertowe podając: podstawowe dane firmy, organizacji, zakres i czas planowanych prac, do których mogą zostać skierowani osadzeni, miejsce pracy, liczbę pracowników.
- skontaktować się z osobą odpowiedzialną za zatrudnienie we właściwej jednostce penitencjarnej.
- podpisać umowę o zatrudnieniu skazanych z Dyrektorem właściwej jednostki penitencjarnej.

Przepisy regulujący zatrudnienie osadzonych:

- Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r.–Kodeks Karny Wykonawczy(t.j. Dz.U.2017 r. poz.665)

- Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności ( Dz.U. Z 2014 r. poz. 1116)

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( Dz.U. Z 2016 r. poz.1666 ze zmianami)

- Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz.U. Z 2015 r. poz. 2008)

- Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz.U. Z 2016 r. poz. 963)

- Rozporządzenie z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy (Dz. U. Z 2014 r. poz. 53 ze zmianami).

- Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( DZ.U. Z 2016 r. poz.1808)

W przypadku zainteresowania w/w ofertą można nawiązać kontakt z funkcjonariuszem do spraw zatrudnienia skazanych, w celu omówienia zasad współpracy pod nr tel : 013/ 44-35-862, 883 fax. 013/ 44-35-860

NBP o/o Rzeszów

Zakład Karny w Jaśle

07 1010 1528 0031 3113 9120 0000

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

 

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]

Wpłacający: [imię i nazwisko]

Wpłacający: [adres]

 

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:

dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej