1. Widzenia dla skazanych pod dozorem funkcjonariusza odbywają się w piątki i niedziele w godzinach od 8.00 do 16.00. Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są do godziny 14.00.
  2. Widzenia dla skazanych bez osoby dozorującej oraz bez osoby dozorującej w oddzielnym pomieszczeniu odbywają się w piątki i niedziele w godzinach od 8.00. do 15.00. Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są do godziny 13.00.
  3. Nie udziela się widzeń w następujących dniach: 1 stycznia, 6 stycznia, 1 maja, 3 maja, Zielone Świątki, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia, 1 listopada, 11 listopada, 25 grudnia.

    Dyrektor Zakładu Karnego w Inowrocławiu informuje, że zgodnie z poleceniem Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w pierwszej kolejności widzenia będą udzielane:
 - kobietom w zaawansowanej ciąży,
 - osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami dzieci do lat 3,
 - niepełnosprawnym poruszającym się na wózku lub o kulach,
 - osobom powyżej 75 roku życia.

   

     W czasie widzenia udzielonego w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt zezwala się na spożywanie artykułów spożywczych i napojów, zakupionych przez osoby odwiedzające na terenie jednostki w ilości przeznaczonej do jednorazowego spożycia. Artykuły spożywcze i napoje zakupione, a nie skonsumowane w czasie widzenia, po zakończonym widzeniu zabierają osoby odwiedzające.

Zgodę na widzenie skazanego z osobą nie będącą członkiem rodziny może wyrazić dyrektor, na pisemną prośbę skazanego. W uzasadnionych przypadkach zgoda ta może być anulowana.

Ilość widzeń i sposób ich udzielania dla skazanych określa kodeks karny wykonawczy.
W czasie widzeń na terenie Zakładu Karnego w Inowrocławiu obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

 

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą:

1) przekazu pocztowego wg wzoru:

Nadawca: [imię i nazwisko, adres]

Kwota: [...... zł]

Adresat: [imię i nazwisko osadzonego, imię ojca osadzonego]

2) przelewu:

Nazwa odbiorcy: [Zakład Karny w Inowrocławiu, ul. Gabriela Narutowicza 46

88-100 Inowrocław

Kwota: [...... zł]

BGK O/O Toruń

91 1130 1075 0002 6132 5720 0004

Nazwa zleceniodawcy: [dane osoby wpłacającej]

Tytułem: [imię i nazwisko osadzonego, imię ojca osadzonego]

 

UWAGA!!!


NUMER KONTA BANKOWEGO NA E-PACZKI

Z dniem 01.01.2019. ulega zmianie nr konta, nowy numer BGK 46 1130 1017 0020 1458 9320 0116

 

Zasady przyjmowania paczek odzieżowo-higienicznych.

1. Skazany ma prawo otrzymać, za zgodą Dyrektora Zakładu Karnego w Inowrocławiu paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny.

2. Dla zapewnienia bezpieczeństwa jednostki, korespondencja i wszelkie przesyłki kierowane do osadzonych mogą być nadzorowane lub kontrolowane, bez względu na uprawnienia wynikające z grupy i podgrupy klasyfikacyjnej osadzonego.

3. Paczki odzieżowo-higieniczne dostarczane osobiście będą przyjmowane po uprzednim potwierdzeniu pobytu osadzonego w Zakładzie Karnym w Inowrocławiu przez funkcjonariusza pełniącego służbę w pomieszczeniu bramowego.

4. Paczki odzieżowo-higieniczne dostarczane do jednostki osobiście przez nadawcę przyjmowane są od poniedziałku do piątku i w niedziele w godzinach od 9.00 do 14.00, a w soboty od 9.00 do 13.00. Paczki dostarczane drogą kurierską lub za pośrednictwem poczty przyjmowane są w dni robocze od godziny 9.00 do 15.00 oraz w soboty od 9.00 do 13.00.

5. Wewnątrz paczki odzieżowo-higienicznej winien znajdować się spis artykułów wraz z danymi personalnymi osadzonego (imię, nazwisko, imię ojca), dla którego jest przeznaczona, a trwałość opakowania powinna zapobiegać uszkodzeniom umieszczonych w niej artykułów lub ich zagubieniu.

6. W paczce odzieżowo-higienicznej mogą być znajdować się wyłącznie artykuły określone na zezwoleniu (talonie).

7. Nie przestrzeganie określonych powyżej zasad spowoduje nie przyjęcie paczki.

8. Nie będą przyjmowane paczki dostarczone w dniach: 1 styczeń, 6 styczeń, 1 maj, 3 maj, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia, 1 listopada, 11 listopada, 25 grudnia.

9. Paczki dostarczone do jednostki zapakowane muszą być w opakowaniu kartonowym, o wymiarach nie przekraczających:

  • szerokość maksymalna do 45 cm,
  • wysokość maksymalna do 27 cm,
  • długość maksymalna do 70 cm.

10. Nie będą przyjmowane paczki o wymiarach większych,niż określone w punkcie 9.

 

Zasady zakupu paczek żywnościowych i higienicznych w punkcie sprzedaży.

1. Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe, wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem punktu sprzedaży (kantyna), który znajduje się na terenie Zakładu Karnego w Inowrocławiu.

2. Zamówienie może być złożone przez osobę najbliższą - podczas trwania widzenia lub przesłane bezpośrednio do punktu sprzedaży za pośrednictwem poczty lub strony internetowej.

3. Zamówienie od osoby najbliższej dla skazanego punkt sprzedaży będzie realizował wyłącznie po potwierdzeniu, iż skazany posiada uprawnienia do otrzymania paczki oraz dołączeniu do zamówienia: wypełnionego formularza „zamówienie na paczkę”, wpisanych danych korespondencyjnych osoby składającej zamówienie i dowodu wpłaty.

4. Paczka zostanie dostarczona skazanemu w przeciągu 5 dni roboczych od otrzymania przez punkt sprzedaży zamówienia wraz z dowodem wpłaty.

5. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych środki pieniężne wpłacone na zrealizowanie paczki żywnościowej zostaną zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego przez punkt sprzedaży, zgodnie ze złożonym oświadczeniem wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia.

6. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży jednostki penitencjarnej oraz na stronie internetowej ZK Inowrocław.

7. W przypadku braku formularza na zamówione artykuły pieniądze zostaną odesłane na adres wskazany w zamówieniu (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego).

8. Skazany nie może posiadać w celi artykułów żywnościowych o ciężarze przekraczającym 6 kg oraz nie więcej niż 9 litrów napojów.

 

W Zakładzie Karnym w Inowrocławiu istnieje możliwość zakupu paczki higienicznej za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie jednostki.

 
Formularz zamówienia (zamówienie na paczkę) oraz lista produktów dostępne są:

-  w punkcie sprzedaży,

-  w sali widzeń,

-  w pomieszczeniu bramowego,

-  w poczekalni dla osób odwiedzających,

-  na stronie internetowej Zakładu Karnego w Inowrocławiu.

 

Zamówienie na paczkę należy dostarczyć:

  1. bezpośrednio do punktu sprzedaży Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia o/ Potulice ul. Narutowicza 46, 88-100 Inowrocław, po odbytym widzeniu,
  2. drogą pocztową na adres punktu sprzedaży Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia o/ Potulice ul. Narutowicza 46, 88-100 Inowrocław,
  3. poprzez adres mailowy Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia : kantyna-zk.inowroclaw@igbmazovia.pl

        
Koszty zamówienia złożonego przez osobę najbliższą mogą być pokryte w trakcie składania zamówienia bezpośrednio w punkcie sprzedaży lub wpłacone na konto punktu sprzedaży (w takim przypadku przesyłając zamówienie drogą pocztową  lub mailową należy dołączyć do niego dowód wpłaty).


Numer konta bankowego punktu sprzedaży:

BGK 46 1130 1017 0020 1458 9320 0116
prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego

IGB Mazovia, ul. Antoniego Kocjana 3, 01-473 Warszawa.

W tytule przelewu wymagane są dane odbiorcy paczki: imię i nazwisko imię ojca, data urodzenia oraz jednostka penitencjarna w której przebywa skazany:

Adres punktu sprzedaży:
Zakład Karny Inowrocław 
ul. Narutowicza 46, 88-100 Inowrocław z dopiskiem: "Punkt sprzedaży".

Sprzęt RTV dostarczany do jednostki osobiście przez nadawców, dostarczany drogą kurierską lub za pośrednictwem poczty przyjmowany jest w dni robocze w godzinach od 9.00 do 14.00.


W przypadku zmiany cen hurtowych obowiązujące ceny detaliczne mogą ulec zmianie. W takim przypadku lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży zostanie zaktualizowana.

Dyrektor Zakładu Karnego w Inowrocławiu przyjmuje interesantów w nastepujących dniach:

Poniedziałek: 8.00 - 15.00

Wtorek: 7.30 - 17.00

Środa: 8.00 - 15.00

Czwartek: 8.00 - 15.00

Piatek: 8.00 - 15.00

BGK O/O Toruń

Gabriela Narutowicza 46

88-100 Inowrocław

91 1130 1075 0002 6132 5720 0004

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej