KOMUNIKAT

DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO w IŁAWIE

Zgodnie z poleceniem Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, informuję, iż widzenia na terenie Zakładu Karnego w Iławie w pierwszej kolejności udzielane będą:

 1.  Osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3;
 2.  Niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszających się na wózku inwalidzkim lub o kulach);
 3.  Osobom powyżej 75 roku życia;
 4.  Kobietom w zaawansowanej ciąży.

 

WYCIĄG

z  Zarządzenia Nr 21/2020

DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO W IŁAWIE

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie ustalenia porządku wewnętrznego w Zakładzie Karnym w Iławie

 

Dni, godziny, miejsce i porządek przeprowadzania widzeń

 

1. W zakładzie karnym organizuje się widzenia dla osadzonych w następujące dni tygodnia:

- czwartek i niedziela: 8:00– 15:00 dla osób tymczasowo aresztowanych,

- czwartek, piątek, sobota i niedziela: 8:00 – 15:00 dla osób skazanych i ukaranych,

- we wszystkie dni tygodnia: 8:00 – 15:00 dla osób skazanych i ukaranych odbywają się widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej.

2. Widzenie bez dozoru poza obrębem zakładu karnego oraz zezwolenie na opuszczenie zakładu karnego udzielane są we wszystkie dni tygodnia.

3. Nie udziela się widzeń,  w dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy za wyjątkiem pierwszego dnia Świąt Bożego Narodzenia oraz pierwszego dnia Świąt Wielkanocnych.Widzenia w ważne dni świąteczne obrządków innych niż obrządek rzymsko-katolicki, mogą sie odbywać się po indywidualnych ustaleniach.

4. Widzenia realizowane są w wyznaczonych salach widzeń lub innych wyznaczonych miejscach.

5. Zgłoszenia na widzenia od osób odwiedzających przyjmowane są najpóźniej do godziny 13:30. Zgłoszenie widzenia, które ma trwać dłużej niż 60 minut dokonuje się do godz. 12:30 , natomiast trwające dłużej niż 120 minut zgłasza się do godz. 11:30.

6. Na żądanie osoby odwiedzającej widzenie ze skazanym odbywa się w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt ze skazanym.

7. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, chyba że dyrektor, w uzasadnionych wypadkach, wyrazi zgodę na udział większej liczby osób. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

8. Osadzonym nie wolno wynosić na widzenia z oddziałów mieszkalnych żadnych przedmiotów bez zgody dyrektora lub bez potwierdzenia otrzymania przez nich nagrody lub ulgi w postaci zezwolenia na przekazanie osobie najbliższej upominku.

9. W przypadku realizowania widzeń dla tymczasowo aresztowanych udzielane są one w sposób określony przez organ do dyspozycji, którego osadzony pozostaje.

10. Osoby niepełnoletnie korzystają z widzenia z tymczasowo aresztowanym pod opieką pozostającego na wolności przedstawiciela ustawowego lub pełnoletniej osoby najbliższej, a w razie, gdy uprawniony do opieki nad małoletnim podczas widzenia nie uzyskał zgody na widzenie, nie chce lub nie może z niego skorzystać – pod opieką funkcjonariusza lub pracownika wyznaczonego przez dyrektora.

11. W sytuacjach, gdy liczba osób odwiedzających jest większa niż pojemność sali widzeń, dopuszcza się możliwość ograniczenia czasu ich trwania do regulaminowych 60 minut oraz sposobu ich udzielania.

12. W czasie trwania widzeń kantyna czynna jest 8.30 - 14.30.

13. Artykuły żywnościowe przeznaczone do konsumpcji w czasie widzenia winny być spożywane w sali widzeń. Po zakończonym widzeniu artykuły, które zostały zakupione w celu spożycia podczas widzenia, a które nie zostały skonsumowane w całości, przekazuje się osobie odwiedzającej.

14. W przypadku naruszenia zasad udzielania widzeń, widzenie może zastać przerwane lub zakończone przed czasem.

15. W czasie widzenia za zgodą dyrektora dopuszcza się przekazywanie osobie odwiedzającej lub osadzonemu płyt CD, dokumentów, książek lub zdjęć. W takim przypadku przed wydaniem ich osadzonemu podlegają one kontroli przez odpowiednie służby zakładu karnego.

16. W uzasadnionych przypadkach kontakt może odbywać się za pomocą komunikatora Skype.

17. Możliwość kontaktowania się z bliskimi za pomocą komunikatora Skype przez osadzonych jest skierowana w szczególności do:

a)   osadzonych będących rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci do lat 15,

b)   osadzonych cudzoziemców, których rodziny lub osoby najbliższe zamieszkują w znacznej odległości od miejsca przebywania skazanego, lub sytuacja rodzinna, zdrowotna czy też finansowa uniemożliwia bliskim przyjazd na widzenie,

c) osadzonych, których rodziny lub osoby najbliższe zamieszkują w znacznej odległości od miejsca przebywania skazanego, lub sytuacja rodzinna, zdrowotna czy też finansowa uniemożliwia bliskim przyjazd na widzenie.

18 Miejscem do prowadzenia rozmów za pomocą komunikatora Skype jest sala widzeń nr 13.

19. Korzystanie z komunikatora Skype obywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1420. Osadzeni zatrudnieni w hali produkcyjnej na terenie Zakładu Karnego w Iławie na rzecz kontrahenta oraz zatrudnieni poza terenem Zakładu Karnego w Iławie na rzecz innych kontrahentów zewnętrznych, mają możliwość kontaktowania się poprzez Skype od poniedziałku do piątku po godzinie 1500, po otrzymaniu indywidualnej zgody dyrektora. Rozmów za pomocą komunikatora Skype nie udziela się w dni świąteczne.

20. Czas korzystania z aplikacji Skype przez jednego skazanego trwa 20 minut i podlega kontroli oraz nadzorowi.

21. Dyrektor może wyrazić zgodę na jednorazową rozmowę lub na czas określony, określając jednocześnie częstotliwość rozmów za pomocą Skype. 

 

 

 

UWAGA:

Od dnia 01.07.2015 r. skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, o ciężarze do 6 kg w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Zamówienie na realizację paczki może być złożone przez samego osadzonego, po pokryciu kosztów przygotowania paczki, z konta depozytowego w/w ,jak również przez osobę najbliższą. Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 110a§1 kkw skazany ma prawo posiadać w celi artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg. Podczas sporządzania paczki należy uwzględnić fakt możliwości posiadania przez osadzonego do 9 litrów napojów.

 1. REALIZACJA PACZKI ŻYWNOŚCIOWEJ LUB  HIGIENICZNEJ MOŻLIWA JEST TYLKO ZA POŚREDNICTWEM KANTYNY. REALIZACJA PACZKI PRZEZ INTERNET

Chcąc zrealizować paczkę osadzonemu musisz wykonać następujące kroki:

 • pobierz druk zamówienia na paczkę,
 • zapoznaj się z cennikiem artykułów dostępnych w celu realizacji paczki,
 • uzupełnij druk w odpowiednie dane oraz produkty, które mają znaleźć się w paczce,
 • dokonaj wpłaty na konto wskazane we wniosku: BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 15 1130 1017 0020 1458 9320 0092
 • Wpłaty z zagranicy - przed numerem konta trzeba wpisać kod GOSKPLPW

NIEZBĘDNYM DLA PRAWIDŁOWEGO ZAKSIĘGOWANIA ŚRODKÓW JEST PODANIE W POLU „TYTUŁEM” IMIENIA, NAZWISKA I IMIENIA OJCA OSADZONEGO.

 • prześlij wypełniony druk zamówienia na paczkę żywnościową wraz z dowodem wpłaty
 • prześlij wypełniony druk zamówienia na paczkę higieniczną do którego  należy dołączyć talon (zgoda Dyrektora na otrzymanie w/w paczki) wraz z dowodem wpłaty
 •  możesz to zrobić:
 1. bezpośrednio do punktu sprzedaży
 2. drogą pocztową na adres:

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA/IGB MAZOVIA

Kantyna ZK Iława 

ul. 1 Maja 14

14-200 Iława

 

po otrzymaniu zamówienia wraz z dowodem wpłaty i środków finansowych, pracownik kantyny po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki, zrealizuje zamówienie. Uprawnienie do otrzymania paczki realizowane jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.

W przypadku, gdy nie są spełnione warunki opisane powyżej, środki finansowe wpłacone za zakup paczki zostaną niezwłocznie zwrócone na wskazane w zamówieniu konto bankowe lub przekazem pocztowym na wskazany adres; kwota ta zostanie pomniejszona o koszt dokonania przelewu lub przekazu pocztowego.

 1. REALIZACJA PACZKI ZA POŚREDNICTWEM KANTYNY W CZASIE WIDZENIA:
 • pobierz druk zamówienia na paczkę od funkcjonariusza nadzorującego widzenia lub pracownika kantyny,
 • zapoznaj się z dostępnym cennikiem artykułów dostępnych w kantynie,
 • uzupełnij druk w odpowiednie dane oraz produkty, które mają znaleźć się w paczce,
 • uzupełniony druk złóż u funkcjonariusza nadzorującego widzenia,
 • po potwierdzeniu możliwości otrzymania paczki przez skazanego w danym miesiącu, paczka zostanie zrealizowana przez pracownika kantyny,
 • opłać realizację paczek.

Pliki do pobrania:

1. Lista produktów (paczka żywnościowa) dostępnych w kantynie ZK Iława. POBIERZ PLIK

2. Lista produktów (paczka higieniczna) dostępnych w kantynie ZK Iława. POBIERZ PLIK

3. Zamówienie na paczkę. POBIERZ PLIK

z Zarządzenia Nr 60/2017

DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO W IŁAWIE

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie ustalenia porządku wewnętrznego w Zakładzie Karnym w Iławie

 

Dni, godziny i sposób przyjmowania i wydawania paczek innych niż żywnościowe

1. W celu realizacji postanowień art. 113 a § 4 kkw wprowadza się druk zezwolenia na otrzymanie paczki odzieżowej,

2. W przypadku tymczasowo aresztowanych otrzymanie środków leczniczych i artykułów higienicznych spoza aresztu śledczego wymaga dodatkowo zgody organu dysponującego.

3. Paczki odzieżowe mogą być dostarczane do zakładu karnego w godz. 8:00 – 15:00 bezpośrednio przez nadawcę, a za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby (w szczególności poprzez pocztę, firmę kurierską lub gońca) do godziny 17:30. Paczki odzieżowe nadesłane lub przekazane dla osadzonego przyjmuje się do magazynu. Wydawanie paczki odbywa się w magazynie przez magazyniera w obecności osadzonego.

4. We wszystkich rodzajach paczek wymienionych w §17 zakazuje się przesyłania artykułów żywnościowych lub wyrobów tytoniowych oraz rzeczy innych niż wymienionych w spisie jej zawartości. Paczki niespełniające warunków nie dostarcza się osadzonemu. Paczkę zwraca się do nadawcy na koszt osadzonego, a w uzasadnionych przypadkach na koszt zakładu karnego.

5. Osadzony realizując zezwolenie na otrzymanie paczki, o której mowa w ust. 1 zobowiązany jest uwzględnić możliwości przechowywania zakupionych lub dostarczonych rzeczy (Łączna ilość i wymiary rzeczy, w tym żywności, znajdujących się w posiadaniu osadzonego w trakcie pobytu w zakładzie karnym w celi mieszkalnej i w magazynie rzeczy własnych osadzonego nie może przekraczać 30 kg oraz pojemności torby transportowej o kubaturze 0,17 m3. Wymóg ten nie obejmuje posiadanych przez osadzonego dokumentów związanych z postępowaniem, którego jest uczestnikiem oraz odbiornika TV; Ilość i wymiary artykułów spożywczych lub wyrobów tytoniowych, które osadzony posiada w celi mieszkalnej nie mogą przekraczać kubatury szafki więziennej przypadającej na osadzonego dla posiadanej żywności. Zapis nie dotyczy napojów. W celi mieszkalnej osadzony może posiadać do 9 litrów napojów; Ilość i wymiary odzieży dziennej i bielizny, którą osadzony może posiadać w celi mieszkalnej nie mogą przekraczać kubatury szuflady pojemnika pod łóżkowego lub odpowiadającej im objętości, dla posiadanych rzeczy pozostałych).

6. Paczka dostarczona do zakładu karnego podlega kontroli także przy wykorzystaniu odpowiednich środków i urządzeń technicznych, a w razie potrzeby przy wykorzystaniu specjalnie wyszkolonego psa.

7. Realizacja paczek higienicznych odbywa się za pośrednictwem kantyny Zakładu Karnego w Iławie. W skład paczki higienicznej mogą wchodzić art. piśmiennicze, dostępne w kantynie. Zgodnie z listą dostępnych produktów.

8. Paczki odzieżowe, higieniczne i z art. piśmiennymi wydaje się w dni robocze w godzinach 8:00–15:00 . W paczkach nie mogą być dostarczone artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości, środki łączności oraz przedmioty i dokumenty mogące stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa w zakładzie karnym. Paczka zawierająca takie artykuły będzie zwrócona nadawcy na jego koszt.

9. Dopuszcza się, za zgodą dyrektora, przesyłanie w paczkach odzieżowych płyt CD. W takim przypadku przed wydaniem ich do użytkowania podlegają one kontroli przez służbę teleinformatyczną.

KOMUNIKAT

DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO W IŁAWIE

Osobom zgłaszającym się lub doprowadzonym do Zakładu Karnego w Iławie celem odbycia kary pozbawienia wolności lub zastosowania wobec nich środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania zabrania się przynoszenia ze sobą: wyrobów tytoniowych, produktów wymagających obróbki termicznej, słoików, mleka w proszku, konserw w puszkach metalowych, słodzików oraz artykułów żywnościowych typu „fast food” (w szczególności: pizza, frytki, hamburgery, kebab, szaszłyki, kurczaki, inne ciepłe posiłki) oraz wszelkiego rodzaju herbaty, kawy, przypraw, sosów, zupek tzw. chińskich, substancji ciekłych i mazistych.
Nie mogą być również przyniesione artykuły, których sprawdzenie nie jest możliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości.
Przyniesienie powyższych produktów będzie skutkowało ich nie wydaniem osadzonemu oraz zdeponowaniem do czasu przekazania osobom odwiedzającym na najbliższym widzeniu.

 

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 08.00-15.00

Wtorek: 08.00-15.00

Środa: 08.00-15.00

Czwartek: 08.00-15.00

Piątek: 08.00-15.00

NBP O/O Olsztyn

1 Maja 14

Iława

98 1010 1397 0080 4813 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej