WAŻNE

Zgodnie z Zarządzeniem nr 50/2020 Dyrektora Zakładu Karnego w Hrubieszowie z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID - 19 (SARS CoV-2), od dnia 2 lipca 2020 r. na terenie Zakładu Karnego w Hrubieszowie, na okres 14 dni wstrzymuje się udzielanie osadzonym widzeń.

 

1. Widzenia dla osadzonych odbywają się we wtorki i w niedziele w godzinach 8.00 -16.00 oraz dodatkowo w dniu 26 grudnia.

2. Widzenia dla osadzonych odbywają się w salach widzeń.

3. Widzenia udzielane są według kolejności zgłoszeń osób odwiedzających. Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są w dniach widzeń do godziny 14.00.

4. Zakupy artykułów przeznaczonych na poczęstunek w czasie trwania widzenia nie przysługują odwiedzającym osadzonych, którzy odbywają widzenia w sposób uniemozliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą i nie korzystają z poczęstunku.

5. Po zakończeniu widzenia nieskonsumowane artykuły zabierają ze sobą osoby odwiedzające.

6. Sprawy sporne wynikłe w trakcie widzeń rostrzyga dyrektor lub osoba przez niego upoważniona.

Komunikat

w sprawie udzielania widzeń osobom odwiedzających osadzonych na terenie Zakładu Karnego w Hrubieszowie

Uprzejmie informuję, iż widzenia na terenie Zakładu Karnego w Hrubieszowie w pierwszej kolejności udzielane będą osobom odwiedzającym osadzonych:

- kobietom w zaawansowanej ciąży;

- osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3;

- niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub
o kulach) oraz powyżej 75 roku życia.

 

1. Paczki oznaczone: „ODZIEŻ”, „HIGIENA”, „LEKI” przyjmowane są w dniach pracy administracji i w dniach przeprowadzania widzeń w godz. 830 – 1300.

2. Paczki, o których mowa w pkt 1 mogą być dostarczane do zakładu za pośrednictwem operatorów pocztowych, firm kurierskich lub osób bliskich.

3. Paczki przyjmuje się w opakowaniach kartonowych, których wymiar nie może przekraczać: wysokość 30cm, szerokość 40cm. długość 60cm.

4. Paczka dostarczona do zakładu, w zależności od jej zawartości, powinna mieć oznaczenie: "ODZIEŻ", "HIGIENA", "LEKI". Paczka powinna mieć jednolitą zawartość odpowiednią do oznaczenia oraz spis artykułów w niej się znajdujących, w przeciwnym przypadku paczki nie będą przyjmowane do zakładu.

5. Niedozwolone jest przekazywanie w paczce artykułów w opakowaniach szklanych, metalowych oraz zawierających alkohol. Artykuły przekazywane w paczkach powinny znajdować się w opakowaniach przeźroczystych. Ograniczenia nie dotyczą produktów dopuszczonych do sprzedaży w kantynie.

6. Prawo do paczki żywnościowej jest realizowane na podstawie przepisów art. 113a § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. nr 90, poz. 557 z późn. zm.), dalej "Kkw", zgodnie z którym osadzony raz w miesiącu może otrzymać paczkę żywnościową, w skład której mogą wchodzić artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki.

7. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki.

8. Druki zamówień oraz wykazy artykułów są dostępne u oddziałowego, w punkcie sprzedaży, biurze przepustek, poczekalni dla osób odwiedzających, sali widzeń oraz na stronie internetowej jednostki. Paczki przygotowywane są przez kontrahenta prowadzącego kantynę na podstawie prawidłowo wypełnionych zamówień oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki w terminie do 5 dni roboczych. Realizacja uprawnień do otrzymania paczki żywnościowej będzie przebiegać w następujący sposób:

- bezpośrednio podczas widzeń. Osoba odwiedzająca wypełnia, składa druk zamówienia i opłaca gotówką należność za paczkę bezpośrednio w kantynie.
- drogą pocztową/osobiście przez osoby najbliższe. Wypełniony druk zamówienia przesyłany jest drogą pocztową na adres kantyny przy Zakładzie Karnym w Hrubieszowie lub przynoszony do zakładu przez osobę najbliższą.
- przez osadzonego ze środków będących do jego dyspozycji. Osadzony składa druk zamówienia do wyznaczonych osób w zakładzie i zleca przelanie środków pieniężnych na indywidualne konto przyporządkowane kantynie.

9. Paczki żywnościowe dostarczone z zewnątrz nie są przyjmowane do jednostki.

10. Skazany realizując swoje uprawnienie wynikające z art. 113a § 3 Kkw zobowiązany jest uwzględnić możliwości przechowywania zakupionych rzeczy zgodnie z art. 110a § 1 Kkw.

 

druk zamówienia na paczkę Rozmiar: 904.6 kB

Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie przyjmuje interesantów w sprawach skarg, próśb i wniosków w następujących dniach:

PONIEDZIAŁEK

800 - 1500

WTOREK

800 - 1500

ŚRODA

800 - 1630

CZWARTEK

800 - 1500

PIĄTEK

800 - 1500

po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty w sekretariacie.

W ramach podejmowania działań resocjalizacyjnych i readaptacyjnych oraz dla osiągnięcia właściwych korzyści społecznych i ekonomicznych, informujemy, że istnieje możliwość zatrudniania osób pozbawionych wolności odbywających karę w Zakładzie Karnym
w Hrubieszowie.

1. Zatrudnienie nieodpłatne na rzecz:

Art. 123a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 665 z późn. zm.).

§ 1. Za prace porządkowe oraz pomocnicze wykonywane na rzecz jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, a także za prace na cele społeczne na rzecz:

1) samorządu terytorialnego,

2) podmiotów, dla których organ gminy, powiatu lub województwa jest organem założycielskim,

3) państwowych lub samorządowych jednostek organizacyjnych,

4) spółek prawa handlowego z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa lub gminy, powiatu lub województwa

- w wymiarze nieprzekraczającym 90 godzin miesięcznie, skazanemu nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 2. Skazanemu, za jego pisemną zgodą lub na jego wniosek, dyrektor zakładu karnego może zezwolić na nieodpłatne zatrudnienie przy pracach, o których mowa w § 1, w wymiarze przekraczającym 90 godzin miesięcznie lub przy pracach na cele społeczne na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 56 § 3, oraz innych organizacji pożytku publicznego.

 

Pracodawca zapewnia:

- dojazd do i z miejsca pracy,

- szkolenie BHP

- badania lekarskie

- odzież roboczą.


Korzyści:

Praca wykonywana bez wynagrodzenia, brak indywidualnych umów o pracę - skierowanie do pracy, nie stosowanie przepisów prawa pracy z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, dokumentacja osobowa prowadzona jest przez administrację zakładu karnego.


2. Zatrudnienie odpłatne.

- przedsiębiorcy zewnętrzni


Pracodawca zapewnia:

- dojazd do i z miejsca pracy,

- szkolenie BHP,

- badania lekarskie,

- odzież roboczą.

Korzyści:

Brak indywidualnych umów o pracę - skierowanie do pracy, składka ZUS (obowiązuje: ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne, nie odprowadza się składki zdrowotnej ), pracodawca nie płaci za czas nieobecności skazanego w pracy, nie stosowanie przepisów prawa pracy - z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin bez względu na powody nieobecności,

W ramach podjęcia współpracy w zakresie organizowania zatrudnienia dla osadzonych, zawierana jest umowa. Zgodnie z art. 121§ 2 Kodeksu Karnego Wykonawczego skazanego można zatrudnić na podstawie skierowania do pracy, a „wynagrodzenie przysługujące skazanemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy ustala się w sposób zapewniający osiągnięcie kwoty co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę…” (art.123§2). Z dniem 27 stycznia 2012r weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2012r w sprawie Funduszu aktywizacji zawodowej ,w myśl którego z tytułu kosztów zatrudnienia przedsiębiorca zatrudniający osoby pozbawione wolności wnioskując otrzymuje ryczałt w wysokości 35% wartości wynagrodzeń przysługujących zatrudnionym osobom.


Przepisy regulujące zatrudnienie osadzonych:

- Kodeks karny wykonawczy z dnia 6 czerwca 1997r.,

- Ustawa o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności z dnia 28 sierpnia 1997r. - Kodeks pracy,

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2004r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych.

W przypadku zainteresowania propozycją Dyrektora Zakładu Karnego w Hrubieszowie należy nawiązać kontakt z funkcjonariuszką do spraw zatrudnienia skazanych plut. Magdaleną Tywoniuk w celu omówienia zasad współpracy pod nr tel 84 696 69 18 lub przesłanie informacji na adres e-mail Magdalena.Bajek2@sw.gov.pl.

NBP O/O Lublin

Zakład Karny w Hrubieszowie

22-500 Hrubieszów ul. Nowa 64

37 1010 1339 0134 5913 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej