Dni, godziny, miejsce i porządek przeprowadzania widzeń

w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie

ważne od dnia 31 października 2023 r.

 

1. Widzenia dla osadzonych odbywają się w poniedziałki i w niedziele oraz w dniu 26 grudnia, w godzinach 8:00 – 16:00, z przerwami na wymianę osób uczestniczących w widzeniach.

2. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się w salach widzeń w budynku administracji w sposób określony przez organ dysponujący.

3. Widzenia dla skazanych i ukaranych odbywają się w budynku administracji w sali widzeń pod nadzorem funkcjonariusza.

4. Widzenia bez osoby dozorującej odbywają się w budynku administracji w sali widzeń bez obecności funkcjonariusza.

5. Widzenie odbywało się będzie wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach.

6. Widzenia udzielane są zgodnie z limitem określonym w art. 90 pkt 6 i art. 91 pkt 8 kkw.

7. Widzenia realizowane są zgodnie z art. 105a § 1 oraz art. 88b § 1 pkt 8 i 9 kkw. 

Porządek udzielania widzeń:

1. Rejestracji widzeń dokonuje funkcjonariusz pełniący służbę na stanowisku biura przepustek najpóźniej w dzień roboczy przed widzeniem (z wyłączeniem PONIEDZIAŁKU - dzień udzielania widzeń), telefonicznie pod nr tel. 84 665 70 02 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem widzenia_hrubieszow@sw.gov.pl od godziny 9.00 do godziny 14.00.

2. Ustalenia terminu widzenia dokonuje się po sprawdzeniu czy osadzonemu przysługuje widzenie w danym miesiącu i po uprzednim zweryfikowaniu danych osoby odwiedzającej czy jest do widzenia uprawniona.

3. Funkcjonariusz umieszcza informację o ustalonym widzeniu w kalendarzu widzeń, o czym informuję osobę zgłaszającą chęć widzenia taką samą drogą jaką zgłoszenie zostało przyjęte. Ustalony termin nie podlega zmianie.

4. Osobom odwiedzającym zabrania się podczas widzeń przekazywania osadzonym jakichkolwiek przedmiotów. Łamanie tego zakazu skutkuje przerwaniem widzenia.

5. Dyrektor jednostki ma prawo odmówić udzielenia widzenia, gdy osoba odwiedzająca nie spełni wymogów formalnych określonych w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie dotyczących realizacji widzeń.

6. Osoby zgłaszające się na widzenie wchodzą na teren jednostki w wyznaczonych godzinach*:

8:15 – I grupa,

9:45 – II grupa,

11:15 – III grupa,

13:45 – IV grupa,

* - wskazana godzina wyznacza czas rozpoczęcia oczekiwania na realizację widzenia, a nie obligatoryjną godzinę jego rozpoczęcia

Zasady porządku w czasie realizacji widzeń:

1. Osadzony podczas widzenia zobowiązany jest zachowywać się w sposób niezakłócający spokoju i porządku widzeń, z poszanowaniem praw innych osób.

2. Zabrania się osadzonym samowolnej zmiany miejsca wyznaczonego do widzenia, jak również poruszania się po sali widzeń bez uzasadnionej potrzeby.

3. Zabrania się przenoszenia na widzenie jakichkolwiek rzeczy bez zgody dyrektora.

4. Osadzonemu nie wolno bez zgody dyrektora w czasie widzenia przekazywać oraz otrzymywać od osób odwiedzających jakichkolwiek przedmiotów.

5. Zabrania się osadzonym przenoszenia z widzeń jakichkolwiek rzeczy, z wyjątkiem przedmiotów, o których mowa w pkt 6 i 7.

6. Przekazanie lub otrzymanie przedmiotów, na które osadzony uzyskał zgodę dyrektora, odbywa się wyłącznie za pośrednictwem funkcjonariusza.

7. W trakcie widzenia osoba odwiedzająca może przekazać lub dokonać zakupu kart telefonicznych na rzecz osadzonego, które osadzony może zabrać ze sobą po zakończonym widzeniu.

8. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.

9. Udzielenie widzeń wynikających z art. 105a § 3 kkw (stała piecza nad dzieckiem do lat 15) uzależnione jest od udokumentowania praw do tego rodzaju uprawnienia.

 

Rozmiar: 244.4 kB
oświadczenie SKYPE Rozmiar: 17.2 kB

ZAMÓWIENIE NA PACZKĘ

REALIZOWANĄ W PUNKCIE SPRZEDAŻY PROWADZONYM PRZY ZAKŁADZIE KARNYM W HRUBIESZOWIE

Numer konta bankowego punktu sprzedaży: BGK 921130 1017 0020 1458 9320 0064

email: kantyna.zk.hrubieszow@pgsw.pl

 

Pouczenie dla zamawiającego paczkę:

  1. Skazany tymczasowo aresztowany i ukarany, zwany dalej „skazanym”, ma prawo otrzymać paczkę żywnościową, zwaną dalej „paczką”, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy i przepisach Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulaminu organizacyjno – porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania i regulaminu organizacyjno -porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności.

  2. Zamówienie na paczkę należy dostarczyć:

    - bezpośrednio do punktu sprzedaży,

    - drogą pocztową lub internetową.

  3. Zamówienie zostanie zrealizowane po pokryciu kosztów przygotowania paczki.

  4. Koszty zamówienia złożonego przez osobę najbliższą mogą być pokryte w trakcie składania zamówienia bezpośrednio w punkcie sprzedaży lub wpłacone na konto punktu sprzedaży – w takim wypadku przesyłając zamówienie drogą pocztową należy dołączyć do niego dowód wpłaty.

    W przypadku braku możliwości zrealizowania z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarne, środki pieniężne wpłacone na zrealizowanie paczki zostaną zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego przez punkt sprzedaży, zgodnie z załączonym do zamówienia oświadczeniem zamawiającego.

 

ZAMÓWIENIA NA PACZKI PRZYJMOWANE SĄ W KAŻDYM DNIU ROBOCZYM.

 

1. Paczki oznaczone: „ODZIEŻ”, „HIGIENA”, „LEKI” przyjmowane są w dniach pracy administracji i w dniach przeprowadzania widzeń w godz. 830 – 1300.

2. Paczki, o których mowa w pkt 1 mogą być dostarczane do zakładu za pośrednictwem operatorów pocztowych, firm kurierskich lub osób bliskich.

3. Paczki przyjmuje się w opakowaniach kartonowych, których wymiar nie może przekraczać: wysokość 30cm, szerokość 40cm. długość 60cm.

4. Paczka dostarczona do zakładu, w zależności od jej zawartości, powinna mieć oznaczenie: "ODZIEŻ", "HIGIENA","LEKI". Paczka powinna mieć jednolitą zawartość odpowiednią do oznaczenia oraz spis artykułów w niej się znajdujących, w przeciwnym przypadku paczki nie będą przyjmowane do zakładu.

5. Niedozwolone jest przekazywanie w paczce artykułów w opakowaniach szklanych, metalowych oraz zawierających alkohol. Artykuły przekazywane w paczkach powinny znajdować się w opakowaniach przeźroczystych. Ograniczenia nie dotyczą produktów dopuszczonych do sprzedaży w kantynie.

6. Prawo do paczki żywnościowej jest realizowane na podstawie przepisów art. 113a § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 2021 r., poz. 53), dalej "Kkw", zgodnie z którym osadzony raz w miesiącu może otrzymać paczkę żywnościową, w skład której mogą wchodzić artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki.

7. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki.

8. Druki zamówień oraz wykazy artykułów są dostępne u oddziałowego, w punkcie sprzedaży, biurze przepustek, poczekalni dla osób odwiedzających, sali widzeń oraz na stronie internetowej jednostki. Paczki przygotowywane są przez kontrahenta prowadzącego kantynę na podstawie prawidłowo wypełnionych zamówień oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki w terminie do 5 dni roboczych. Realizacja uprawnień do otrzymania paczki żywnościowej będzie przebiegać w następujący sposób:

- bezpośrednio podczas widzeń. Osoba odwiedzająca wypełnia, składa druk zamówienia i opłaca gotówką należność za paczkę bezpośrednio w kantynie.

- drogą pocztową/osobiście przez osoby najbliższe. Wypełniony druk zamówienia przesyłany jest drogą pocztową na adres kantyny przy Zakładzie Karnym w Hrubieszowie lub przynoszony do zakładu przez osobę najbliższą.

- przez osadzonego ze środków będących do jego dyspozycji. Osadzony składa druk zamówienia do wyznaczonych osób w zakładzie i zleca przelanie środków pieniężnych na indywidualne konto przyporządkowane kantynie.

9. Paczki żywnościowe dostarczone z zewnątrz nie są przyjmowane do jednostki.

10. Skazany realizując swoje uprawnienie wynikające z art. 113a § 3 Kkw zobowiązany jest uwzględnić możliwości przechowywania zakupionych rzeczy zgodnie z art. 110a § 1 Kkw.

W związku z ograniczeniami wynikającymi z sytuacji epidemiologicznej uprawnienia, o których mowa w art. 113a § 3 Kkw, realizowane są obecnie za pomocą drogi elektronicznej lub pocztowej. Podjęte działania są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

 

Wszelkie niezbędne informacje do realizacji paczki żywnosciowej dostepne w linku http://e-paczka.org/formularz

 

UWAGA! 

Zmiana ceny olejków do e-papierosów MIX MG/ML 18 i 9 cena 19 zł. Dostępne po 19.05.2021 r.

cennik artykułów dostępnych w kantynie ZK Hrubieszów ważny od dnia 13.05.2024 r. Rozmiar: 1.6 MB
zamówienie na paczkę

 

Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie przyjmuje interesantów w sprawach skarg, próśb i wniosków w następujących dniach:

PONIEDZIAŁEK

800 - 1500

WTOREK

800 - 1500

ŚRODA

800 - 1630

CZWARTEK

800 - 1500

PIĄTEK

800 - 1500

po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty w sekretariacie.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego Rozmiar: 77.6 kB
Oświadczenie w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego Rozmiar: 34.5 kB

WPŁAT ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONTO DEPOZYTOWE OSADZONEGO, MOŻNA DOKONYWAĆ W KASIE ZAKŁADU, W DNI ROBOCZE W GODZINACH 8:00-14:00

WPŁAT NA KONTO DEPOZYTOWE OSADZONEGO, MOŻNA DOKONYWAĆ W FORMIE PRZELEWU BANKOWEGO LUB PRZEKAZU POCZTOWEGO, WEDŁUG WZORU:

OBIORCA:[NAZWA JEDNOSTKI SŁUŻBY WIĘZIENNEJ]
WPŁACAJĄCY: [IMIĘ I NAZWISKO]
WPŁACAJĄCY: [ADRES]
TYTUŁ PRZELWU BANKOWEGO LUB PRZEKAZU POCZTOWEGO:
DLA :[ IMIĘ I NAZWISKO OSADZONEGO], S.[IMIĘ OJCA OSADZONEGO]

 

NBP O/O Lublin

Zakład Karny w Hrubieszowie

22-500 Hrubieszów ul. Nowa 64

37 1010 1339 0134 5913 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej