Udzielanie widzeń osadzonych z osobami najbliższymi:


Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1064 z późn. zm.) oraz art. 247 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2021 poz. 53 z późn. zm.), mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia wydane przez Państwowego Inspektora Sanitarnego zarządza się, co następuje: 

Do dnia 25 stycznia 2022 r. na terenie Zakładu Karnego w Hrubieszowie:

- wstrzymuje się udzielanie widzeń osadzonych przebywających w celach przejściowych oraz osadzonych pozostających w kwarantannie;

- w czasie widzenia obowiązuje bezwzględny zakaz kontaktu fizycznego pomiędzy osadzonym a osobami odwiedzającymi.

Ponadto przywraca się realizację widzeń określonych w art. 105a kkw na poniższych zasadach:

- widzenie trwa 60 minut i przypada jedno w miesiącu na osadzonego niezależnie od typu zakładu karnego;

- widzenie odbywało się będzie wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach;

- w widzeniu mogą uczestniczyć jedna osoba pełnoletnia lub jedna osoba pełnoletnia z jednym niepełnoletnim dzieckiem;

- widzenia realizowane będą w salach widzeń, a także z wykorzystaniem pomieszczenia do realizacji widzeń w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt osoby odwiedzającej z osobą osadzoną;

- stoliki, przy których udzielane będą widzenia przedzielone będą przegrodą umożliwiającą kontakt wzrokowy;

- zarówno osoby odwiedzające jak i osadzeni, w trakcie widzenie zobowiązani są do używania maseczek w celu zakrywania ust i nosa oraz do dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem widzenia;

- obowiązuje obligatoryjny pomiar temperatury osób odwiedzających i osadzonych.

- nie udziela się widzeń w formie nagród lub ulg.

Porządek udzielania widzeń:

1. Rejestracji widzeń dokonuje funkcjonariusz pełniący służbę na stanowisku biura przepustek najpóźniej w dzień roboczy przed widzeniem, telefonicznie pod nr tel. 84 665 70 02 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem widzenia_hrubieszow@sw.gov.pl od godziny 9.00 do godziny 14.00.

2. Ustalenia terminu widzenia dokonuje się po sprawdzeniu czy osadzonemu przysługuje widzenie w danym miesiącu i po uprzednim zweryfikowaniu danych osoby odwiedzającej czy jest do widzenia uprawniona.

3. Funkcjonariusz umieszcza informację o ustalonym widzeniu w kalendarzu widzeń, o czym informuję osobę zgłaszającą chęć widzenia taką samą drogą jaką zgłoszenie zostało przyjęte. Ustalony termin nie podlega zmianie.

4. Osoba zgłaszająca się na widzenie zobowiązana jest do poddania się pomiarowi temperatury ciała oraz do wypełnienia ankiety wywiadu. Osoby, których temperatura ciała wynosi 38°C lub więcej nie zostaną wpuszczone na teren Zakładu Karnego w Hrubieszowie.

5. Osoby zgłaszające się na widzenie zobowiązane są do korzystania ze środków dezynfekujących przy wejściu do jednostki, na salach widzeń oraz w wyznaczonej toalecie zlokalizowanej przy sali widzeń.

6. Osoby zgłaszające się na widzenie zobowiązane są do zachowania wymaganego dystansu społecznego również w trakcie oczekiwania na wejście na teren Zakładu Karnego w Hrubieszowie. Osobom odwiedzającym zabrania się podczas widzeń przekazywania osadzonym jakichkolwiek przedmiotów. Łamanie tego zakazu skutkuje przerwaniem widzenia.

7. W trakcie udzielanego widzenia obowiązuje całkowity zakaz kontaktu fizycznego pomiędzy osadzonym i osobami odwiedzającymi. Łamanie tego zakazu skutkuje przerwaniem widzenia.

8. Zarówno osoby odwiedzające, jak i osadzeni, w trakcie widzenia zobowiązani są do używania maseczek w celu zakrywania ust i nosa oraz do dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem widzenia. Maseczki mogą być zdjęte wyłącznie na czas spożywania artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających w kantynie jednostki. Niedostosowanie się do obowiązku skutkuje zakończeniem widzenia.

9. Osoby odwiedzające zobowiązane są do posiadania własnych maseczek ochronnych. Brak stosownych środków ochrony skutkuje nieudzieleniem widzenia w tym dniu.

Ewentualne przedłużenie wskazanych powyżej ograniczeń, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy Kodeks karny wykonawczy.

oświadczenie SKYPE Rozmiar: 17.2 kB
Ankieta osoby bliskiej zgłaszającej się na widzenie w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem SARS-COV-2 Rozmiar: 302.6 kB
Oświadczenie o zapoznaniu z informacją o zagrożeniu epidemiologicznym w trakcie trwania stanu epidemii COVID-19 oraz regulaminem udzielanych widzeń Rozmiar: 413.8 kB

ZAMÓWIENIE NA PACZKĘ

REALIZOWANĄ W PUNKCIE SPRZEDAŻY PROWADZONYM PRZY ZAKŁADZIE KARNYM W HRUBIESZOWIE

Numer konta bankowego punktu sprzedaży: BGK 921130 1017 0020 1458 9320 0064

email: kantyna-zk.hrubieszow@igbmazovia.pl

 

Pouczenie dla zamawiającego paczkę:

  1. Skazany tymczasowo aresztowany i ukarany, zwany dalej „skazanym”, ma prawo otrzymać paczkę żywnościową, zwaną dalej „paczką”, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy i przepisach Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulaminu organizacyjno – porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania i regulaminu organizacyjno -porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności.

  2. Zamówienie na paczkę należy dostarczyć:

    - bezpośrednio do punktu sprzedaży,

    - drogą pocztową lub internetową.

  3. Zamówienie zostanie zrealizowane po pokryciu kosztów przygotowania paczki.

  4. Koszty zamówienia złożonego przez osobę najbliższą mogą być pokryte w trakcie składania zamówienia bezpośrednio w punkcie sprzedaży lub wpłacone na konto punktu sprzedaży – w takim wypadku przesyłając zamówienie drogą pocztową należy dołączyć do niego dowód wpłaty.

    W przypadku braku możliwości zrealizowania z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarne, środki pieniężne wpłacone na zrealizowanie paczki zostaną zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego przez punkt sprzedaży, zgodnie z załączonym do zamówienia oświadczeniem zamawiającego.

 

ZAMÓWIENIA NA PACZKI PRZYJMOWANE SĄ W KAŻDYM DNIU ROBOCZYM.

 

1. Paczki oznaczone: „ODZIEŻ”, „HIGIENA”, „LEKI” przyjmowane są w dniach pracy administracji i w dniach przeprowadzania widzeń w godz. 830 – 1300.

2. Paczki, o których mowa w pkt 1 mogą być dostarczane do zakładu za pośrednictwem operatorów pocztowych, firm kurierskich lub osób bliskich.

3. Paczki przyjmuje się w opakowaniach kartonowych, których wymiar nie może przekraczać: wysokość 30cm, szerokość 40cm. długość 60cm.

4. Paczka dostarczona do zakładu, w zależności od jej zawartości, powinna mieć oznaczenie: "ODZIEŻ", "HIGIENA","LEKI". Paczka powinna mieć jednolitą zawartość odpowiednią do oznaczenia oraz spis artykułów w niej się znajdujących, w przeciwnym przypadku paczki nie będą przyjmowane do zakładu.

5. Niedozwolone jest przekazywanie w paczce artykułów w opakowaniach szklanych, metalowych oraz zawierających alkohol. Artykuły przekazywane w paczkach powinny znajdować się w opakowaniach przeźroczystych. Ograniczenia nie dotyczą produktów dopuszczonych do sprzedaży w kantynie.

6. Prawo do paczki żywnościowej jest realizowane na podstawie przepisów art. 113a § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 2021 r., poz. 53), dalej "Kkw", zgodnie z którym osadzony raz w miesiącu może otrzymać paczkę żywnościową, w skład której mogą wchodzić artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki.

7. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki.

8. Druki zamówień oraz wykazy artykułów są dostępne u oddziałowego, w punkcie sprzedaży, biurze przepustek, poczekalni dla osób odwiedzających, sali widzeń oraz na stronie internetowej jednostki. Paczki przygotowywane są przez kontrahenta prowadzącego kantynę na podstawie prawidłowo wypełnionych zamówień oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki w terminie do 5 dni roboczych. Realizacja uprawnień do otrzymania paczki żywnościowej będzie przebiegać w następujący sposób:

- bezpośrednio podczas widzeń. Osoba odwiedzająca wypełnia, składa druk zamówienia i opłaca gotówką należność za paczkę bezpośrednio w kantynie.

- drogą pocztową/osobiście przez osoby najbliższe. Wypełniony druk zamówienia przesyłany jest drogą pocztową na adres kantyny przy Zakładzie Karnym w Hrubieszowie lub przynoszony do zakładu przez osobę najbliższą.

- przez osadzonego ze środków będących do jego dyspozycji. Osadzony składa druk zamówienia do wyznaczonych osób w zakładzie i zleca przelanie środków pieniężnych na indywidualne konto przyporządkowane kantynie.

9. Paczki żywnościowe dostarczone z zewnątrz nie są przyjmowane do jednostki.

10. Skazany realizując swoje uprawnienie wynikające z art. 113a § 3 Kkw zobowiązany jest uwzględnić możliwości przechowywania zakupionych rzeczy zgodnie z art. 110a § 1 Kkw.

W związku z ograniczeniami wynikającymi z sytuacji epidemiologicznej uprawnienia, o których mowa w art. 113a § 3 Kkw, realizowane są obecnie za pomocą drogi elektronicznej lub pocztowej. Podjęte działania są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

 

UWAGA! 

Zmiana ceny olejków do e-papierosów MIX MG/ML 18 i 9 cena 19 zł. Dostępne po 19.05.2021 r.

wykaz produktów od 04.01.2022 r. Rozmiar: 2.0 MB
zamówienie na paczkę - druk Rozmiar: 463.0 kB

Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie przyjmuje interesantów w sprawach skarg, próśb i wniosków w następujących dniach:

PONIEDZIAŁEK

800 - 1500

WTOREK

800 - 1500

ŚRODA

800 - 1630

CZWARTEK

800 - 1500

PIĄTEK

800 - 1500

po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty w sekretariacie.

WPŁAT ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONTO DEPOZYTOWE OSADZONEGO, MOŻNA DOKONYWAĆ W KASIE ZAKŁADU, W DNI ROBOCZE W GODZINACH 8:00-14:00

WPŁAT NA KONTO DEPOZYTOWE OSADZONEGO, MOŻNA DOKONYWAĆ W FORMIE PRZELEWU BANKOWEGO LUB PRZEKAZU POCZTOWEGO, WEDŁUG WZORU:

OBIORCA:[NAZWA JEDNOSTKI SŁUŻBY WIĘZIENNEJ]
WPŁACAJĄCY: [IMIĘ I NAZWISKO]
WPŁACAJĄCY: [ADRES]
TYTUŁ PRZELWU BANKOWEGO LUB PRZEKAZU POCZTOWEGO:
DLA :[ IMIĘ I NAZWISKO OSADZONEGO], S.[IMIĘ OJCA OSADZONEGO]

 

NBP O/O Lublin

Zakład Karny w Hrubieszowie

22-500 Hrubieszów ul. Nowa 64

37 1010 1339 0134 5913 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej