KOMUNIKAT

           Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze miast Polski potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Państwowego Inspektora Sanitarnego.

Począwszy od dnia 17 marca 2020 r. od godziny 15:00, na terenie Zakładu Karnego w Goleniowie na okres 7 dni z ewentualną możliwością przedłużenia o koleje dni, wstrzymuje się udzielanie osadzonym widzeń.

 

 

1.Widzenia odbywają się w sali widzeń lub innych pomieszczeniach wyznaczonych przez Dyrektora.
 

2. Widzenia osadzonych mężczyzn z osobami uprawnionymi odbywają się w piątki i niedziele w godzinach 8.00 – 13.00. Rejestracja widzeń odbywa się w godz. 07:30 - 11:00.

3. Widzenia osadzonych kobiet z osobami uprawnionymi odbywają się w piątki i niedziele w godzinach 13.00 – 16.00. Rejestracja widzeń odbywa się w godz. 11:00 - 14:00.

4. W przypadku świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy wyłącznie w drugi dzień tych świąt.
 

5. Widzenia bez osoby dozorującej odbywają się od poniedziałku do piątku oraz w niedziele w godzinach 8:00 - 16.00. Rejestracja widzeń odbywa się w godz 7.30 – 14.00.


6. Widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej odbywają się od poniedziałku do piątku oraz w niedziele w godzinach 8.00 – 16.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu widzeń z wychowawcą osadzonego. Rejestracja w/w widzeń odbywa się w godzinach 7.30 – 14.00.

7. Nie udziela się widzeń w niżej wymienionych dniach:
- 1 stycznia – Nowy Rok,
- 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
- pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
- 1 maja – Święto Państwowe,
- 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
- pierwszy dzień Zielonych Świątek,
- dzień Bożego Ciała,
- 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
- 1 listopada – Wszystkich Świętych,
- 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
- 24 i 25 grudnia,

- 31 grudnia.                                                                                                                                     

8. Widzenia w ważne dni świąteczne, obrządków innych niż obrządek rzymsko - katolicki, mogą odbywać się w inne dni niż wskazane za zgodą Dyrektora.

9. W czasie widzenia zezwala się skazanym i tymczasowo aresztowanym, którym udziela się widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą, na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.

10. W razie udzielenia widzenia w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt osadzonego z osobą odwiedzającą, nie zezwala się osadzonym na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych na terenie zakładu karnego.

11. Informuję, że udzielanie widzeń osobom odwiedzającym skazanych na terenie zakładu karnego w pierwszej kolejności będzie realizowane:
- kobietom w zaawansowanej ciąży,
- osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3,
- osobom niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu ( poruszającym się na wózku lub o kulach),
- osobom powyżej 75 roku życia.

 

Zasady udzielania widzeń dla osób odwiedzających osadzonych zakwalifikowanych jako wymagających osadzenia w wyznaczonym oddziale lub celi zakładu karnego typu zamkniętego, w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo zakładu

1.Widzenia odbywają się w sali widzeń wyznaczonego oddziału.

2. Widzenia osadzonych z osobami uprawnionymi odbywają się w piątki i niedziele w godzinach 08.00 - 16.00. Natomiast w przypadku świąt  Bożego Narodzenia i Wielkanocy wyłącznie w drugi dzień tych świąt. Termin i godzina widzenia powinny być uzgodnione wcześniej z administracją Zakładu pod numerem telefonu 91 466 78 50.

3. Nie udziela się widzeń w niżej wymienionych dniach:
- 1 stycznia – Nowy Rok,
- 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
- pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
- 1 maja – Święto Państwowe,
- 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
- pierwszy dzień Zielonych Świątek,
- dzień Bożego Ciała,
- 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
- 1 listopada – Wszystkich Świętych,
- 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
- 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia.

4. Widzenia w ważne dni świąteczne, obrządków innych niż obrządek rzymsko - katolicki, mogą odbywać się w inne dni niż wskazane za zgodą Dyrektora.

5. Osadzonym zabrania się wynoszenia z celi mieszkalnej na widzenia oraz przynoszenia z widzeń, bez zgody Dyrektora, jakichkolwiek przedmiotów, w tym również artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych.

6. W czasie widzenia zezwala się skazanym i tymczasowo aresztowanym, którym udziela się widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie Zakładu. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.


7. W razie udzielenia widzenia w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt osadzonego z osobą odwiedzającą, nie zezwala się osadzonym na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych na terenie Zakładu.

KOMUNIKAT

          W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz związanym z tym ograniczeniem widzeń w jednostkach penitencjarnych, w celu ułatwienia osadzonym możliwości otrzymywania paczek żywnościowych od dnia 26.03.2020r. zamówienie wraz z potwierdzeniem wpłaty można przesłać również przy pomocy poczty elektronicznej na podany adres: zk_goleniow@sw.gov.pl

 

Paczki żywnościowe

1. Osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

2Paczki żywnościowe na terenie Zakładu Karnego w Goleniowie realizuje Przedsiębiorstwo Państwowe Gardia.

3. Szczegółowa procedura związana z realizacją paczki żywnościowej odbywa się według następujących zasad:

 • zamówienie realizowane przez osobę najbliższą dla skazanego składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia skazanego z osoba najbliższą w Zakładzie poprzez wpłatę środków w punkcie sprzedaży Przedsiębiorstwa Państwowego Gardia, przesłane wraz z potwierdzeniem wpłaty drogą elektroniczną na adres e-mail zakładu karnego: zk_goleniow@sw.gov.pl lub  przesłane bezpośrednio do tego podmiotu na adres:

 Przedsiębiorstwo Państwowe Gardia,

punkt sprzedaży przy Zakładzie Karnym w Goleniowie,

ul. Grenadierów 66, 72 – 100 Goleniów

 • zamówienia adresowane na Zakład Karny w Goleniowie, wysłane faksem nie będą realizowane;
 • zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży jednostki;

 • formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży są dostępne w jednostce:

  a) w punkcie sprzedaży,

  b) w pomieszczeniu funkcjonariusza pełniącego służbę przy wejściu do jednostki,

  c) w poczekalni dla osób odwiedzających,

  d) w sali widzeń,

  e) na stronie internetowej jednostki penitencjarnej;

 • zamówienie od osoby najbliższej dla skazanego może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu, iż skazany posiada uprawnienia do otrzymania paczki;

 • paczki będą realizowane po wpłacie na konto punktu sprzedaży lub gotówką w tym punkcie; środki pieniężne należy wpłacać na podany poniżej nr konta; w tytule przelewu należy podac imię, nazwisko oraz imię ojca osoby dla której paczka jest realizowana;

 • środki pieniężne należy wpłacać zgodnie z wartością wyliczoną na podstawie zamieszczonej poniżej listy produktów, dostępnych w punkcie sprzedaży. Jeżeli wpłata będzie nieprawidłowa, paczka nie zostanie zrealizowana a środki te zostaną zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego;

 • środki pieniężne na zakup paczki wpłacone w walucie obcej mogą być pomniejszone o koszt przewalutowania na walutę polską, zgodnie z tabelą opłat i prowizji stosowaną przez bank za pośrednictwem, któego następuje przewalutowanie. Środki te mogą być również pomniejszone o opłaty bankowe w przypadku dokonywania przelewu zagranicznego;

  Przedsiębiorstwo Państwowe Gardia

  ul. Zamkowa 7 B,

  72-200 Nowogard,

  27124038841111000042092500,

 • czas dostarczenia, przez podmiot realizujący zamówienie, osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekraczać 5 dni roboczych. W przypadku konieczności wytransportowania osadzonego paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe odstępuje się od przygotowania paczki;

 • środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący paczkę osobie, która ją opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

4. Osadzony zobowiązany jest do informowania nadawcy paczki o zasadach postępowania z paczkami wynikającymi z porządku wewnętrznego i regulaminów.

Pliki do pobrania

Załącznik nr 1 - wzór zamówienia

Załącznik nr 2 - lista produktów dostępnych w kantynie

 

Paczki higieniczno odzieżowe

1. Paczki (z wyłączeniem żywnościowej) dostarczane do jednostki przyjmowane są w godzinach 9.00 – 13.00, a w soboty w godzinach 8.00 – 10.00 z wyjątkiem dni w których nie udziela się widzeń tj:

- 1 stycznia – Nowy Rok,
- 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
- pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
- 1 maja – Święto Państwowe,
- 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
- pierwszy dzień Zielonych Świątek,
- dzień Bożego Ciała,
- 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
- 1 listopada – Wszystkich Świętych,
- 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
- 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia.

2. Paczka dostarczona do zakładu:

 • przez rodzinę lub inną osobę podlega kontroli w obecności tej osoby, dodatkowo podlega również kontroli przy pomocy urządzeń lub środków technicznych, a także psa specjalnego;

 • przez pocztę, firmę kurierską lub gońca podlega kontroli przy pomocy urządzeń lub środków technicznych,     a także psa specjalnego.

3. Wymogi dotyczące paczek:

 • wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości (dotyczy wszystkich paczek);

 • każda paczka dostarczona do Zakładu winna być opisana co do jej zawartości w następujący sposób: paczka odzieżowa ( „ODZIEŻ”), środki higieniczne ( „ART. HIGIENICZNE”), leki („LEKI”);

 • zgoda Dyrektora na otrzymanie paczki z lekami obowiązuje przez okres trzech miesięcy od dnia jej wydania;

 • paczka zawierająca artykuły niezgodne z wydanym przez Dyrektora zezwoleniem będzie zwrócona nadawcy na koszt osadzonego;

 • wszystkie przedmioty znajdujące się w paczkach podlegają kontroli;

4. Osadzony zobowiązany jest do informowania nadawcy paczki o zasadach postępowania z paczkami wynikającymi z porządku wewnętrznego i obowiązujących regulaminów.

Zasady przyjmowania i wydawania sprzętu RTV:

 1. Przyjmowanie sprzętu RTV dla osadzonych na podstawie zgody Dyrektora odbywa się w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godzinach 9:00 - 13:00.
 2. Sprzęt RTV winien być dostarczony osobiście przez osobę przekazującą. Nie może być dostarczany w paczkach lub w przesyłkach kurierskich.
 3. Wydawanie sprzętu RTV oraz innych przedmiotów będących własnością osadzonego poza zakład karny, odbywa się w każdy dzień roboczy w godzinach 9:00 - 13:00. 

 

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 8:00-16:00

Wtorek: 7:30-15:00

Środa: 7:30-15:00

Czwartek: 7:30-15:00

Piątek: 7:30-15:00

NBP Oddz. Okręgowy Szczecin

Starzyńskiego 1

Szczecin

05 1010 1599 0058 4513 9120 0000

W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko oraz imię ojca osoby pozbawionej wolności.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej