Zasady udzielania widzeń w Zakładzie Karnym w Głubczycach

Poniedziałek 8.00 – 15.00 (ZK typu zamkniętego)
Czwartek 8.00 – 15.00 (ZK typu półotwartego)

Czwartek 8.00 – 15.00 (ZK typu otwartego)

Parzyste niedziele miesiąca
8.00 – 15.00 (ZK typu zamkniętego)

Nieparzyste niedziele miesiąca

8.00 – 15.00 (ZK typu półotwartego)

Nieparzyste niedziele miesiąca
8.00 – 15.00 (ZK typu otwartego)

oraz dla wszystkich w dni ustawowo wolne od pracy tj.:
- 1 stycznia – Nowy Rok,
- 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
- pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
- 1 maja – Święto Państwowe,
- 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
- dzień Bożego Ciała,
- 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
- 1 listopada – Wszystkich Świętych,
- 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
- 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia

Jednocześnie informuje się, że w w/w dniach kantyna w Zakładzie Karnym w Głubczyce będzie nieczynna.

 

Ogólne zasady udzielania widzeń:

1. Osoby odwiedzające, zgłaszają pisemnie chęć wykorzystania widzenia  funkcjonariuszowi pełniącemu służbę przy bramie wejściowej do zakładu w godzinach od 7.30 - 13.50.

2. Udzielanie widzeń wewnątrz jednostki w pierwszej kolejności będzie umożliwiane następującym osobom odwiedzających skazanych:
- kobietom w zaawansowanej ciąży;
- osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3;
- niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach);
- powyżej 75 roku życia.
3. W tym samym dniu skazanemu udziela się tylko jednego widzenia.
4. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie.
5. Widzenia udzielane są w kolejności zgłoszeń.
6. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.
7. Widzenie z osobą nie będącą członkiem rodziny, lub inną niż rodzina osobą bliską, skazany może otrzymać tylko po uzyskaniu wcześniej zezwolenia dyrektora zakładu.
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może indywidualnie zezwolić na: przedłużenie czasu widzenia, lub udzielenie widzenia z większą liczbą osób odwiedzających.
9. Widzenia odbywają się w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą, przy oddzielnym, stoliku, pod dozorem funkcjonariusza.
10. Skazanemu odbywającemu karę w zakładzie typu zamkniętego przysługują dwa widzenia w miesiącu.
11. Skazanemu odbywającemu karę w zakładzie typu półotwartego przysługują trzy widzenia w miesiącu.
12. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów, które zakupione zostały przez odwiedzających na terenie zakładu karnego.
13. Artykuły pozostałe po poczęstunku skazany przekazuje osobom, z którymi realizował widzenie.
14. W razie naruszenia przez skazanego lub osobę go odwiedzającą ustalonych zasad odbywania widzenia, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.
15. Skazani młodociani mają prawo do dodatkowego widzenia w wymiarze 60 minut w miesiącu.
16. Skazani sprawujący pieczę nad dzieckiem do lat 15, do której wykonywania zobowiązani są rodzice, mają prawo do dodatkowego widzenia z dziećmi w wymiarze 60 minut w miesiącu.
17. Widzenia przysługujące skazanemu w danym miesiącu mogą być wykorzystane jednorazowo wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, tylko za zgodą dyrektora zakładu. Powyższa sprawa powinna być uregulowana przez zainteresowanego skazanego z odpowiednim wyprzedzeniem.
18. Osoby wchodzące na teren zakładu karnego podlegają kontroli. W przypadku odmowy poddania się kontroli osoby te nie zostaną wpuszczone na teren zakładu.
19. Osoby odwiedzające będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, albo usiłujące wnieść na widzenie napoje alkoholowe, broń palną, amunicję, materiały wybuchowe, narkotyki, środki łączności, urządzenia do rejestracji obrazu i dźwięku lub inne niedozwolone przedmioty, nie będą wpuszczane na teren zakładu.

 Uwaga !!!!!!!!

Zmiana numeru konta dotycząca E - Paczki.

Informujemy, iż numer konta na e- paczkę ulega zmianie od dnia 01.07.2017 r.

Obowiązujący numer konta to: PL 33 1750 1035 0000 0000 3670 2672

 

 

Zasady realizacji zamówienia na dostarczenie paczki żywnościowej przez osobę najbliższą w Zakładzie Karnym w Głubczycach

Zamówienie na dostarczenie paczki osoba najbliższa może złożyć bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę (kantyna).

Aby zamówić paczkę żywnościową w punkcie sprzedaży, należy:
1. Pobrać formularz zamówienia na paczkę, który dostępny jest w punkcie sprzedaży, w biurze przepustek, w poczekalni dla odwiedzających, w sali widzeń oraz na stronie internetowej poniżej,
2. Wypełnić formularz zamówienia na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży, wpisując w odpowiednie rubryki nazwę produktu, pozycję katalogową, ilość, cenę, wagę i wartość. Powyższa lista produktów jest dostępna w punkcie sprzedaży, w sali widzeń oraz na stronie internetowej.
3. Dokonać wpłaty środków finansowych, odpowiadających wartości zamówionych produktów na numer konta:
Punkt sprzedaży w Zakładzie Karnym w Głubczycach:
Numer konta, na który należy dokonywać wpłat za zamówienie paczki dla osadzonych:
PL 33 1750 1035 0000 0000 3670 2672
Ww. numer nie dotyczy wpłat na konto depozytowe, czyli na tzw. "wypiskę"
Nr konta depozytowego Zakładu Karnego w Głubczycach umieszczony jest w zakładce "Dla interesantów" - "Konto bankowe".
Dane do przelewu:
PPO Rakon w Raciborzu
ul. J. von Eichendorffa 14
47 - 400 Racibórz
4. W tytule przelewu/przekazu należy zamieścić
- nazwisko i imię osadzonego,
- imię ojca,
- datę urodzenia adresata paczki,
- nazwę jednostki w której przebywa osadzony.
5. Przekazać lub przesłać do punktu sprzedaży w zakładzie karnym wypełniony formularz zamówienia na paczkę wraz z dowodem wpłaty na nw. adres:
Zakład Karny Głubczyce
Kod pocztowy: 48-100
Miasto: Głubczyce
Ulica: Kochanowskiego 3
Tel. 774852015, Fax: 774859771

Zamówienie może być przyjęte do realizacji po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki. Paczka jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.

Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji zakładu karnego, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego). Osoba zamawiająca paczkę wpisuje na odwrocie formularza zamówienia na paczkę swój dokładny adres lub numer konta bankowego.

Przesłanie lub dostarczenie paczki z odzieżą, bielizną, obuwiem, przedmiotami osobistego użytku, środkami higieny osobistej oraz lekarstwami może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia dyrektora zakładu karnego.

Przyjmowanie paczek odbywa się codziennie w godz. od 8.00 do 18.00.

Wewnątrz wszystkich paczek, o których wyżej mowa należy umieścić spisy ich zawartości.

Przesłane paczki dla skazanych, powinny być w sposób widoczny opisane na zewnątrz przez nadawcę np: "odzież", "leki", "książki i prasa", itp.

Zabrania się wnoszenia na teren zakładu oraz przekazywania w paczkach; w szczególności:
1) wszelkiego rodzaju broni (w tym białej), amunicji, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych, chemicznych, przedmiotów do obezwładniania,
2) papierosów, tytoniu oraz wyrobów tytoniowych,
3) napojów alkoholowych, cieczy i artykułów zawierających alkohol,
4) środków odurzających i psychotropowych,
5) środków łączności, nośników do przechowywania i transmisji danych (np. pendrive), itp.,
6) gazu, benzyny do zapalniczek oraz innych środków łatwopalnych,
7) wody kolońskiej i toaletowej, dezodorantów innych niż w sztyfcie,
8) artykułów chemii gospodarczej nie będące w przeźroczystym opakowaniu (płyny do prania, płukania, mycia naczyń, żele po pod prysznic, szampony itp.),
9) lekarstw, preparatów witaminowych, odżywek,
10) pieniędzy, papierów wartościowych i wyrobów jubilerskich,
11) wszelkich innych artykułów, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji.

Link do sklepu internetowego dla rodzin osadzonych: http://sklep.rakon.com.pl/glubczyce/

Pliki do pobrania:

Zamówienie na paczkę
Lista produktów dostępnych w punkcie sprzedaży przy ZK w Głubczycach

Rozmiar: 4.2 MB
Rozmiar: 92.9 kB

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 8.00-15.00
Wtorek: 8.00-15.00
Środa: 8.00-15.00
Czwartek: 8.00-15.00
Piątek: 8.00-15.00

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:

Narodowy Bank Polski Oddział w Opolu
Damrota 2b
45-950 Opole
80 1010 1401 0051 9313 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej