Dni, godziny i miejsce przeprowadzania widzeń

Rodzaj widzenia Pn Wt Śr Cz Pt So Nd* miejsce

dozorowe

 

        09.00-15.00    08.30-15.30  sala widzeń

bezdozorowe

 

    09.00-13.00          sala widzeń

b/d w oddzielnym pomieszczeniu

 

    09.00-13.00   09.00-15.00    08.30-15.30  oddzielne pomieszczenie nr 1

za pośrednictwem kom. internetowego

 

        09.00-15.00    08.30-15.30  oddzielne pomieszczenie nr 2

widzenie z obrońcą lub pełnomocnikiem

 

08.00-15.00  08.00-15.00   08.00-15.00  08.00-15.00  08.00-15.00      pomieszczenie do czynności procesowych

kontakt z podmiotami o których mowa w art 38§1 kkw

 

09.00-16.00              sala widzeń

wyjście na widzenie(30h)

 

06.30-12.30  06.30-12.30  06.30-12.30  06.30-12.30  06.30-12.30  06.30-12.30  06.30-12.30  poza obrębem zakładu
Nd*-także dni ustawowo wolne od pracy tj.:Święta Wielkanocy i Bożego Narodzenia

Widzenia udzielane są w sali widzeń oraz dwóch oddzielnych pomieszczeniach, zlokalizowanych w budynku administracyjno-gospodarczym.
Skazani sprawujący stałą pieczę nad dzieckiem do lat 15, cudzoziemcy, lub których rodziny i osoby bliskie zamieszkują w znacznej odległości od ich miejsca odbywania kary, albo których sytuacja rodzinna, zdrowotna lub finansowa uniemożliwia udział w widzeniu, mogą, za zgodą dyrektora, w pierwszej kolejności utrzymywać więzi za pośrednictwem komunikatora internetowego.
Udzielanie widzeń w dni świąteczne ważne dla osadzonych obrządku innego niż rzymskokatolicki, odbywa się w trybie indywidualnym.
Kolejność realizacji widzeń w oddzielnych pomieszczeniach odpowiada kolejność zgłoszeń osób odwiedzających uprawnionych do ich uzyskania.
Uzyskanie zgody na widzenie przez osobę odwiedzającą jest możliwe najpóźniej na godzinę przed czasem zakończenia ich udzielania.
W dni widzeń dozorowych za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach 09.00-15.00 czynny jest punkt sprzedaży, gdzie osoby odwiedzające mogą zakupić artykuły spożywcze i napoje przeznaczone do spożycia w czasie widzenia.
W sali i oddzielnych pomieszczeniach do udzielania widzeń obowiązuje zakaz używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz zachowań powszechnie uznanych za nieprzyzwoite.

W pierwszej kolejności udzielane są widzenia kobietom w widocznej ciąży, osobom dorosłym którym towarzyszą dzieci do lat 3, niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszającym się na wózku lub o kulach) oraz powyżej 75 roku życia.


Informuje się, że w związku ze zmianami w Kodeksie Karnym Wykonawczym od dnia 1 lipca 2015 roku nie będą przyjmowane do zakładu paczki żywnościowe dostarczone za pośrednictwem poczty, firm przewozowych lub osobiście dla osób osadzonych w Zakładzie Karnym w Głogowie Z dniem 1 lipca 2015 r. wchodzą w życie zmiany m.in. w kodeksie karnym wykonawczym. Poniżej przedstawia się nowe uregulowania dotyczące sposobu otrzymywania paczek żywnościowych oraz ilości artykułów żywnościowych, które skazany może posiadać w celi.


Art. 110 § 1. Skazany ma prawo posiadać w celi dokumenty związane z postępowaniem, którego jest uczestnikiem, artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg, wyroby tytoniowe, środki higieny osobistej, przedmioty osobistego użytku, zegarek, listy oraz fotografie członków rodziny i innych osób bliskich, przedmioty kultu religijnego, materiały piśmienne, notatki osobiste, książki, prasę i gry świetlicowe.


Art. 113 a § 3. Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego (wyłącznie za pośrednictwem punktu sprzedaży tzw. kantyny). Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

 

Zasady przyjmowania paczek

1. Limit paczek

 1. Skazany ma prawo otrzymywać raz w miesiącu paczkę z żywnością.

 2. Skazanemu wyróżniającemu się dobrym zachowaniem w czasie odbywania kary, może być przyznana nagroda w postaci zezwolenia na otrzymanie dodatkowej paczki żywnościowej.

 3. Skazany naruszający nakazy lub zakazy wynikające z ustawy, regulaminu lub innych przepisów wydanych na jej podstawie albo ustalonego w zakładzie karnym lub miejscu pracy porządku, może zostać ukarany karą dyscyplinarną pozbawienia możliwości otrzymania paczek żywnościowych, na okres do 3 miesięcy.

 4. Skazany może, za zezwoleniem dyrektora zakładu, otrzymywać paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny, a po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza – również z lekami.

2. Sposób doręczania i wydawania paczek

 1. Paczki żywnościowe są zamawiane za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się w zakładzie karnym. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

 2. Paczki z niezbędną odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny mogą być dostarczane do zakładu karnego bezpośrednio przez ich nadawców albo za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby, a w szczególności przez pocztę, firmę kurierską lub gońca, codziennie w godzinach od 800 do 1500 a także za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się w zakładzie karnym .

 3. Wewnątrz paczki o której mowa w pkt. 2 należy umieścić spis jej zawartości, zawierający rodzaj, nazwę i ilość artykułów. Paczka powinna być dostarczona w opakowaniu kartonowym.

 4. Paczki są wydawane skazanym w dniu przyjęcia w godzinach od 900 do 1700. Wydawanie paczek skazanym zatrudnionym w godzinach popołudniowych odbywa się dnia następnego.

 5. Paczki podlegają kontroli w obecności skazanego. W paczkach nie mogą być dostarczane artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości, a także przedmioty, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa w zakładzie.

 6. W wypadku stwierdzenia, że paczka zawiera artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji oraz artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości, a także przedmioty, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa, administracja zakładu odmawia jej przyjęcia lub wydania skazanemu jej zawartości w zakwestionowanej części, bądź w całości.

 7. Paczki mogą być dostarczane za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie zakładu karnego, po wypełnieniu formularza zamówienia (druk zamówienia dostępny w poczekalni w biurze przepustek i w  punkcie sprzedaży i na stronie internetowej zakładu karnego). [PDF].

 8. Formularz zamówienia należy sporządzić na podstawie wykazu produktów, dostępnego w punkcie sprzedaży, poczekalni i na stronie internetowej zakładu karnego - cennik ----> [PDF].

 9. Formularz  zamówienia wraz z dowodem opłaty za zamówione produkty, wniesionej na konto bankowe 28 1130 1017 0020 1458 9320 0149, należy złożyć bezpośrednio w punkcie sprzedaży lub przekazać za pośrednictwem poczty pod adres: Punkt sprzedaży w Zakładzie Karnym, ul. Lipowa 21, 67-200 Głogów lub e-mail: paczki@igbmazovia.pl

 10. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od zakładu, środki pieniężne wpłacone na zakup paczki podlegają zwrotowi przez punkt sprzedaży, w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego, wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia.

 11. Paczki, dostarczone za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie zakładu karnego są wydawane skazanym nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia i nie podlegają kontroli.

3. Odstępstwa od obowiązujących zasad przyjmowania paczek

Dyrektor zakładu karnego może, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii lekarza, zezwolić skazanemu, ze względu na stan jego zdrowia, na częstsze otrzymywanie paczek z żywnością.

 

 

Rozmiar: 374.0 kB
Rozmiar: 76.6 kB
Rozmiar: 81.3 kB

Dyrektor Zakładu Karnego w Głogowie przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 11.00-13.00 oraz w czwartki w godzinach 14.00-15.00

NBP Wrocław

61 1010 1674 0038 4113 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej