KOMUNIKAT DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WIDZENIE

W związku z trudną sytuacją epidemiczną, od dnia 06.12.2021r. widzenia w Zakładzie Karnym w Głogowie realizowane będą z zachowaniem zwiększonego reżimu sanitarnego.  W oparciu o artykuł 247 Kodeksu karnego wykonawczego dodatkowo obowiązywały będą miedzy innymi poniższe uregulowania:

 

1. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby.

 

2. Widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza, przy oddzielnym stoliku, w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt. Każdy stolik przedzielony jest przegrodą umożliwiającą kontakt wzrokowy.

 

3. Obowiązuje zakaz kontaktu fizycznego pomiędzy osadzonym i osobami odwiedzającymi.

 

4. Zarówno osoby odwiedzające jak i osadzeni, w trakcie widzenia zobowiązani są do używania maseczek w celu zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem widzenia.

 

5. Obowiązuje obligatoryjny pomiar temperatury osób odwiedzających i osadzonych.

 

6. Zabrania się spożywania artykułów żywnościowych i napojów zakupionych na terenie zakładu karnego.

 

7. Wprowadza się system mailowego lub telefonicznego umawiania uprawnionych do widzenia osób, co najmniej jeden dzień przed widzeniem. Liczy się kolejność zgłoszeń. Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem 76 83-73-589, lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem widzenia_zkglogow@sw.gov.pl, w dni robocze w godzinach 08:00-14:00 najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

 

8. Nie udziela się widzeń w formie nagród i ulg (tj. dłuższego lub dodatkowego widzenia, widzenia w oddzielnym pomieszczeniu oraz widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej).

 

9. Realizacja widzenia uzależniona jest od wyrażenia zgody przez osadzonego. Bez jej uzyskania widzenie nie może być zrealizowane.

 

10. W przypadku niezachowania powyższych zasad widzenie nie zostanie udzielone bądź zostanie przerwane.

 

11. Widzenie udzielane będzie jeden raz w miesiącu w wymiarze 60 minut. Czas widzenia nie będzie mógł przekroczyć jednej godziny.

 

Widzenia udzielane są w dniach:

 

w każdy piątek i w niedziele w godzinach: 08:00-16:00

 

 

 

 


Informuje się, że w związku ze zmianami w Kodeksie Karnym Wykonawczym od dnia 1 lipca 2015 roku nie będą przyjmowane do zakładu paczki żywnościowe dostarczone za pośrednictwem poczty, firm przewozowych lub osobiście dla osób osadzonych w Zakładzie Karnym w Głogowie Z dniem 1 lipca 2015 r. wchodzą w życie zmiany m.in. w kodeksie karnym wykonawczym. Poniżej przedstawia się nowe uregulowania dotyczące sposobu otrzymywania paczek żywnościowych oraz ilości artykułów żywnościowych, które skazany może posiadać w celi.


Art. 110 § 1. Skazany ma prawo posiadać w celi dokumenty związane z postępowaniem, którego jest uczestnikiem, artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg, wyroby tytoniowe, środki higieny osobistej, przedmioty osobistego użytku, zegarek, listy oraz fotografie członków rodziny i innych osób bliskich, przedmioty kultu religijnego, materiały piśmienne, notatki osobiste, książki, prasę i gry świetlicowe.


Art. 113 a § 3. Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego (wyłącznie za pośrednictwem punktu sprzedaży tzw. kantyny). Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

 

Zasady przyjmowania paczek

1. Limit paczek

 1. Skazany ma prawo otrzymywać raz w miesiącu paczkę z żywnością.

 2. Skazanemu wyróżniającemu się dobrym zachowaniem w czasie odbywania kary, może być przyznana nagroda w postaci zezwolenia na otrzymanie dodatkowej paczki żywnościowej.

 3. Skazany naruszający nakazy lub zakazy wynikające z ustawy, regulaminu lub innych przepisów wydanych na jej podstawie albo ustalonego w zakładzie karnym lub miejscu pracy porządku, może zostać ukarany karą dyscyplinarną pozbawienia możliwości otrzymania paczek żywnościowych, na okres do 3 miesięcy.

 4. Skazany może, za zezwoleniem dyrektora zakładu, otrzymywać paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny, a po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza – również z lekami.

2. Sposób doręczania i wydawania paczek

 1. Paczki żywnościowe są zamawiane za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się w zakładzie karnym. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

 2. Paczki z niezbędną odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny mogą być dostarczane do zakładu karnego bezpośrednio przez ich nadawców albo za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby, a w szczególności przez pocztę, firmę kurierską lub gońca, codziennie w godzinach od 800 do 1500 a także za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się w zakładzie karnym .

 3. Wewnątrz paczki o której mowa w pkt. 2 należy umieścić spis jej zawartości, zawierający rodzaj, nazwę i ilość artykułów. Paczka powinna być dostarczona w opakowaniu kartonowym.

 4. Paczki są wydawane skazanym w dniu przyjęcia w godzinach od 900 do 1700. Wydawanie paczek skazanym zatrudnionym w godzinach popołudniowych odbywa się dnia następnego.

 5. Paczki podlegają kontroli w obecności skazanego. W paczkach nie mogą być dostarczane artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości, a także przedmioty, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa w zakładzie.

 6. W wypadku stwierdzenia, że paczka zawiera artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji oraz artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości, a także przedmioty, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa, administracja zakładu odmawia jej przyjęcia lub wydania skazanemu jej zawartości w zakwestionowanej części, bądź w całości.

 7. Paczki mogą być dostarczane za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie zakładu karnego, po wypełnieniu formularza zamówienia (druk zamówienia dostępny w poczekalni w biurze przepustek i w  punkcie sprzedaży i na stronie internetowej zakładu karnego). [Odnośnik do strony IGB Mazovia - wybrać FORMULARZ ZAMÓWIENIA]  

 8. Formularz zamówienia należy sporządzić na podstawie wykazu produktów, dostępnego w punkcie sprzedaży, poczekalni i na stronie internetowej zakładu karnego - cennik ----> [Odnośnik do strony IGB Mazovia - wybrać CENNIK]

 9. Formularz  zamówienia wraz z dowodem opłaty za zamówione produkty, wniesionej na konto bankowe 28 1130 1017 0020 1458 9320 0149, należy złożyć bezpośrednio w punkcie sprzedaży lub przekazać za pośrednictwem poczty pod adres: Punkt sprzedaży w Zakładzie Karnym, ul. Lipowa 21, 67-200 Głogów lub e-mail: paczki@igbmazovia.pl

 10. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od zakładu, środki pieniężne wpłacone na zakup paczki podlegają zwrotowi przez punkt sprzedaży, w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego, wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia.

 11. Paczki, dostarczone za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie zakładu karnego są wydawane skazanym nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia i nie podlegają kontroli.

3. Odstępstwa od obowiązujących zasad przyjmowania paczek

Dyrektor zakładu karnego może, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii lekarza, zezwolić skazanemu, ze względu na stan jego zdrowia, na częstsze otrzymywanie paczek z żywnością.

 

 

Dyrektor Zakładu Karnego w Głogowie przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 11.00-13.00 oraz w czwartki w godzinach 14.00-15.00

NBP Wrocław

61 1010 1674 0038 4113 9120 0000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej