1.   Widzeń udziela się w pomieszczeniach do tego celu wyznaczonych  w następujących terminach:
 • tymczasowo aresztowanym w każdy poniedziałek od 745 do 1300 i w drugą niedzielę miesiąca w godzinach od 745 do 1300, z wyłączeniem pierwszego i drugiego dnia Świąt Bożego Narodzenia tj. 25 i 26 grudnia.
 • skazanym umieszczonym w pawilonie F – w pierwszą i trzecią i piątą sobotę miesiąca oraz w czwartą niedzielę miesiąca a także w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia tj. 25 grudnia. Zgłoszenia odwiedzających przyjmowane są w godzinach od 745 do 1330.
 • pozostałym skazanym w drugą i czwartą sobotę oraz pierwszą w pierwszą, trzecią i piątą niedzielę miesiąca a także w piątek oraz w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia tj. 26 grudnia. Zgłoszenia odwiedzających przyjmowane są w godzinach od 745 do 1330
 1. Widzeń nie udziela się w dniach: 1 stycznia i 1 listopada.
 2. Widzenia odbywające się na terenie zakładu nie mogą trwać dłużej niż do godziny 1515 w dni wolne od pracy, a w dni robocze do godziny1430  z zastrzeżeniem pkt 4.
 3. Widzenia udzielane w poniedziałki oraz drugą i czwartą niedzielę miesiąca nie mogą trwać dłużej niż do godziny 1300, zgłoszenia w tych dniach przyjmowane są do godziny 1130.
 4. Widzenia odbywające się poza terenem zakładu nie mogą trwać dłużej niż do godziny 1700.
 5. Widzenie może odbywać się nie więcej jak z dwoma osobami dorosłymi, bez względu na liczbę towarzyszących osób niepełnoletnich.
 6. Osoba odwiedzająca powinna legitymować się jednym z poniżej wymienionych dokumentów wyposażonym w zdjęcie, tj.: dowodem osobistym, prawem jazdy, legitymacją służbową, dowodem tożsamości cudzoziemca, dokumentem paszportowym. Dotyczy to również osoby nieletniej w wieku szkolnym, która musi posiadać ważną legitymacje szkolną.
 7. Funkcjonariusz nadzorujący widzenie wskazuje stolik, przy którym będzie się ono odbywać.
 8. Skazani mają prawo korzystać z widzeń z członkami rodziny. Do członków rodziny (osób najbliższych) skazanego zaliczani są:
 • małżonek,
 • wstępni: ojciec, matka, babka, dziadek, prababka, pradziadek,
 • zstępni: dzieci, wnuki, prawnuki,
 • krewni w linii bocznej: brat, siostra, wuj, stryj, ciotka, kuzyn, kuzynka,
 • powinowaci w linii prostej: teść, teściowa, ojczym, macocha, zięć, synowa, pasierb,
 • powinowaci w linii bocznej: szwagier, szwagierka,
 • osoby pozostające w stosunku przysposobienia (adoptowani),
 • osoba pozostająca we wspólnym pożyciu (konkubina, konkubent).
 1. Osadzony pisemnie podaje dane członków rodziny (imię, nazwisko, imię ojca, adres) i dokumentuje stopień pokrewieństwa.
 2. Osoby, które nie mają udokumentowanego stopnia pokrewieństwa,  a z dokumentów posiadanych przez zakład karny to nie wynika, będą traktowane jak osoby niebędące członkami  rodziny.
 3. Korzystanie z widzeń z osobami innymi niż osoby najbliższe jest możliwe po uzyskaniu zgody dyrektora.
 4. Możliwe jest nawiązanie kontaktu z najbliższymi za pomocą programu SKYPE. Tę formę kontaktu nawiązuje się po uzyskaniu zgody od dyrektora i zapoznaniu się z regulaminem korzystania z powyższego. Kontakt za pomocą programu SKYPE realizowany jest w drugą i czwartą niedzielę miesiąca w godzinach od 1300 do 1500.

 

 1. Skazani sprawujący stałą opiekę nad dziećmi do lat 15 otrzymują dodatkowo jedno widzenie w miesiącu.
 2. Warunkiem otrzymania widzenia, o którym mowa w ust. 1 jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka, a w przypadku dziecka poniżej wieku szkolnego – odpis aktu urodzenia.   

 

Osoby do lat 18 odwiedzające skazanych mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

 

 1. W czasie udzielania widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt osadzony może spożywać artykuły żywnościowe i napoje zakupione przez odwiedzających  w zakładowej kantynie. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.
 2. W czasie widzenia zabrania się przyjmowania i przekazywania bez zezwolenia dyrektora lub upoważnionych przez niego osób jakichkolwiek przedmiotów.

 

Obsługa osób uprawnionych, o których mowa w art. 2 ustawy  z dnia 19 sierpnia 2011 r. o językach migowych i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. nr 209 poz. 1243 z późn. zm.) odbywa się na zasadach określonych w wyżej przywołanej ustawie.

Jednocześnie informuję, że zgłoszenie powinno być dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą faksową.

ustawa

 

KOMUNIKAT

Informuję, że kobiety w ciąży, osoby dorosłe będące rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, niepełnosprawne ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszające się na wózku lub o kulach) oraz osoby powyżej 75 roku będą w pierwszej kolejności realizować widzenie ze skazanym lub tymczasowo aresztowanym. O występowania jednego z powyższych czynników należy poinformować funkcjonariusza przyjmującego zgłoszenie osoby ubiegającej się o widzenie.

 

W dniu 16 i 17.02.2019 roku z przyczyn technicznych nie będą udzielane widzenia na terenie zakładu karnego.

 

Konto depozytowe

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać w kasie Zakładu Karnego w Gębarzewie w dni robocze od 7:15 do 13:00 lub za pomocą przelewu na konto wg wzoru:

 

Odbiorca:     [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]

                        Zakład Karny w Gębarzewie
                        62-241 Żydowo

Nr konta :      59 1010 1469 0013 0013 9120 0000

Wpłacający:  [imię i nazwisko]

Wpłacający:  [adres]

Tytułem:       [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

 

 1. Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego.
 2. Skazany otrzymuje paczkę, o której mowa w ust. 1 po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki.
 3. Ciężar całkowity paczki nie może przekroczyć 6 kg, o ile skazany nie posiada już innych produktów żywnościowych w celi mieszkalnej. 
 4. Podstawą opłacenia paczki zamówionej przez skazanego jest prośba skierowana do działu finansowego o dokonanie przelewu ze środków będących do dyspozycji skazanego na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego kantynę w kwocie złożonego zamówienia na paczkę.
 5. Zamówienie na paczkę żywnościową lub tytoniową może być również złożone przez osobę najbliższą bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia skazanego z osobą najbliższą lub przesłane pocztą bezpośrednio do tego podmiotu. Wzór formularza dostępny jest na stronie internetowej.
 6. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w kantynie zakładowej.
 7. Czas dostarczenia paczki żywnościowej od dnia wpłynięcia na konto lub do kasy kantyny środków na pokrycie realizacji tej paczki nie może przekroczyć 5 dni roboczych. W przypadku konieczności wytransportowania skazanego paczkę przygotowuje się niezwłocznie po uprzednim opłaceniu tej paczki, a jeśli nie jest to możliwe odstępuje się od przygotowania paczki.
 8. Środki pieniężne na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji i od podmiotu prowadzącego kantynę, przekazywane są niezwłocznie przez kantynę osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego) wraz z informacją o przyczynie odmowy przyjęcia zamówienia.
 9. Paczki mogą podlegać kontroli przy użyciu urządzeń technicznych i psa specjalnego.
 10. Zamówienie na paczkę żywnościową/higieniczno-odzieżowo-przemysłową realizowana w punkcie sprzedaży prowadzonym przez Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego POMET ul. Partyzantów 5, 64-510 Wronki przy Zakładzie Karnym w Gębarzewie należy wpłacać na konto: 83 1240 3754 1111 0010 6646 6403 Bank Polski Kasa Opieki S.A.    tytułem: ZK Gębarzewo - imię i nazwisko, imię ojca (odbiorcy paczki)                                           

 

Formularz zamówienia

Lista produktów żywnościowych dostępnych w punkcie sprzedaży przy ZK w Gębarzewie od 1.12.2019 do 31.12.2019

Lista produktów tytoniowych dostępnych w punkkcie sprzedaży przy ZK w Gębarzewie od 1.12.2019 do 31.12.2019

Lista tabletek dostępnych w punkcie sprzedaży przy ZK w Gębarzewie od 1.12.2019 do 31.12.2019

Lista suplementów diety dostępnych w punckie sprzedaży przy ZK w Gębarzewie od 1.12.2019 do 31.12.2019

Lista produktów higienicznych dostępnych w punkcie sprzedaży przy ZK w Gębarzewie od 1.12.2019 do 31.12.2019

Przesłanie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny i lekarstw może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia. Osadzony, po złożeniu prośby i pozytywnym jej rozpatrzeniu, otrzymuje „potwierdzenie uprawniające do otrzymania paczki odzieżowo-przemysłowo-higienicznej”.

W paczkach nie mogą być dostarczane artykuły i produkty, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości, w tym przede wszystkim folie aluminiowe i opakowania metalowe. Paczka zawierająca artykuły w/w, będzie zwrócona nadawcy na koszt osadzonego lub w uzasadnionych wypadkach na koszt jednostki.

Paczki dostarczane do zakładu przyjmowane są w godzinach od 7.30 do 13.00, z wyjątkiem paczek, które przynoszą dla siebie skazani wracający z zezwoleń na czasowe opuszczenie zakładu karnego. Przed przyjęciem do zakładu paczka powinna być zamknięta i zabezpieczona przez osobę dostarczającą, która przed wejściem na teren jednostki zgłasza zamiar jej doręczenia. Paczki podlegają kontroli przy wykorzystaniu urządzeń technicznych i psa specjalnego.

Do zakładu nie będą przyjmowane paczki, o wymiarach przekraczających 30cm na 50cm na 50cm, których kosztu doręczenia nie opłacił nadawca, a także których zawartość po dokonaniu kontroli wzbudziła zastrzeżenia.

W rejonie bramy wejściowej przyjmowane są wyłącznie paczki, sprzęt RTV, prasa i książki oraz inne przedmioty, na których posiadanie osadzony otrzymał zgodę przełożonych upoważnionych do jej wyrażenia.
 

 

Numer konta do wpłat środków finansowych dla osadzonych z ZK Gębarzewo i OZ Pobiedziska od dnia 1.12.2018 roku

NBP O/O POZNAŃ

59 1010 1469 0013 0013 9120 0000

 

Numer konta do wpłat środków finansowych dla osadzonych z OZ Środa Wielkopolska od dnia 1.12.2018 roku

NBP O/O POZNAŃ

88 1010 1469 0013 0013 9120 2000

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej