Gębarzewo, dnia 22 czerwca 2022 r.

 

KOMUNIKAT

Informujemy o zasadach rejestracji i realizacji widzeń dla osadzonych w formie zapisanej w Kodeksie Karnym Wykonawczym.

Skazanym przebywającym w warunkach zakładu karnego typu zamkniętego przysługiwać będą dwa widzenia w miesiącu. Skazanym przebywającym w warunkach zakładu karnego typu półotwartego oraz skazanym przebywającym w warunkach zakładu karnego dla młodocianych przysługiwać będą trzy widzenia w miesiącu. Zgodnie z art. 105a par. 3 kkw realizowane będzie również prawo osadzonego do dodatkowego widzenia dzieci. Informujemy, że od tego dnia realizowane będą również nagrody:

- zezwolenie na dodatkowe widzenie,

- zezwolenie na dłuższe widzenie,

- zezwolenie na widzenie w oddzielnym pomieszczeniu, bez osoby dozorującej,

- zezwolenie na widzenie bez dozoru, poza obrębem zakładu karnego, z osobą najbliższą lub osobą godną zaufania na okres nieprzekraczający jednorazowo 30 godzin

- zezwolenie na widzenie bez dozoru, poza obrębem zakładu karnego, z osobą najbliższą lub osobą godną zaufania na okres nieprzekraczający jednorazowo 14 dni.

Skazani będą mogli brać udział w organizowanych przez administrację poza terenem zakładu karnego grupowych zajęciach kulturalno-oświatowych.

Widzenie może odbywać się nie więcej jak z dwoma osobami dorosłymi, bez względu na liczbę towarzyszących osób niepełnoletnich.

Aby skorzystać z widzeń wynikających z nagród, osadzeni powinni mieć zatwierdzony przez Dyrektora Zakładu wniosek o udzielenie nagrody, najpóźniej do dnia rejestracji takiego widzenia oraz powinni poinformować o tym fakcie swoich najbliższych.

Osoba zgłaszająca chęć odbycia widzenia z osadzonym powinna w trakcie umawiania na widzenie określić jego czas trwania. 

Obowiązuje telefoniczny system umawiania rodzin lub osób bliskich najpóźniej 1 dzień przed terminem planowanego widzenia. Ustalanie terminu widzenia następuje pod wskazanymi numerami:

Zakład Karny w Gębarzewie i Oddział Zewnętrzny w Pobiedziskach 61 811-10-68

Oddział Zewnętrzny w Środzie Wielkopolskiej 61 286-68-12 .

  1. Telefoniczne umawianie rodzin na widzenie odbywa się od poniedziałku do czwartku w Zakładzie Karnym w Gębarzewie oraz Oddziale Zewnętrznym w Pobiedziskach w godzinach 08:00 do 12:00, w Oddziale Zewnętrznym w Środzie Wielkopolskiej od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:30 do 14:30.

  2. Osoby odwiedzające winny zgłosić się do jednostki 15 minut przed rozpoczęciem widzenia.

  3. W przypadku spóźnienia się osób odwiedzających na widzenie, dyrektor podejmuje decyzję o ewentualnej odmowie wejścia na widzenia.

  •  


DYREKTOR

Zakładu Karnego w Gębarzewie

/-/ mjr Jarosław Korytowski

E-paczka dla osadzonych przebywających w Zakładzie Karnym w Gębarzewie.

Zamówienie na paczkę, może być złożone przez osobę najbliższą bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę to jest Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego POMET ul. Partyzantów 5 64-510 Wronki przy Zakładzie Karnym w Gębarzewie.

nazwa: Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego POMET

adres: ul. Partyzantów 1, 64-510 Wronki

numer rachunku dla punktu sprzedaży 09 1610 1146 2000 0120 5871 0006 BANK SPÓŁDZIELCZY SGB- SPÓŁDZIELCZA GRUPA BANKOWA

 

Składając zamówienie na paczkę dla osadzonych przebywających w Zakładzie Karnym w Gębarzewie, opłaty należy dokonywać na ww. konto bankowe tytułem : Gębarzewo – imię nazwisko im. ojca (odbiorcy paczki)

E-paczka dla osadzonych przebywających w Oddziale Zewnętrznym w Pobiedziskach
i Oddziale Zewnętrznym w Środzie Wielkopolskiej.

Zamówienie na paczkę, może być złożone przez osobę najbliższą bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę to jest Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego POMET ul. Partyzantów 5 64-510 Wronki przy OZ Środa Wielkopolska i OZ Pobiedziska.

nazwa: Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego POMET

adres: ul. Partyzantów 1, 64-510 Wronki

numer rachunku dla punktu sprzedaży 52 1610 1146 2000 0120 5871 0008   BANK SPÓŁDZIELCZY SGB- SPÓŁDZIELCZA GRUPA BANKOWA

Składając zamówienie na paczkę dla osadzonych przebywających w Oddziale Zewnętrznym w Pobiedziskach, opłaty należy dokonywać na ww. konto bankowe tytułem : OZ Pobiedziska – imię nazwisko im. ojca (odbiorcy paczki)

Składając zamówienie na paczkę dla osadzonych przebywających w Oddziale Zewnętrznym w OZ Środa Wielkopolska, opłaty należy dokonywać na ww. konto bankowe tytułem : OZ Środa Wielkopolska l– imię nazwisko im. ojca (odbiorcy paczki).

 

 

UWAGA! Ważna informacja w sprawie widzeń.

1. W dniu 24 grudnia 2023 r. nie udziela się widzeń dla skazanych umieszczonych w pawilonie F. W tym dniu widzenia odbywać będą się dla tymczasowo aresztowanych.

2. W dniu 25 grudnia 2023 r. nie udziela się widzeń osobom tymczasowo aresztowanym. W tym dniu widzenia odbywać będą się dla skazanych umieszczonych w pawilonie F.

3. W dniu 31 grudnia 2023 r. nie udziela się widzeń na terenie Zakładu Karnego w Gębarzewie oraz Oddziałów Zewnętrznych Zakładu Karnego w Gębarzewie.

 

 

Druk zamówienia na paczkę

Wykaz wszystkich produktów dostępnych w sprzedaży w ZK w Gębarzewie od 1.08.2021 roku

Lista produktów żywnościowych dostępnych w punkcie sprzedaży przy ZK w Gębarzewie od 03.06.2024 roku

Lista wyrobów tytoniowych dostępnych w punkcie sprzedaży przy ZK w Gębarzewie od 03.0062024r.

Lista suplementów diety na zamówienie dostępnych w punkcie sprzedaży przy ZK w Gębarzewie

Lista tabletek dostępnych w punkcie sprzedaży przy ZK w Gębarzewie od 03.06.2024 roku

Lista produktów higienicznych dostępnych w punkcie sprzedaży przy ZK w Gębarzewie od 03.06.2024 roku

Lista produktów "Święta Wielkanocne" dostępna w sprzedaży od 25 - 29.03.2024 r.

 

 

Dyrektor przyjmuje interesantów w następujących dniach:

Poniedziałek: 9.00-17.00

Wtorek: 9.00-15.00

Środa: 9.00-15.00

Czwartek: 9.00-15.00

Piątek: 9.00-15.00

OGŁOSZENIE INFORMACYJNE 

                     NA WYNAJEM HALI W OZ POBIEDZISKA                  

 

  Zakład Karny w Gębarzewie ogłasza konkurs ofert na dzierżawę, wynajem pomieszczeń o powierzchni 237 m² znajdujących się na terenie Oddziału Zewnętrznego w Pobiedziskach Zakładu Karnego w Gębarzewie przeznaczonych do produkcji lub montażu różnorodnego asortymentu oraz zatrudnienia w niej osób pozbawionych wolności

   Oczekiwane zatrudnienie docelowe to 20 osób odbywających karę pozbawienia wolności, wykonujących pracę w pełnym wymiarze z minimalnym ustawowym wynagrodzeniem miesięcznym.

   Przy wyborze podmiotu zatrudniającego będzie brane pod uwagę:

-  przewidywana długość współpracy 3 lata,

-  zaproponowany koszt najmu 1 m ² na miesiąc brutto złotych powierzchni użytkowej obiektu,

-  proponowana liczba zatrudnionych osób.

Oferty będą przyjmowane do dnia 31.01.2024 r.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela mjr Wojciech Jastrząb się pod numerem telefonu 61 286 68 20  w godzinach pracy administracji 7.00 -15.00.

 

                                                      Informacje dodatkowe

 

Najemca będzie ponosił ponadto dodatkowe opłaty związane z:

- koszty mediów tj. woda, ogrzanie ciepłej wody, ścieki, energia elektryczna oraz koszt ogrzewania  

   pomieszczeń,

-opłatę z tytułu trwałego zarządu ( w przypadku likwidacji posiadanej ulgi zwrot jej wysokości ),

-opłaty z wiązane z podatkiem za grunt i budynek,

- organizacje wywozu odpadów i koszty za odpady ponosi najemca,

- cena 1 m² powierzchni wynajmowanej nie mniej niż 4,00 zł brutto.

 

                                           Miejsce i termin składania ofert

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem ,,Konkurs na wynajem hali w OZ Pobiedziska ‘’- należy złożyć w sekretariacie Zakładu Karnego w Gębarzewie lub przesłać na adres korespondencyjny Zakład Karny w Gębarzewie  62-241 Żydowo.

Termin składania ofert 31.01.2024 do godziny 12.00

Oferta musi dotrzeć fizycznie do Zakładu Karnego w Gębarzewie przed tym terminem. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

 

                                    Dyrektor Zakładu Karnego w Gębarzewie

                                            ppłk Jarosław Korytowski

Formularz ofertowy

Dodatkowe informacje

 

Numer konta do wpłat środków finansowych dla osadzonych z ZK Gębarzewo i OZ Pobiedziska od dnia 1.12.2018 roku

NBP O/O POZNAŃ

59 1010 1469 0013 0013 9120 0000

 

Numer konta do wpłat środków finansowych dla osadzonych z OZ Środa Wielkopolska od dnia 1.12.2018 roku

NBP O/O POZNAŃ

88 1010 1469 0013 0013 9120 2000

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej