Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach i godzinach:
Poniedziałek: 07:30 - 16:30
Wtorek: 07:30 - 15:30
Środa: 07:30 - 15:30
Czwartek: 07:30 - 15:30
Piątek: 07:30 - 15:30

Ważna informacja obowiązująca od 01 stycznia 2024r.

W związku z wejściem w życie Zarządzenia nr 46/2023 Dyrektora Zakładu Karnego w Garbalinie z dnia 07 grudnia 2023 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia porządku wewnętrznego od 01 stycznia 2024 roku osoby ubiegajace się o widzenia ustalają dni i godziny widzenia,

od poniedziałku do środy w godzinach 10:00 - 14:00 pod nowym numerem telefonu:

(24) 388 01 33

Ponadto od 01 stycznia 2024 roku widzenia w niedzielę będą realizowane dla skazanych bez względu na posiadaną grupę i podgrupę klasyfikacyjną.
 

 

Widzenia osadzonych z rodzinami i osobami bliskimi, a za zgodą kierującego oddziałem penitencjarnym, z innymi osobami, odbywają się w salach widzeń w godzinach 8:00 - 15:00, w czwartki, piątki i niedziele oraz w dni wolne od pracy tj. pierwszy dzień Wielkiej Nocy, 3 maja- Święto Narodowe Trzeciego Maja, pierwszy dzień Zielonych Świątek, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia. W przypadku gdy dzień wolny od pracy, nie wymieniony wyżej, przypada w czwartek, piątek lub niedzielę, widzeń nie udziela się.

Osoby ubiegające się o widzenie ustalają dni i godziny widzenia, od poniedziałku do środy w godzinach 10:00 - 14:00 pod numerem tel. 24 388 01 02- obowiązuje do 31 grudnia 2023r.

Osoby umówione na widzenie stawiają się 30 minut przed wyznaczonym terminem widzenia. W przypadku spóźnienia się na widzenie przez osoby odwiedzające, Dyrektor ZK lub jego zastępca, a w przypadku ich nieobecności dowódca zmiany podejmuje decyzję, co do udzielenia bądź odmowy udzielenia widzenia oraz ewentualnego skrócenia widzenia, za uprzednią zgodą uczestników widzenia.

Harmonogram widzeń zakłada, że w ciągu dnia odbędzie się pięć tur widzeń w następujących godzinach:

08:00 - 9:00,

09:30 - 10:30,

11:00 - 12:00,

12:30 - 13:30,

14:00 - 15:00.

Na podstawie zgłoszeń zostaną opracowane grafiki widzeń, prowadzone przez funkcjonariusza pełniącego służbę przy wejściu do jednostki (biuro przepustek). Grafiki widzeń sporządzane są przez dział ochrony.

Funkcjonariusz pełniący służbę przy wejściu do jednostki (biuro przepustek) może przyjąć zgłoszenie na widzenie, bez wcześniejszego ustalenia telefonicznego przez osoby bliskie, w dniu realizacji widzenia, tylko w przypadku posiadania wolnego terminu. Decyzję w tym zakresie podejmuje Dyrektor jednostki lub jego zastępcy, a w dniach wolnych od pracy, dowódca zmiany.


Widzenia udzielane są zgodnie z art. 91 pkt. 8 Kkw.


  

Szanowni Państwo!

W związku z połączeniem Państwowego Przedsiębiorstwa Odzieżowego w Sieradzu z Państwowym Przedsiębiorstwem Odzieżowym ,,RAKON" w Raciborzu, od dnia 01.12.2021 roku, zmianie uległ numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat na paczkę dla osadzonego, przygotowywaną przez ww. przedsiębiorstwo - nowy ajent kantyny Zakładu Karnego w Garbalinie.

Wpłaty na paczki żywnościowe i higieniczne należy dokonywać na nw. numer rachunku bankowego:

Bank BNP PARIBAS: 49 1600 1462 1079 5233 0000 0004

.................................................................................................................................................................................................

 

I. Zasady przyjmowania paczek.

1. Paczki podlegają wstępnej kontroli przy przyjęciu z wykorzystaniem do tego celu technicznych urządzeń i psa specjalnego.

2.W paczkach nie wolno łączyć artykułów higienicznych z odzieżą oraz lekami.

3. Paczki zawierające przedmioty, na które skazany nie posiada zgody Dyrektora lub których posiadanie w jednostce jest niedozwolone, nie będą przyjmowane, paczki zakwestionowane podczas kontroli szczegółowej, podlegają w części lub w całości odesłaniu.

4.Paczki odzieżowe są deponowane w magazynie odzieżowym. Otwarcie i kontrola tych paczek, odbywa się na miejscu w obecności adresata, a następnie wszystkie składniki odzieży, poza bielizną, są rejestrowane w karcie depozytowej.

5.Paczki z artykułami higienicznymi mogą być przesyłane, dostarczane osobiście lub sporządzane na miejscu, wyłącznie przez osobę odwiedzającą z towarów zakupionych       w kantynie po zakończonym widzeniu.

6.Każda paczka musi zawierać szczegółowy pisemny wykaz przekazywanych artykułów, adres zwrotny nadawcy, oraz dane osadzonego (imię, nazwisko i imię ojca), dla którego jest adresowana.

7.Po wydaniu zawartości paczki, opakowanie podlega zatrzymaniu i likwidacji, za wyjątkiem toreb ekologicznych wielokrotnego użytku. Nie dopuszcza się posiadania przez osadzonego więcej niż dwóch tego typu toreb – opakowań.

8.Na opakowaniu paczek przesyłanych do zakładu karnego musi być naniesiony dopisek wskazujący ich zawartość np. Odzieżowa, Higieniczna, Leki.

9.Przesłane paczki bez dopisku, o którym mowa w pkt. 8, nie będą przyjmowane.

10.W przypadku przyjęcia przez osadzonego przesyłki zawierającej poza korespondencją inne przedmioty, ustala się następujące postępowanie:

- artykuły spożywcze odsyła się do nadawcy. W przypadku zepsucia, artykuły likwiduje się zgodnie z odrębnymi przepisami,

- odzież przekazuje się do depozytu,

- leki i artykuły higieniczne nie będące w ofercie sprzedaży w kantynie zakładu karnego, jeżeli zasadność ich stosowania potwierdzi lekarz, mogą być wydane lub przyjęte do depozytu leków własnych osadzonego w magazynie apteki ambulatoryjnej.

II. Przyjmowanie sprzętu RTV

Osadzony poza przedmiotami określonymi w kodeksie karnym wykonawczym, może posiadać na czas określony, za indywidualnym zezwoleniem kierującego oddziałem penitencjarnym sprzęt elektroniczny z zastrzeżeniem:

- przekątna ekranu odbiornika telewizyjnego nie może przekroczyć 19",

- odbiornik telewizyjny musi być wyposażony w przewód antenowy o długości do 1,5 m i nie może być użytkowany z anteną zewnętrzną,

- odbiornik radiowy lub odtwarzacz płyt CD/DVD i inne przedmioty nie mogą posiadać funkcji rejestracji dźwięku, obrazu, bezprzewodowego sterowania lub transmisji danych, a głośniki winny być fabrycznie wbudowane w urządzenie,

- wszystkie urządzenia muszą być sprawne pod względem ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej (posiadać oznaczenie bezpieczeństwa użytkowego „B” lub „CE”),

- łączny dopuszczalny ciężar posiadanych urządzeń elektronicznych i elektrycznych, za wyjątkiem odbiornika TV, radiowego lub CD/DVD, nie może przekroczyć 2 kg.

Dane adresowe dla przesyłek pocztowych:

Zakład Karny w Garbalinie

99-100 Łęczyca,

Garbalin 18

z dopiskiem: imię, nazwisko i imię ojca adresata

WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRZYJMOWANIA ODBIORNIKÓW TELEWIZYJNYCH:

W związku ze zmianą standardu nadawania telewizji naziemnej od dnia 23 maja 2022 roku do Zakładu Karnego w Garbalinie, przyjmowane będą wyłącznie odbiorniki telewizyjne, które są wyposażone fabrycznie w dekoder DVB-T2/HEVC.

Zmieniają się również zasady korzystania z telewizji kablowej w Zakładzie Karnym w Garbalinie. Osadzeni, którzy nie posiadają odbiornika telewizyjnego przystosowanego do odbioru nowego standardu DVB-T2/HEVC, mogą za zgodą dyrektora użytkować dekoder zewnętrzny z wbudowanymi przyciskami do zmiany kanałów. Pilot od dekodera wydawany będzie wyłącznie na czas jego dostrojenia. Należy pamiętać o niezbędnym okablowaniu łączącym dekoder z telewizorem. Dopuszczalne jest również użytkowanie przez skazanego w celi mieszkalnej za zgodą dyrektora rozgałęźnika wtyczkowego (nie dotyczy przedłużaczy elektrycznych).

III. Zasady realizacji zamówienia paczki żywnościowej:

1. W związku z wejściem w życie nowelizacji Kodeksu Karnego Wykonawczego, tj. od 01.07.2015 roku, skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki.

2. Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej może złożyć skazany jak i osoba najbliższa. Zamówienie to składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę, np. podczas widzenia skazanego z osobą najbliższą w jednostce lub przesłane bezpośrednio do tego podmiotu. Wzór formularza zamówienia na paczkę jest dostępny w oddziale mieszkalnym, w punkcie sprzedaży, w poczekalni dla osób odwiedzających, w sali widzeń, na stronie internetowej jednostki. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży Zakładu Karnego w Garbalinie.

3. Ciężar art. żywnościowych otrzymywanych w paczkach żywnościowych po 1 lipca 2015 roku musi być dostosowany do maksymalnego ciężaru żywności posiadanej przez osadzonego w celi mieszkalnej, tj. zgodnie z art. 110 a § 1 kkw, nie przekraczać 6 kilogramów - łącznie z posiadanymi już w celi mieszkalnej.

4. Uprawnienia do otrzymania paczki żywnościowej realizować można tylko za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie jednostki (nr telefonu 24 388 00 17).

5. Przedsiębiorstwo prowadzące punkt sprzedaży sporządza paczkę zawierającą zamówione artykuły na podstawie treści złożonego zamówienia. Czas dostarczenia osadzonemu paczki zywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie moze przkroczyć 5 dni roboczych.

Kompletne dokumenty związane z realizacją zamówienia na paczkę realizowaną w punkcie sprzedaży przy Zakładzie Karnym w Garbalinie można składać w następujący sposób:

- bezpośrednio w punkcie sprzedaży (przy sali widzeń Zakładu Karnego),

- drogą pocztową na adres:

Zakład Karny w Garbalinie

99-100 Łęczyca,

Garbalin 18

z dopiskiem: KANTYNA

- formie elektronicznej (skan dokumentu z datą oraz podpisem osoby zamawiającej) na adres e - mail: k22-garbalin@rakon.com.pl 

  (zgodnie z informacją przekazaną ZK w Garbalinie przez kierownictwo PPO RAKON, ww. adres e -mail w najbliższym czasie zostanie jednak zmieniony)

6. Procedura zamawiania paczki:

a) Należy wypełnić formularz zamówienia na paczkę wpisując odpowiednie dane osobowe (zarówno składającego zamówienie jak i osadzonego, który ma być odbiorcą paczki) oraz produkty, które mają znaleźć się w paczce, korzystając z listy produktów zawierającej ceny brutto oraz gramaturę towarów,

b) Wpłaty należy dokonywać na rzecz instytucji realizującej zamówienie

Państwowe Przedsiębiorstwo Odzieżowe RAKON w Raciborzu

ul. Josepha von Eichendorffa 14

47 - 400 Racibórz

przekazem pocztowym lub przelewem na nr konta:

 BNP PARIBAS nr rachunku: 49 1600 1462 1079 5233 0000 0004

WAŻNE: należy pamiętać, o dokładnym wpisaniu w treści przekazu / przelewu danych osobowych osadzonego dla którego ma być zrealizowana paczka żywnościowa; imię, nazwisko i imię ojca :

7. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki, przekazywane są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący paczkę, osobie która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego) wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

 

DRUK ZAMÓWIENIA Rozmiar: 415.1 kB

 

 

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]
Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]
Konto bankowe:
Zakład Karny w Garbalinie NBP O/O Łódź
Garbalin 18
99-100 Łęczyca
02101013710009541391200000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej