Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach i godzinach:
Poniedziałek: 07:30 - 16:30
Wtorek: 07:30 - 15:30
Środa: 07:30 - 15:30
Czwartek: 07:30 - 15:30
Piątek: 07:30 - 15:30

    Wyciąg z Zarządzenia Nr 29/2019 Dyrektora Zakładu Karnego w Garbalinie w sprawie ustalenia Porządku Wewnętrznego

Dni, godziny, miejsce i porządek przeprowadzania widzeń

1. Widzenia osadzonych z rodzinami i osobami bliskimi, a za zgodą kierującego oddziałem penitencjarnym, z innymi osobami, odbywają się w salach widzeń w godzinach 7:30 – 16:30, w czwartki, piątki i niedziele oraz dni wolne od pracy wymienione w ust. 2.

2. W następujące dni wolne od pracy: pierwszy dzień Wielkiej Nocy, 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja, pierwszy dzień Zielonych Świątek, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia, widzenia na terenie jednostki penitencjarnej realizowane są dla wszystkich skazanych, niezależnie od grupy klasyfikacyjnej.

3. W przypadku gdy dzień wolny od pracy, nie wymieniony w ust. 2 przypada w czwartek, piątek lub niedzielę, widzeń nie udziela się.

4. Widzenia w niedzielę są udzielane wg poniższych zasad:

1) w pierwszą, trzecią i piątą niedzielę miesiąca dla osadzonych odbywających karę po raz pierwszy (grupa „P”);

2) w drugą i czwartą niedzielę miesiąca dla recydywistów penitencjarnych (grupa „R”).

5. W niedzielę udziela się widzeń bez osoby dozorującej, w pierwszej kolejności osadzonym zatrudnionym poza terenem zakładu karnego.

6. W okresie 10 dni poprzedzających Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy, nie realizuje się wcześniej udzielonych, a nie wykorzystanych zezwoleń na jednorazowe wykorzystanie przysługujących widzeń.

7. Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są do godziny 12:30 przy wejściu do zakładu – Biuro Przepustek.

8. Pierwszeństwo w odbywaniu widzeń z osadzonymi mają:

1) kobiety w zaawansowanej ciąży;

2) osoby dorosłe z dziećmi do lat 3, będące ich rodzicami lub opiekunami prawnymi;

3) niepełnosprawni ze znaczną dysfunkcją narządów ruchu (poruszający się na wózku inwalidzkim lub o kulach);

4) osoby powyżej 75 roku życia.

9. O kolejności udzielania widzeń (realizacji) decyduje kolejność zgłoszeń, a w uzasadnionych

indywidualnych przypadkach dowódca zmiany może wziąć pod uwagę inne okoliczności, uzasadniające zmianę kolejności udzielania widzeń.

10. Dowódca zmiany może odmówić przyjęcia zgłoszenia na widzenie, jeżeli nie ma możliwości jego realizacji do godz. 16:30.

11. W celu zapewnienia płynnej realizacji uprawnień osadzonych Dyrektor ZK może zarządzić, z dwu tygodniowym wyprzedzeniem, inną organizację widzeń.

12. Osadzeni, chcący uzyskać dodatkowe widzenie z dziećmi do lat 15, muszą udokumentować przed wychowawcą ciążący na nich obowiązek sprawowania stałej pieczy nad małoletnim.

13. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów, zakupionych wyłącznie w kantynie jednostki.

14. Zabrania się przenoszenia przez osadzonych z sal widzeń do cel mieszkalnych artykułów żywnościowych i napojów nie skonsumowanych w trakcie widzenia, a także wyrobów tytoniowych. Nieskonsumowane artykuły spożywcze wydaje się osobie odwiedzającej.

15. Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych lubpapierosów elektronicznych, w obiekcie, w którym udzielane są widzenia i nie dopuszcza się zabierania na widzenia wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych lub papierosów elektronicznych.

16. W trakcie widzenia nie wolno bez zezwolenia przekazywać żadnych przedmiotów.

17. Na pisemne żądanie osoby odwiedzającej widzenie ze skazanym odbywa się w sposób uniemożliwiający kontakt ze skazanym.

18. Widzenia osadzonego z podmiotami, o których mowa w art. 8 § 3 kkw odbywają się codziennie, w godzinach pracy administracji w pomieszczeniu do realizacji czynności procesowych.

19. Wpłaty gotówkowe na spłatę grzywny są przyjmowane wyłącznie w dni robocze, w godzinach 8:00 - 15:00 po wcześniejszym zgłoszeniu funkcjonariuszowi pełniącemu służbę przy wejściu do jednostki.

20. W celu utrzymania więzi przede wszystkim z rodziną i innymi osobami bliskimi w uzasadnionych wypadkach, na podstawie uzyskanej zgody, udziela się skazanemu zezwolenia na nawiązanie kontaktu za pośrednictwem komunikatora internetowego SKYPE.

21. W pierwszej kolejności możliwość kontaktu za pośrednictwem komunikatora internetowego mają skazani sprawujący stałą pieczę nad dzieckiem do lat 15, cudzoziemcy, oraz skazani których rodziny lub osoby najbliższe zamieszkują w znaczącej odległości od miejsca ich przebywania lub ich sytuacja rodzinna, zdrowotna lub finansowa uniemożliwia przyjazd na widzenie.

22. Do udzielania zgody wymienionej w ust. 20 właściwy jest Kierujący Oddziałem Penitencjarnym, właściwego ze względu na zakwaterowanie ubiegającego się o taką formę kontaktu z najbliższymi skazanego.

23. Czas trwania rozmowy za pośrednictwem komunikatora internetowego SKYPE wynosi maksymalnie 30 minut.

24. Realizacja rozmów za pośrednictwem komunikatora internetowego SKYPE dla wszystkich skazanych niezależnie od grupy klasyfikacyjnej, odbywa się w godzinach 9:00 – 15:00 w dniach w których realizowane są widzenia.

25. Korzystanie przez skazanych z kontaktu z rodziną i innymi osobami bliskimi za pomocą komunikatora internetowego SKYPE nie jest traktowane jako widzenie.

26. Szczegółowe zasady korzystania przez osadzonych z kontaktu z rodziną i innymi osobami bliskimi za pośrednictwem komunikatora internetowego SKYPE, określa odrębne zarządzenie Dyrektora ZK.

27. Skazani mają możliwość dostępu za pośrednictwem internetu do informacji publicznej, na zasadach określonych przez Dyrektora ZK.

28. Potrzebę skorzystania z możliwości określonej w ust. 27 skazany winien zgłosić wychowawcy prowadzącemu.

 

Zabrania się wnoszenia na teren zakładu karnego: broni, środków łączności, środków odurzających, psychotropowych, alkoholu i wyrobów tytoniowych.

 

Zasady przyjmowania paczek

1. Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej może złożyć skazany jeżeli paczka realizowana jest ze środków finansowych pozostających do jego dyspozycji lub osoba najbliższa. Zamówienie to składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę, np. podczas widzenia skazanego z osobą najbliższą w jednostce lub przesłane bezpośrednio do tego podmiotu. Wzór formularza zamówienia na paczkę jest dostępny w oddziale mieszkalnym, w punkcie sprzedaży, w poczekalni dla osób odwiedzających, w sali widzeń, na stronie internetowej jednostki. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży Zakładu Karnego w Garbalinie.

2. Zamówienia na paczki żywnościowe są przyjmowane w każdym dniu roboczym.

3. Dyrektor jednostki wyznacza inspektorów działu ochrony oddziałów penitencjarnych jako osoby do współpracy z kantyną w celu realizacji prawa skazanego do otrzymania paczki żywnościowej. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie może przekroczyć 5 dni roboczych. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki, przekazywane są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący paczkę osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego) wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

4. Skazany może, za zezwoleniem Dyrektora lub jego zastępcy, otrzymywać paczki z innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny, a po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza – również z lekami.

5. Dostarczone paczki zawierające przedmioty, których posiadanie w jednostce jest niedozwolone, nie są przyjmowane, paczki zakwestionowane podczas kontroli szczegółowej, podlegają w części lub w całości odesłaniu.

6. Paczki odzieżowe są deponowane w magazynie odzieżowym. Otwarcie i kontrola tych paczek, odbywa się na miejscu w obecności adresata, a następnie wszystkie składniki odzieży, poza bielizną, są rejestrowane w karcie depozytowej. Dalsze postępowanie jak w rozdziale VII.

7. Paczki z artykułami higienicznymi, odzieżowymi, innymi przedmiotami osobistego użytku i lekami mogą być przesyłane lub dostarczane osobiście.

8. Każda paczka przesyłana lub dostarczana musi zawierać szczegółowy pisemny wykaz przekazywanych artykułów, adres zwrotny nadawcy oraz dane osadzonego (imię, nazwisko i imię ojca), dla którego jest przeznaczona.

9. Po wydaniu zawartości paczki, opakowanie podlega zatrzymaniu i likwidacji, za wyjątkiem toreb ekologicznych wielokrotnego użytku. Nie dopuszcza się posiadania przez osadzonego więcej niż dwóch tego typu toreb – opakowań.

10. Na opakowaniu paczek przesyłanych do zakładu karnego musi być naniesiony dopisek wskazujący ich zawartość np. Odzieżowa, Higieniczna, Leki.

11. Przesłane paczki bez dopisku, o którym mowa w ust. 10, nie będą przyjmowane.

12. W przypadku przyjęcia przez osadzonego przesyłki zawierającej poza korespondencją inne przedmioty, ustala się następujące postępowanie:

1) artykuły żywnościowe odsyła się do nadawcy, a w przypadku zepsucia likwiduje się zgodnie z odrębnymi przepisami;

2) odzież przekazuje się do depozytu;

3) leki i artykuły higieniczne nie będące w ofercie sprzedaży w kantynie zakładu karnego, jeżeli zasadność ich stosowania potwierdzi lekarz, mogą być wydane lub przyjęte do depozytu leków własnych osadzonego w magazynie apteki ambulatoryjnej.

Paczki podlegają wstępnej kontroli przy przyjęciu z wykorzystaniem do tego celu technicznych urządzeń i psa specjalnego.

Przyjmowanie sprzętu RTV

Osadzony poza przedmiotami określonymi w kodeksie karnym wykonawczym, może posiadać na czas określony, za indywidualnym zezwoleniem kierującego oddziałem penitencjarnym sprzęt elektroniczny z zastrzeżeniem:

- przekątna ekranu odbiornika telewizyjnego nie może przekroczyć 19",

- odbiornik telewizyjny musi być wyposażony w przewód antenowy o długości do 1,5 m i nie może być użytkowany z anteną zewnętrzną,

- odbiornik radiowy lub odtwarzacz płyt CD/DVD i inne przedmioty nie mogą posiadać funkcji rejestracji dźwięku, obrazu, bezprzewodowego sterowania lub transmisji danych, a głośniki winny być fabrycznie wbudowane w urządzenie,

- wszystkie urządzenia muszą być sprawne pod względem ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej (posiadać oznaczenie bezpieczeństwa użytkowego „B” lub „CE”),

- łączny dopuszczalny ciężar posiadanych urządzeń elektronicznych i elektrycznych, za wyjątkiem odbiornika TV, radiowego lub CD/DVD, nie może przekroczyć 2 kg.

Dane adresowe dla przesyłek pocztowych:

Zakład Karny w Garbalinie

99-100 Łęczyca,

Garbalin 18

z dopiskiem: imię, nazwisko i imię ojca adresata

Zasady realizacji zamówienia paczki żywnościowej:

1. W związku z wejściem w życie nowelizacji Kodeksu Karnego Wykonawczego od 01.07.2015 r. skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki.

2. Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej może złożyć skazany jak i osoba najbliższa. Zamówienie to składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę, np. podczas widzenia skazanego z osobą najbliższą w jednostce lub przesłane bezpośrednio do tego podmiotu. Wzór formularza zamówienia na paczkę jest dostępny w oddziale mieszkalnym, w punkcie sprzedaży, w poczekalni dla osób odwiedzających, w sali widzeń, na stronie internetowej jednostki. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży Zakładu Karnego w Garbalinie.

3. Ciężar art. żywnościowych otrzymywanych w paczkach żywnościowych po 1 lipca 2015 roku musi być dostosowany do maksymalnego ciężaru żywności posiadanej przez osadzonego w celi mieszkalnej, tj. zgodnie z art. 110 a § 1 kkw, nie przekraczać 6 kilogramów - łącznie z posiadanymi już w celi mieszkalnej.

4. Uprawnienia do otrzymania paczki żywnościowej realizować można tylko za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie jednostki                                     (nr telefonu 24 388 00 17).

5. Przedsiębiorstwo prowadzące punkt sprzedaży sporządza paczkę zawierającą zamówione artykuły na podstawie treści złożonego zamówienia. Paczki żywnościowe są przekazywane osadzonemu do 5 dni roboczych od dnia złożenia formularza zamówienia wraz z potwierdzeniem przez przedsiębiorstwo prowadzące punkt sprzedaży, wpłaty dokonanej za zamówienie na konto w/w przedsiębiorstwa.

Kompletne dokumenty związane z realizacją zamówienia na paczkę realizowaną w punkcie sprzedaży przy Zakładzie Karnym w Garbalinie można składać w następujący sposób:

- bezpośrednio w punkcie sprzedaży (przy sali widzeń Zakładu Karnego),

- drogą pocztową na adres:

Zakład Karny w Garbalinie

99-100 Łęczyca,

Garbalin 18

z dopiskiem: KANTYNA

- formie elektronicznej (skan dokumentu z datą oraz podpisem osoby zamawiającej) na adres pposieradz@home.pl

6. Procedura zamawiania paczki:

a) Należy wypełnić formularz zamówienia na paczkę wpisując odpowiednie dane osobowe (zarówno składającego zamówienie jak i osadzonego, który ma być odbiorcą paczki) oraz produkty, które mają znaleźć się w paczce, korzystając z listy produktów zawierającej ceny brutto oraz gramaturę towarów,

b) Wpłaty należy dokonywać na rzecz instytucji realizującej zamówienie

Państwowe Przedsiębiorstwo Odzieżowe w Sieradzu

ul. Kwiatowa 13

98-200 SIERADZ

przekazem pocztowym lub przelewem na nr konta

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. GRUPA PEKAO S.A. I ODDZIAŁ W SIERADZU NR - 86 1240 3275 1111 0010 4622 8964

WAŻNE: należy pamiętać, o dokładnym wpisaniu w treści przekazu/przelewu danych osobowych osadzonego dla którego ma być zrealizowana paczka żywnościowa; imię, nazwisko i imię ojca :

7. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki, przekazywane są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący paczkę, osobie która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego) wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

 

 


OFERTA DLA PRACODAWCÓW DOTYCZĄCA ZATRUDNIENIA OSÓB POZBAWIONYCH WOLNOŚCI


W ramach podejmowanych działań resocjalizacyjnych i readaptacyjnych, oraz dla osiągnięcia właściwych korzyści społecznych i ekonomicznych, informujemy, że istnieje możliwość zatrudnienia osób odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Garbalinie.
Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do nawiązania współpracy z tutejszą jednostką penitencjarną. Istnieje możliwość wykonywania pracy poprzez skazanych w miejscu prowadzenia działalności pracodawcy oraz na terenie tutejszej jednostki (praca nakładcza).
Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że zatrudnienie osób pozbawionych wolności przynosi wymierne korzyści dla zatrudniającego, a dla skazanych jest istotną formą resocjalizacji. Podmioty zatrudniające skazanych podkreślają ich duże zaangażowanie w wykonywaną pracę, właściwą postawę i fachowość.
Skazani odbywający karę w Zakładzie Karnym w Garbalinie zatrudniani byli odpłatnie u 25 kontrahentów. Corocznie wykonują również prace nieodpłatne. Dotychczas współpracowaliśmy z 20 instytucjami. Na terenie Zakładu funkcjonuje również zatrudnienie przy pracy nakładczej, obecnie jeden kontrahent.
ZATRUDNIENIE NIEODPŁATNE
   W myśl art. 123a§2 Kodeksu karnego wykonawczego skazanego za jego pisemną zgodą lub na jego wniosek, można zatrudnić nieodpłatnie na rzecz:
- organizacji non profit (fundacje, stowarzyszenia)
- organów administracji publicznej,
- organizacji pożytku publicznego,
- prac wykonywanych na cele charytatywne.
W ramach podjęcia współpracy w zakresie organizowania zatrudnienia dla osadzonych, zawierana jest umowa pomiędzy dyrektorem ZK a kontrahentem. Na podstawie tej umowy skazani kierowani są do zatrudnienia.
Praca wykonywana jest bez wynagrodzenia, brak indywidualnych umów o pracę (skierowanie do zatrudnienia), nie stosuje się przepisów prawa pracy z wyjątkiem czasu pracy i przepisów BHP. Dokumentację osobową prowadzi administracja zakładu karnego.

Do obowiązków pracodawcy należy:
- dowóz osadzonych do i z miejsca pracy,
- badania lekarskie i przeszkolenie BHP,
- odzież ochronna,
- posiłek regeneracyjny,
- ubezpieczenie (grupowe, bezimienne) NW.
ZATRUDNIENIE ODPŁATNE
Skazanych zatrudnić można również w formie odpłatnej.
W myśl art. 121§2 Kkw skazanego zatrudnia się na podstawie skierowania do pracy albo umożliwia wykonywanie pracy zarobkowej w ramach umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę nakładczą.
W ramach podjęcia współpracy w zakresie organizowania zatrudnienia odpłatnego dla osadzonych kierowanych do zatrudnienia, zawierana jest umowa pomiędzy dyrektorem ZK a kontrahentem.
- Wynagrodzenie przysługujące skazanemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy ustala się w sposób zapewniający osiągnięcie kwoty, co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.
- Z tytułu ponoszonych kosztów zatrudnienia przedsiębiorca zatrudniający osoby pozbawione wolności otrzymuje ryczałt w wysokości 20% wynagrodzeń przysługującym zatrudnionym osadzonym,
- Istnieje możliwość ubiegania się o dotację lub pożyczkę po spełnieniu określonych warunków,
- Zatrudnienie w oparciu o skierowanie do zatrudnienia (decyzja dyrektora jednostki) eliminuje konieczność stosowania wobec zatrudnionych przepisów Kodeksu Pracy, zatrudnieni skazani podlegają tylko przepisom dotyczącym czasu pracy, i BHP; pozostaje najkorzystniejszą formą zatrudnienia skazanych z punktu widzenia pracodawcy,
- Pracodawca opłaca składki ZUS (ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe obowiązujące w danym zakładzie pracy) nie odprowadza się składki zdrowotnej, a ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne, nie ma potrzeby wypłacania zasiłku chorobowego za okres przebywania skazanego na zwolnieniu lekarskim, kod ubezpieczenia 080000,
- Pracodawca nie płaci za czas nieobecności skazanego w pracy, wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin bez względu na powody nieobecności,
- Nie ma potrzeby zawierania indywidualnych umów ze skazanymi, dokumentację osobową zakłada i prowadzi administracja zakładu karnego.
Zakład Karny oferuje skierowanie do zatrudnienia skazanych bez kwalifikacji zawodowych, w ramach określonych możliwości, stymulujących populacją skazanych w danym okresie odbywających karę pozbawienia wolności, istnieje możliwość przyjęcia zobowiązania i zapewnienia wśród skierowanych do pracy skazanych, odpowiedniej liczby osób o kwalifikacjach określonych w złożonym, odpowiednio wcześniej, przez kontrahenta zapotrzebowaniu.
W razie podjęcia współpracy w ramach organizowania zatrudnienia dla osadzonych, kwestie organizacyjne wymagają zawarcia umowy pomiędzy kontrahentem a dyrektorem zakładu karnego. W tym celu zatrudniający zobowiązany jest do wystąpienia z pismem do dyrektora jednostki określającym m.in. rodzaj i miejsce prac, ilość osób przewidzianych do zatrudnienia i podania danych firmy.
Przepisy regulujące zatrudnienie osadzonych:
Kodeks karny wykonawczy z dnia 6 czerwca 1997r., Ustawa o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności z dnia 28 sierpnia 1997r.,
Kodeks pracy,
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2004r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych.
Wszelkich informacji udziela służba zatrudnieniowa Zakładu Karnego w Garbalinie:
 tel. 0-24  388-00-88

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]
Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]
Konto bankowe:
Zakład Karny w Garbalinie NBP O/O Łódź
Garbalin 18
99-100 Łęczyca
02101013710009541391200000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej