Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach i godzinach:
Poniedziałek: 07:30 - 16:30
Wtorek: 07:30 - 15:30
Środa: 07:30 - 15:30
Czwartek: 07:30 - 15:30
Piątek: 07:30 - 15:30

 Zasady udzielania widzeń osadzonych z rodziną i innymi osobami bliskimi - odstępstwo od porządku wewnętrznego w sprawie dni, godzin, miejsca i porządku przeprowadzania widzeń  w Zakładzie Karnym w Garbalinie

§1. Począwszy od dnia 29 listopada 2021 r., od godziny 00:00, na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie, wprowadza się zasady udzielania widzeń osadzonych z rodziną i innymi osobami bliskimi podane w dalszej części zarządzenia.

§2. Widzenia odbywają się w czasie i miejscu określonym w porządku wewnętrznym, tj. w czwartki, piątki i niedziele oraz w nastepujące dni wolne od pracy: pierwszy dzień Wielkiej Nocy, 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja, pierwszy dzień Zielonych Świątek, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia. Widzenia na terenie jednostki penitencjarnej w Garbalinie realizowane są dla wszystkich skazanych, niezależnie od grupy klasyfikacyjnej.

§3. 1. Chęć odbycia widzenia z rodziną lub innymi osobami bliskimi osadzony zgłasza na właściwym druku, w którym zawarta będzie informacja dotycząca proponowanego dnia, godziny oraz osób, z którymi ma być udzielone widzenie.

2. Zgłoszenie skazanego chęci odbycia widzenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na odbycie widzenia na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu.

§4. Osoby bliskie mają również możliwość ustalenia dnia i godziny widzenia pod numerem tel. 24 388 01 02, w dni robocze w godzinach 8:00 - 15:00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem, co jest także jednoznaczne z wyrażeniem zgody na odbycie widzenia na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu.

2. O możliwości realizacji widzenia w wyznaczonym dniu i godzinie, właściwy wychowawca informuje osadzonego.

3. Obowiązek poinformowania o terminie i godzinie widzenia rodziny lub innych osób bliskich mających uczestniczyć w widzeniu spoczywa na osadzonym.

§5.1. W sali widzeń zostają wydzielone dwie strefy. Jedna przeznaczona dla osadzonych, a druga dla osób odwiedzających, oddzielone od siebie przegrodą umożliwiają kontakt wzrokowy. Wydzielone strefy uniemożliwiają krzyżowanie się ciągów komunikacyjnych dla odwiedzających i skazanych.

2. Pomiędzy stanowiskami, przy których udzielane są widzenia, zachowany będzie dystans społeczny min. 2 metry.

3. Po każdej turze udzielenia widzeń następuje przerwa 30 minut na przewietrzenie pomieszczeń a także w tym czasie wyznaczeni osadzeni, odpowiednio zabezpieczeni w środki ochrony indywidualnej będą dokonywać dezynfekcji powierzchni przy użyciu opryskiwacza elektrycznego. Na zakończenie każdego dnia widzeń należy dokonać dezynfekcji urządzeniem zamgławiającym zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. Każda dezynfekcja będzie weryfikowana i ewidencjonowana przez funkcjonariusza udzielającego widzenia na opracowanym druku stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§6.1. Na sali widzeń w jednym czasie może zostać przeprowadzone maksymalnie 6 widzeń nie więcej niż w pięciu turach następujących w niżej wymienionych godzinach:

  •  8:00 -  09:00,
  •  9:30 -  10:30,
  • 11:00 - 12:00,
  • 12:30 - 13:30,
  • 14:00 - 15:00,

2. Obowiązuje zakaz kontaktu fizycznego pomiędzy osadzonym i osobą odwiedzającą a także przekazywania sobie przedmiotów.

3. W widzeniu z osadzonym uczestniczyć momaksymalnie: 1 osoba pełnoletnia lub 1 osoba pełnoletnia z niepełnoletnim dzieckiem. Wyżej wymienione osoby winny zamieszkiwać jedno gospodarstwo domowe.

4. Osadzony nie może zabierać żadnych przedmiotów z oddziału mieszkalnego w celu przekazania ich osobom bliskim, wyłącza się również realizację nagród i ulg skutkujących zezwoleniem na przekazanie osobie wskazanej przez skazanego upominku.

5. Osobą odwiedzającą może być osoba bliska tj. małżonek, konkubina, wstępni, zstępni, rodzeństwo. W pozostałych przypadkach dyrektor podejmuje indywidualną decyzję o udzieleniu widzenia innym, niewymienionym wyżej osobom.

6. Widzenie trwa maksymalnie 60 minut, i przypada jedno w miesiącu na osadzonego. Każde spóźnienie na wyznaczoną godzinę widzenia przez osobę odwiedzającą spowoduje nieudzielenie tego widzenia.

7. Nie udziela się widzeń w formie nagród i ulg.

8. Poczekalnia udostępniona zostaje wyłącznie osobom oczekującym na widzenie na pół godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia widzenia.

9. W celu dokonania identyfikacji osoby, funkcjonariusz może wydać polecenie zdjęcia maseczki, zachowując przy tym właściwy dystans.

10. W trakcie widzenia osadzeni oraz osoby odwiedzające pozostają w maseczkach/ maseczkach+przyłbicach. Maseczki mogą być zdjęte wyłącznie na czas spożywania artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających w kantynie jednostki.

11. Kącik zabaw dla dzieci jest zamknięty,

§ 7.1.Osadzanych przed udzieleniem widzenia informuje się o zagrożeniach związanych z odbyciem widzenia w czasie pandemii.

2. Zapoznanie się z ryzykiem, o którym mowa powyżej osadzony potwierdza na wcześniej przygotowanym oświadczeniu.

3. Każdy osadzony ma możliwość dokonania zakupu rękawiczek i maseczek w zakładowej kantynie.

4. W trakcie widzenia osadzeni pozostają w maseczkach/ maseczkach+przyłbicach.

5. Osadzonemu nie posiadającemu maseczki, widzenie nie zostanie udzielone.

6. Po zakończeniu realizacji widzenia, osadzony użytkujący jednorazowe rękawiczki ma obowiązek wyrzucenie ich do specjalnie przygotowanego kosza umiejscowionego przy wyjściu z budynku.

§8. Osoby odwiedzające jak i osadzeni przed udzieleniem widzenia, zostaną poddani pomiarowi temperatury ciała, ponadto osoby te mają obowiązek dezynfekcji rąk przy pomocy ogólnodostępnych dozowników z płynem.

§9.1. Na osoby odwiedzające zostanie nałożony obowiązek wypełnienia ankiety z wywiadem sanitarnym, na podstawie którego funkcjonariusz pełniący służbę na biurze przepustek będzie mógł ocenić, czy nie ma przeszkód do udzielenia widzenia. W tym celu osoba odwiedzająca ma obowiązek zgłoszenia się 30 minut przed czasem wyznaczonym na widzenie.

2. Każdy odwiedzający osobę pozbawioną wolności zobowiązany jest przy wejściu na teren jednostki, występować w maseczce/ maseczce + przyłbicy.

3. Osoby odwiedzające zobowiązane są do pozostawienia w depozycie wszystkich rzeczy osobistych przed przystąpieniem do widzenia.

§10.1. Nie udziela się widzenia w przypadku nie poddania się wymogom określonym w §9 - 10, a także w przypadku wystąpienia przeszkód o których mowa w §11 niniejszego zarządzenia.

2. Decyzję, o której mowa w ust. 1 podejmuje Dyrektor ZK lub Jego zastępca, a w przypadku ich nieobecności Dowódca Zmiany.

3. W trakcie trwania widzenia, naruszenie zasad wynikających z niniejszego zarządzenia skutkuje natychmiastowym przerwaniem i zakończeniem widzenia przed czasem.Widzenia nie są udzielane osadzonym pozostającym w kwarantannie lub izolacji.

§11. Funkcjonariusze pełniący obowiązki na stanowiskach uczestniczących w procesie udzielania widzenia tj. biuro przepustek, dozorujący widzenia, doprowadzający zostaną zabezpieczeni w odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

§12. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w niniejszym zarządzeniu, nastąpi na zasadach określonych w art. 247§2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. kodeks karny wykonawczy.

§13. Treść niniejszego zarządzenia dotyczącego formy i organizacji udzielania widzeń podlega niezwłocznemu podaniu do wiadomości w postaci komunikatu.

§14. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu zastosowanie ma Zarządzenie nr 62/2021 Dyrektora Zakładu Karnego w Garbalinie z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia porządku wewnętrznego.

§18. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 listopada 2021 roku i obowiązuje do odwołania.

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc zarządzenie nr 53/2021 Dyrektora Zakładu Karnego w Garbalinie z dnia 27 lipca 2021 roku, ustanawiające odstępstwo od porządku wewnętrznego w sprawie dni, godzin, miejsca i porządku przeprowadzania widzeń w Zakładzie Karnym w Garbalinie.

Szanowni Państwo!

W związku z połączeniem Państwowego Przedsiębiorstwa Odzieżowego w Sieradzu z Państwowym Przedsiębiorstwem Odzieżowym ,,RAKON" w Raciborzu, od dnia 01.12.2021 roku, zmianie uległ numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat na paczkę dla osadzonego, przygotowywaną przez ww. przedsiębiorstwo - nowy ajent kantyny Zakładu Karnego w Garbalinie.

Wpłaty na paczki żywnościowe i higieniczne należy dokonywać na nw. numer rachunku bankowego:

Bank BNP PARIBAS: 49 1600 1462 1079 5233 0000 0004

.................................................................................................................................................................................................

 

I. Zasady przyjmowania paczek.

1. Paczki podlegają wstępnej kontroli przy przyjęciu z wykorzystaniem do tego celu technicznych urządzeń i psa specjalnego.

2.W paczkach nie wolno łączyć artykułów higienicznych z odzieżą oraz lekami.

3. Paczki zawierające przedmioty, na które skazany nie posiada zgody Dyrektora lub których posiadanie w jednostce jest niedozwolone, nie będą przyjmowane, paczki zakwestionowane podczas kontroli szczegółowej, podlegają w części lub w całości odesłaniu.

4.Paczki odzieżowe są deponowane w magazynie odzieżowym. Otwarcie i kontrola tych paczek, odbywa się na miejscu w obecności adresata, a następnie wszystkie składniki odzieży, poza bielizną, są rejestrowane w karcie depozytowej.

5.Paczki z artykułami higienicznymi mogą być przesyłane, dostarczane osobiście lub sporządzane na miejscu, wyłącznie przez osobę odwiedzającą z towarów zakupionych       w kantynie po zakończonym widzeniu.

6.Każda paczka musi zawierać szczegółowy pisemny wykaz przekazywanych artykułów, adres zwrotny nadawcy, oraz dane osadzonego (imię, nazwisko i imię ojca), dla którego jest adresowana.

7.Po wydaniu zawartości paczki, opakowanie podlega zatrzymaniu i likwidacji, za wyjątkiem toreb ekologicznych wielokrotnego użytku. Nie dopuszcza się posiadania przez osadzonego więcej niż dwóch tego typu toreb – opakowań.

8.Na opakowaniu paczek przesyłanych do zakładu karnego musi być naniesiony dopisek wskazujący ich zawartość np. Odzieżowa, Higieniczna, Leki.

9.Przesłane paczki bez dopisku, o którym mowa w pkt. 8, nie będą przyjmowane.

10.W przypadku przyjęcia przez osadzonego przesyłki zawierającej poza korespondencją inne przedmioty, ustala się następujące postępowanie:

- artykuły spożywcze odsyła się do nadawcy. W przypadku zepsucia, artykuły likwiduje się zgodnie z odrębnymi przepisami,

- odzież przekazuje się do depozytu,

- leki i artykuły higieniczne nie będące w ofercie sprzedaży w kantynie zakładu karnego, jeżeli zasadność ich stosowania potwierdzi lekarz, mogą być wydane lub przyjęte do depozytu leków własnych osadzonego w magazynie apteki ambulatoryjnej.

II. Przyjmowanie sprzętu RTV

Osadzony poza przedmiotami określonymi w kodeksie karnym wykonawczym, może posiadać na czas określony, za indywidualnym zezwoleniem kierującego oddziałem penitencjarnym sprzęt elektroniczny z zastrzeżeniem:

- przekątna ekranu odbiornika telewizyjnego nie może przekroczyć 19",

- odbiornik telewizyjny musi być wyposażony w przewód antenowy o długości do 1,5 m i nie może być użytkowany z anteną zewnętrzną,

- odbiornik radiowy lub odtwarzacz płyt CD/DVD i inne przedmioty nie mogą posiadać funkcji rejestracji dźwięku, obrazu, bezprzewodowego sterowania lub transmisji danych, a głośniki winny być fabrycznie wbudowane w urządzenie,

- wszystkie urządzenia muszą być sprawne pod względem ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej (posiadać oznaczenie bezpieczeństwa użytkowego „B” lub „CE”),

- łączny dopuszczalny ciężar posiadanych urządzeń elektronicznych i elektrycznych, za wyjątkiem odbiornika TV, radiowego lub CD/DVD, nie może przekroczyć 2 kg.

Dane adresowe dla przesyłek pocztowych:

Zakład Karny w Garbalinie

99-100 Łęczyca,

Garbalin 18

z dopiskiem: imię, nazwisko i imię ojca adresata

III. Zasady realizacji zamówienia paczki żywnościowej:

1. W związku z wejściem w życie nowelizacji Kodeksu Karnego Wykonawczego, tj. od 01.07.2015 roku, skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki.

2. Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej może złożyć skazany jak i osoba najbliższa. Zamówienie to składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę, np. podczas widzenia skazanego z osobą najbliższą w jednostce lub przesłane bezpośrednio do tego podmiotu. Wzór formularza zamówienia na paczkę jest dostępny w oddziale mieszkalnym, w punkcie sprzedaży, w poczekalni dla osób odwiedzających, w sali widzeń, na stronie internetowej jednostki. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży Zakładu Karnego w Garbalinie.

3. Ciężar art. żywnościowych otrzymywanych w paczkach żywnościowych po 1 lipca 2015 roku musi być dostosowany do maksymalnego ciężaru żywności posiadanej przez osadzonego w celi mieszkalnej, tj. zgodnie z art. 110 a § 1 kkw, nie przekraczać 6 kilogramów - łącznie z posiadanymi już w celi mieszkalnej.

4. Uprawnienia do otrzymania paczki żywnościowej realizować można tylko za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie jednostki (nr telefonu 24 388 00 17).

5. Przedsiębiorstwo prowadzące punkt sprzedaży sporządza paczkę zawierającą zamówione artykuły na podstawie treści złożonego zamówienia. Paczki żywnościowe są przekazywane osadzonemu do 5 dni roboczych od dnia złożenia formularza zamówienia wraz z potwierdzeniem przez przedsiębiorstwo prowadzące punkt sprzedaży, wpłaty dokonanej za zamówienie na konto ww. przedsiębiorstwa.

Kompletne dokumenty związane z realizacją zamówienia na paczkę realizowaną w punkcie sprzedaży przy Zakładzie Karnym w Garbalinie można składać w następujący sposób:

- bezpośrednio w punkcie sprzedaży (przy sali widzeń Zakładu Karnego),

- drogą pocztową na adres:

Zakład Karny w Garbalinie

99-100 Łęczyca,

Garbalin 18

z dopiskiem: KANTYNA

- formie elektronicznej (skan dokumentu z datą oraz podpisem osoby zamawiającej) na aktualny jeszcze adres e - mail: pposieradz@home.pl

  (zgodnie z informacją przekazaną ZK w Garbalinie przez kierownictwo PPO RAKON, ww. adres e -mail w najbliższym czasie zostanie jednak zmieniony)

6. Procedura zamawiania paczki:

a) Należy wypełnić formularz zamówienia na paczkę wpisując odpowiednie dane osobowe (zarówno składającego zamówienie jak i osadzonego, który ma być odbiorcą paczki) oraz produkty, które mają znaleźć się w paczce, korzystając z listy produktów zawierającej ceny brutto oraz gramaturę towarów,

b) Wpłaty należy dokonywać na rzecz instytucji realizującej zamówienie

Państwowe Przedsiębiorstwo Odzieżowe RAKON w Raciborzu

ul. Josepha von Eichendorffa 14

47 - 400 Racibórz

przekazem pocztowym lub przelewem na nr konta:

 BNP PARIBAS nr rachunku: 49 1600 1462 1079 5233 0000 0004

WAŻNE: należy pamiętać, o dokładnym wpisaniu w treści przekazu / przelewu danych osobowych osadzonego dla którego ma być zrealizowana paczka żywnościowa; imię, nazwisko i imię ojca :

7. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki, przekazywane są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący paczkę, osobie która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego) wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

 

 

 

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]
Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]
Konto bankowe:
Zakład Karny w Garbalinie NBP O/O Łódź
Garbalin 18
99-100 Łęczyca
02101013710009541391200000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej