Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach i godzinach:
Poniedziałek: 07:30 - 16:30
Wtorek: 07:30 - 15:30
Środa: 07:30 - 15:30
Czwartek: 07:30 - 15:30
Piątek: 07:30 - 15:30

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze  woj. łódzkiego licznych  potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2),  za zgodą sędziego penitencjarnego oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Państwowego Inspektora Sanitarnego, zarządza się, co następuje:

  1. Począwszy od dnia 2 kwietnia 2021 roku, od godziny 0:00, na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie, do dnia 4 maja 2021 roku do godz. 24:00, wstrzymuje się:
  • udzielania osadzonym widzeń (poza widzeniami z obrońcami i pełnomocnikami realizowanymi z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego, w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą, przy oddzielnym stoliku);
  • odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych 

3. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w punkcie 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

4. Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

5. Zakład Karny w Garablinie podejmie wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostały m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej.

I. Zasady przyjmowania paczek.

1. Paczki podlegają wstępnej kontroli przy przyjęciu z wykorzystaniem do tego celu technicznych urządzeń i psa specjalnego.

2.W paczkach nie wolno łączyć artykułów higienicznych z odzieżą oraz lekami.

3. Paczki zawierające przedmioty, na które skazany nie posiada zgody Dyrektora lub których posiadanie w jednostce jest niedozwolone, nie będą przyjmowane, paczki zakwestionowane podczas kontroli szczegółowej, podlegają w części lub w całości odesłaniu.

4.Paczki odzieżowe są deponowane w magazynie odzieżowym. Otwarcie i kontrola tych paczek, odbywa się na miejscu w obecności adresata, a następnie wszystkie składniki odzieży, poza bielizną, są rejestrowane w karcie depozytowej.

5.Paczki z artykułami higienicznymi mogą być przesyłane, dostarczane osobiście lub sporządzane na miejscu, wyłącznie przez osobę odwiedzającą z towarów zakupionych                      w kantynie po zakończonym widzeniu.

6.Każda paczka musi zawierać szczegółowy pisemny wykaz przekazywanych artykułów, adres zwrotny nadawcy, oraz dane osadzonego (imię, nazwisko i imię ojca), dla którego jest adresowana.

7.Po wydaniu zawartości paczki, opakowanie podlega zatrzymaniu i likwidacji, za wyjątkiem toreb ekologicznych wielokrotnego użytku. Nie dopuszcza się posiadania przez osadzonego więcej niż dwóch tego typu toreb – opakowań.

8.Na opakowaniu paczek przesyłanych do zakładu karnego musi być naniesiony dopisek wskazujący ich zawartość np. Odzieżowa, Higieniczna, Leki.

9.Przesłane paczki bez dopisku, o którym mowa w pkt. 8, nie będą przyjmowane.

10.W przypadku przyjęcia przez osadzonego przesyłki zawierającej poza korespondencją inne przedmioty, ustala się następujące postępowanie:

- artykuły spożywcze odsyła się do nadawcy. W przypadku zepsucia, artykuły likwiduje się zgodnie z odrębnymi przepisami,

- odzież przekazuje się do depozytu,

- leki i artykuły higieniczne nie będące w ofercie sprzedaży w kantynie zakładu karnego, jeżeli zasadność ich stosowania potwierdzi lekarz, mogą być wydane lub przyjęte do depozytu leków własnych osadzonego w magazynie apteki ambulatoryjnej.

II. Przyjmowanie sprzętu RTV

Osadzony poza przedmiotami określonymi w kodeksie karnym wykonawczym, może posiadać na czas określony, za indywidualnym zezwoleniem kierującego oddziałem penitencjarnym sprzęt elektroniczny z zastrzeżeniem:

- przekątna ekranu odbiornika telewizyjnego nie może przekroczyć 19",

- odbiornik telewizyjny musi być wyposażony w przewód antenowy o długości do 1,5 m i nie może być użytkowany z anteną zewnętrzną,

- odbiornik radiowy lub odtwarzacz płyt CD/DVD i inne przedmioty nie mogą posiadać funkcji rejestracji dźwięku, obrazu, bezprzewodowego sterowania lub transmisji danych, a głośniki winny być fabrycznie wbudowane w urządzenie,

- wszystkie urządzenia muszą być sprawne pod względem ochrony przeciwporażeniowej                    i przeciwpożarowej (posiadać oznaczenie bezpieczeństwa użytkowego „B” lub „CE”),

- łączny dopuszczalny ciężar posiadanych urządzeń elektronicznych i elektrycznych, za wyjątkiem odbiornika TV, radiowego lub CD/DVD, nie może przekroczyć 2 kg.

Dane adresowe dla przesyłek pocztowych:

Zakład Karny w Garbalinie

99-100 Łęczyca,

Garbalin 18

z dopiskiem: imię, nazwisko i imię ojca adresata

III. Zasady realizacji zamówienia paczki żywnościowej:

1. W związku z wejściem w życie nowelizacji Kodeksu Karnego Wykonawczego od 01.07.2015 r. skazany będzie miał prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki.

2. Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej może złożyć skazany jak i osoba najbliższa. Zamówienie to składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę, np. podczas widzenia skazanego z osobą najbliższą w jednostce lub przesłane bezpośrednio do tego podmiotu. Wzór formularza zamówienia na paczkę jest dostępny w oddziale mieszkalnym,                w punkcie sprzedaży, w poczekalni dla osób odwiedzających, w sali widzeń, na stronie internetowej jednostki. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży Zakładu Karnego w Garbalinie.

3. Ciężar art. żywnościowych otrzymywanych w paczkach żywnościowych po 1 lipca 2015 roku musi być dostosowany do maksymalnego ciężaru żywności posiadanej przez osadzonego                  w celi mieszkalnej, tj. zgodnie z art. 110 a § 1 kkw, nie przekraczać 6 kilogramów - łącznie                  z posiadanymi już w celi mieszkalnej.

4. Uprawnienia do otrzymania paczki żywnościowej realizować można tylko za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie jednostki (nr telefonu 24 388 00 17).

5. Przedsiębiorstwo prowadzące punkt sprzedaży sporządza paczkę zawierającą zamówione artykuły na podstawie treści złożonego zamówienia. Paczki żywnościowe są przekazywane osadzonemu do 5 dni roboczych od dnia złożenia formularza zamówienia wraz                                  z potwierdzeniem przez przedsiębiorstwo prowadzące punkt sprzedaży, wpłaty dokonanej za zamówienie na konto w/w przedsiębiorstwa.

Kompletne dokumenty związane z realizacją zamówienia na paczkę realizowaną w punkcie sprzedaży przy Zakładzie Karnym w Garbalinie można składać w następujący sposób:

- bezpośrednio w punkcie sprzedaży (przy sali widzeń Zakładu Karnego),

- drogą pocztową na adres:

Zakład Karny w Garbalinie

99-100 Łęczyca,

Garbalin 18

z dopiskiem: KANTYNA

- formie elektronicznej (skan dokumentu z datą oraz podpisem osoby zamawiającej)                na adres pposieradz@home.pl

6. Procedura zamawiania paczki:

a) Należy wypełnić formularz zamówienia na paczkę wpisując odpowiednie dane osobowe (zarówno składającego zamówienie jak i osadzonego, który ma być odbiorcą paczki) oraz produkty, które mają znaleźć się w paczce, korzystając z listy produktów zawierającej ceny brutto oraz gramaturę towarów,

b) Wpłaty należy dokonywać na rzecz instytucji realizującej zamówienie

Państwowe Przedsiębiorstwo Odzieżowe w Sieradzu

ul. Kwiatowa 13

98-200 SIERADZ

przekazem pocztowym lub przelewem na nr konta

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. GRUPA PEKAO S.A. I ODDZIAŁ W SIERADZU                      NR - 86 1240 3275 1111 0010 4622 8964

WAŻNE: należy pamiętać, o dokładnym wpisaniu w treści przekazu/przelewu danych osobowych osadzonego dla którego ma być zrealizowana paczka żywnościowa; imię, nazwisko i imię ojca :

7. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki, przekazywane są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący paczkę, osobie która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego) wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

IV. Widzenia.

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze  woj. łódzkiego licznych  potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2),  za zgodą sędziego penitencjarnego oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Państwowego Inspektora Sanitarnego, zarządza się, co następuje:

 

  1. Począwszy od dnia 2 marca 2021 roku, od godziny 0:00, na terenie Zakładu Karnego                   w Garbalinie, do dnia 004.2021 roku do godz. 24:00, wstrzymuje się:
  • udzielania osadzonym widzeń (poza widzeniami z obrońcami                                  i pełnomocnikami realizowanymi z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego, w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą, przy oddzielnym stoliku);
  • odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.

 

 

3. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w punkcie 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

4. Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

5. Zakład Karny w Garablinie podejmie wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostały m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej.

 


OFERTA DLA PRACODAWCÓW DOTYCZĄCA ZATRUDNIENIA OSÓB POZBAWIONYCH WOLNOŚCI


W ramach podejmowanych działań resocjalizacyjnych i readaptacyjnych, oraz dla osiągnięcia właściwych korzyści społecznych i ekonomicznych, informujemy, że istnieje możliwość zatrudnienia osób odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Garbalinie.
Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do nawiązania współpracy z tutejszą jednostką penitencjarną. Istnieje możliwość wykonywania pracy poprzez skazanych w miejscu prowadzenia działalności pracodawcy oraz na terenie tutejszej jednostki (praca nakładcza).
Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że zatrudnienie osób pozbawionych wolności przynosi wymierne korzyści dla zatrudniającego, a dla skazanych jest istotną formą resocjalizacji. Podmioty zatrudniające skazanych podkreślają ich duże zaangażowanie w wykonywaną pracę, właściwą postawę i fachowość.
Skazani odbywający karę w Zakładzie Karnym w Garbalinie zatrudniani byli odpłatnie u 25 kontrahentów. Corocznie wykonują również prace nieodpłatne. Dotychczas współpracowaliśmy z 20 instytucjami. Na terenie Zakładu funkcjonuje również zatrudnienie przy pracy nakładczej, obecnie jeden kontrahent.
ZATRUDNIENIE NIEODPŁATNE
   W myśl art. 123a§2 Kodeksu karnego wykonawczego skazanego za jego pisemną zgodą lub na jego wniosek, można zatrudnić nieodpłatnie na rzecz:
- organizacji non profit (fundacje, stowarzyszenia)
- organów administracji publicznej,
- organizacji pożytku publicznego,
- prac wykonywanych na cele charytatywne.
W ramach podjęcia współpracy w zakresie organizowania zatrudnienia dla osadzonych, zawierana jest umowa pomiędzy dyrektorem ZK a kontrahentem. Na podstawie tej umowy skazani kierowani są do zatrudnienia.
Praca wykonywana jest bez wynagrodzenia, brak indywidualnych umów o pracę (skierowanie do zatrudnienia), nie stosuje się przepisów prawa pracy z wyjątkiem czasu pracy i przepisów BHP. Dokumentację osobową prowadzi administracja zakładu karnego.

Do obowiązków pracodawcy należy:
- dowóz osadzonych do i z miejsca pracy,
- badania lekarskie i przeszkolenie BHP,
- odzież ochronna,
- posiłek regeneracyjny,
- ubezpieczenie (grupowe, bezimienne) NW.
ZATRUDNIENIE ODPŁATNE
Skazanych zatrudnić można również w formie odpłatnej.
W myśl art. 121§2 Kkw skazanego zatrudnia się na podstawie skierowania do pracy albo umożliwia wykonywanie pracy zarobkowej w ramach umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę nakładczą.
W ramach podjęcia współpracy w zakresie organizowania zatrudnienia odpłatnego dla osadzonych kierowanych do zatrudnienia, zawierana jest umowa pomiędzy dyrektorem ZK a kontrahentem.
- Wynagrodzenie przysługujące skazanemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy ustala się w sposób zapewniający osiągnięcie kwoty, co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.
- Z tytułu ponoszonych kosztów zatrudnienia przedsiębiorca zatrudniający osoby pozbawione wolności otrzymuje ryczałt w wysokości 20% wynagrodzeń przysługującym zatrudnionym osadzonym,
- Istnieje możliwość ubiegania się o dotację lub pożyczkę po spełnieniu określonych warunków,
- Zatrudnienie w oparciu o skierowanie do zatrudnienia (decyzja dyrektora jednostki) eliminuje konieczność stosowania wobec zatrudnionych przepisów Kodeksu Pracy, zatrudnieni skazani podlegają tylko przepisom dotyczącym czasu pracy, i BHP; pozostaje najkorzystniejszą formą zatrudnienia skazanych z punktu widzenia pracodawcy,
- Pracodawca opłaca składki ZUS (ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe obowiązujące w danym zakładzie pracy) nie odprowadza się składki zdrowotnej, a ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne, nie ma potrzeby wypłacania zasiłku chorobowego za okres przebywania skazanego na zwolnieniu lekarskim, kod ubezpieczenia 080000,
- Pracodawca nie płaci za czas nieobecności skazanego w pracy, wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin bez względu na powody nieobecności,
- Nie ma potrzeby zawierania indywidualnych umów ze skazanymi, dokumentację osobową zakłada i prowadzi administracja zakładu karnego.
Zakład Karny oferuje skierowanie do zatrudnienia skazanych bez kwalifikacji zawodowych, w ramach określonych możliwości, stymulujących populacją skazanych w danym okresie odbywających karę pozbawienia wolności, istnieje możliwość przyjęcia zobowiązania i zapewnienia wśród skierowanych do pracy skazanych, odpowiedniej liczby osób o kwalifikacjach określonych w złożonym, odpowiednio wcześniej, przez kontrahenta zapotrzebowaniu.
W razie podjęcia współpracy w ramach organizowania zatrudnienia dla osadzonych, kwestie organizacyjne wymagają zawarcia umowy pomiędzy kontrahentem a dyrektorem zakładu karnego. W tym celu zatrudniający zobowiązany jest do wystąpienia z pismem do dyrektora jednostki określającym m.in. rodzaj i miejsce prac, ilość osób przewidzianych do zatrudnienia i podania danych firmy.
Przepisy regulujące zatrudnienie osadzonych:
Kodeks karny wykonawczy z dnia 6 czerwca 1997r., Ustawa o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności z dnia 28 sierpnia 1997r.,
Kodeks pracy,
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2004r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych.
Wszelkich informacji udziela służba zatrudnieniowa Zakładu Karnego w Garbalinie:
 tel. 0-24  388-00-88

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]
Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]
Konto bankowe:
Zakład Karny w Garbalinie NBP O/O Łódź
Garbalin 18
99-100 Łęczyca
02101013710009541391200000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej