Dni, godziny, miejsce i porządek przeprowadzania widzeń.

1. W Zakładzie wszystkie formy widzeń dla skazanych udzielane są w czwartki, niedziele i 25 grudnia w godz. 8.00–15.00.

2. W pierwszej kolejności udzielane są widzenia:

a) osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3;

b) niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszających się na wózku lub
o kulach);

c) osobom powyżej 75 roku życia;

d) kobietom o zaawansowanej ciąży.

3. Widzenia na terenie jednostki realizowane są w specjalnie do tego celu przygotowanej sali widzeń lub innych wyznaczonych miejscach.

4. W czasie trwania widzeń umożliwia się odwiedzającym dokonanie zakupów artykułów żywnościowych dopuszczonych do sprzedaży w kantynie z przeznaczeniem do konsumpcji w trakcie widzenia. Artykuły żywnościowe przeznaczone do konsumpcji w czasie widzenia winny być spożywane w sali widzeń. Po zakończonym widzeniu artykuły, które zostały zakupione w celu spożycia podczas widzenia, a które nie zostały skonsumowane w całości, zabiera ze sobą osoba odwiedzająca.

5. W czasie trwania widzeń umożliwia się odwiedzającym dokonanie zakupów artykułów higieniczno–odzieżowych w celu przekazania osadzonemu wyłącznie w przypadku posiadania przez niego uprawnienia do otrzymania paczki higieniczno–odzieżowej.

6. Zgłoszenia zamiaru odbycia widzenia, od osób odwiedzających, przyjmowane są najpóźniej do godz. 13.00. Zgłoszenie to powinno być jednak dokonane wcześniej, o ile widzenie ma trwać dłużej niż 60 minut.

7. Skazanym nie wolno wynosić na widzenia z oddziałów mieszkalnych żadnych przedmiotów bez zgody Dyrektora lub bez potwierdzenia otrzymania przez nich nagrody lub ulgi w postaci zezwolenia na przekazanie osobie wskazanej przez skazanego upominku.

8. Skazany może wykorzystać jednorazowo widzenia regulaminowe lub regulaminowe i dodatkowe, przy założeniu, że ich czas łączny nie przekroczy 120 minut. Za zgodą Dyrektora istnieje możliwość przedłużenia widzenia powyżej 120 minut. W tym samym dniu skazanemu udziela się tylko jednego widzenia.

9. W sytuacjach, gdy liczba osób odwiedzających jest większa niż pojemność sali widzeń, dopuszcza się możliwość ograniczenia czasu ich trwania do regulaminowych 60 minut.

10. Osoby odwiedzające pozostawiają rzeczy prywatne w szafach depozytowych znajdujących się w poczekalni dla osób odwiedzających. Zabrać ze sobą na widzenie można jedynie środki finansowe na zakup artykułów w kantynie.

11. Wyjścia na przepustki i widzenia poza terenem Zakładu odbywają się od godz. 8.00. Powroty z przepustek i widzeń poza terenem Zakładu odbywają się do godz. 17.00.

12. Widzenia z osobami, o których mowa w art. 8§3 Kodeksu odbywają się w sali widzeń w budynku administracji ZK na podstawie okazanej legitymacji służbowej w godzinach pracy administracji, podczas nieobecności innych osób, bez ograniczeń czasowych.

13. Za zgodą Dyrektora widzenia z osobami, o których mowa w ust. 12 mogą być zrealizowane w innym czasie i miejscu.

Dni, godziny i sposób przyjmowania paczek, o których mowa w art. 113a§4 Kodeksu.

Zezwolenie na otrzymanie paczki higieniczno–odzieżowej wydaje Dyrektor, po zaopiniowaniu przez technika działu kwatermistrzowskiego, określając jej zawartość. W paczkach otrzymywanych z zewnątrz nie mogą znajdować się następujące artykuły higieniczne: mydła w kostkach (dozwolone są tylko mydła w płynie), dezodoranty w sprayu, dezodoranty w kulce w nieprzezroczystych opakowaniach, kremy i pasty w nieprzezroczystych opakowaniach, kremy i pasty w przezroczystych opakowaniach o nieprzejrzystej konsystencji, wody toaletowe na bazie alkoholu.

Wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości sporządzony przez nadawcę.

Zezwolenie na otrzymanie paczki z lekami wydaje Dyrektor, po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza ambulatorium, określając jednocześnie jej maksymalną wagę i zawartość.

W celu umożliwienia realizacji uprawnienia wynikającego z art. 102 pkt 5 Kodeksu dopuszcza się możliwość uzyskania zezwolenia na otrzymanie paczki z materiałami służącymi do wykonywania twórczości własnej. Zezwolenie powyższe wydaje Dyrektor, po zaopiniowaniu przez wychowawcę do spraw kulturalno-oświatowych, określając zawartość paczki.

W paczkach, o których mowa w ust. 1, 3-4 zakazuje się przesyłania wyrobów tytoniowych, a w paczkach higieniczno - odzieżowych i z lekami dodatkowo przesyłania żywności lub innych przedmiotów nie wymienionych na zezwoleniu.

Paczek nie spełniających warunków, o których mowa w ust. 1, 3-4 nie dostarcza się skazanemu i podlegają one zwrotowi:

bezpośredniemu w przypadku, gdy paczka zostanie dostarczona osobiście przez nadawcę,

na koszt nadawcy w przypadku braku uprawnienia skazanego do otrzymania paczki,

nadawcy na koszt skazanego,

w uzasadnionym przypadku na koszt Zakładu.

Paczki, o których mowa w ust. 1, 3-4, mogą być dostarczane do Zakładu w godz. 8.00–15.00 bezpośrednio przez nadawcę. Za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby, a w szczególności poprzez pocztę, firmę kurierską do godz. 130. Niewyrażenie zgody przez osobę dostarczającą paczkę na sprawdzenie zawartości przesyłki w jej obecności skutkuje odmową jej przyjęcia do Zakładu.

Bezpośrednio przed wydaniem paczka podlega kontroli w obecności skazanego. W paczce nie mogą być dostarczone artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę zawartości, a także środki łączności oraz przedmioty i dokumenty mogące stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa w Zakładzie. Paczka zawierająca takie artykuły będzie zwrócona na zasadach określonych w ust. 6.

Paczka dostarczona do Zakładu podlega kontroli także przy wykorzystaniu odpowiednich środków, urządzeń technicznych i przy wykorzystaniu specjalnie wyszkolonego psa.

Wydawanie paczek, o których mowa w ust. 1, 3-4 odbywa się w godz. 8.30-18.20. Paczki higieniczno-odzieżowe pobiera, przechowuje i wydaje technik działu kwatermistrzowskiego, natomiast paczki z lekami wydaje się w ambulatorium w obecności lekarza. Paczki z materiałami służącymi do wykonywania twórczości własnej wydawane są przez wychowawcę do spraw kulturalno-oświatowych.

 

Sposób zamawiania i otrzymywania paczek żywnościowych

1. Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego.

2. Zamówienie na otrzymanie paczki zawierającej żywność lub wyroby tytoniowe, złożone przez skazanego na piśmie, odbywa się po pokryciu przez niego kosztów przygotowania paczki.

3. Zamówienie na otrzymanie paczki zawierającej żywność lub wyroby tytoniowe może być złożone podczas widzenia osadzonego przez osobę odwiedzającą na terenie Zakładu. Wypełnione zamówienie wraz z potwierdzeniem wpłaty można również przesłać drogą pocztową, elektroniczną lub faksem do sekretariatu Zakładu.

4. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy artykułów dostępnych w kantynie, dopuszczonych do sprzedaży przez Dyrektora.

5. Formularz zamówienia i cennik artykułów jest dostępny w punkcie sprzedaży (kantyna), w sali widzeń, w dyżurkach wychowawców i na stronie internetowej jednostki.

6. Zamówienie może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu, iż skazany posiada uprawnienie do otrzymywania paczek.

7. Zamówienia na paczki żywnościowej są przyjmowane w każdym dniu roboczym. Czas dostarczenia osadzonemu paczki zawierającej żywność lub wyroby tytoniowe od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekraczać 5 dni roboczych. W przypadku konieczności wytransportowania skazanego paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest o możliwe odstępuje się od przygotowania paczki.

8. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki zawierającej żywność lub wyroby tytoniowe, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od Zakładu, przekazywane są niezwłocznie osobie zamawiającej paczkę (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

9. Osadzony realizując uprawnienie do otrzymania paczki zawierającej żywność lub wyroby tytoniowe zobowiązany jest uwzględnić możliwość przechowywania zakupionych artykułów na zasadach określonych w §10 ust. 1 i 3.

10. Dyrektor może, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii lekarza, zezwolić skazanemu, ze względu na jego stan zdrowia, na częstsze otrzymywanie paczek.

11. Artykuły żywnościowe, uznane przez lekarza lub innego upoważnionego pracownika służby zdrowia Zakładu za nienadające się do spożycia, podlegają zniszczeniu w obecności skazanego.

12. Wydawanie paczek żywnościowych odbywa się w godz. 8.30-18.20. Miejscem wydawania paczek żywnościowych jest dyżurka oddziałowego.

 

 

Formularz zamówienia paczki

 

Rozmiar: 3.2 MB

Dyrektor Zakładu Karnego w Dublinach przyjmije interesantów w dni robocze w godzinach:

poniedziałek 8:00-17:00

wtorek - piątek 8:00-15:00

Wpłaty na konto depozytowe osadzonych (wypiska) :

Zakład Karny w Dublinach

69 1010 1397 0017 2013 9120 0000

tytułem : wpisać nazwisko, imię i imię ojca osadzonego

 

Wpłaty z zagranicy:

Narodowy Bank Polski

w Olsztynie

ul. Piłsudskiego 11/17

10-575 Olsztyn

IBAN: PL69101013970017201391200000
SWIFT: NBPLPLPW

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej