Komunikat dotyczący widzeń

Od dnia 27.11.2021r. realizacja widzeń odbywa sie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego i na zasadach:

 1. W widzeniu mogą uczestniczyć maksymalnie 2 osoby, tj. jedna osoba pełnoletnia i jedno niepełnoletnie dziecko.

2. Widzenie trwa 60 minut.

3. Widzenie odbywało się będzie wyłącznie w ustalonym wcześniej dniu i godzinie.

4. Czas widzenia nie może przekroczyć jednej godziny.

5. Osoba bliska w dniu widzenia zobowiązana jest stawić się do jednostki na 20 min. przed ustaloną godziną jego rozpoczęcia.

6. Osoby udające się na widzenie zobowiązane są posiadać maseczkę do zakrywania ust i nosa oraz do dokonania dezynfekcji rąk.

7. Wejście na teren jednostki odbywało się będzie po spełnieniu formalnych wymogów obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski.

8. Widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza w przygotowanych stanowiskach przedzielonych ścianką z pleksi w taki sposób, że osoby odwiedzające nie mają możliwości fizycznego kontaktu z osobami pozbawionymi wolności jednocześnie umożliwiając kontakt wzrokowy i rozmowę.

9. Obowiązuje zachowanie półtorametrowego dystansu pomiędzy osadzonym, a osobami odwiedzającymi, a także pomiędzy rodzinami.

10. Zarówno osoby odwiedzające jak i osadzeni, w trakcie widzenia zobowiązani są do używania maseczek w celu zakrywania ust i nosa oraz do dezynfekcji rąk przez rozpoczęciem widzenia. Maseczki mogą być zdjęte wyłącznie na czas spożywania artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających w kantynie jednostki.

11. Przed rozpoczęciem widzenia obowiązuje obligatoryjny pomiar temperatury osób odwiedzających i osadzonych.

12. Nie udziela się widzeń w formie nagród i ulg.

13. Kącik zabaw dla dzieci jest zamknięty, a jego wyposażenie zabezpieczone.

 

Widzenia w Zakładzie Karnym w Dublinach będą realizowane w czwartek i niedzielę oraz 25 grudnia w godzinach 8:00-9:00, 10:00-11:00, 12:00-13:00, 14:00-15:00.

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem 89 754 38 31, lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem widzenia_dubliny@gov.pl, w dni robocze w godzinach 9:00 – 14:00

Sposób przyjmowania paczek, o których mowa w art. 113a Kodeksu karnego wykonawczego w Zakładzie Karnym w Dublinach.

 1. Zezwolenie na otrzymanie paczki higieniczno–odzieżowej wydaje Dyrektor, po zaopiniowaniu przez technika działu kwatermistrzowskiego, określając jej zawartość. W paczkach otrzymywanych z zewnątrz nie mogą znajdować się następujące artykuły higieniczne: mydła w kostkach (dozwolone są tylko mydła w płynie), dezodoranty w sprayu, dezodoranty w kulce w nieprzezroczystych opakowaniach, kremy i pasty w nieprzezroczystych opakowaniach o nieprzejrzystej konsystencji, wody toaletowe na bazie alkoholu.
 2. Wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości sporządzony przez nadawcę oraz dodatkowo na opakowaniu paczki odcinek talonu zawierający numer zgodnie z załączoną instrukcją.
 3. Zezwolenie na otrzymanie paczki z lekami wydaje Dyrektor, po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza ambulatorium, określając jednocześnie jej maksymalną wagę i zawartość.
 4. W celu umożliwienia realizacji uprawnienia wynikającego z art. 102 pkt 5 Kodeksu dopuszcza się możliwość uzyskania zezwolenia na otrzymanie paczki z materiałami służącymi do wykonywania twórczości własnej. Zezwolenie powyższe wydaje Dyrektor, po zaopiniowaniu przez wychowawcę do spraw kulturalno-oświatowych,​ określając zawartość paczki.
 5. W paczkach, o których mowa w ust. 1, 3-4 zakazuje się przesyłania wyrobów tytoniowych, a w paczkach higieniczno – odzieżowych i z lekami dodatkowo przesyłania żywności lub innych przedmiotów nie wymienionych na zezwoleniu.
 6. Paczek nie spełniających warunków, o których mowa w ust. 1, 3-4 nie dostarcza się skazanemu i podlegają one zwrotowi:

a) bezpośredniemu w przypadku, gdy paczka zostanie dostarczona osobiście przez nadawcę,

b) na koszt nadawcy w przypadku braku uprawnienia skazanego do otrzymania paczki,

c) nadawcy na koszt skazanego,

 1. Paczki, o których mowa w ust. 1, 3-4, mogą być dostarczane do Zakładu w godz. 8.00–15.00 bezpośrednio przez nadawcę. Za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby, a w szczególności poprzez pocztę, firmę kurierską do godz. 17.30. Niewyrażenie zgody przez osobę dostarczającą paczkę na sprawdzenie zawartości przesyłki w jej obecności skutkuje odmową jej przyjęcia do Zakładu.
 2. Bezpośrednio przed wydaniem paczka podlega kontroli w obecności skazanego. W paczce nie mogą być dostarczone artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę zawartości, a także środki łączności oraz przedmioty i dokumenty mogące stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa w Zakładzie. Paczka zawierająca takie artykuły będzie zwrócona na zasadach określonych w ust. 6.
 3. Paczka dostarczona do Zakładu podlega kontroli także przy wykorzystaniu odpowiednich środków, urządzeń technicznych i przy wykorzystaniu specjalnie wyszkolonego psa.

   

Sposób zamawiania i otrzymywania paczek żywnościowych

 1. Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładowej kantyny. 
 2. Zamówienie na otrzymanie paczki zawierającej żywność lub wyroby tytoniowe, złożone przez skazanego na piśmie, odbywa się po pokryciu przez niego kosztów przygotowania paczki.
 3. Zamówienie na otrzymanie paczki zawierającej żywność lub wyroby tytoniowe może być złożone podczas widzenia osadzonego przez osobę odwiedzającą na terenie zakładu.
  Wypełnione zamówienie wraz z potwierdzeniem wpłaty można również przesłać drogą pocztową, elektroniczną lub faksem do sekretariatu zakładu.
 4. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy artykułów dostępnych w kantynie, dopuszczonych do sprzedaży przez Dyrektora.
 5. Formularz zamówienia i cennik artykułów jest dostępny w punkcie sprzedaży (kantyna), w sali widzeń, w dyżurkach wychowawców i na stronie internetowej jednostki.
 6. Zamówienie może być zrealizowane wyłącznie po opłaceniu i potwierdzeniu, iż skazany posiada uprawnienie do otrzymywania paczek.
 7. Zamówienia na paczki żywnościowej są przyjmowane w każdym dniu roboczym. Czas dostarczenia osadzonemu paczki zawierającej żywność lub wyroby tytoniowe od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekraczać 5 dni roboczych. W przypadku konieczności wytransportowania skazanego paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest o możliwe odstępuje się od przygotowania paczki.
 8. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki zawierającej żywność lub wyroby tytoniowe, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od zakładu, przekazywane są niezwłocznie osobie zamawiającej paczkę (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją  o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.
 9. Dyrektor może, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii lekarza, zezwolić skazanemu, ze względu na jego stan zdrowia, na częstsze otrzymywanie paczek.

Artykuły żywnościowe, uznane przez lekarza lub innego upoważnionego pracownika służby zdrowia Zakładu za nienadające się do spożycia, podlegają zniszczeniu w obecności skazanego.

  
​​​​Paczki realizowane w Zakładzie Karnym w Dublinach:

cennik obowiązujący od dnia 01.01.2022 r. Rozmiar: 463.4 kB
cennik ZK Dubliny 1.10.2021r. Rozmiar: 464.3 kB

Dyrektor Zakładu Karnego w Dublinach przyjmuje interesantów w dni robocze w godzinach:

poniedziałek 8:00-17:00

wtorek - piątek 8:00-15:00

Wpłaty na konto depozytowe osadzonych (wypiska) :

Zakład Karny w Dublinach

69 1010 1397 0017 2013 9120 0000

tytułem : wpisać nazwisko, imię i imię ojca osadzonego

 

Wpłaty z zagranicy:

Narodowy Bank Polski

w Olsztynie

ul. Piłsudskiego 11/17

10-575 Olsztyn

IBAN: PL69101013970017201391200000
SWIFT: NBPLPLPW

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej