ZASADY I SPOSÓB ORGANIZACJI WIDZEŃ:

1. Widzenia w Zakładzie Karnym w Dublinach realizowane są w czwartek, niedzielę i 25 grudnia w godzinach 8.00-15.00. Jednorazowo udziela się maksymalnie 10 widzeń.

2. Widzenia odbywają się wyłącznie w ustalonym wcześniej dniu i godzinie. Rejestracja widzeń odbywa się telefonicznie pod nr telefonu 89 754 38 31 lub za pomocą dedykowanej poczty mailowej: widzenia_dubliny@sw.gov.pl od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 14:00. Zapisy realizowane są w oparciu o kolejność zgłoszeń.

3. Dopuszczalne jest, aby skazany bezpośrednio zgłaszał chęć realizacji widzenia u wychowawcy oddziału. Wychowawca wspólnie ze skazanym ustala datę i godzinę realizacji widzenia. O poczynionych ustaleniach skazany informuje osobę bliską.

4. Skazani mogą korzystać z trzech widzeń w miesiącu, które za zgodą Dyrektora Zakładu Karnego mogą być połączone. Ponadto za zgodą Dyrektora można wykorzystać jednorazowo widzenia regulaminowe lub widzenia regulaminowe i dodatkowe, przy założeniu że ich łączny czas nie przekroczy 180 minut.

5. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, chyba że Dyrektor Zakładu Karnego, wyrazi zgodę na udział większej liczby osób. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

6. Osoby odwiedzające zobowiązane są przybyć na widzenie co najmniej 20 minut przed rozpoczęciem widzenia celem dokonania czynności kontrolnych oraz dopełnienia wymogów formalnych.  

7. W przypadku spóźnienia się osoby odwiedzającej na widzenie, Dyrektor jednostki podejmie decyzję o zasadach i formie wejścia lub odmowie wejścia na widzenie.

8. Osoby odwiedzające pozostawiają rzeczy prywatne w szafach depozytowych znajdujących się w poczekalni dla osób odwiedzających. Zabrać ze sobą na widzenie można jedynie środki finansowe na zakup artykułów w kantynie

9. Dyrektor Zakładu Karnego w Dublinach ma prawo odmówić udzielenia widzenia w przypadku, gdy osoba odwiedzająca nie spełni wymogów formalnych określonych powyżej.

10. Widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza.

11. W razie naruszenia przez skazanego lub osobę go odwiedzającą ustalonych zasad odbywania widzenia, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.

12. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.

13. Podczas widzenia zezwala się na możliwość złożenia zamówienia na  paczkę żywnościową i  higieniczną za pośrednictwem kantyny.

14. Skazanym nie wolno wynosić na widzenia z oddziałów mieszkalnych żadnych  przedmiotów bez zgody Dyrektora ( w tym zegarków )  lub bez potwierdzenia otrzymania przez nich nagrody lub ulgi w postaci zezwolenia na przekazanie osobie wskazanej przez skazanego upominku.

15. Wyjścia na przepustki i widzenia poza terenem Zakładu odbywają się od godz. 8.00.

16. Widzenia z obrońcą, pełnomocnikiem będącym adwokatem lub radcą prawnym oraz przedstawicielem niebędącym adwokatem ani radcą prawnym, który został zaaprobowany przez Przewodniczącego Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka do reprezentowania skazanego przed tym Trybunałem odbywają się w sali widzeń w budynku administracji ZK na podstawie okazanej legitymacji służbowej w godzinach pracy administracji, podczas nieobecności innych osób, bez ograniczeń czasowych.

 

Sposób przyjmowania paczek, o których mowa w art. 113a Kodeksu karnego wykonawczego w Zakładzie Karnym w Dublinach.

 1. Zezwolenie na otrzymanie paczki higieniczno–odzieżowej wydaje Dyrektor, po zaopiniowaniu przez technika działu kwatermistrzowskiego, określając jej zawartość. W paczkach otrzymywanych z zewnątrz nie mogą znajdować się następujące artykuły higieniczne: mydła w kostkach (dozwolone są tylko mydła w płynie), dezodoranty w sprayu, dezodoranty w kulce w nieprzezroczystych opakowaniach, kremy i pasty w nieprzezroczystych opakowaniach o nieprzejrzystej konsystencji, wody toaletowe na bazie alkoholu.
 2. Wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości sporządzony przez nadawcę oraz dodatkowo na opakowaniu paczki odcinek talonu zawierający numer zgodnie z załączoną instrukcją.
 3. Zezwolenie na otrzymanie paczki z lekami wydaje Dyrektor, po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza ambulatorium, określając jednocześnie jej maksymalną wagę i zawartość.
 4. W celu umożliwienia realizacji uprawnienia wynikającego z art. 102 pkt 5 Kodeksu dopuszcza się możliwość uzyskania zezwolenia na otrzymanie paczki z materiałami służącymi do wykonywania twórczości własnej. Zezwolenie powyższe wydaje Dyrektor, po zaopiniowaniu przez wychowawcę do spraw kulturalno-oświatowych,​ określając zawartość paczki.
 5. W paczkach, o których mowa w ust. 1, 3-4 zakazuje się przesyłania wyrobów tytoniowych, a w paczkach higieniczno – odzieżowych i z lekami dodatkowo przesyłania żywności lub innych przedmiotów nie wymienionych na zezwoleniu.
 6. Paczek nie spełniających warunków, o których mowa w ust. 1, 3-4 nie dostarcza się skazanemu i podlegają one zwrotowi:

a) bezpośredniemu w przypadku, gdy paczka zostanie dostarczona osobiście przez nadawcę,

b) na koszt nadawcy w przypadku braku uprawnienia skazanego do otrzymania paczki,

c) nadawcy na koszt skazanego,

 1. Paczki, o których mowa w ust. 1, 3-4, mogą być dostarczane do Zakładu w godz. 8.00–15.00 bezpośrednio przez nadawcę. Za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby, a w szczególności poprzez pocztę, firmę kurierską do godz. 17.30. Niewyrażenie zgody przez osobę dostarczającą paczkę na sprawdzenie zawartości przesyłki w jej obecności skutkuje odmową jej przyjęcia do Zakładu.
 2. Bezpośrednio przed wydaniem paczka podlega kontroli w obecności skazanego. W paczce nie mogą być dostarczone artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę zawartości, a także środki łączności oraz przedmioty i dokumenty mogące stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa w Zakładzie. Paczka zawierająca takie artykuły będzie zwrócona na zasadach określonych w ust. 6.
 3. Paczka dostarczona do Zakładu podlega kontroli także przy wykorzystaniu odpowiednich środków, urządzeń technicznych i przy wykorzystaniu specjalnie wyszkolonego psa.

   

Sposób zamawiania i otrzymywania paczek żywnościowych

 1. Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładowej kantyny. 
 2. Zamówienie na otrzymanie paczki zawierającej żywność lub wyroby tytoniowe, złożone przez skazanego na piśmie, odbywa się po pokryciu przez niego kosztów przygotowania paczki.
 3. Zamówienie na otrzymanie paczki zawierającej żywność lub wyroby tytoniowe może być złożone podczas widzenia osadzonego przez osobę odwiedzającą na terenie zakładu.
  Wypełnione zamówienie wraz z potwierdzeniem wpłaty można również przesłać drogą pocztową, elektroniczną lub faksem do sekretariatu zakładu.
 4. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy artykułów dostępnych w kantynie, dopuszczonych do sprzedaży przez Dyrektora.
 5. Formularz zamówienia i cennik artykułów jest dostępny w punkcie sprzedaży (kantyna), w sali widzeń, w dyżurkach wychowawców i na stronie internetowej jednostki.
 6. Zamówienie może być zrealizowane wyłącznie po opłaceniu i potwierdzeniu, iż skazany posiada uprawnienie do otrzymywania paczek.
 7. Zamówienia na paczki żywnościowej są przyjmowane w każdym dniu roboczym. Czas dostarczenia osadzonemu paczki zawierającej żywność lub wyroby tytoniowe od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekraczać 5 dni roboczych. W przypadku konieczności wytransportowania skazanego paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest o możliwe odstępuje się od przygotowania paczki.
 8. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki zawierającej żywność lub wyroby tytoniowe, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od zakładu, przekazywane są niezwłocznie osobie zamawiającej paczkę (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją  o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.
 9. Dyrektor może, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii lekarza, zezwolić skazanemu, ze względu na jego stan zdrowia, na częstsze otrzymywanie paczek.

Artykuły żywnościowe, uznane przez lekarza lub innego upoważnionego pracownika służby zdrowia Zakładu za nienadające się do spożycia, podlegają zniszczeniu w obecności skazanego.

  
​​​​Paczki realizowane w Zakładzie Karnym w Dublinach:

Dyrektor Zakładu Karnego w Dublinach przyjmuje interesantów w dni robocze w godzinach:

poniedziałek 8:00-17:00

wtorek - piątek 8:00-15:00

Wpłaty na konto depozytowe osadzonych (wypiska) :

Zakład Karny w Dublinach

69 1010 1397 0017 2013 9120 0000

tytułem : wpisać nazwisko, imię i imię ojca osadzonego

 

Wpłaty z zagranicy:

Narodowy Bank Polski

w Olsztynie

ul. Piłsudskiego 11/17

10-575 Olsztyn

IBAN: PL69101013970017201391200000
SWIFT: NBPLPLPW

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej